47413494-comenius.doc

Description
Universitatea Bucuresti PROIECT COMENIUS Student: Gate Raluca Elena Anul II, PPP -2010- COMENIUS JOHN AMOS COMENIUS s-a naă scut in 1592 la Nivnice, Moravia, zona care apartine astazi Republicii Cehe. Recunoscut astazi ca fiind parintele educatiei moderne , Comenius a fost un adevarat pionier al metodelor educationale moderne. Contemporan cu Galileo, Descartes, Rembrandt si Milton, Come

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 9

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Universitatea Bucuresti  OIECTCOMENIUS Student:Gate Raluca ElenaAnul II, PPP -2010- COMENIUS  JOHN AMOS COMENIUS s-a naăscut in 1592 la Nivnice, Moravia, ona care a!artine astai e!u#licii Ce$e% ecunoscut astai ca &iin' (!arintele e'ucatiei )o'erne(, Co)enius a *ost un a'evarat !ionier al )eto'elor e'ucationale )o'erne% Conte)!oran cu +alileo, escartes, e)#ran't si Milton, Co)enius a avut o contri#utie )aora la 'evoltarea Ilu)inis)ului%A *ost !ri)ul care a *olosit i)a.ini in )anuale /0u)ea inconuratoare in i)a.ini, 153 si cre'ea ca e'ucatia ince!e 'in !ri)ele ile ale co!ilariei continuan' 'e-a lun.ul vietii% A *ost una'e!t al e'ucatiei *or)ale !entru *e)ei, o i'ee 'e neconce!ut !entru acea !erioa'a% 4iloo&ia sa - anso&is)ul /a'ica intrea.a cunoastere3, incerca sa cu!rin'a, sa inclu'a &iloo&ia, teolo.ia si e'ucatia intr-un tot unitar%El cre'ea ca invatarea si 'evoltarea s!irituala si e)otionala se a&la intr-o stransa le.atura% I'eile sale cu !rivire la e'ucatie au *ost res!ectate in nor'ul Euro!ei% A *ost solicitat sa restructuree siste)ul e'ucational 'in Sue'ia si e6ista 'ovei ca i s-ar &i cerut sa 'evina !rese'inte la Harvar'% Co)enius a !u#licat 157 'e carti in ti)!ul vietii, )aoritatea tratan' !ro#le)e ale &iloo&iei si teolo.iei e'ucationale% Co)enius a )urit in 18 la A)ster'a)%Jan A)os :o)ens;i este un nu)e cu reonant<aă =>n )e'iul celor !reocu!at<i 'e !rocesule'ucat<ional% Co)enius ? *or)a latiniataă a nu)elui saău ? s-a naăscut la Nivnit<a, =>n Moravia ?1592-18 - , =>ntr-o *a)ilie 'e !rotestant<i, care *aăcea !arte 'in co)unitatea @4rat<ii )oravi% aă)a>na>n' 'e ti)!uriu or*an, )er.e la s<coalaă la va>rsta 'e 1 ani s<i a#ia la 1 ani este =>nscris las<coala latinaă ? ec$ivalentul actualului .i)naiu -% IBs<i continuaă stu'iile la universitaăt<ile 'inHer#orn s<i Hei'el#er., la *acultatea 'e teolo.ie% ea>ntors =>n Ce$ia, =>s<i =>nce!e activitatea 'i'acticaă, 'ar , 'atoritaă *raă)a>ntaărilor istorice ale vre)ii, e)i.reaaă la 0es<no /olonia3, un'e =>s<icontinuaă activitatea care =>i a'uce renu)e euro!ean% El a caălaătorit *oarte )ult, a traăit ca!roscris s<i a !ele.rinat !rin )ai toate oras<ele )ari 'in Euro!a% Este invitat !entru a 'iriare*or)a s<colii =>n An.lia, Sue'ia, Olan'a, Un.aria, /7 ani a traăit s<i =>n Ar'eal3%IBn istoria e'ucat<iei Co)enius ocu!aă un loc 'e *runte 'atoritaă conce!t<iilor !ro.resiste%IBnt<ele.a>n' sensul *raă)a>ntaărilor sociale, !olitice, econo)ice, reli.ioase, ale ti)!ului saău, el!rocla)aă 're!tul !o!orului la instruire s<i e'ucat<ie%Co)enius este consi'erat =>nte)eietorul eta!ei clasice a !e'a.o.iei ca s<tiint<aă ae'ucat<iei% rin ela#orarea unui siste) !e'a.o.ic co)!le6 s<i =>ncercarea 'e a crea #aaconce!tualaă a !rocesului e'ucat<ional, !e'a.o.ul ce$ orienteaaă !reocu!aările teoretice s<iactivitatea !racticaă s!re a#or'area celor )ai i)!ortante !ro#le)e =>n 'evoltarea!ersonalitaăt<ii% 4iin' li!sit la acel )o)ent 'e un su!ort al !si$olo.iei, s<tiint<aă care ur)a saă sea&ir)e a#ia !este 'ouaă secole, Co)enius intuies<te unele as!ecte ale 'evoltaării !ersonalitaăt<ii%El .enereaaă !rocesul 'e 'es!rin'ere a !e'a.o.iei 'in conte6tul &iloo&iei, !una>n' #aele eica s<tiint<aă relativ autono)aă cu o#iectul saău 'e stu'iu s<i o anu)itaă s*eraă 'e !reocu!aări,asi.ura>n'u-s<i nu)ele 'e  părinte al pedagogiei % O!era literaraă, &iloo&icaă s<i !e'a.o.icaă a lui Co)enius este consi'era#ilaă, cele )aii)!ortante lucraări &iin' @i'actica )a.na- scrisaă =>n 1D =>n li)#a ce$aă s<i tra'usaă =>n 158 =>n li)#a latinaă ? @0u)ea si)t<urilor u.raăvitaă =>n i)a.ini ? 1 ? @Sc$ola lu'us  /Scoalaocului3, @Sc$ola )aterna, @a)!ae'ia%S!re 'eose#ire 'e !e'a.o.ia u)anistaă, !rioritar elitaristaă s<i in'ivi'ualistaă, Co)enius*on'eaaă o !e'a.o.ie a )aselor, care o*eraă tuturor !osi#ilitatea 'e a &i instruit<i,e'ucat<i%S<colile tre#uie saă serveascaă nu 'oar tinerilor #o.at<i s<i no#ili, ci tuturor tinerilor no#ilis<i neno#ili, #o.at<i s<i saăraci, 'e a)#ele se6e% S<i asta !entru caă tot<i oa)enii care se nasc !e  !aă)a>nt au unul s<i acelas<i t<el, saă &ie oa)eni, 'eci &iint<e inteli.ente, staă!a>ni ai &iint<elor vii s<io.lin'aă a lui u)neeu% uturor tre#uie saă le &ie e'ucataă ca!acitatea 'e cunoas<tere,o#iceiurile, cre'int<a%%% nu !ute) s<ti !e cine s<i !entru ce l-a ales u)neeu s<i la ce vrea saă-l*oloseascaă%%% saă *ace) as<a'ar ceea ce *ace soarele 'e !e cer, care straăluces<te asu!ra =>ntre.ului!aă)a>nt, lu)ina>n'u-l, =>ncaălin'u-l !entru ca saă traăiascaă, saă creascaă, saă =>n&loreascaă s<i saăro'eascaă tot ceea ce !oate saă traăiascaă, saă creascaă, saă =>n&loreascaă s<i saă ro'eascaă%%% IBn liva'aă ne!lace saă ave) co!aci care ro'esc )ai 'evre)e sau )ai ta>riuF toate aceste roa'e sunt #une,nici unul nu este aruncat% e ce saă nu acce!taă) =>n s<coli )int<i )ai a.ere sau )ai =>nceteG%%% Nue6istaă nici un ar.u)ent !entru ca se6sul *e)eiesc saă &ie e6clus 'e la =>nvaăt<area li)#ilor s<i 'e la=>nt<ele!ciune% Sunt la *el oa)eni, o.lin'a lui u)neeu ca s<i #aăr#at<ii, vor !ri)i )ila luiu)neeu s<i vor avea avea !arte 'e re.atul care va veni, au s<i ele ca!acitatea saă .uste=>nt<ele!ciunea, #a uneori au o )ai )are sensi#ilitate - i'actica )a.na ?/tot<i oa)enii sunt e.ali, tot<i sunt creat<iile lui u)neeu s<i tot<i au 're!turi e.ale la e'ucat<ie3%Conce!t<ia !e'a.o.icaă a lui Co)enius este in&luent<ataă s<i 'e i'eile &iloo&ice ale ti)!ului%entru el =>ntrea.a e6istent<aă, i)!licit &iint<a u)anaă, este creat<ie 'ivinaă, ceea ce =>nsaă nu e6clu'e,ci i)!une o)ului necesitatea 'e a cunoas<te lu)ea o#iectivaă s<i 'e a raăs!un'e 'e ea% rinaceastaă i'ee Co)enius se a!ro!ie 'e conce!t<ia u)anistului italian ico 'ella Miran'ola, careconsi'eraă caă o)ul !oate &i !ro!riul )o'elator, 'e.enera>n' !a>naă la ani)al sau =>naălt<a>n'u-se!a>naă la u)neeu% A'erarea la aceastaă viiune 'enotaă )arele o!ti)is) !e'a.o.ic al luiCo)enius, convin.erea =>n incontesta#ila *ort<aă a e'ucat<iei ? *or)area s<i auto*or)area%Co)enius este a'e!tul i'ei caă o)ul la nas<tere !oate &i co)!arat cu o ta#ula rasa @!e care nu-iscris ni)ic, =>nsaă !e care se !oate scrie totul% As<a !recu) un scriitor !rice!ut !oate saă scrie !eo ta#laă ceea ce 'ores<te sau un !ictor saă !ictee, tot ast*el cel ce !ose'aă arta =>nvaăt<aării !oatei)!ri)a orice cu us<urint<aă s!iritului o)enesc% 1  Conce!t<ia co)enianaă e6!ri)aă !osi#ilitaăt<ileneli)itate ale 'evenirii u)ane @O 'eose#ire este nu)ai =>ntr-aceea caă !e ta#laă !ute) scrienu)ai !a>naă la )ar.inea ei, =>n s!iritul o)enesc !ute) scrie s<i )o'ela tot )ai 'e!arte s<i )ai'e!arte, *aăraă saă aun.e) la ca!aăt, !entru ca el nu cunoas<te li)ite% 2 Co)enius este a'e!tul e'ucaării o)ului =>n =>ntre.ul saău, 'evoltaării &iint<ei u)ane =>n ar)onie, 'e la 'evoltarea ca!acitaăt<ilor &iice, la cultivarea )int<ii, voint<ei s<i si)t<urilor% Esent<ai'acticii constaă =>n !ro!unerile 'e re*or)are a =>nvaăt<aării s<colare, care tre#uie saă se #aee !eactivitatea elevului, aceasta tre#uie saă &ie ast*el or.aniataă =>nca>t saă-i *oloseascaă =>n viat<aă,=>nvaăt<area saă &ie !laăcutaă, ra!i'aă, saă 'evolte intelectul, )a>na s<i ini)a% Co)enius !une la #aa)eto'elor s<i !rinci!iilor 'e e'ucat<ie re.ula 'e aur a =>nvaăt<aătorului =>ntre.ul !roces 'e =>nvaăt<are saă se a'resee tuturor si)t<urilor% El a'uce =>n acest sens trei ar.u)ente  Cunoas<terea tre#uie saă =>ncea!aă 'e la si)t<uri @!entru caă ni)ic 'in ceea ce nu se.aăses<te =>n si)t<uri nu este #un%%% a#ia )ai ta>riu, 'u!aă ce acel lucru a *ost araătat,se !oate vor#i 'es!re ea !entru a o *ace )ai #ine cunoscutaă%  A'evaărul s<i si.urant<a cunoas<terii 'e!in'e 'e )aărturia si)t<urilor, !entru caălucrurile sunt !erce!ute =>nainte 'e toate 'e si)t<uri, a#ia )ai a!oi !ot &iinte.rate, !rin inte)e'iul si)t<urilor =>n )inte%%% acaă vre) saă asi.uraă) elevilorcunoas<terea a'evaărataă a lucrurilor, tre#uie saă ne straă'ui) saă =>i =>nvaăt<aă) !ornin''e la e6!erient<e s<i si)t<uri% 1  Comenius, J.A.,1970, Didactica magna, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, pg.27 2  Idem   Ava>n' =>n ve'ere caă si)t<urile sunt cele )ai #une autoare ale )e)oriei, se vaaun.e /'acaă toate vor &i !erce!ute =>nta>i !rin si)t<uri3 ca toate cunos<tint<eleacu)ulate saă &ie s<tiute !entru un ti)! =>n'elun.at%Convin.erea lui Co)enius =>n necesitatea instruirii tuturor =>n toate 'o)eniile cunoas<teriiu)ane este )arcataă s<i 'e conce!t<ia &iloo&icaă  pansofia  ? =>nt<ele!ciunea universalaă% Aceastaăconce!t<ie !resu!une )ult )ai )ult 'eca>t asi)ilarea unor 'ate 'e or'in .eneral 'in 'iverse'o)enii% anso&ia, 'u!aă Co)enius, este o re&lectare =>n cons<tiint<a o)ului a tot ce e6istaă real, alu)ii cu !ro#le)ele s<i contra'ict<iile sale% Aceastaă i'ee !oate &i consi'erataă *un'a)ent alconce!t<iei !e'a.o.ice co)eniene, !unct 'e !lecare =>n tratarea tuturor !ro#le)elor !rocesuluie'ucat<ional, 'ar )ai cu sea)aă re&lectarea esent<ei teoriei !anar)oniei, ar)oniei universale,con*or) caăreia totul =>n lu)e se a&laă =>ntr-o inter'e!en'ent<aă, as*el =>nca>t ele)entele =>ntre.ului e6!ri)aă caracteristicile *eno)enului =>n .eneral% Conce!t<ia este e6!usaă =>n lucrarea i'actica)a.na, =>n care Co)enius !reintaă arta universală de a-i învăţa pe toţi totul  , !una>n' #aeleunei noi orientaări =>n 'o)eniul e'ucat<iei s<i =>nvaăt<aă)a>ntului% Co)enius t<ine saă !reciee caăinstruire tuturor oa)enilor este nu nu)ai necesaraă s<i accesi#ilaă, ci s<i realia#ilaă 'atoritaă*a!tului caă ei 'is!un 'e instru)ente 'e cunoas<tere si)t<uri, rat<iune s<i cre'int<aă% re'is!oit<ias!re cele trei 'i)ensiuni 'e !ersonalitate 'eter)inaă a!recierea !roceului e'ucat<ional 're!t unul co)!le6, a caărui &inalitate este &iint<a cultivataă su# as!ect &iic s<i s!iritual% IBn #aa acesteii'ei, !e'a.o.ul ce$ relie*eaaă trei laturi ale e'ucat<iei ? intelectualaă, )oralaă s<i reli.ioasaă, iar#una 'evoltare &iicaă este consi'erataă 're!t con'it<ie a inte.ritaăt<ii &iint<ei u)ane%IBn #aa *or)aării universale, Co)enius lanseaaă i'eea s<colii universale ? tota vita    scholaest   -, !una>n' =>n valoare s<i conce!t<ia e'ucat<iei !er)anente, a =>nvaăt<aă)a>ntului continuu%rocesul intens 'e 'evenire a !ersonalitaăt<ii se realieaaă =>n !ri)ii 27 'e ani 'in viat<aă, !erioa'aă=>n care 'isci!olul va =>nvaăt<a =>n !atru s<coli ri)a co!ilaărie ? s<coala )aternaăA 'oua co!ilaărie ? s<coala ele)entaraă sau s<coalali)#ii )aterneA'olescent<a ? .i)naiul sau s<coala latinaăineret<ea ? aca'e)ia s<i caălaătoriilein aceastaă structuraă se !oate constata ase)aănarea cu siste)ul e'ucat<ional actual,!uta>n' concluiona caă siste)ul co)enian a servit 're!t !rototi! !entru crearea siste)uluis<colar 'in !erioa'a )o'ernaă s<i conte)!oranaă% Co)enius sta#iles<te o le.aăturaă!si$o!e'a.o.icaă =>ntre =>nvaăt<aă)a>nt ca !roces s<i siste) @IBn s<coala )aternaă se vor e6ersa )aiales si)t<urile, s!re a le 'e!rin'e ca saă se =>n're!te asu!ra o#iectelor =>nconuraătoare s<i saă le!oataă 'eose#i% IBn s<coala ele)entaraă se vor e6ersa si)t<urile interne, i)a.inat<ia s<i )e)oria cuor.anele lor e6ecutoare ? )a>na s<i li)#a% IBn .i)naiu se vor e6ersa !rice!erea s<i u'ecata, iaraca'e)iile vor cultiva cu 'eose#ire ceea ce revine voint<ei s<i anu)e *acultaăt<ile care ne =>nvat<aăcu) se !oate )ent<ine ar)onia D %O ast*el 'e a#or'are a !rocesului 'e =>nvaăt<aă)a>nt !resu!une reviuirea !ro#le)eior.aniaării actului 'i'actic% El !ro!une .ru!area elevilor =>n clase, criteriul 'e .ru!are &iin'va>rsta @ot e*ectivul s<colii tre#uie =>)!aărt<it =>n clase, care !e ca>t !osi#il vor &i se!arate s!at<ial casaă nu se 'eranee reci!roc 7 % Co)enius !une =>n evi'ent<aă necesitatea creaării unor caărt<is!eciale !entru &iecare clasaă, care saă cu!rin'aă =>ntre.a !ro.ra)aă, tot cont<inutul s<tiint<i&ic, )orals<i reli.ios% Manualele s<colii !ri)are sunt create =>n #aa !rinci!iului concentric, nor)aă utiliataă   Comenius, J. A., 1970, Didactica magna, Bucureşti, !ditura Didactica si Pedagogică, pg. 1  Idem, pg.1 0
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks