ค ม อประจำโครงกำรกำรพ ฒนำระบบ เคร อข ำยส ำหร บสถำนศ กษำในส งก ด ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข น พ นฐำน ตำมส ญญำเลขท 41/ PDF

Description
ค ม อประจำโครงกำรกำรพ ฒนำระบบ เคร อข ำยส ำหร บสถำนศ กษำในส งก ด ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข น พ นฐำน ตำมส ญญำเลขท 41/2554 โครงการ ๔๘๘ จ ดทาเพ อเป นข อม ลเบ องต น ใช เพ ออ างอ งในโครงการ บร ษ ท เอสว โอเอ

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 160 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อประจำโครงกำรกำรพ ฒนำระบบ เคร อข ำยส ำหร บสถำนศ กษำในส งก ด ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข น พ นฐำน ตำมส ญญำเลขท 41/2554 โครงการ ๔๘๘ จ ดทาเพ อเป นข อม ลเบ องต น ใช เพ ออ างอ งในโครงการ บร ษ ท เอสว โอเอ จำก ด(มหำชน) 28/10/55 ควำมเป นมำ ด วยในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บงบประมาณจากแผนงานขยาย โอกาสทางการศ กษา โครงการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาเพ อการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง ก จกรรม จ ดหาระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายอ นเทอร เน ตความเร วส งเพ อการศ กษา งบลงท น ค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร รายการการพ ฒนาระบบเคร อข าย วงเง น 488,721,800 บาท เพ อใช ในการจ ดหาอ ปกรณ ก าหนด เส นทาง(Router) ให แก สถานศ กษาในส งก ดตามโครงการโรงเร ยนด ประจ าต าบล ซ งสอดคล องก บแผนการปร บปร ง ประส ทธ ภาพของระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ซ งม แผน ในการปร บปร งประส ทธ ภาพของระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตของของสถานศ กษาให สามารถใช งานในการจ ดการเร ยนการสอน ได โดยม เป าหมายในการดาเน นการ ด งน 1. สถานศ กษาตามโครงการโรงเร ยนด 3 ระด บ ค อ โรงเร ยนระด บจ งหว ด จ านวน 500 แห ง โรงเร ยนด ระด บ อ าเภอ จ านวน 2,500 แห ง และโรงเร ยนด ประจ าต าบล จ านวน 7,000 แห ง รวมท งส นจ านวน 10,000 แห ง ซ งจะต องปร บปร งประส ทธ ภาพของระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตโดยเปล ยนส อส ญญาณในการเช อมต อให เป น ส อส ญญาณใยแก วนาแสง (Fiber optic) ท ม ความเร วไม น อยกว า 10 Mbps 2. สถานศ กษาขนาดกลางท ม น กเร ยนระหว าง คน และม เคร องคอมพ วเตอร ท ใช การจ ดการเร ยนการ สอนไม เก น 20 เคร อง จ านวน 8,000 แห ง ต องปร บปร งประส ทธ ภาพของระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตให เป น ส อส ญญาณโทรศ พท ความเร วส ง(ADSL) ท ม ความเร วไม น อยกว า 4 Mbps จานวน 15,000 แห ง 3. สถานศ กษานอกข ายสาย ป จจ บ นม การเช อมต อระบบเคร อข ายผ านส อส ญญาณดาวเท ยม(IP Star) ซ งจะต อง ปร บปร งประส ทธ ภาพของระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตให ม ความเร วไม น อยกว า 2 Mbps จานวน 15,000 แห ง อน ง ภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 กระทรวงศ กษาธ การ โดยส าน กคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ได ร บอน ม ต ให ดาเน นการโครงการพ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา(UniNet) เพ อรองร บการศ กษาท งระบบ เป นโครงการสร างเคร อข ายแกนหล กในการเช อมโยงแลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงานด านการศ กษาท งระบบ โดยใช เทคโนโลย ส อส ญญาณใยแก วน าแสง หร อเร ยกโครงการน โดยย อว า FTTS : Fiber to the school ระยะเวลาในการ ดาเน นการ 3 ป ระหว างป พ.ศ ตามแผนงานด งกล าวในป งบประมาณ 2553 หน วยงานในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท เข าร วม โครงการม ท งส นประมาณ 2,225 แห ง เป นสถานศ กษา จานวน 2,000 แห ง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษาจ านวน 225 แห ง และตามท คณะร ฐมนตร ม มต เม อว นท 4 เมษายน พ.ศ ให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาด าเน นการ ต ดต งส อส ญญาณใยแก วนาแสงให แก โรงเร ยนด ประจ าต าบล จ านวน 7,000 แห ง โดยส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา 1 ข นพ นฐานจะเป นผ ดาเน นการจ ดหาอ ปกรณ กาหนดเส นทางเพ อเช อมต อก บเคร อข ายสารสนเทศเพ อการพ ฒนาการศ กษา (UniNet) ซ ง เคร อข ายการศ กษาแห งชาต (NEDNet) ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บงบประมาณประจาป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 488,721,800 บาท เพ อจ ดหาอ ปกรณ ก าหนดเส นทาง(Router) ในการปร บปร งประส ทธ ภาพของระบบเคร อข าย อ นเทอร เน ตของสถานศ กษา จ งต องจ ดหาอ ปกรณ กาหนดเส นทาง(Router) ท สามารถทางานสอดคล องเป นระบบเด ยวก น ก บอ ปกรณ ท ใช ตามโครงการพ ฒนาสารสนเทศเพ อการศ กษา(UniNet) เพ อรองร บการศ กษาท งระบบของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา เพ อประโยชน ในการเช อมโยงระบบการด แลบ าร งร กษาตลอดจนการพ ฒนาบ คลากรให ร จ ก ว ธ การใช งานและบาร งร กษาเบ องต นอย างเป นระบบ ว ตถ ประสงค และขอบเขตงำน เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตของสถานศ กษาให สามารถใช งานรองร บการจ ดการเร ยนการ สอนของสถานศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความต องการใช งานการส อสารข อม ลในอ นเทอร เน ตท มากข นแบบก าวกระโดด ส งเกตได จากการใช งาน แอพพล เคช นในแต ละโรงเร ยน ม การใช Bandwidth ในการส อสารมากข น เพ อกระจายการใช งานระบบสารสนเทศไปส โรงเร ยนจานวน 7,700 แห งท งประเทศ ให ท วถ งและม ประส ทธ ภาพ ท งน จะต องรองร บการใช งานให เพ ยงพอด วย ส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งม ความประสงค ท จะปร บปร งและขยายระบบอ ปกรณ ของสถาบ นการศ กษา โรงเร ยนให สามารถรองร บการเช อมต อก บข ายแกนหล กได ท งหมด จ งได กาหนดแนวทางการพ ฒนาระบบไว โดยระบบท เสนอน นจะต องใช งานร วมก บระบบท ม อย เด มของเคร อข ายแกนหล ก (UniNet) ได เป นอย างด จ ดหาระบบร กษาความปลอดภ ยสาหร บสถาน ปลายทาง Access Network Security Gateway จานวน 6,780 ช ด จ ดหาระบบร กษาความปลอดภ ยส าหร บสถาน กระจาย Distribution Network Security Gateway จ านวน 920 ช ด ปร บปร งอ ปกรณ เล อกเส นทางเด นข อม ลอ ตโนม ต ความเร วส ง (Core Router Network) เพ อเช อมต อโหนด ส วนกลางท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และโหนดแกนหล กในเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนา การศ กษา (UniNet) ท โหนดพญาไท สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา พญาไท 2 ผล ตภ ณฑ ท ส งมอบ โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายสาหร บสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม รายการ อ ปกรณ ท ต องส งไปย งโรงเร ยนในแต ละร ปแบบด งน 1. อ ปกรณ และระบบร กษาความปลอดภ ยสาหร บสถาน ปลาย แบบ Access Network Security Gateway 1.1. อ ปกรณ กาหนดเส นทาง (Router) ย ห อ Cisco ร น 892 จานวน 1 ช ด 1.2. อ ปกรณ Wireless Access Point ย ห อ HP ร น V-M200 จานวน 1 ช ด 1.3. อ ปกรณ แปลงส ญญาณ (Media Converter) ย ห อ Plaxda ร น FMC-GES14-40KISC จานวน 1 ช ด 1.4. สายไฟเบอร Patch Cord ส เหล อง ความยาว 5 เมตร จานวน 1 เส น 1.5. แผ นซ ด ค ม อ จานวน 1 แผ น 2. ระบบร กษาความปลอดภ ยสาหร บสถาน กระจาย Distribution Network Security Gateway 2.1. อ ปกรณ กาหนดเส นทาง (Router) ย ห อ Cisco ร น 1941 จานวน 1 ช ด 2.2. อ ปกรณ Wireless Access Point ย ห อ HP ร น V-M200 จานวน 1 ช ด 2.3. อ ปกรณ กระจายส ญญาณ (Switch) ย ห อ Cisco ร น Catalyst 3560X จานวน 1 ช ด 2.4. อ ปกรณ แปลงส ญญาณ (Media Converter) ย ห อ Plaxda ร น FMC-GES14-40KISC จานวน 1 ช ด 2.5. สายไฟเบอร Patch Cord ส เหล อง ความยาว 5 เมตร จานวน 1 เส น 2.6. แผ นซ ด ค ม อ จานวน 1 แผ น 3 เจ ำหน ำท โครงกำร โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายสาหร บสถานศ กษาในส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามส ญญา เลขท 41/2554 4 ภำพกำรเช อมต ออ ปกรณ ต ำงๆ โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายสาหร บสถานศ กษาในส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามส ญญา เลขท 41/2554 ม ร ปแบบการเช อมต ออ ปกรณ อย 2 แบบด วยก นด งน 1. การเช อมต อด วย Cisco 892W หร อช อในโครงการค อ Access Network Security Gateway ส วนท มช าง เทคน คของบร ษ ทฯ เร ยกย อว า Access Node เป นโรงเร ยนปลายทางของโครงข าย Network เพ อรองร บ การใช งาน Internet ของเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เช อมต อระบบ Internet ภายในโรงเร ยน ประกอบด วย a. อ ปกรณ กาหนดเส นทาง (Router) ย ห อ Cisco ร น 892 จานวน 1 ช ด b. อ ปกรณ Wireless Access Point ย ห อ HP ร น V-M200 จานวน 1 ช ด c. อ ปกรณ แปลงส ญญาณ (Media Converter) ย ห อ Plaxda ร น FMC-GES14-40KISC จานวน 1 ช ด d. สายไฟเบอร Patch Cord ส เหล อง ความยาว 5 เมตร จานวน 1 เส น e. แผ นซ ด ค ม อ จานวน 1 แผ น ภำพด ำนบน แสดงการเช อมต อในร ปแบบของ Access Node โดยม Router Cisco 892W เป นล กษณะเด น 5 2. การเช อมต อด วย Cisco 1941W หร อช อในโครงการค อ Distribution Network Security Gateway ส วนท ม ช างเทคน คของบร ษ ทฯ เร ยกย อว า Distribution Node เป นโรงเร ยนปลายทางของโครงข าย Network เพ อ รองร บการใช งาน Internet ของเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เช อมต อระบบ Internet ภายในโรงเร ยน เช นเด ยวก นก บ Access Node แต จะจ ดสรรไว เพ อรองร บการขยายโครงข ายระบบ Network ในอนาคต a. อ ปกรณ กาหนดเส นทาง (Router) ย ห อ Cisco ร น 1941 จานวน 1 ช ด b. อ ปกรณ Wireless Access Point ย ห อ HP ร น V-M200 จานวน 1 ช ด c. อ ปกรณ กระจายส ญญาณ (Switch) ย ห อ Cisco ร น Catalyst 3560X จานวน 1 ช ด d. อ ปกรณ แปลงส ญญาณ (Media Converter) ย ห อ Plaxda ร น FMC-GES14-40KISC จานวน 1 ช ด e. สายไฟเบอร Patch Cord ส เหล อง ความยาว 5 เมตร จานวน 1 เส น f. แผ นซ ด ค ม อ จานวน 1 แผ น ภำพด ำนบน แสดงการเช อมต อในร ปแบบของ Distribution Node โดยม Router Cisco 1941W เป นล กษณะเด น 6 ล กษณะค ณสมบ ต ของอ ปกรณ แต ละต วในโครงกำร 1. อ ปกรณ และระบบร กษำควำมปลอดภ ยส ำหร บสถำน ปลำย (Access Network Security Gateway) ม ค ณสมบ ต เฉพำะทำงเทคน คข นต ำอย ำงน อยด งน a. อ ปกรณ ม พอร ต 10/100BASE-T จานวนไม น อยกว า 8 พอร ต โดยท กพอร ตสามารถท า Auto-Crossover (MDI-MDIX) ได b. อ ปกรณ ม พอร ต WAN แบบ 1000Base-ZX จานวน ไม น อยกว า 1 พอร ต และพอร ต WAN แบบ 10/100 Base T จ านวนไม น อยกว า 1 พอร ต (โดยสามารถเช อมต อด วยส อส ญญาณใยแก วน าแสงได หากไม สามารถทาได ให ผ เสนอราคาออกแบบเสนออ ปกรณ อ นประกอบ) c. อ ปกรณ ม พอร ต WAN แบบ 1000Base-ZX จานวน ไม น อยกว า 1 พอร ต และพอร ต WAN แบบ 10/100 Base T จ านวนไม น อยกว า 1 พอร ต (โดยสามารถเช อมต อด วยส อส ญญาณใยแก วน าแสงได หากไม สามารถทาได ให ผ เสนอราคาออกแบบเสนออ ปกรณ อ นประกอบ) d. ส าหร บพอร ต WAN ต องสน บสน นมาตรฐาน IEEE 802.1ag และ IEEE 802.3ah หร อเท ยบเท าโดยม เอกสารร บรอง e. ม Console Port จานวนไม น อยกว า 1 พอร ต f. ม หน วยความจาหล กไม น อยกว า 512 MB g. ม Wireless Access Points ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน (หากไม สามารถทาได ให นาเสนออ ปกรณ Wireless Access Points ภายนอกเพ มเต มท ม ค ณสมบ ต เท ยบเท า) i. สามารถร บส งข อม ลท ย านความถ 2.4GHz หร อ 5 GHz ii. ม Gain ไม น อยกว า 2dBi สาหร บย านความถ 2.4 GHz หร อ 5dBi สาหร บย านความถ 5 GHz iii. ทางานแบบ MIMO 2Tx และ 3Rx หร อด กว าได iv. สามารถทางานเป น Access Point และ Workgroup Bridge ได v. สามารถทางานแบบ multiple SSID ได ไม ต ากว า 4 SSID vi. สน บสน น IEEE i หร อ WPA2 และ MAC authentication vii. สน บสน น Wi-Fi n หร อ ด กว า h. สน บสน นการใช งาน IPv4 และ IPv6 i. สน บสน น WAN Protocol ได แก RIP version 2, OSPF,BGP, Virtual Route Forwarding, Generic routing encapsulation (GRE), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) ได เป นอย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks