แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) - PDF

Description
1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 21 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 4. งบประมาณ 5. ประโยชน ท ค ดว าจะได ร บ ส วนท 2 แผนการพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป 1. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอนโดย เน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 2. โครงการพ ฒนาบ คลากร 3. โครงการส งเสร มความเป นเล ศด านว ชาการและว จ ยส าหร บคณาจารย 4. โครงการสว สด การท ด ส วนท 3 การนาเสนอแผนพ ฒนาบ คลากรมน ษยศาสตร 1. การนาเสนอแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ ส การปฏ บ ต 2. การข บเคล อน 3. แนวทางการต ดตามประเม นผล 2 ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร ตระหน กในความส าค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรโดยรวมของคณะ เพ อ ใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร และเพ อให บ คลากรของคณะฯม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของคณะฯให เป นไปตามแผนกล ย ทธ ของคณะฯ และแผนย ทธ ศาสตร 15 ป ของมหาว ทยาล ย และตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการท ส าน กงาน กพร. ก าหนดเพ อบรรล ระด บความส าเร จตามต วช ว ดของแผนพ ฒนาบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษา อ นประกอบด วยล กษณะและความหมาย ด งต อไปน - แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ นในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให คงอย ค องค กรตลอดไป - บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจาคณะ และบ คลากรสายสน บสน น - การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าท ได ร บการสน บสน นม โอกาสเข า ท ร วมประช มว ชาการ หร อนาเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากร ของคณะท งหมด - การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไป อบรมพ ฒนาความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไป อบรมส มมนา หร อด งาน และการเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นหร อคณะจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น คณะมน ษยศาสตร จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรข นเพ อเป นแนวทางท สอดคล องก บการปฏ บ ต ราชการท สาน กงาน กพร. กาหนด และให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน นก จกรรมและก จกรรม หร อโครงการพ ฒนาบ คลากรของคณะมน ษยศาสตร ในช วงเวลาระหว างป งบประมาณ 3 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรคณะมน ษยศาสตร ม ค ณล กษณะท พ งประสงค กล าวค อ - ม ความร และท กษะในการปฎ บ ต งาน - ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนด - สามารถร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ - ม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต หน าท ของตน - ม ความกระต อร อร นในการพ ฒนาตนเอง และพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด - ม จ ตสาน ก และค าน ยมหล กของคณะฯ 2. เพ อสน บสน นแผนกลย ทธ คณะมน ษยศาสตร (พ.ศ ) ซ งคณะกรรมการประจ า คณะมน ษยศาสตร ได อน ม ต พ จารณาให ดาเน นการแล ว 3. เพ อสอดคล องก บการด าเน นงานการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 1. ส งเสร มให อาจารย ประจ าเข าร วมประช มทางว ชาการและน าเสนอผลงานว ชาการ และ บ คลากรสายสน บสน นให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 2. ส งเสร มให อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและ ภายนอกประเทศ 3. สน บสน นและส งเสร มให อาจารย ประจ าสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญ 4. ด าเน นการอย างต อเน องในด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการ ต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพตามย ทธศาสตร ความเป นสากล นานาชาต การเตร ยมความพร อมเข า ส ประชาคมอาเซ ยน 5. ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย โดยจ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการและเป นความต องการของบ คลากรท ง อาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 4 6. ส งเสร มการจ ดความร ภายในคณะฯเพ อให สามารถนาความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการ ฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มาใช ให เป นประโยชน เพ อพ ฒนาบ คลากรและการ พ ฒนางาน 7. จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น าส าหร บผ บร หารท ก ระด บของคณะมน ษยศาสตร (รองคณบด ห วหน าภาคว ชา) 8. พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถท าการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 9. พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) 10. ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการ ผล ตผลงานท รวดเร วและถ กต อง 11. จ ดสรรท นระยะส นในการไปฝ กอบรมด านการใช ภาษาอ งกฤษให แก บ คลากร หร อสน บสน น อย างต อเน องเพ อสร างโอกาสให แก บ คลากรได ฝ กฝนและพ ฒนาท กษะการใช ภา ษาอ งกฤษในการ ต ดต อส อสารในระด บท สามารถใช ในการปฏ บ ต ได จร ง 12. จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะต างๆท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานโดย ส าน กงานคณบด อย างต อเน องและท วถ ง และส งเสร มให แต ละภาคว ชาจ ดให บ คลากรในส งก ดเพ อให สอดคล องก บความจาเป นในการพ ฒนา(Training need) เฉพาะของแต ละภาคว ชา 13. สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน กความเป นคณะมน ษยศาสตร ไว ในหล กส ตร การส มมนาและฝ กอบรมสาหร บอาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน น 14. กระต นให เก ดจ ตส าน กความเป นผ น าด านการบร หารจ ดการ โดยจ ดก จกรรมท เน นความ เป นเอกล กษณ ของคณะมน ษยศาสตร โดยอาจเป นก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรม หร อก จกรรมท เน น ประโยชน ต อช มชน หร อส งคม 4. งบประมาณ งบประมาณท ใช ในการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร มาจาก 2 แหล ง 1. งบประมาณรายจ ายจากงบรายได ท มหาว ทยาล งจ ดสรรให แก คณะมน ษยศาสตร 2. เง นรายได จากการบร การช มชน 5 5. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผล การประเม นไปใช ประโยชน ในการปร บปร งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะ ท าให บ คลากรของคณะมน ษยศาสตร จะได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเองจนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน นการดาเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ของคณะฯ และมหาว ทยาล ยให พ ฒนาก าวหน าตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยได อย างต อเน อง ส วนท 2 แผนการพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) ตามท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของคณะมน ษยศาสตร ม งการพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรโดย ใช เคร องม อบร หารจ ดการย คใหม จ ดการทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ด (Lean Management) และใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการประกอบการประเม น สภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค กร เพ อให ทราบสภาวะท แท จร ง เป าหมาย และย ทธศาสตร ใด ขององค กรท สอดคล องและม ความเป นไปได ท จะบรรล ผลตามท องค กรต องการ ซ งในส วนของการ บร หารงานบ คคลพบว า ส งท คณะฯ ควรเร งด าเน นการ ได แก การก าหนดอ ตราก าล งรองร บในแต ละ หน วยงาน การเพ มส ดส วนค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการให อย ในระด บมาตรฐานตามท ส าน ก คณะกรรมการอ ดมศ กษาก าหนด การพ ฒนาองค ความร และศ กยภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากรท จ าเป นในแต ละต าแหน งงาน รวมท งการส งเสร มเร องขว ญและก าล งใจแก บ คลากร โดยน าแนวค ดเร อง ระบบสมรรถนะ (Competency System) เป นเคร องม อแปลงกลย ทธ ของคณะไปส การปฏ บ ต และม การ ต ดตามประเม นผล เพ อสามารถบ งช ความส าเร จความล มเหลว และป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานตาม แผน ด งน น เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) บรรล ว ตถ ประสงค อย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จากการว เคราะห สถานการณ ด านบ คลากรของคณะฯ พบว า ย งม จ านวน บ คลากรไม เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการให เป นไปตามพ นธก จของคณะฯเน องจากนโยบายการจ าก ด อ ตราก าล งบ คลากร ท าให ขาดแคลนบ คลากร ในขณะท ม ภาระงานเพ มมากข น ซ งขณะน อย ในระหว าง 6 การขอจ ดสรรอ ตราก าล งเพ ม ด งน นคณะฯ จ งได ก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และ มาตรการวางแผนอ ตรากาล ง ด งน 1. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอนโดย เน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การอบรมในเร องเทคน คการสอน การว ด และการประเม นผล การท าบทเร ยน Online การท าว จ ย เทคน ค การให คาปร กษาของอาจารย ท ปร กษาน ส ต ฯลฯ ซ งส งเหล าน อย ในแผนกลย ทธ ของคณะมน ษยศาสตร อย แล ว 2. โครงการพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร ม โครงการและก จกรรมท ส งเสร มการพ ฒนา บ คลากรหลายโครงการ/ก จกรรมท งเป นโครงการต อเน องท คณะฯ จ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาบ คลากร ท งสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการตามความต องการจ าเป นรายบ คคลรายละ 5,000 บาท นอกจากน ย งสน บสน นงบประมาณเง นรายได จากการบร การว ชาการ เพ อเป ดโอกาสให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองในต างประเทศ ท งในร ปแบบของการน าเสนอผลงานว จ ย การเข าร วมประช มทางว ชาการ การอบรม ส มมนา และการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก 3. โครงการส งเสร มความเป นเล ศด านว ชาการและว จ ยส าหร บคณาจารย เป นโครงการท ม งพ ฒนา ศ กยภาพด านว ชาการและว จ ยให แก คณาจารย เพ อให คณาจารย เก ดแรงบ นดาลใจและความม งม นใน การท าผลงานว ชาการเพ อขอต าแหน งทางว ชาการเพ มมากข น นอกจากน คณะฯ ย งสน บสน นงบประมาณ เป นเง นรางว ล ภายใต โครงการสร างแรงจ งใจเพ อกระต นให คณาจารย ต นต วในการท าว จ ยและต พ ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks