แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ หน,วยร บการประเม น - PDF

Description
แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ หน,วยร บการประเม น โรงเร ยน... ศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา... อ าเภอ... คณะกรรมการประเม

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 15 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ หน,วยร บการประเม น โรงเร ยน... ศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา... อ าเภอ... คณะกรรมการประเม นผลการด าเน นงานสถานศ กษา แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ ตอนท 1 ประเม นผลการด าเน นงานตามกลย ทธ1ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ค าช แจง : แบบบ นท กการต ดตามและประเม นผล ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป%นเคร องม อส าหร บคณะกรรมการ ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ใช0บ นท กข0อม ลการ ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานและและประเม นผลการ ด าเน นงานของสถานศ กษา เพ อให0การน านโยบายไปส 5การปฏ บ ต และการข บเคล อนกลย ทธ9ของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป%นไปตามเป;าหมายท ก าหนด โดยพ จารณาตามประเด นการประเม น และระบ ก จกรรม/การด าเน นงานท สอดคล0องก บประเด นการประเม น แล0วประเม นผลการด าเน นงาน ตามเกณฑ9 ด งน ระด บ A1(Awareness) หมายถ ง การสร0างความตระหน ก ระด บ A2 (Attempt) หมายถ ง การม ก จกรรม/กระบวนการท หลากหลาย ระด บ A3 (Achievement) หมายถ ง ความส าเร จ/ผลผล ตของการพ ฒนา ระด บ A4 (Accredited System) หมายถ ง ม การพ ฒนาจนเก ดการเปล ยนแปลงเป%นระบบท ย งย น ประเด นการประเม น ข0อม ล/ก จกรรม/การด าเน นงาน กลย ทธ1ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส5งเสร มความสามารถ ด0านเทคโนโลย เพ อเป%นเคร องม อในการเร ยนร ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาหล ก ระด บ การศ กษาข นพ นฐานจากการประเม นระด บชาต เพ มข นร0อยละ 3 เป;าหมาย : คะแนนเฉล ยผลส มฤทธ ทางการ เร ยน 5 กล 5มสาระการเร ยนร 0หล ก ปXการศ กษา 2555 เพ มข น จากปXการศ กษา 2554 ร0อยละ น กเร ยนระด บปฐมว ยท กคนได0ร บการเตร ยม ความพร0อม อย5างม ค ณภาพ เป;าหมาย : โรงเร ยนม ตนเอง ตามระบบประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ปฐมว ย ปXการศ กษา 2555 ภาพ (11 มาตรฐาน) ระด บด ด มากหร อด เย ยม แบบบ นท กการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ ประเด นการประเม น 1.3 น กเร ยนช นประถมศ กษาปXท 3 ท กคน ได0ร บการพ ฒนาให0อ5านออก เข ยนได0 ค ดเลขเป%น เป;าหมาย : ความสามารถ ด0านภาษา ด0านค ดค านวณ และด0านเหต ผล เฉล ยผ5านเกณฑ9 ร0อยละ การพ ฒนาน กเร ยนช นประถมศ กษาปXZท 6 ให0อ5านคล5อง เข ยนคล5อง ค ดเลขคล5อง และม ท กษะการค ดพ นฐาน เป;าหมาย : น กเร ยนผ5านการประเม น การอ5านคล5อง เข ยนคล5องตามจ ดเน0นการ พ ฒนาค ณภาพผ 0เร ยนระด บด ร0อยละ การพ ฒนาน กเร ยนให0ม ความสามารถ ในการค ด ว เคราะห9 ส งเคราะห9 ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร0างสรรค9ตามระด บการศ กษา เป;าหมาย : น กเร ยนม ค ณภาพภายใน มาตรฐานท 4 ผ 0เร ยนม ความ สามารถในการค ดอย5างเป%นระบบ ค ดสร0างสรรค9 ต ดส นใจ แก0ป]ญหาได0อย5างม สต สมเหต ผล ระด บด ด มาก หร อด เย ยม ร0อยละ น กเร ยนม ท กษะด0านเทคโนโลย สารสนเทศ เป;าหมาย : น กเร ยนม ค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามมาตรฐานท 3 ต วบ5งช ท 3.4 ระด บด ด มาก หร อด เย ยม ร0อยละ น กเร ยนท กคนได0ร บการเตร ยมความพร0อม เข0าส 5ประชาคมอาเซ ยน เป;าหมาย : โรงเร ยนม การจ ดก จกรรมหร อ บ รณาการก จกรรมในหล กส ตรการเร ยนการสอน เพ อเตร ยมความพร0อมให0น กเร ยนครบท กคน ข0อม ล/ก จกรรม/การด าเน นงาน 3 แบบบ นท กการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ ประเด นการประเม น ข0อม ล/ก จกรรม/การด าเน นงาน 4 กลย ทธ1ท 2 ปล กฝ]งค ณธรรม ความส าน กในความเป%นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2.1 น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค9 ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน เป;าหมาย : น กเร ยนผ5านเกณฑ9การประเม น ค ณล กษณะอ นพ งประสงค9ตามหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน ร0อยละ น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญb และม ความส าน กในความเป%นไทย เป;าหมาย : น กเร ยนได0ร บการพ ฒนาให0ม ค ณธรรมจร ยธรรม กต ญb และม ความส าน ก ในความเป%นไทย ร0อยละ การจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง เป;าหมาย : โรงเร ยนจ ดการเร ยนการสอน โดยน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง บ รณาการในกล 5มสาระการเร ยนร 0ครบท กกล 5ม สาระการเร ยนร น กเร ยนได0เร ยนร 0ประว ต ศาสตร9ชาต ไทย ส งคมศ กษา ประชาธ ปไตย ม ความเป%น พลเม องไทยและพลโลก เป;าหมาย : น กเร ยนได0ร บการเร ยนร 0 ร0อยละ การจ ดก จกรรมส5งเสร มความม จ ตสาธารณะ ด0านความร บผ ดชอบต5อส งคมและส งแวดล0อม เป;าหมาย : โรงเร ยนจ ดก จกรรมส5งเสร ม ความม จ ตสาธารณะด0านความร บผ ดชอบต5อ ส งคมและด0านส งแวดล0อมด0านละ 1 ก จกรรม แบบบ นท กการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ ประเด นการประเม น ข0อม ล/ก จกรรม/การด าเน นงาน กลย ทธ1ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให0ท วถ ง และลดความเหล อมล า ผ 0เร ยนได0ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตาม ศ กยภาพ (Filling the gap) 3.1 ร0อยละของผ 0เร ยนต5อประชากรว ยเร ยน ท เข0าร บการศ กษาระด บประถมศ กษา เป%นไปตามเป;าหมายท ก าหนด เป;าหมาย : ประชากรว ยเร ยนตาม ทร.14 ท เก ด พ.ศ ม อ ตราการเข0าเร ยนใน ปXการศ กษา 2556 ร0อยละ น กเร ยนจบการศ กษาข นพ นฐาน ตามก าหนดเวลาของหล กส ตร เป;าหมาย : น กเร ยนช นประถมศ กษาปXท 6 ปXการศ กษา 2555 จบการศ กษาตามก าหนด เวลาของหล กส ตร ร0อยละ อ ตราการออกกลางค นลดลง เป;าหมาย : อ ตราการออกกลางค นของ น กเร ยน ปXการศ กษา 2555 ลดลงจาก ปXการศ กษา ร0อยละของผ 0เร ยนท จบช น ป. 6 เร ยนต5อ ช น ม. 1 เป%นไปตามเป;าหมายท ก าหนด เป;าหมาย : น กเร ยนท จบช น ป.6 จาก สถานศ กษา ปXการศ กษา 2555 ม อ ตราการ เข0าเร ยนช น ม.1 ปXการศ กษา 2556 ร0อยละ ร0อยละของผ 0เร ยนท จบช น ม.3 เร ยนต5อ ช น ม. 6 เป%นไปตามเป;าหมายท ก าหนด เป;าหมาย : น กเร ยนท จบช น ม.3 จาก สถานศ กษา ปXการศ กษา 2555 ม อ ตราการ เข0าเร ยนช น ม.ปลาย (สายสาม ญ สายอาช พ หร อเท ยบเท5า) ปXการศ กษา 2556 ร0อยละ 96 5 แบบบ นท กการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ ประเด นการประเม น 3.6 การสน บสน นค5าใช0จ5ายในการจ ดการศ กษา ต งแต5ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน เป;าหมาย : โรงเร ยนด าเน นการใช0จ5าย งบประมาณ เป%นไปตามหล กเกณฑ9และว ธ การ และน กเร ยนได0ร บการสน บสน น ร0อยละ ผ 0ครองน กเร ยนม ความพ งพอใจต5อการ จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษา เป;าหมาย : ผ 0ปกครองพ งพอใจร0อยละ การพ ฒนาความร5วมม อก บบ คคล/หน5วยงาน ท เก ยวข0องในการป;องก นและแก0ไขป]ญหา ยาเสพต ดในสถานศ กษา เป;าหมาย : โรงเร ยนได0ร บความร5วมม อจาก บ คคล/หน5วยงานท เก ยวข0อง ในการป;องก นและ แก0ไขป]ญหายาเสพต ดในสถานศ กษาสอดคล0อง ก บสภาพความจ าเป%น 3.9 การจ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะช ว ตเพ อสร0าง ภ ม ค 0มก นป]ญหาส งคมให0ก บผ 0เร ยน เป;าหมาย : โรงเร ยนจ ดก จกรรมพ ฒนา ท กษะช ว ตเพ อสร0างภ ม ค 0มก นป]ญหายาเสพต ด ให0ก บผ 0เร ยน อย5างน0อย 1 ก จกรรม 3.10 การพ ฒนาระบบการด แลช5วยเหล อน กเร ยน และความส มพ นธ9ท ด ระหว5างคร ก บน กเร ยน เป;าหมาย : โรงเร ยนม มาตรการ/ว ธ การ ในการด แล ช5วยเหล อน กเร ยน ได0ตรงตามสภาพ ป]ญหา และความต0องการจ าเป%นของน กเร ยน ข0อม ล/ก จกรรม/การด าเน นงาน 6 แบบบ นท กการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ ประเด นการประเม น ข0อม ล/ก จกรรม/การด าเน นงาน 7 กลย ทธ1ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให0สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร 0อย5างม ประส ทธ ภาพ 4.1 การพ ฒนาคร ให0สามารถจ ดการเร ยน การสอนด0วยคอมพ วเตอร9พกพาได0อย5างม ประส ทธ ภาพ เป;าหมาย : คร ได0ร บการพ ฒนาให0ม ความร 0 และท กษะในการจ ดการเร ยนการสอน ด0วยคอมพ วเตอร9พกพา ร0อยละ การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ให0ม ความพร0อมด0านภาษาท สอง เพ อเข0าส 5 ประชาคมอาเซ ยน เป;าหมาย : คร และบ คลากรในสถานศ กษา ได0ร บการเตร ยมความพร0อมด0านภาษาท สอง เพ อเข0าส 5ประชาคมอาเซ ยน ร0อยละ คร และบ คลากรในสถานศ กษาสามารถ ใช0ภาษาอ งกฤษในการต ดต5อส อสารได0 เป;าหมาย : คร และบ คลากรในสถานศ กษา สามารถใช0ภาษาอ งกฤษในการต ดต5อส อสาร ได0 ร0อยละ การพ ฒนาคร ให0เป%นคร เก5ง ม ค ณภาพ และค ณธรรม เป;าหมาย : คร ได0ร บการพ ฒนาให0เป%น คร เก5ง ม ค ณภาพและค ณธรรม ร0อยละ คร และบ คลากรทางการศ กษา ได0ร บ การพ ฒนาตามศ กยภาพและบร บทรอบต ว ผ 0เร ยน เป;าหมาย : คร และบ คลากรทางการศ กษา ได0ร บการพ ฒนา ร0อยละ 80 แบบบ นท กการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ.2556 ประเด นการประเม น ข0อม ล/ก จกรรม/การด าเน นงาน กลย ทธ1ท 5 การพ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให0ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน0นการม ส5วนร5วม จากท กภาคส5วนในการส5งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) 5.1 สถานศ กษาม ระบบประก นค ณภาพภายใน ท เข0มแข ง ครบองค9ประกอบแห5งกฎกระทรวง ว5าด0วยระบบหล กเกณฑ9และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ เป;าหมาย : สถานศ กษาม ค ณภาพ การศ กษาตามระบบการประก นค ณภาพภายใน ตามมาตรฐานท 12 ปXการศ กษา 2555 ระด บด ด มาก หร อด เย ยม 5.2 สถานศ กษาม การวางแผนพ ฒนาสถานศ กษา โดยการม ส5วนร5วมจากผ 0เก ยวข0อง เป;าหมาย : สถานศ กษาจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าปX ได0สอดคล0องก บเป;าหมายและกลย ทธ9 ของสถานศ กษา โดยม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks