แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 - PDF

Description
แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ให ม ประส ทธ ภาพมากย ง ข นในการบร หารหล กส ตร 7 ด านได แก 1. ด านการเตร ยมความพร อมของสถานศ กษา 2. ด านการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 3. ด านการวางแผนดาเน นการใช หล กส ตรสถานศ กษา 4. ด านการดาเน นการใช หล กส ตรสถานศ กษา 5. ด านการน เทศ กาก บ ต ดตาม และประเม นผล 6. ด านการสร ปผลการดาเน นงานและการรายงาน 7. ด านการประเม นและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา จ งขอให ผ ตอบแบบสอบถาม ได ตอบคาถามแบบสอบถามน ตามสภาพท ปรากฏจร ง ผ ตอบแบบสอบถาม ค อ ผ บร หารสถานศ กษาและคร ว ชาการโรงเร ยน แบบสอบถามน ม 3 ตอน ขอความกร ณาผ ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามให ครบท ง 3 ตอน ตอนท 1 สถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตอนท 3 และ การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตอนท 1 สถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ในช องว าง ตามท เป นความจร ง 1. สถานภาพผ ตอบแบบสอบถาม 2.1 ตาแหน งป จจ บ น ผ บร หารสถานศ กษา คร ว ชาการโรงเร ยน 2.2 เพศ ชาย หญ ง 2.3 อาย ป ป ป 56 ป ข นไป 2.4 ประสบการณ การทางานในโรงเร ยนป จจ บ น 1 5 ป 6 10 ป ป 21 ป ข นไป ตอนท 2 สภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง 1. ให กาเคร องหมาย ในระด บการปฏ บ ต ของการบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตามท เป นจร งใน สถานศ กษาของท าน 2. ระด บการปฏ บ ต ของการบร หารหล กส ตรสถานศ กษา แบ งออกเป น 5 ระด บ ค อ ระด บ 1 หมายถ ง ม การปฏ บ ต อย ในระด บน อยท ส ด ระด บ 2 หมายถ ง ม การปฏ บ ต อย ในระด บน อย ระด บ 3 หมายถ ง ม การปฏ บ ต อย ในระด บปานกลาง ระด บ 4 หมายถ ง ม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก ระด บ 5 หมายถ ง ม การปฏ บ ต อย ในระด บมากท ส ด ข อท การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ระด บการปฏ บ ต ด านการเตร ยมความพร อมของสถานศ กษา 1.1 โรงเร ยนสร างความตระหน กให เห นความสาค ญในการจ ดทา หล กส ตรสถานศ กษาให แก ผ บร หาร คร น กเร ยน ผ ปกครอง และ ช มชน 1.2 บ คลากรของสถานศ กษาม ความร ความเข าใจและสามารถนา ความร ไปใช ในการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 1.3 คณะกรรมการสถานศ กษา ม ความร ความเข าใจ และสามารถนา ความร ไปใช ในการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 1.4 คณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการและ คณะกรรมการกล มสาระม ความร ความเข าใจ และสามารถนา ความร ไปใช ในการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 1.5 จ ดทาข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาอย างเป นระบบเพ ยงพอ แก การนาไปใช ในการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 1.6 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาม ความสอดคล องก บสภาพของ สถานศ กษา 1.7 ประชาส มพ นธ ให ผ บร หาร คร น กเร ยน ร บทราบการจ ดทาหล ก ส ตรสถานศ กษา 1.8 เผยแพร ประชาส มพ นธ ให ผ ปกครอง ช มชน ร บทราบการจ ดทา หล กส ตรสถานศ กษา 2. ด านการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา 2.1 ผ บร หาร คร น กเร ยน ผ ปกครอง ช มชน ม ส วนร วมในการกาหนด ว ส ยท ศน ภารก จ เป าหมายการจ ดการศ กษาและค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ของผ เร ยน 2.2 ความนา แสดงความเช อมโยงระหว างหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 กรอบหล กส ตรระด บ ท องถ น จ ดเน น และความต องการ ของโรงเร ยน 2.3 ว ส ยท ศน แสดงภาพอนาคตท พ งประสงค ของผ เร ยนท สอดคล อง ก บว ส ยท ศน ของหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑อย างช ดเจน 2.4 ว ส ยท ศน แสดงภาพอนาคตท พ งประสงค ของผ เร ยนสอดคล อง ก บกรอบหล กส ตรระด บท องถ น ข อท การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ระด บปฏ บ ต ว ส ยท ศน ม ความช ดเจนสามารถปฏ บ ต ได 2.6 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ม ความสอดคล องก บหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ 2.7 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ม ความสอดคล องก บหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ 2.8 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ม ความสอดคล องก บเป าหมายจ ดเน น กรอบหล กส ตรระด บท องถ น 2.9 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค สอดคล องก บว ส ยท ศน ของโรงเร ยน 2.10 โครงสร างเวลาเร ยน ม การระบ เวลาเร ยนของ ๘ กล มสาระ การเร ยนร รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาเพ มเต มหน าท พลเม อง ท เป นเวลาเร ยนพ นฐานและเพ มเต ม จาแนกแต ละช นป อย างช ดเจน 2.11 โครงสร างเวลาเร ยน ม การระบ เวลาจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จาแนกแต ละช นป อย างช ดเจน 2.12 โครงสร างเวลาเร ยน ม เวลาเร ยนรวมของหล กส ตรสถานศ กษา สอดคล องก บโครงสร างเวลาเร ยนตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ 2.13 โครงสร างหล กส ตรช นป ม การระบ รายว ชาพ นฐานท ง ๘ กล ม สาระการเร ยนร รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาเพ มเต มหน าท พลเม องพร อมท งระบ เวลาเร ยนและหร อหน วยก ต 2.14 โครงสร างหล กส ตรช นป ม การระบ รายว ชาเพ มเต มท สถานศ กษา กาหนด พร อมท งระบ เวลาเร ยนและหร อหน วยก ต 2.15 โครงสร างหล กส ตรช นป ม การระบ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พร อม ท งระบ เวลาเร ยน 2.16 โครงสร างหล กส ตรช นป ม รายว ชาพ นฐานท ระบ รห สว ชา ช อ รายว ชา จานวนเวลาเร ยน และหร อหน วยก ต ไว อย างถ กต องช ดเจน 2.17 โครงสร างหล กส ตรช นป ม รายว ชาเพ มเต ม / ก จกรรมเพ มเต ม สอดคล องก บว ส ยท ศน จ ดเน นของโรงเร ยน 2.18 คาอธ บายรายว ชา ม การระบ รห สว ชา ช อรายว ชา และช อกล ม สาระการเร ยนร ไว อย างถ กต องช ดเจน 2.19 คาอธ บายรายว ชา ม การระบ ช นป ท สอนและจานวนเวลาเร ยน และ/หร อหน วยก ต ไว อย างถ กต องช ดเจน ข อท การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ระด บการปฏ บ ต คาอธ บายรายว ชา การเข ยนคาอธ บายรายว ชา เข ยนเป นความเร ยง โดยระบ องค ความร ท กษะกระบวนการ และค ณล กษณะหร อ เจต คต ท ต องการ 2.21 คาอธ บายรายว ชา ม การจ ดทาคาอธ บายรายว ชาพ นฐาน ครอบคล มต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง 2.22 คาอธ บายรายว ชา ม การระบ รห สต วช ว ด ในรายว ชาพ นฐาน และ จานวนรวมของต วช ว ด 2.23 คาอธ บายรายว ชา การระบ ผลการเร ยนร ในรายว ชาเพ มเต ม และ จานวนรวมของผลการเร ยนร 2.24 คาอธ บายรายว ชา ม การกาหนดสาระการเร ยนร ท องถ น สอดแทรก อย ในคาอธ บายรายว ชาพ นฐานหร อรายว ชาเพ มเต ม 2.25 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ ดก จกรรมท ง ๓ ก จกรรมตามท กาหนด ไว ในหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ ดเวลาท ง ๓ ก จกรรมสอดคล องก บ โครงสร างเวลาเร ยนท หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ 2.27 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม แนวทางการจ ดก จกรรมท ช ดเจน 2.28 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม แนวทางการประเม นก จกรรมท ช ดเจน 2.29 เกณฑ การจบการศ กษา ม การระบ เวลาเร ยน/หน วยก ต รายว ชา พ นฐานและรายว ชาเพ มเต ม ตามเกณฑ การจบหล กส ตรของ โรงเร ยนไว อย างช ดเจนและสอดคล องก บโครงสร างหล กส ตร ของโรงเร ยน 2.30 เกณฑ การจบการศ กษา ม การระบ เกณฑ การประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนไว อย างช ดเจน 2.31 เกณฑ การจบการศ กษา ม การระบ เกณฑ การประเม นค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ไว อย างช ดเจน 2.32 เกณฑ การจบการศ กษา ม การระบ เกณฑ การผ านก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยนไว อย างช ดเจน ข อท การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ระด บการปฏ บ ต ด านการวางแผน /กาหนดว ธ ดาเน นการใช หล กส ตรสถานศ กษา 3.1 วางแผน /กาหนดให จ ดทาเอกสาร / หล กฐาน เพ อสร างความเข าใจ เก ยวก บการจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ วางแผน /กาหนดให จ ดทาก จกรรมการเร ยนร ตามกล มสาระการเร ยนร ท หลากหลาย สอดคล องก บ ความถน ด ความสนใจ และความสามารถของ ผ เร ยน 3.3 วางแผน /กาหนดให จ ดก จกรรมการเร ยนร ท ให ผ เร ยนลงม อปฏ บ ต ค ด และสร ป เป นความร และแนวค ดด วยตนเอง 3.4 วางแผน /กาหนดให สอนซ อมเสร มและส งเสร มผ เร ยนให ม ความร ความสามารถตามธรรมชาต และเต มศ กยภาพท ปรากฏเป นหล กฐานและ ตรวจสอบได 3.5 วางแผน /กาหนดให จ ดระบบการว ดและประเม นผลตามสภาพจร ง 3.6 วางแผน /กาหนดให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการเท ยบโอนผลการเร ยนของ กระทรวงศ กษาธ การ 3.7 วางแผน /กาหนดให จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนและก จกรรมแนะแนวตาม หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช วางแผน /กาหนดให จ ดก จกรรมส งเสร มบ คลากรในสถานศ กษาให ม ความร ความเข าใจ และสามารถทาหน าท แนะแนวให ก บผ เร ยน 3.9 วางแผน /กาหนดให จ ดทาแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม พ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนองจ ดเน นของสถานศ กษา 3.10 วางแผน /กาหนดให ระดมทร พยากรเพ อใช ในการบร หารหล กส ตร 3.11 วางแผน /กาหนดให สร างเคร อข ายการเร ยนร ท งในและนอกสถานศ กษา 3.12 วางแผน /กาหนดให ม ส อการเร ยนร นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการ ศ กษาเพ ยงพอตามความเหมาะสมของผ เร ยน 3.13 วางแผน /กาหนดให จ ดแหล งเร ยนร ภายนอกสถานศ กษาให หลากหลาย เหมาะสมก บสภาพของสถานศ กษาและช มชน 3.14 วางแผน /กาหนดให สร างบรรยากาศส งแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร 3.15 วางแผน /กาหนดให ส งเสร มและสน บสน นให คร ทาว จ ยในช นเร ยน 3.16 วางแผน /กาหนดให จ ดให ม การน เทศภายในอย างเป นระบบ ข อท การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ระด บการปฏ บ ต ด านการดาเน นการใช หล กส ตรสถานศ กษา 4.1 ดาเน นการใช หล กส ตรสถานศ กษาในการจ ดการเร ยนการสอน ตามแผนหร อกาหนดการท วางไว อย างเป นระบบ 4.2 ประเม นการใช หล กส ตรสถานศ กษาโดยใช ระบบการม ส วนร วม 4.3 สถานศ กษารายงานผลการใช หล กส ตรสถานศ กษาของ สถานศ กษาต อช มชนและหน วยงานท เก ยวข องเป นประจาท กป การศ กษา 4.4 สถานศ กษาม การเตร ยมการด านการใช หล กส ตรสถานศ กษาเพ อ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks