แนวข อสอบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สาหร บผ บร หารฯ ช ดท 4 (การใช คอมพ วเตอร เบ องต น) - PDF

Description
แนวข อสอบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สาหร บผ บร หารฯ ช ดท 4 (การใช คอมพ วเตอร เบ องต น) คาช แจง เล อกคาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว 1. เมาส ท ด ประกอบไปด วยป มจานวนก ป ม 1. 1 ป ม 2. 2 ป ม 3. 3 ป ม 4. 4

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 33 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวข อสอบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สาหร บผ บร หารฯ ช ดท 4 (การใช คอมพ วเตอร เบ องต น) คาช แจง เล อกคาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว 1. เมาส ท ด ประกอบไปด วยป มจานวนก ป ม 1. 1 ป ม 2. 2 ป ม 3. 3 ป ม 4. 4 ป ม 2. ซอฟต แวร ท สามารถจะทางานก บเว ร ดได ควรเป นชน ดใดด ท ส ด 1. Windows Windows Windows DOS 3. ค ย บอร ดมาตรฐานควรม ป มจานวนเท าใด ป มข นไป ป มข นไป ป มข นไป ป มข นไป 4. หน วยความจา RAM ท เหมาะสมในการใช Word ควรเป นเท าใด 1. 2 MB ข นไป 2. 8 MB ข นไป MB ข นไป MB ข นไป 5. ฮาร ดแวร ชน ดใดท ไมโครซอฟต เว ร ดต องการใช 1. RAM 4 MB 2. Monitor ส เทา 3. ร น Pentium 4. ค ย บอร ด 90 ป ม 6. Save เป นคาส งใช ทาอะไร 1. บ นท กแฟ มข อม ล 2. เป ดแฟ มข อม ล 3. แก ไขแฟ มข อม ล 4. ลบแฟ มข อม ล 7. คาส งท ใช เป ดแฟ มข อม ลใหม ค ออะไร 1. Save 2. Save as 3. New 4. Open 8. เม อเก บข อม ลได แล ว จะม ส งใดบ งบอกให ร 1. ม ช อในแผ นด สก 2. ม ช อไฟล อย ท Title Bar 3. ม ข อความปรากฏบนจอภาพ 4. ไม ม อะไรแสดงให ร ต องด ท File Manager 9. การเป ดแฟ มข อม ลใหม เพ อประโยชน อะไร 1. เอาเอกสารไปเก บในฮาร ดด สก 2. สร างเอกสารใหม ใช 3. เอาข อม ลมาแก ไข 4. เป ดเอกสารหน าใหม 10. ถ าต องการนาข อม ลไปเก บไว ในแผ นด สก เก ต จะต องใช คาส งใด 1. New 2. Save 3. Save as 4. Page setup 11. ชน ดของแฟ มข อม ลท จ ดเก บใน Word ม สก ลต อท ายช อท บ นท กเป นอะไร 1. BMP 2. JPEG 3. TXT 4. DOC 12. เม อต องการยกเล กคาส งท ได ส งไปแล ว ใช คาส งใด 1. Cut 2. Move 3. Undo/Typing 4. Delete 13. เม อต องการย ายข อม ล ก อนใช คาส งต ดต องควรทาอย างไร 1. คล กท คาส งแก ไข 2. คล กท คาส งวาง 3. ระบายข อม ล 4. คล ดท คาส งเคล อนย าย 14. เม อใช คาส ง Copy จะต องใช คาส งใดตามมาท กคร ง 1. Open 2. Save 3. Cut 4. Past 15. ข อใดเป นการเร ยงลาด บข นตอนการค ดลอกท ถ กต อง 1. ระบายข อม ล - คาส งค ดลอก - คาส งวาง 2. คาส งวาง - ระบายข อม ล - คาส งค ดลอก 3. ระบายข อม ล - คาส งวาง - คาส งค ดลอก 4. ไม ม ข อใดถ ก 16. การย ายก บการค ดลอกแตกต างก นอย างไร 1. ว ธ การทางาน 2. คาส งท ใช 3. ว ตถ ประสงค การทางาน 4. ผลล พธ 17. การแทนท ข อม ลจะเก ดผลด ท ส ดเม อ 1. ม ข อม ลมาก ๆ 2. ม ข อม ลน อย 3. ม คาซ าก นมาก 4. พ มพ คาถ กต องตามพจนาน กรม 18. เม อพบคาว าค นหาแล ว ม ต วเคอร เซอร กระพร บอย ปฏ บ ต อย างไร 1. คล กป มตกลง 2. พ มพ ข อความท ต องการค นหา 3. ใช เมาส คล กท คล กว าข น 4. ไม ม ข อใดถ ก 19. ถ าส งแทนท ข อความแล ว ไม เก ดผลม สาเหต เน องมาจากอะไร 1. พ มพ ข อความผ ด 2. ไม พบข อม ลท ต องการ 3. แทนท ไปหมดแล ว 4. ถ กท กข อ 20. ส วนท เพ มเข ามาระหว างคาส งแทนท และค นหาค ออะไร 1. ต วเล อก 2. แถบให พ มพ ข อความ 3. หน าต างใหญ ข น 4. ถ กท กข อ 21. เม อม แถบดาข นบนคาท ต องการค นหา หมายความว า 1. ต องการให ลบคาน น ๆ 2. ค นหาคาน นพบแล ว รอดาเน นการต อไป 3. รอให คล กเพ อเปล ยนคา 4. ต องการย นย นว าคาท ค นหาใช คาเด ยวก นก บท เป นแถบดา 22. ถ าการพ มพ ผ ดพลาด ควรแก ไขอย างไร 1. ป ดเคร องแล วส งพ มพ ใหม 2. ส งพ มพ หลาย ๆ คร ง 3. จ ดการท Print Manager 4. บ นท กข อม ลแล วลองส งพ มพ ใหม 23. ควรเล อกคาส งใด เม อต องการพ มพ ข อม ลหลาย ๆ ช ด 1. Copy 2. Page 3. Ruler 4. Full Screen 24. ถ าต องการพ มพ เฉพาะบางหน า ควรพ มพ ข อความอย างไร ,2, เม อจะซ อเคร องพ มพ ต องด ท 1. ราคาเคร องพ มพ 2. ขนาดของเคร องพ มพ 3. ย ห อของเคร องพ มพ 4. ค ความพร อมของเคร องพ มพ 26. ขนาดต วอ กษรปกต ท ใช ควรใช เท าใด Font ต วหน งส อท เป นภาษาไทย ม กจะม ช อต อท ายว าอะไร 1. IPC 2. PCU 3. CPU 4. UPC 28. การทาต วหนา ใช คาส งใด 1. Ctrl + B 2. Ctrl + I 3. Ctrl + U 4. Ctrl + O 29. การทาต วเอน ใช คาส งใด 1. Ctrl + B 2. Ctrl + I 3. Ctrl + U 4. Ctrl + O 30. การแต งเส นขอบและการแรเงา เล อกท คาส งใดต อไปน 1. ร ปแบบ 2. ม มมอง 3. แก ไข 4. เคร องม อ 31. การย อและขยายหน าจอ โดยปกต แล วค ดเป นก เปอร เซ นต 1. 25% 2. 50% 3. 75% % 32. โดยปกต เคร องม อท กาหนดไว อ ตโนม ต ค อข อใด 1. วาดภาพ 2. มาตรฐาน 3. ทาร ปแบบ 4. ข อ 1 และ 2 ถ ก 33. การปร บม มมองเอกสาร เพ อประโยชน ข อใด 1. เล อนจอภาพ 2. ย อหร อขยายเอกสาร 3. จ ดโครงร างเอกสาร 4. ปร บลวดลายเอกสาร 34. การสร างตาราง ม ประโยชน อย างไร 1. พ มพ งานได มากข น 2. แบ งแยกย อยงานได ช ดเจน 3. นาไปคานวณได 4. ไม ม ข อใดถ ก 35. ควรใช คาส งใดเม อต องการลบตาราง 1. Delete Cells 2. Delete Sheet 3. Delete Row 4. Delete Tables 36. ข อใดเป นความหมายของคาว า Column Width 1. ปร บจานวนคอล มน 2. ปร บความกว างของคอล มน 3. ปร บความยาวของบรรท ด 4. ปร บความส งของคอล มน 37. Insert Table หมายถ ง 1. สร างตาราง 2. สร างคอล มน 3. สร างหน าเพ ม 4. สร างเซลล 38. เม อต องการย ายข อความจากตารางหน งไปย งอ กตารางหน ง ใช คาส งต อไปน 1. Ctrl + X 2. Spacing 3. Format/Font 4. Align Center 39. เม อต องการพ มพ ข อความในตาราง ควรเร มต นอย างไร 1. ระบายแถบดาบร เวณเซลล 2. กดแท บ 3. กดคล กท เซลล ท จะพ มพ 4. ด บเบ ลคล กท เซลล ท ต องการพ มพ 40. ข อควรระว งในการปร บตารางให สวยงาม ค อข อใด 1. การใส แรเงา 2. การปร บขนาด 3. การใส เส นขอบ 4. ถ กท กข อ 41. เม อต องการให ข อความอย ก งกลางตารางท สร างข น ใช คาส งใด 1. Align Left 2. Align Center 3. Ctrl + C 4. Ctrl + V 42. ขณะพ มพ ข อความในเซลล ไม ควรทาอย างไร 1. กด TAB 2. กด Spacebar 3. คล กป ม Align Left 4. คล กป ม Center 43. การเปล ยนต วอ กษรในตาราง ควรใช คาส งใด 1. Format/Size 2. Format/Tab 3. Format/Border 4. Format/Font 44. Italic เป นการปร บต วอ กษรให ม ล กษณะอย างไร 1. ต วหนา 2. ต วผอม 3. ต วเอน 4. ข ดเส นใต ต วอ กษร 45. คาส ง Border ใช ในการทาอะไร 1. ตกแต งตาราง 2. ปร บขนาดตาราง 3. ใส ส ตารางและต วหน งส อ 4. ทาแรเงาตาราง 46. การปร บความส งของตาราง ทาอย างไร 1. คล กเมาส แล วลาก 2. คาส ง Auto Format 3. คาส ง Format Font 4. ไม ม ข อใดถ ก 47. การใส แรเงา เพ อประโยชน 1. ปร บขนาดตาราง 2. ปร บความส งตาราง 3. ปร บให ตารางม ความช ดเจนกว าเด ม 4. ปร บให ม เงา 48. การใส ส ตาราง ให ใช คาส งใดต อไปน 1. Clip Art 2. Color 3. Border 4. Font Style 49. ล กษณะเด นของโปรแกรมเอ กเซล ค อ 1. พ มพ รายงาน 2. ทาตาราง 3. การคานวณ 4. การวาดภาพ 50. การทางานในโปรแกรมเอ กเซล เป นการทางานก บอะไร 1. Sheet 2. Cell 3. Book 4. Windows 51. ข อใดไม ใช ว ตถ ประสงค ของโปรแกรมเอ กเซล 1. เพ องานด านการคานวณ 2. เพ องานด านตกแต งเอกสาร 3. เพ องานด านพ มพ รายงาน 4. เพ องานด านฐานข อม ล 52. Work Book หมายความถ ง 1. เอกสารท งหมดของหน าต าง 2. เอกสารแต ละหน าของหน าต าง 3. เอกสารเฉพาะหน าท กาล งทางานอย 4. เอกสารหน าแรกของหน าต าง 53. งานด านฐานข อม ล ค ออะไร 1. การพ มพ ขอม ลจานวนมาก 2. การจ ดข อม ลเป นหมวดหม 3. การทาทะเบ ยนจานวนน กเร ยน 3. การจ ดแบ งข อม ลออกเป นส วน 54. การป ดโปรแกรม ใช เมน คาส ง 1. แฟ ม 2. ป ดแฟ มข อม ล 3. ป ดโปรแกรม 4. บ นท ก 55. บรรท ด (Row) ค ออะไร 1. แถวท เร ยงลงมาข างล าง 2. แถวท เร ยงไปทางขวาม อ 3. แถวท เราจะทางานด วย 4. ท กแถวของหน าต างเอ กเซล 56. โดยปกต เราจะทางานอย ก บสม ดงานท เท าไร การเคล อนท โดยเล อนข นไปท ละหน า ใช คาส ง 1. Ctrl + Home 2. Ctrl + Down 3. PgUp 4. PgDown 58. การเปล ยนช อ Work Book ใช คาส งใด 1. Save 2. New 3. Open 4. Close 59. การทางานบนเอ กเซล สามารถเพ ม Book ได ส งส ดเท าไร เม อต องการเป ดสม ดงานใหม ใช คาส งใด 1. File/Save 2. File/Open 3. File/Close 4. File/New 61. การต งช อข อม ล ให พ มพ ท ช อง 1. Name 2. Close 3. Open 4. Save 62. ข นตอนแรกของการพ มพ ข อม ลลงในเซลล ของโปรแกรมเอ กเซล ค ออะไร 1. กดเมาส ป มขวาก อน 2. กดเมาส ท เซลล ท จะพ มพ แล วลาก 3. กด Enter ก อนพ มพ 4. คล กท เซลล ท ต องการป อนข อม ล 63. คาส งแรกท ใช ในการเปล ยนช อช ต ค ออะไร 1. คล กท ป ม Tab 2. คล กเมาส ป มขวา 3. คล กท ป ม Delete 4. คล กท ป ม Rename 64. การใส ช ตเพ ม ต องใช คาส งใด 1. Insert 2. Delete 3. Rename 4. PgDown 65. ข อม ลประเภทใดเป นคาส งทางคณ ตศาสตร ท โปรแกรมเอ กเซลใช ในการคานวณข อม ล 1. เวลา 2. เท กซ 3. ส ตร 4. ว นท 66. ข อม ลในเอ กเซลม ก ชน ด 1. 3 ชน ด 2. 4 ชน ด 3. 5 ชน ด 4. 6 ชน ด 67. ข อใดเป นนามสก ลของไฟล เอ กเซล 1. DOC 2. XLS 3. CW 4. TXT 68. ข อใดทาหน าท คล ายคาส ง Save 1. Close 2. Save as 3. Open 4. New 69. ป มท เก ยวข องก บการลบข อม ลเพ อแก ไขมากท ส ดค อป มใด 1. ป ม Tab 2. ป ม Enter 3. ป ม Spacebar 4. ป ม Shift 70. ข อใดเป นคาส งของการเป ดแฟ มข อม ลเก า 1. File/New 2. File/Open 3. File/Save 4. File/Save as 71. ข อใดเป นคาส งท ใช ในการเป ดแฟ มข อม ลใหม 1. File/New 2. File/Open 3. File/Save 4. File/Save as 72. การลบข อม ลในเอ กเซลทาได ก ว ธ 1. 2 ว ธ 2. 3 ว ธ 3. 4 ว ธ 5. 5 ว ธ 73. ถ าข อม ลถ กลบไปแล วจะนากล บค นมาได หร อไม 1. ได 2. ไม ได 3. บางคร งได บางคร งไม ได 4. ไม แน ใจ 74. การแทรกแถวโดยคล กเมาส ป มขวา แล วเล อกคาส งใด 1. Delete 2. Insert 3. Rename 4. Protection 75. คาส ง Pattern ม ไว เพ อ 1. ใส ลวดลาย 2. ใส แรเงา 3. ใส ลวดลายและแรเงา 4. ใส ส และแรเงา 76. การย อขยายขนาดปกต ของโปรแกรมเอ กเซล ค อเท าใด 1. 25% 2. 50% 3. 75% % 77. การใช แบบฟอร มเพ ออะไร 1. ลบข อม ล 2. แก ไขข อม ล 3. เพ มข อม ล 4. ถ กท กข อ 78. การเร ยงจากน อยไปหามากใช คาส งใด 1. Ascending 2. Descending 3. Sort by 4. Then by 79. ข อใดเป นขนาดของต วอ กษรส งส ดท กาหนดโดยอ ตโนม ต พอยต พอยต ฟอยต พอยต 80. ข อใดท ไม ได อย ในแท บ Font 1. ต วเอน 2. ต วหนา 3. ต วข ดเส นใต 4. ต วเลข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks