หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร - PDF

Description
หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

Please download to get full document.

View again

of 154
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 21 | Pages: 154

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท างานก บข อความ 5. การจ ดร ปแบบต วอ กษร 6. การสร างและปร บแต งตาราง 7. การแทรกเอกสารด วยร ปภาพและกราฟ ก 8. การน าเสนอข อม ลด วยแผนภ ม 9. จดหมายเว ยน 10. การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ สาระส าค ญ โปรแกรมจ ดการด านเอกสาร หมายถ ง โปรแกรมท ม การน าเอาค าหลาย ๆ ค า มาเร ยงต อก น ให อย ในร ปแบบท ก าหนด โดยสามารถแก ไขเปล ยนแปลงหร อเพ มเต มได การพ มพ ด วยระบบส มผ ส น บว าม ความส าค ญอย างย งในป จจ บ น เน องจากม การใช งาน คอมพ วเตอร ในช ว ตประจ าว นมากข น การพ มพ ได เร วจะช วยท าให การท างานในด านต าง ๆ ม ประส ทธ ภาพมากย งข น โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด 2007 เป นโปรแกรมด านการจ ดการด านเอกสาร หร อ โปรแกรมประมวลผลค าโปรแกรมหน ง ซ งเป นท น ยมใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น และเป น โปรแกรมหน งในช ด ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 2007 ซ งท างานอย ภายใต ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ก อนท จะสามารถใช งานโปรแกรมเพ อการสร างรายงานหร อเอกสารต าง ๆ น น จ าเป นต อง เร ยนร ว ธ การเร ยกใช งานโปรแกรมและการป ดโปรแกรม ส วนประกอบของโปรแกรม การใช งาน คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา เมน ต าง ๆ แถบเคร องม อ ตลอดจนหล กการจ ดการก บเอกสารในล กษณะต าง ๆ ซ งส งเหล าน เป น พ นฐานท จ าเป นท ต องเร ยนร เพ อให สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เม อเข าส โปรแกรมจะปรากฏแท บค าส งต าง ๆ ซ งแต ละแท บจะท าหน าท ต างก น จ งจ าเป นท จะต องทราบและเร ยนร ถ งส วนประกอบต าง ๆ เช น หน าท ของป มค าส ง และแท บต าง ๆ การ จ ดร ปแบบของเอกสาร เป นต น ซ งสามารถท จะซ อนหร อแสดงแถบเคร องม อต าง ๆ เพ อความ สะดวกในการใช งาน ในการสร างเอกสารใหม น น ต องพ มพ ข อความต าง ๆ ลงไปในเอกสารซ งในข นตอนการ พ มพ น อาจจะต องม การเล อนต วช เมาส ไปย งต าแหน งของเอกสารต าง ๆ เพ อป อนข อความ พ มพ แทรก พ มพ ท บ เล อกข อความ ลบข อความ ค ดลอก และเคล อนย ายข อความ เป นต น และเม อพ มพ และแก ไขเอกสารจนเป นท น าพอใจแล ว จะต องม การเก บบ นท กข อม ลน น ๆ ลงในส อบ นท กข อม ล เพ อให สามารถน างานหร อเอกสารน นกล บมาใช งานได ใหม หร อท เร ยกว า การบ นท กข อม ลและการ เป ดแฟ มเอกสาร โดยเม อเป ดเอกสารข นมาใช งาน สามารถเปล ยนม มมองให ก บเอกสารบนหน าจอ ได หลายร ปแบบ ท าให สามารถท างานก บเอกสารบนจอภาพได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ การเก บข อม ลอ กล กษณะหน งท น ยมใช ค อตาราง การเก บข อม ลในล กษณะของตาราง โดย การจ ดข อม ลเป นแถวและคอล มน จากน นจ งกรอกข อความลงในช องตารางแต ละช อง ในโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด นอกจากจะสร างเอกสารท ประกอบด วยข อความแล ว ย ง สามารถใส ร ปภาพ กราฟ กต าง ๆ และแผนภ ม ลงในเอกสาร เพ อเพ มความน าสนใจให ก บเอกสารได อ กด วย เม อม การสร างเอกสารรายงานต าง ๆ ด วยโปรแกรมแล ว ข นตอนส ดท ายท ส าค ญอย างหน ง ค อ การส งพ มพ เอกสารหร อรายงานท ได จ ดท าไว ออกทางเคร องพ มพ ซ งก อนท จะพ มพ เอกสารหร อ รายงาน ควรตรวจสอบเอกสารก อนการพ มพ จร งเส ยก อน เพ อเอกสารรายงานท พ มพ ออกมาน นม ความถ กต อง สมบ รณ สวยงาม และม ความประณ ต สามารถสร างความน าสนใจ ความประท บใจ ให ก บผ อ านเอกสารรายงานน น ๆ จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท า เอกสาร หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น การจ ดร ปแบบเอกสาร การท างานก บ ข อความ การจ ดร ปแบบต วอ กษร การสร างและปร บแต งตาราง การแทรกเอกสารด วยร ปภาพและ กราฟ ก การน าเสนอข อม ลด วยแผนภ ม จดหมายเว ยน และการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา เพ อให ผ เร ยนม ความสามารถปฏ บ ต การเก ยวก บการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ ส เบ องต น การจ ดร ปแบบเอกสาร การท างานก บข อความ การจ ดร ปแบบต วอ กษร การสร างและ ปร บแต งตาราง การแทรกเอกสารด วยร ปภาพและกราฟ ก การน าเสนอข อม ลด วยแผนภ ม จดหมาย เว ยน และการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 3. เพ อให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ความร บผ ดชอบและค ณล กษณะท พ งประสงค ใน การใช โปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร ม ก จน ส ยในการท างานอย างเป นระบบด วย ความอดทน ประณ ตรอบคอบและปลอดภ ย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. บอก/อธ บาย ความร เก ยวก บความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการ จ ดท าเอกสาร หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น การจ ดร ปแบบเอกสาร การท างานก บ ข อความ การจ ดร ปแบบต วอ กษร การสร างและปร บแต งตาราง การแทรกเอกสารด วยร ปภาพและ กราฟ ก การน าเสนอข อม ลด วยแผนภ ม จดหมายเว ยน และการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 2. ปฏ บ ต การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร หล กการพ มพ เอกสาร ด วยระบบส มผ สเบ องต น การจ ดร ปแบบเอกสาร การท างานก บข อความ การจ ดร ปแบบต วอ กษร การสร างและปร บแต งตาราง การแทรกเอกสารด วยร ปภาพและกราฟ ก การน าเสนอข อม ลด วย แผนภ ม จดหมายเว ยน และการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 3. ม ความตระหน กและก จน ส ยท ด ในการใช งานโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท า เอกสาร ก จกรรมหล ก 1. อธ บายพร อมสาธ ตตามเน อหาสาระ 2. แบ งกล มผ เร ยนค นหาและอภ ปรายห วข อเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม ประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร และหล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. ผ เร ยนฝ กปฏ บ ต การพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 4. คร ผ สอนอธ บายพร อมสาธ ต เร องการจ ดร ปแบบเอกสาร การท างานก บข อความ การ จ ดร ปแบบต วอ กษร การสร างและปร บแต งตาราง การแทรกเอกสารด วยร ปภาพและกราฟ ก การ น าเสนอข อม ลด วยแผนภ ม จดหมายเว ยน และการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 5. ผ เร ยนฝ กปฏ บ ต การจ ดร ปแบบเอกสาร การท างานก บข อความ การจ ดร ปแบบ ต วอ กษร การสร างและปร บแต งตาราง การแทรกเอกสารด วยร ปภาพและกราฟ ก การน าเสนอ ข อม ลด วยแผนภ ม จดหมายเว ยน และการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา คร ผ สอนและผ เร ยนร วมก นสร ปผลการเร ยนหน วยท 4 7. เม อหมดคาบเร ยนให ผ เร ยนตรวจสอบและจ ดเก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร พร อมเก าอ ให เร ยบร อย เน อหาสาระ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร โปรแกรมจ ดการด านเอกสารท เป นท น ยมใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น ค อ โปรแกรม ไมโครซอฟท เว ร ด เป นโปรแกรมจ ดการด านเอกสารท ม ความสามารถอย างมากและเป นท น ยมใช ก นอย างแพร หลายท ส ดโปรแกรมหน งในป จจ บ น เน องจากเป นโปรแกรมท ง ายต อการใช งาน ม ความสามารถในการจ ดการเก ยวก บเอกสาร การบ นท ก การเปล ยนแปลงแก ไข การแทรกร ปภาพ แผนภ ม ตาราง การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ เป นโปรแกรมหน งโปรแกรมในช ด โปรแกรม ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 2007 ท ม การพ ฒนามาอย างยาวนาน ต งแต โปรแกรม ไมโครซอฟท เว ร ด 97 โปรแกรม ไมโครซอฟท เว ร ด XP ซ งได ร บความน ยมอย างแพร หลาย เน องจากม การใช งานท ง ายต อ การเร ยนร ม เมน ค าส งท งระบบภาษาอ งกฤษ และภาษาไทย ล กษณะเด นและความสามารถของ โปรแกรมท ท าให การสร างเอกสารสามารถท าได ด และง ายดาย เช น สามารถช วยสร างเอกสาร รายงาน รวมท งจดหมายส าหร บงานด านต าง ๆ ได อย าง รวดเร ว โดยใช แบบฟอร มจดหมายท ม อย แล ว นอกจากน นย งสามารถท าจดหมายเว ยน เพ อสร าง จดหมายท ม เน อหาข อความเหม อนก นส งไปย งผ ร บต าง ๆ ได ง ายดาย สามารถตกแต งเอกสารได ง ายและรวดเร ว ด วยการสร างส ส นและการใส ร ปภาพเพ อ สร างความน าสนใจ โดยการเน นข อความในล กษณะต าง ๆ ม แม แบบ (Template) ส าหร บเอกสารท ต องใช ก นบ อย ๆ เช น รายงาน ใบเสนอราคา รวมท งสามารถสร างเอกสารแม แบบท ต องการได อ กด วย สามารถน าเสนอข อม ลด วยแผนภ ม สามารถเล อกสร างตารางข อม ลได อย างรวดเร ว รวมท งการแทรกผ งองค กร และไดอะแกรมแบบอ น ๆ ได ด วย ท างานก บแฟ มข อม ลร ปแบบอ นในช ดของโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ได อย าง สะดวก เช น การด งข อม ลของไมโครซอฟท เอกซ เซล มาใส ในโปรแกรมหร อการน าข อม ลจาก โปรแกรมไปใส ในโปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต เป นต น คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา สามารถแปลงเอกสารท สร างเป นเอกสารเว บเพจ เพ อการเผยแพร ในระบบเคร อข าย อ นเทอร เน ต หร อเคร อข ายคอมพ วเตอร ภายในองค กรได เมน และค าส งต าง ๆ ถ กรวมไว ในแถบท เร ยกว า ร บบอน (Ribbon) แฟ มท บ นท กม ส วนขยายเป น.docx แทน.doc แต สามารถบ นท กแฟ มจาก.docx เป น.doc เพ อแก ป ญหาไม สามารถเป ดแฟ มด วยโปรแกรมร นเก าได การปร บแต งเมน แฟ ม ถ กเปล ยนเป นป มออฟฟ ศ (Office Button) ซ งอย ม มซ ายด านบน ของโปรแกรม ป จจ บ น ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ได พ ฒนามาถ งร น 2010 แต ในเอกสารประกอบการสอน เล มน ผ เร ยบเร ยงเล อกใช ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 2007 เน องจากย งม ผ ใช งานอย เป นจ านวนมาก 1.1 ความหมายของโปรแกรมจ ดการด านเอกสาร โปรแกรมจ ดการด านเอกสาร หร อท น ยมเร ยกก นว า โปรแกรมเว ร ดโปรเซสซ ง (Word Processing) ค อโปรแกรมท ท าหน าท ในการประมวลผลค า ค อการจ ดการก บค า หร อข อความต าง ๆ ให อย ในร ปแบบท ก าหนด ซ งการจ ดการน น เร มต งแต การจ ดการเก ยวก บร ปแบบของเอกสาร การ จ ดการเก ยวก บร ปแบบและค ณสมบ ต ของต วอ กษร การจ ดการเก ยวก บการพ มพ ข อความ การจ ดการ เก ยวก บแฟ มข อม ล การแทรกร ปภาพและกราฟ กต าง ๆ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks