ผลการประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4 - PDF

Description
การประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4.. ประเสร ฐ จ นแก ว บทค ดย อ ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ (1) เพ อประเม นผลรวม (Summative Evaluation)โครงการพ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 11 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4.. ประเสร ฐ จ นแก ว บทค ดย อ ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ (1) เพ อประเม นผลรวม (Summative Evaluation)โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐาน ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มาเขต 4 ในแต ละด านด งน 1.1)ด านบร บทการ บร หารโครงการ 1.2)ด านป จจ ยนาเข าของโครงการ 1.3)ด านกระบวนการดาเน นงานของโครงการ 1.4) ด านผลผล ตของโครงการ 1.5)ด านผลกระทบท เก ดจากการดาเน นการโครงการ 1.6)ด านความพ งพอใจ ของผ เก ยวข องก บโครงการ (2) เพ อให ได ข อม ลสาหร บการนาไปพ จารณาในการดาเน นการโครงการ ในป ต อไป ว ธ ดาเน นการประเม นโครงการ การประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพส มาตรฐานการศ กษาของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถม ศ กษานครราชส มาเขต4 ดาเน นการระหว าง 1 ต ลาคม 2555 ถ ง 31 ธ นวาคม 2555 โดยใช กล ม ต วอย างประกอบด วย ผ บร หารการศ กษา จานวน 10 คน ผ บร หารโรงเร ยน จานวน 184 คน คร ผ สอน จานวน 184 คน ส มต วอย างจากคร ผ สอน จานวน1972 คน โดยใช ว ธ ส มแบบเจาะจง เคร องม อท ใช ในการประเม นโครงการค อ 1) แบบประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานโดยใช แบบ ประเม น CIPP MODEL ท ง 4 ด าน 2) แบบประเม นความพ งพอใจโครงการ 3) แบบประเม น ผลกระทบ จากการดาเน นการโครงการ โดยเก บรวบรวมข อม ลจากกล มต วอย างและนามาว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต และ S.D. ผลการประเม นโครงการ ผลการประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถม ศ กษานครราชส มาเขต 4 หล งการดาเน นงานโดยรวมเฉล ยท กด านอย ในระด บมาก โดยผ บร หาร การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และ คร ผ สอนเห นว าผลการดาเน นการท กด านเฉล ยอย ระด บมาก ( = 3.58,3.85 และ3.9ตามลาด บ) การประเม นความพ งพอใจท กกล มม ความพ งพอใจต อโครงการในระด บ มากโดยผ บร หารการศ กษาม ความพ งพอใจในระด บปานกลาง ( = 3.3) โดยผ บร หารสถานศ กษาและ คร ผ สอนม ความพ งพอใจในระด บมาก ( = 3.8 และ 3.89ตามลาด บ) ผลกระทบจากการ ดาเน นการโครงการต อผ เก ยวข องเฉล ยอย ใน ระด บมาก โดยผ บร หารสถานศ กษาและ คร ผ สอนม ความเห นด านผลกระทบจากการ ดาเน นโครงการใกล เค ยงก น ( = 3.9) คาส าค ญ : การประเม นโครงการ /โครงการ พ ฒนาค ณภาพส มาตรฐานการศ กษา / ABSTRACT Research Objective (1)To evaluate the Summative Evaluation of Project improvement to development the standard education of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office4 as follows; 1.1) The Context of project management 1.2) The Input of project 1.3) The Implementation process of project 1.4)The output of project 1.5)The effect of the implementation process of the project 1.6) Satisfaction of all parties concerned to the project (2) To obtain data for the introduction to the project in action and keep it for next year. Research Methodology Project improvement to development the standard education of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office4 started on October1, 2012 until December31, The sample group are consists of; the head of an educational institution 10 persons, Principal (education) 184 persons, teacher 184 persons and the teachers who was randomed 1,972 persons (random by specified method). Research Instrument 1)Evaluation form of Project improvement to development the standard education of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office4 using by CIPP Model for 4 sides. 2)Evaluation form of Satisfaction of all parties concerned to the project 3)Evaluation form of The effect of the implementation process of the project For all items above, the researcher collected the data from the sample group and analyzed statistical data by and SD. Conclusion: The results of evaluation of Project improvement to development the standard education of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office4 are average in high level as follows; The head of an educational institution, Principal (education) and teacher agreed that the implementation of all the average level ( = 3.58, 3.85 and 3.9, respectively). The Evaluation of Satisfaction of all parties concerned to the project is average in high level as of the head of an educational institution were satisfied with the medium level( = 3.3), Principal (education) and teacher agreed that the implementation of all the average with high level( = 3.8 and 3.89 respectively). The effect of the implementation process of the project of all the average in high level as of the head of an educational institution and teacher agreed all the average are similar ( = 3.9). Keywords :Program Evaluation / Project improvement to development the standard education บทน า สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถม ศ กษานครราชส มาเขต4 ต งอย เลขท 345 ตาบล ลาดบ วขาว อาเภอส ค ว จ งหว ดนครราชส มา ประกอบด วยพ นท ในการกาก บ ด แล 3 อาเภอ ค อ อาเภอปากช อง อาเภอส ค ว และอาเภอส ง เน น ม โรงเร ยนในส งก ดท งหมด 209 โรง แยก เป นโรงเร ยนของร ฐ จานวน 184 โรง โรงเร ยน เอกชน จานวน 25โรง จานวนคร และบ คลากร ในส งก ด จานวน 2,811 คน แยกเป นคร ใน โรงเร ยนของร ฐ จานวน 1,972 คน คร ใน โรงเร ยนเอกชน จานวน 839 คน (กล มนโยบาย และแผน, 2555 ก : 3-4) สภาพป จจ บ นใช ว ธ การจ ดกล มโรงเร ยนโดยใช การสร างเคร อง ข ายของโรงเร ยน เป นเคร องม อในการบร หาร จ ดการในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยแบ ง โรงเร ยนในส งก ดเป นศ นย พ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาจานวน 13 ศ นย ป จจ บ น ค ณภาพของน กเร ยนของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มาเขต4 ม สภาพท ย งไม น าพอใจ กล าวค อผลการทดสอบ ทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และช นม ธยมศ กษา ป ท 3 ในระหว างป 2551 ถ งป การศ กษา 2553 ม ผลท ต ากว าเป าหมาย โดยคะแนนสอบ O-NET ในระด บเขตพ นท การศ กษาของช นประถม ศ กษา ป ท 6 ใน 5 กล มสาระหล ก ม คะแนน ลดลง 3 กล มสาระค อ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ และม คะแนนเพ มข น 2 กล มสาระ ค อ ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม และในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ม คะแนนลดลง 4 กล มสาระค อ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ภาษาอ งกฤษ และม คะแนนเพ มข น 1 กล มสาระค อ ภาษาไทย (กล มงานว ดผลและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา, 2554 : 1) ผลการประเม นของสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน)หร อ สมศ. รอบ 2 ของโรงเร ยน ของร ฐจานวน 183 โรง ม โรงเร ยนท ผ านการ ประเม นจานวน 145 โรง ไม ผ านการประเม น จานวน 38 โรง ค ดเป นร อยละ ส วนการ ประเม นในรอบท 3 ม โรงเร ยนร บการประเม น จานวน 78 โรง ผ านการประเม น จานวน 53 โรง ไม ผ านการประเม น จานวน 25 โรง ค ด เป นร อยละ (กล มนโยบายและแผน, 2555 ข : 8) สภาพป ญหาของโรงเร ยนค อ โรงเร ยนส วนใหญ ม ขนาดเล ก คร ไม ครบช น และขาดแคลนคร คร ท ม ความร ตรงตามสาขา ว ชาสอน โดยเฉพาะสาขาว ชาหล กท เป น เคร องม อในการเร ยนร ขาดท กษะการสอนท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ น กเร ยนส วนใหญ ขาด ท กษะการค ดว เคราะห น กเร ยนท ม ความร ความสามารถย งขาดโอกาสในการแสดง ความสามารถของตน และโรงเร ยนย งขาด แนวทางในการส งเสร ม สน บสน นเร องการ สร างน กเร ยนเพ อการเตร ยมส ประชาคมอาเซ ยน ตามนโยบายของร ฐบาล ประกอบก บป ญหาใน ด านยาเสพต ดในส งคมท ม ความร นแรงและใกล ต วน กเร ยนมากข น โรงเร ยนย งไม ม กระบวนการ ในการสร างภ มค มก นแก น กเร ยนท เป นร ปธรรม สาเหต ท ทาให เก ดป ญหาค อคร ม ภาระงานท นอกเหน อจากงานการเร ยนการสอนมาก การ สอนไม ตรงตามสาขาว ชาทาให ขาดความถน ด และความร ล กในว ชาท สอน ผ บร หารโรงเร ยน ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนได ไม เต มท เน องจากขาดงบประมาณในการ สน บสน นท เพ ยงพอ สาน กงานพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4 โดยกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา จ งจ ด ทาโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐาน เพ อแก ป ญหาด านการเร ยนการสอนของคร พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนให ได เร ยนร เต ม ศ กยภาพ ม โอกาสแสดงความสามารถในเวท สาธารณท เหมาะสม และได ประเม นโครงการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐาน เพ อนาผล มาใช ในการปร บปร ง แก ไข และพ ฒนางาน เพ อยกระด บค ณภาพของน กเร ยนให เก ดผลด อย างต อเน อง อ นจะส งผลให เก ดค ณภาพผ เร ยน อย างย งย นต อไป ว ตถ ประสงค 1. เพ อประเม นผลรวม (Summative Evaluation)โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4 ในแต ละด าน ด งน 1) ด านบร บทการบร หารโครงการ 2) ด านป จจ ยนาเข าของโครงการ 3) ด านกระบวนการดาเน นงานของ โครงการ 4) ด านผลผล ตของโครงการ 5) ด านความพ งพอใจของผ เก ยวข องก บ โครงการ 6) ด านผลกระทบท เก ดจากการ ดาเน นการโครงการ 2. เพ อให ได ข อม ลสาหร บการนาไปพ จารณาใน การดาเน นการโครงการในป ต อไป ขอบเขตของการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ค อ ผ บร หารการศ กษา จานวน 10 คน ผ บร หารโรงเร ยน จานวน 184 คน คร ผ สอน จานวน 1972 คน กล มต วอย าง ค อ ค อ ผ บร หารการศ กษา จานวน 10 คน ผ บร หารโรงเร ยน จานวน 184 คน คร ผ สอน จานวน 184 คน ส มต วอย างจาก คร ผ สอน จานวน 1,972คน โดยใช ว ธ ส ม ต วอย างแบบเจาะจง ร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม นโครงการ เป น ร ปแบบการประเม น CIPP Model เพ อการ ประเม นผลรวม (Summative Evaluation) เพ อ การพ จารณาค ณภาพการดาเน นการโครงการ ค าใช จ ายและการลงท น เม อเสร จส นการ ดาเน นงานโดยประเม นในด านต าง ๆ ด งน 1. บร บท (Context) : เพ อเปร ยบเท ยบเป าหมาย และลาด บความสาค ญก บผลการประเม นความ ต องการ ป ญหา ส นทร พย หร อทร พยากร และ โอกาส 2. ป จจ ยนาเข า (Input) : เพ อเปร ยบเท ยบกลย ทธ ของโครงการ การ ออกแบบโครงการ และงบประมาณ ก บความ ต องการตามเป าหมายของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 3. กระบวนการ (Process) : เพ อเปร ยบเท ยบ กระบวนการและค าใช จ ายตามแผนก บ กระบวนการและค าใช จ ายท ปฏ บ ต จร ง ผลผล ต (Product) : เพ อเปร ยบเท ยบผลล พธ และ ผลข างเค ยงก บความต องการตามเป าหมายของ โครงการ 4. การประเม นความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อ 5. การประเม นผลกระทบท เก ดจากการ ดาเน นการตามโครงการ การประเม นโครงการ ผ ร บผ ดชอบโครงการได ประเม นผล หล งการดาเน นโครงการโดยใช แบบประเม น โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐาน ในด านบร บท ด านป จจ ยนาเข า ด าน กระบวนการ และด านผลผล ต ความพ งพอใจของผ เก ยวข อง และผลกระทบท เก ดจากการดาเน นการโครงการ เป นร ปแบบ การประเม น CIPP Model เพ อการประเม น ผลรวม (Summative Evaluation) เพ อการ พ จารณาค ณภาพการดาเน นการโครงการ ค าใช จ ายและการลงท น เม อเสร จส นการ ดาเน นงาน การประเม นโครงการ ผ ร บผ ดชอบโครงการได ประเม นผล หล งการดาเน นโครงการโดยใช แบบประเม น โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐาน ในด านบร บท ด านป จจ ยนาเข า ด าน กระบวนการ และด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks