บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร - PDF

Description
บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 19 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให ได ครบตามจ านวนท ต องการ เพ อให ม นใจได ว าการด าเน นงานขององค กร สามารถด าเน นต อไปได ด วยด น กบร หารจ ดการทร พยากรมน ษย เช อว าการสรรหาเป นจ ดเร มต น ของการสร างค ณภาพให ก บองค กรในระยะยาว เพราะหากองค กรสามารถจ งใจให บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ท กษะ ท ศนคต และค ณสมบ ต ต างๆ เหมาะสมก บต าแหน งมาสม ครเพ อร บ การค ดเล อก โอกาสท องค กรจะได พน กงานท ม ค ณภาพมาร วมงานม ส งและบ คคลเหล าน นจะเป น ก าล งในการพ ฒนาองค กรให เจร ญก าวหน าต อไป ในทางตรงข ามหากองค กรไม ได คนท ม ความร ความสามารถเหมาะสมมาสม ครงาน ไม ว าองค กรน นจะม ความพร อมเพ ยงใด และควบค มการ ปฏ บ ต งานน นด เพ ยงใด องค กรน นจะต องประสบป ญหาส งผลกระทบเป นล กโซ ถ งหน าท อ นๆ จากการตระหน กถ งความส าค ญของการได มาซ งทร พยากรมน ษย อ นเป นป จจ ยท ส าค ญต อ ความส าเร จหร อความล มเหลวขององค กรน เองจ งท าให บางบร ษ ทเต มใจท จะจ ายเง นจ านวนมาก เพ อใช ในการสรรหาผ ท ส าเร จการศ กษาจากมหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยงเข ามาร วมงานก บองค กร เพราะร อยละ 95 ของผ ท ได ร บการจ างงานจะท างานอย ก บองค กรตลอดไป ย งการแข งข นเพ อให ได มาซ งพน กงานท ม ค ณภาพม มากข น ย งท าให การสรรหาม ความส าค ญเพ มข นด วย ในหลาย องค กรกระบวนการสรรหาและการค ดเล อกได น ามาด าเน นงานเป นกระบวนการเด ยวก นเร ยกว า กระบวนการจ างงาน (employment process) (ส น นทา เลาหน นทร, 2542, หน า 118) การสรรหาบ คลากร 1. ความหมายของการสรรหา การสรรหา (recruitment) เป นข นตอนส าค ญในกระบวนการจ ดการทร พยากรมน ษย ท องค กรจ ดท าข นเพ อจ งใจให บ คคลท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บต าแหน งงาน ตามท องค กรได ระบ ไว ในการวางแผนทร พยากรมน ษย มาสม ครงาน เพ อองค กรจะได ท าการค ดเล อกต อไป ม ผ ให ความหมายของการสรรหาไว ด งน (ส น นทา เลาหน นทร, 2542, หน า ) 126 อาร เธอร ด บเบ ลย เชอร แมน (Arthur W. Sherman, Jr.) และจอร จ ด บเบ ลย โบฮ แลน เดอร (George W. Bohlander) ได ให ความหมายว า การสรรหาหมายถ งกระบวนการในการค นหา และจ งใจให ผ ท ม ศ กยภาพมาสม ครงานในต าแหน งท เป ดร บสม ครโดยการประชาส มพ นธ แจ งให ผ ท สนใจทราบเก ยวก บค ณสมบ ต ท ต องการในการปฏ บ ต งาน รวมถ งโอกาสของความก าวหน าอ น พ งจะได ร บจากองค กร ล อ ส อาร โกเมซ-เมเจ ย (Luis R. Gomez-Mejia) เดว ด บ บาลค น (David B. Balkin) และ โรเบ ร ต แอล คาร ด (Robert L. Cardy) ได อธ บายว าการสรรหาหมายถ งกระบวนการแสวงหากล ม ผ สม ครท ม ความร ความสามารถ ม ค ณสมบ ต เหมาะสมส าหร บงานแต ละงาน เป นข นตอนแรกของ กระบวนการจ างงาน โดยองค กรจะต องประชาส มพ นธ ต าแหน งงานท ว างให ตลาดแรงงาน ร บทราบเพ อด งด ดใจให ผ ท ม ความสามารถมาสม คร ซ งอาจเป นการแสวงหาจากแหล งภายในหร อ แหล งภายนอกองค กรได เดว ด เอ เดอ เซ นโซ (David A. De Cenzo) และสต ฟ พ รอบบ นส (Stephen P. Robbins) เสนอความค ดว าการสรรหาเป นกระบวนการค นพบผ สม ครงานท ม ความสามารถส าหร บบรรจ ใน ต าแหน งท ว างในป จจ บ นหร อต าแหน งท คาดว าจะว าง ท าให ม นใจได ว าองค กรจะสามารถ ด าเน นงานต อไปได อย างม ประส ทธ ภาพอาจกล าวอ กน ยหน งได ว า การสรรหาเป นก จกรรม เช อมโยง (linking activity) ในการน าบ คคลท ประสงค จะท างานมาส งานท ต องการ ธงช ย ส นต วงศ ได อธ บายว าการสรรหาหมายถ งการด าเน นงานเพ อม งท จะจ งใจผ สม ครท ม ความร ความสามารถ และท ศนคต ท ด ตรงตามความต องการให เข าร วมงานในอ นท จะช วยให องค กรประกอบความส าเร จตามว ตถ ประสงค ได พะยอม วงศ สารศร ได ให ค าจ าก ดความว าการสรรหาหมายถ งกระบวนการในการ แสวงหาและจ งใจผ สม ครงานท ม ความสามารถให เข ามาท างานในองค กร โดยเร มต นจากการ แสวงหาคนเข าท างาน และส นส ดเม อบ คคลได มาสม ครงานในองค กร การสรรหาจ งเป นศ นย รวม ของผ สม ครเพ อด าเน นการค ดเล อกพน กงานใหม ต อไป สมาคมการจ ดธ รก จแห งประเทศไทยได น ยามว าการสรรหาหมายถ งกระบวนการจ ดหา ผ สม ครจากแหล งต างๆ และค ดเล อกโดยว ธ การส มภาษณ และทดสอบ หร อว ธ อย างอ นเพ อให ได ผ ท ม ค ณสมบ ต ตามท ก าหนด จากความหมายท กล าวมาข างต นพอสร ปได ใน 2 ล กษณะค อ ความหมายและ ความส มพ นธ ของการสรรหาก บกระบวนการอ นท เก ยวข อง ในส วนท เป นความหมายสร ปได ว า การสรรหาเป นกระบวนการแสวงหาและจ งใจให กล มบ คคลท ม ความร ความสามารถ ศ กยภาพ 127 และค ณสมบ ต ต างๆ อ นเหมาะสมก บต าแหน งท เป ด เข ามาสม ครงานก บองค กร ท งน โดยม การ ประชาส มพ นธ ให ตลาดแรงงานร บทราบ ซ งอาจเป นการแสวงหาจากแหล งภายในหร อภายนอก องค กรก ได เม อพ จารณาในม ต ความส มพ นธ ของการสรรหาก บกระบวนการจ ดการทร พยากรมน ษย อ น จะพบว าการสรรหาเป นกระบวนการท เช อมโยงระหว างการวางแผนทร พยากรมน ษย ก บการ ค ดเล อกซ งจะน าไปส กระบวนการอ นๆ ได แก การปฐมน เทศ การฝ กอบรมและการพ ฒนา การ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน เป นต น โดยกระบวนการสรรหาจะช วยแสวงหาป จจ ยป อนเข า (input) ท หมายถ งพน กงานให ก บองค กร หากการสรรหาสามารถด งด ดและจ งใจให บ คลท ม ความร ความสามารถ และค ณสมบ ต อ นๆ ตรงตามท ก าหนดมาสม ครงานได มากท ส ด องค กรก ม โอกาส ค ดเล อกพน กงานจากกล มผ สม ครท ม ค ณภาพ ให มาปฏ บ ต งานในองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ ช วยให องค กรประสบความส าเร จตามว ตถ ประสงค อ กท งย งช วยให องค กรประหย ดทร พยากร ต างๆ ท ใช ในก จกรรมฝ กอบรมและพ ฒนาได จ งท าให ม การคาดหว งว าการสรรหาเป นเป าหมาย หล กประการแรกท จะน ามาใช เป นมาตรการในการลดค าใช จ าย ท าให ม การใช ทร พยากรต างๆ อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ย งม การแข งข นเพ อให ได มาซ งพน กงานท ม ค ณภาพมากข นเท าไร ความส าค ญของการสรรหาก ย งเพ มมากข นเท าน น ด วยเหต น จ งท าให น กจ ดการทร พยากรมน ษย บางท านเช อว าการสรรหาเป นองค ประกอบท ส าค ญท ส ดของระบบการจ ดการทร พยากรมน ษย ใน องค กรหลายองค กร 2. กระบวนการสรรหา เพราะค ณภาพของพน กงานม ผลต อความส าเร จในการปฏ บ ต งานขององค กร ฉะน น ผ ด าเน นการสรรหาจ งม บทบาทและความร บผ ดชอบในการแสวงหา และจ งใจบ คคลท ม ค ณภาพ ม ความสามารถเข ามาสม ครงานในองค กร ถ าจ านวนของบ คคลท ม ค ณสมบ ต ตรงก บท ก าหนดมา สม ครน อย องค กรก ไม สามารถม ระบบการจ างงานท ม ค ณภาพไปได ข อม ลต างๆ ท ได จากการ ว เคราะห งานซ งประกอบด วยค าพรรณนาล กษณะงานและข อก าหนดค ณสมบ ต เฉพาะของงาน จะต องน ามาใช เป นข อม ลเบ องต นประกอบพ จารณาก าหนดแนวทางและว ธ การในการแสวงหา พน กงาน ในทางปฏ บ ต น น การสรรหาเป นก จกรรมท ต องการความเอาใจใส จากผ ร บผ ดชอบและม กลย ทธ ในการด าเน นงาน ได ม ผ เปร ยบเท ยบการสรรหาในป จจ บ นว าเปร ยบเสม อนการผล ตส นค า ในตลาดผ บร โภคท เต มไปด วยการแข งข นส งและค อนข างร นแรง ด งน นในการด าเน นการสรรหา 128 จ งจ าเป นต องม กระบวนการท เป นข นตอนและม ระบบ ท งน เพ อให สามารถจ งใจบ คคลท ม ค ณภาพส งมาสม ครงาน ซ งเป นแนวทางให องค กรประสบความส าเร จในการด าเน นงานในท ส ด กระบวนการสรรหาประกอบด วยข นตอนต างๆ ด งน 2.1 การวางแผนทร พยากรมน ษย จะช วยให ผ สรรหาทราบความต องการด าน ทร พยากรมน ษย ขององค กร ว าต องการบ คคลประเภทใด ระด บใด จ านวนเท าใด และต องการ เม อใด เพ อน ามาใช ในการก าหนดจ านวนต าแหน งท ต องการร บพน กงาน ค ณสมบ ต ของผ สม คร และล กษณะงานหน าท ความร บผ ดชอบของต าแหน งน นๆ 2.2 การขอจ างพน กงานของผ จ ดการ การจ ดท าค าขอพน กงานน น องค กรท ขอจะต อง ระบ ให ช ดเจนว า จะขอพน กงานเพ อไปท างานในต าแหน งอะไร จ านวนเท าใด ต องการเม อใด ล กษณะของงานท ร บผ ดชอบม อะไรบ าง ค ณสมบ ต ท ต องการส าหร บต าแหน งน นม อะไรบ าง เป น ต น หล งจากการท ฝ ายสรรหาได ร บทราบรายละเอ ยดจากใบขอจ าง จ งด าเน นการข นต อไปโดย จะต องน าไปพ จารณาร วมก บการวางแผนทร พยากรมน ษย 2.3 การระบ ต าแหน งงานท จะเป ดร บสม คร ต าแหน งงานท ระบ น ได จากการวางแผน ทร พยากรมน ษย และการขอจ างพน กงานตามความต องการขององค กร ซ งเสนอโดยผ จ ดการของ แต ละฝ ายเป นการให ภาพรวมว าองค กรต องการพน กงานใหม เพ อท างานในต าแหน งใดบ าง 2.4 การรวบรวมข อม ลท ได จากการว เคราะห งาน หล งจากท ก าหนดต าแหน งท จะร บ สม ครงานพน กงานใหม แล ว ผ สรรหาจะต องศ กษาข อม ลจากการว เคราะห งาน ซ งได แก ค า พรรณนาล กษณะงานและข อก าหนดค ณสมบ ต เฉพาะของงาน ท งน เพ อท าให ทราบถ งงานท พน กงานใหม จะต องร บผ ดชอบ และค ณสมบ ต ท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน จะช วยให การประกาศ ร บสม ครม ข อม ลท ครบสมบ รณ 2.5 การศ กษาข อค ดเห นของผ จ ดการ ข อค ดเห นหร อข อส งเกตของผ จ ดการท รวบรวมจากใบขอจ างพน กงาน จะเป นข อม ลท สะท อนให เห นความต องการท เป นป จจ บ นเป น ข อม ลท ท นสม ย ช วยให ข อม ลประกอบการสรรหาสมบ รณ และตรงก บการความต องการของ หน วยปฏ บ ต มากข น 2.6 การก าหนดค ณล กษณะของพน กงานท เก ยวก บงาน การก าหนดเง อนไขต างๆ เก ยวก บงานเป นผลจากการว เคราะห และการส งเคราะห ข อม ลจากการว เคราะห งาน และการศ กษา ข อค ดเห นของผ จ ดการ ซ งช วยก าหนดเง อนไขต างๆ เก ยวก บพน กงาน รวมถ งการก าหนด ค ณสมบ ต ของพน กงานท องค กรพ งประสงค การพ จารณาทางเล อกอ นทดแทนการสรรหา ในบางคร งถ งแม การวางแผน ทร พยากรมน ษย ช ให เห นความต องการพน กงานเพ มข น แต องค กรอาจต ดส นใจแส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks