4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - PDF

Description
4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลาย เพ อส งเสร มศ กยภาพของ ผ เร ยน โดยเร มท การพ ฒนาด านภาษาอ งกฤษซ งเป นภาษาสากลท ใช ในประชาคมอาเซ ยน ด งน - โครงการเตร ยมพร อมภาษา พ ฒนาส อาเซ ยน (English Camp) เป นการจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านค าย ซ งต องการส งเสร มให ผ เร ยนได เร ยนร โดยผ านก จกรรมต าง ๆ ท งน เพราะก จกรรมค ายเป นว ธ จ ดการ เร ยนร หน งท จ ดข นในร ปแบบของก จกรรมการเร ยนร นอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาส งเสร มสน บสน นให ผ เร ยน เร ยนร ผ านประสบการณ จร ง และได ร บประสบการณ ตรง ได ฝ กท กษะทางภาษาครบท ง 4 ด าน ค อ ฟ ง พ ด อ าน เข ยน อ กท งได ร บความเพล ดเพล น โดยม ว ทยากรต างชาต ซ งก จกรรมในคร งน ได ร บการสน บสน น ว ทยากรจากประเทศส งคโปร และศ นย น กศ กษาอ ลฟ า จ งหว ดนครราชส มา ซ งร ปแบบของก จกรรม จะส งเสร มความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน โดยเน นการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อท จะได น าไปใช ในการส อสาร และช ว ตประจาว น - ก จกรรมภาษาอ งกฤษ อาท ตย ละ 1 ว น ซ งเป นร ปแบบการจ ดก จกรรมหน าเสาธง ในว น พฤห สบด โดยเน นคาศ พท ภาษาอ งกฤษพ นฐาน ซ งน กเร ยนจะได เร ยนร ความหมายของคา พร อมท งได ฟ ง ต วอย างประโยค สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว นได - การจ ดทาสม ดบ นท กคาศ พท ภาษาอ งกฤษ เน นให น กเร ยนให ความสนใจ เห นความสาค ญ ภาษาอ งกฤษซ งเป นภาษาสากล ท ใช ในประชาคมอาเซ ยน ศ กษาหาความร เพ มเต ม นอกห องเร ยน นอก เวลาเร ยน และใช เวลาว างให เก ดประโยชน ทาเป นประจาท กว น สาหร บน กเร ยนท กระด บช น เพ อเตร ยม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน สามารถนาไปใช ในการส อสารได - การจ ดทาป ายคาศ พท ภาษาอ งกฤษ และป ายความร เก ยวก บประเทศสมาช กอาเซ ยน ในบร เวณ รอบ ๆ โรงเร ยน โดยป ายภาษาอ งกฤษจะสามารถนาไปใช ในสถานการณ น น ๆ ได เช น บร เวณห องสม ด ร านค า ท น งพ กผ อน ท ท งขยะ เป นต น - ก จกรรมส งเสร มการอ าน โปรแกรมการอ านภาษาอ งกฤษ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษา เป นการเน นท กษะการอ าน สร างความม นใจในการออกเส ยงภาษาอ งกฤษ ได ร บการสน บสน นว ทยากร จากโรงเร ยนม ธยมไคร สตเช ช ประเทศส งคโปร - ก จกรรมว นคร สต มาส เป นก จกรรมส งเสร มการใช ภาษาอ งกฤษ และเร ยนร ว ฒนธรรมของ ชาวตะว นตก ซ งก จกรรมน น กเร ยนได ฝ กใช ท กษะทางภาษาครบท ง 4 ด าน ฟ ง พ ด อ าน เข ยน ส งเสร ม การแสดงออก ร องเพลง เล นละคร โดยใช ภาษาอ งกฤษเป นหล ก 17 - ศ นย อาเซ ยนศ กษา เป นแหล งเร ยนร อ กแหล งหน งภายในโรงเร ยนท น กเร ยนสามารถค นคว าหา ความร จากประเทศสมาช กอาเซ ยนท ง 10 ประเทศได ด วยตนเอง ภายในศ นย อาเซ ยนจะม หน งส อท เก ยวก บ ประเทศสมาช กอาเซ ยน ธงชาต ธงอาเซ ยน ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ม ก จกรรมส งเสร มความร โดย การตอบคาถามเก ยวก บอาเซ ยนช งรางว ลในแต ละส ปดาห สาหร บน กเร ยนท สนใจโดยม ค าถามประจาส ปดาห สาหร บน กเร ยนท สนใจเข ยนค าตอบลงในกล องร บคาตอบ เพ อช งรางว ล - น ทรรศการแสดงผลงานทางว ชาการ ( Samorrai go to Asean) ร ปแบบก จกรรม จ ดแสดงใน ร ปน ทรรศการโดยคร ในแต ละกล มสาระการเร ยนร จ ดน ทรรศการให ความร เก ยวก บประเทศสมาช กอาเซ ยน 10 ประเทศ การแต งกาย พร อมการแสดงของแต ละประเทศสมาช ก น กเร ยนเข าร วมก จกรรมในล กษณะ วอลค แรลล 18 19 ช อโครงการ BB & English Camp แผนงาน ว ชาการ ผ เสนอโครงการ นางศศ ธร จาปาวงษ, นางวรรณท ศน อ งไธสง ผ ร บผ ดชอบโครงการ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ เด อนพฤศจ กายน 2555 เด อนธ นวาคม 2555 ตรงก บมาตรฐานด าน ผลผล ต มาตรฐานท 1,2,4,5 และ 6 ***************************************************** 1.หล กการและเหต ผล การเร ยนภาษาอ งกฤษแตกต างจากการเร ยนสาระการเร ยนร อ น เน องจากผ เร ยนไม ได เร ยน ภาษาเพ อความร เก ยวก บภาษาเท าน น แต เร ยนภาษาเพ อให สามารถใช ภาษาเป นเคร องม อในการต ดต อส อสาร ก บผ อ นได ตามความต องการในสถานการณ ต างๆ ท งในช ว ตประจาว น และการงานอาช พ การท ผ เร ยนจะได ใช ภาษาได ถ กต องคล องแคล วและเหมาะสมน น ข นอย ก บท กษะการใช ภาษา ด งน นการเร ยนภาษาท ด ผ เร ยน จะต องม โอกาสได ฝ กท กษะการใช ภาษาให มากท ส ดท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน การจ ดกระบวนการ เร ยนการสอนให สอดคล องก บธรรมชาต และล กษณะเฉพาะของการเร ยนภาษาจ งควรประกอบไปด วยก จกรรม ท หลากหลาย ท งก จกรรมการฝ กท กษะและก จกรรมการฝ กผ เร ยนให ร ว ธ การเร ยนภาษาด วยตนเองควบค ไป ด วย อ นจะนาไปส การเป นผ เร ยนท พ งตนเองได (Learner-independence) และสามารถเร ยนร ได ตลอดช ว ต (Lifelong Learning) และใช ภาษาอ งกฤษเป นเคร องม อในการค นคว าหาความร ในการเร ยนว ชาอ นๆใน การศ กษาต อ รวมท งในการประกอบอาช พ ซ งเป นจ ดม งหมายสาค ญประการหน งของการปฏ ร ปการเร ยนร ด งน น เพ อให น กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต น ม. 1-3 ของโรงเร ยนเทศบาล ๒ (ว ดสมอราย) ได เร ยนร จาก จกรรมท หลากหลาย นาไปบ รณาการก บก จกรรมของ Boy Brigade เป นการฝ กฝนระเบ ยบว น ย ค ดอย างสร างสรรค กล าแสดงออกและใช ท กษะภาษาฝ กประสบการณ ตรง จ งไดจ ดทาโครงการ BB & English Camp ข น 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนได เร ยนร ภาษาอ งกฤษจากก จกรรมท หลากหลายและได ฝ กท กษะโดยบ รณาการก บ ก จกรรมก บ Boy Brigade 2. เพ อให น กเร ยนได พ ฒนาความสามารถทางภาษาครบท กด าน ฟ ง พ ด อ าน เข ยน จากประสบการณ โดยตรง 3. เพ อให น กเร ยนม เจตคต ท ด และกล าแสดงออกอย างเหมาะสม และเตร ยมพร อมภาษาสาหร บการ เข าส อาเซ ยน 20 3. เป าหมาย เป าหมายเช งปร มาณ - น กเร ยนสายช นม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-3) จานวน 245 คน เป าหมายเช งค ณภาพ - น กเร ยนสายช นม ธยมศ กษาตอนต น (ม. 1-3) ได เร ยนร จากก จกรรมท หลากหลายจากการ เข าค ายภาษาอ งกฤษ ได ร บประสบการณ จากก จกรรม พ ฒนาความสามารถทางภาษา โดยสามารถส อสารก บ ชาวต างประเทศ 4. ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาท องถ น / แผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษา 4.1 สอดคล องก บแผนพ ฒนา อบจ./เทศบาล/อบต. สอดคล องก บย ทธศาสตร ท 2 แนวทางการพ ฒนา 2.2 ยกระด บมาตรฐานโรงเร ยนให ม ความเท า เท ยมก น และพ ฒนาได เต มศ กยภาพของผ เร ยน 4.2 ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน สอดคล องก บย ทธศาสตร ท 1 แนวทางการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให ม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค 5. ก จกรรมและว ธ การดาเน นการ ก จกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. ข นเตร ยมการ 1.1 เสนอโครงการเพ อขออน ม ต 2. ข นดาเน นการ 2.1 แต งต งคณะกรรมการ 2.2 วางแผน / เตร ยมการ ดาเน นการ 3. ข นปฏ บ ต ก จกรรม 3.1 นาน กเร ยนเข าค าย ไป-กล บ เวลา 2 ว น 1 ค น 3.2 สร ป / ประเม นผล 3.3 รายงานโครงการ ต.ค ส.ค.2555 ส.ค.2555 พ.ย.2555 ธ.ค.2555 ม.ค ระยะเวลาดาเน นการ ระหว างเด อนพฤศจ กายน - ธ นวาคม ,600 อ.วรรณท ศน, อ.ศศ ธร รองฝ ายว ชาการ คณะกรรมการฯ คร สายม ธยมศ กษา 1-3 คร +น กเร ยนจากส งคโปร และศ นย อ ลฟ า อ.ศศ ธร อ.ศศ ธร 7. ทร พยากรท ต องการ 7.1 บ คลากร ประกอบด วย 1) คณะคร สายช นม ธยมศ กษา จานวน 12 คน 2) คร จ างสอนชาวต างประเทศ จานวน 1 คน 3) ว ทยากรคร -น กเร ยน จากประเทศส งคโปร และศ นย น กศ กษาอ ลฟ า จ งหว ดนครราชส มา จานวน 20 คน 4) น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 จานวน 245 คน 7.2 งบประมาณ ขอเบ กจ ายจากเง นรายได สถานศ กษา ค าใช จ ายตาม โครงการพ ฒนาสถานศ กษา รวมท งส น 98,600 บาท ด งรายละเอ ยดต อไปน ค าท พ กและค าอาหาร 5 ม อ / คน ๆ ละ 200 บาท จาแนกเป น 1) คณะคร - ว ทยากร - บ คลากร จานวน 33 คน ๆ ละ 200 บาท เป นเง น 6,600 บาท 2) น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 จานวน 245 คน ๆ ละ 200 บาท เป นเง น 49,000 บาท ค ารถร บ-ส ง จานวน 3 ค น ๆ ละ 11,000 บาท เป นเง น 33,000 บาท ค าของขว ญของรางว ลตอบแทนว ทยากร จานวน 20 ช น ๆ ละ 500 เป นเง น 10,000 บาท รวมเง นท งส น 98,600 บาท 8. สถานท ดาเน นการ ค ายจ มส ทอมส นฟาร ม จ งหว ดนครราชส มา 9. หน วยงานท ร บผ ดชอบ 9.1 ฝ ายว ชาการ 9.2 คณะคร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) 10. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนได ร บความร ภาษาอ งกฤษจากก จกรรมท หลากหลาย 2. น กเร ยนได ใช ความสามารถทางด านท กษะทางภาษาครบท กด าน ฟ ง พ ด อ าน เข ยน และม เจคต ท ด และกล าแสดงออก 3. สถานศ กษาได เตร ยมความพร อมให ก บน กเร ยนเพ อม งส อาเซ ยน สาหร บการใช ภาษาเพ อการ ส อสาร 11. การต ดตามประเม นผล 11.1 ส งเกต และแบบประเม น 11.2 สร ปผลการดาเน นการ 21 22 ลงช อ...ผ จ ดทา/เสนอโครงการ (นางศศ ธร จาปาวงษ ) ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ (นางด ษฎ ป ดตะค ) รองผ อานวยการสถานศ กษา ลงช อ...ผ อน ม ต โครงการ (นางส ชาดา ทางตะค ) ผ อานวยการสถานศ กษา English Camp ป การศ กษา English Camp ป การศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมค ายภาษาพ ฒนาส อาเซ ยน ว นท พฤศจ กายน โครงการ BB & English Camp ว นท 5 6 พฤศจ กายน ก จกรรมว น Christmas Day 25 ธ นวาคม ก จกรรมว น Christmas Day 25 ธ นวาคม การอบรมโปรแกรมการอ านภาษาอ งกฤษ สาหร บน กเร ยน ว นท 6 ม ถ นายน จ ดทาสม ดบ นท กคาศ พท ภาษาอ งกฤษสาหร บน กเร ยนแต ละสายช น 30
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks