สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง - PDF

Description
โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง ระยะเวลาดาเน นการ ตามแผน 1 ต ลาคม ก นยายน 2554 ดาเน นการจร ง 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 1. หล กการและเหต ผล หล กการและเหต ผล ระบบการควบค มภายในเป นกลไกท สาค ญและเป นเคร องม อในการบร หารงานของ ผ บร หารท งภาคร ฐและเอกชน เป นกระบวนการท ช วยเสร มสร างความม ประส ทธ ภาพในการดาเน นงาน ให หน วยงานบรรล ผลสาเร จตามว ตถ ประสงค ท ต งไว การควบค มภายในต องม การพ ฒนาอย เสมอ เพราะนอกจากจะช วยให หน วยงานม ระบบการควบค มภายในท ด แล วย งเสร มให เก ดการบร หารก จการ บ านเม องและส งคมท ด อ กด วย การจ ดวางระบบควบค มภายในท เหมาะสมก บล กษณะขนาดของ หน วยงานในความร บผ ดชอบย งเป นกลไกช วยในการทางานให ม ความเส ยง อ ปสรรค หร อข อผ ดพลาด ให น อยท ส ดเพ อให องค กรบรรล ว ตถ ประสงค ประสบผลสาเร จตามเป าหมาย ซ งความเส ยงหร อ ข อผ ดพลาดน จะส งผล ให งานไม เป นไปตามเป าหมาย เช นการใช ทร พยากร การบร หารจ ดการ กระบวนการทางาน การควบค มภายในจ งเป นการป องก นการท จร ต ความส ญเปล าให ม การทางานตาม ระเบ ยบ กฎหมาย คาส งของผ บร หารให ม ประส ทธ ภาพ ประหย ด โปร งใส จะเห นได ว าการควบค ม ภายในไม ใช เป นเพ ยงการควบค มเร องการท จร ตการเง นเพ ยงเร องเด ยว แต ย งควบค มถ งระบบการ ทางานท งหมดท จะม ผลกระทบต องานขององค กรท งในเช งปร มาณและเช งค ณภาพ ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการกาหนดมาตรฐาน การควบค ม ภายใน พ.ศ กาหนดให หน วยงานภาคร ฐจ ดทารายงานการควบค มภายในต อคณะกรรมการ ตรวจเง นแผ นด นและผ กาก บด แลอย างน อยป ละหน งคร งภายในเก าส บว นน บต งแต ว นส นส ด ป งบประมาณ น น 1 และในการน สาน กงานตรวจเง นแผ นด นได กาหนดแนวทาง การจ ดวางระบบควบค ม ภายในและการประเม นผลการควบค มภายในตามระเบ ย บฯ ด งกล าวข นใหม โดยม การปร บปร งเน อหา การจ ดวางระบบควบค มภายในและการประเม นผลการควบค มภายในบางส วน รวมท งปร บลด แบบฟอร ม และร ปแบบการจ ดทารายงาน โดยให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาจ ดทา หน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายในตามแนวทางใหม ส งสาน กงานตรวจเง นแผ นด น / สาน กงานตรวจเง นแผ นด นส วนภ ม ภาคฉบ บเด ยว ภายในว นท 30 ธ นวาคม ของท กป 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดวางระบบควบค มภายในตามแนวทางท สาน กงานตรวจเง นแผ นด นท ได จ ดทาข นใหม 2. เพ อให การดาเน นการจ ดวางระบบควบค มภายในของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและ สถานศ กษาในส งก ด ม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผลมากข น รวมท งเป นการป องก นและลดความ ผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล ส นเปล อง หร อการท จร ตในหน วยงาน 3. เพ อให บ คลากรท ร บผ ดชอบได ร บ การพ ฒนาความร ความสามารถในการแก ไขป ญหา และเข าใจกระบวนการจ ดวางระบบควบค มภายในท ถ กต อง 4. เพ อสร างความเข าใจให เป นไปในแนวเด ยวก น ของการจ ดวางระบบควบค มภายใน ตามแนวทางท ได กาหนดข นใหม 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 ได ดาเน นการจ ดอบรม ส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 ให แก ผ ร บผ ดชอบในระด บเขต พ นท การศ กษา และในระด บสถานศ กษา รวมท งส น 79 คน 3.2 เช งค ณภาพ 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการระบบควบค มภายใน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สม ทรปราการ เขต 2 จานวน 8 คน 2. คร ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดวางระบบควบค มภายใน ในสถานศ กษา จานวน 71 คน รวมท งส น 79 คน 3. ผ เข าร บการอบรมส มมนาระบบควบค มภายใน ประจาป 2554 ม ความร ความเข าใจ ระบบควบค มภายใน เป นอย างด และสามารถนาไปปฏ บ ต ในกล มงานและในสถานศ กษาได 2 4. ข นตอนและว ธ การดาเน นโครงการ ท ก จกรรม ว/ด/ป ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 จ ดทาแผนงาน/โครงการ/และกรอบการ ดาเน นงาน ธ.ค นายส พจน กล าหาญ และคณะ 2 เสนอขออน ม ต โครงการ ม.ค.2554 นายส พจน กล าหาญ 3 แต งต งคณะกรรมการดาเน นการ ก.พ.2554 นายส พจน กล าหาญ 4 ประช มคณะกรรมการดาเน นการฯ ม.ค.2554 นายส พจน กล าหาญ 5 เร ยนเช ญว ทยากร เพ อให ความร ม.ค.2554 นายส พจน กล าหาญ ความเข าใจแก ผ เข าร บการอบรม 6 แจ งผ ร บผ ดชอบโครงการและจ ดเตร ยม ม.ค.2554 นายส พจน กล าหาญ สถานท 7 ดาเน นการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การฯ พ.ค.2554 คณะกรรมการ 8 ต ดตามประเม นผล พ.ค.2554 คณะกรรมการ 9 รายงานผลการดาเน นงาน ม.ย.2554 นายส พจน กล าหาญ 5. งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 16,000 บาท 6. การประเม นผล ต วบ งช สภาพความสาเร จ ว ธ ว ดและประเม นผล เคร องม อท ใช ว ด ผลผล ต 1.ผ บร หารโรงเร ยน ผ ร บผ ดชอบโครงการม ความร ความเข าใจในระบบควบค มภายใน - แบบสอบถาม - ส งเกตการณ แบบสอบถาม ผลล พธ 1. ผ บร หารสถานศ กษาและผ ร บผ ดชอบโครงการระบบ ควบค มภายใน ได แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ซ งก น และก น ม ความร ความเข าในในระบบควบค มภายใน และสามารถรายงานผลการประเม นได ท นกาหนด - ส งเกตการณ และแบบ ประเม นผลการส มมนา ระบบควบค มภายใน - แบบสอบถาม 3 7. ผลการดาเน นงาน 7.1 เช งปร มาณ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาได จ ดโครงการอบรมส มมนาระบบควบค มภายใน ประจาป 2554 ให แก ผ ร บผ ดชอบโครงการในระด บเขตพ นท การศ กษาและระด บสถานศ กษา จานวน 79 คน 7.2 เช งค ณภาพ ผ เข าร บการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป 2554 จานวน 79 คน ม ความร ความเข าใจในการจ ดวางระบบควบค มภายในได เป นอย าง สามารถนาไปปฏ บ ต การ รายงานการประเม นผลการควบค มภายในได อย างด ย ง 8. ป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะ เน องจากในป ท ผ านมา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาท วประเทศ ได ม การเปล ยนแบบรายงานใหม ท งหมด และระบบควบค มภายใน เป นต วช ว ดหน งในคาร บรองท 10 ด งน นเพ อให การดาเน นการเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ แลบ งเก ดผล ในทางปฏ บ ต จ งเห นคว รสน บสน นงบประมาณในการอบรมส มมนา เช งปฏ บ ต การ ท กป งบประมาณ เพ อให ท นต อการรายงานในรอบ 6 เด อน 9 เด อน และ 12 เด อน 4 การรายงานผลการดาเน นการอบรมเช งปฏ บ ต การ ระบบควบค มภายใน ประจาป 2554 ระหว างว นท 27 พฤษภาคม 2554 เวลา น น. ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 การประช มเช งปฏ บ ต การเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บระบบควบค มภายใน ประจาป 2554 ณ ห องประช ม สพป.สม ทรปราการ เขต 2 ผอ.สพป.สม ทรปราการ เขต 2 กล าวเป ดการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบ ควบค มภายใน ป งบประมาณ 2554 และบรรยายพ เศษ 5 ผ เข าร บการอบรมสนใจในระบบควบค มภายใน ผ ร บผ ดชอบโครงการในสถานศ กษา ผ ร บการอบรมต งใจฟ งว ทยากร ว ทยากรให ความร แก ผ เข าร บการอบรม ผ บร หารสถานศ กษาให ความสนใจระบบควบค มภายใน ป ดอบรมส มมนาระบบควบค มภายใน เวลา น. 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks