แผนปฏ บ ต งาน 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) - PDF

Description
แผนปฏ บ ต งาน 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) คณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจกให ความเห นชอบแล ว ในการประช มคร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 37 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต งาน 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) คณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจกให ความเห นชอบแล ว ในการประช มคร งท 8/2555 เม อว นท 22 ส งหาคม 2555 สาน กอานวยการ องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) ประว ต ความเป นมา : ส วนท 1 บร บทท วไป อาศ ยอานาจตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) พ.ศ มาตรา 5 ให จ ดต งองค การมหาชนข นเร ยกว า องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) เร ยกโดยย อว า อบก. และให ใช ช อเป นภาษาอ งกฤษว า Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) เร ยกโดยย อว า TGO องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน : อบก.) ม ภารก จและบทบาทในการสน บสน นและส งเสร มการบร หารจ ดการของประเทศไทยให เก ด ประโยชน ต อเศรษฐก จ ส งคมและส งแวดล อมอย างย งย น โดยทาหน าท เป นหน วยงานกลางในการร บรองโครงการกลไกการพ ฒนาท สะอาดของประเทศไทยตามพ ธ สารเก ยว โต (Designated National Authority : DNA) ของอน ส ญญาสหประชาชาต ว าด วยการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ (UNFCCC) ให แก ภาคร ฐและภาคเอกชน ท จะลงท น ในการพ ฒนาโครงการท งในเร องข อม ลเก ยวก บสถานการณ การปล อยก าซเร อนกระจก สถานการณ ตลาดคาร บอน (Carbon Market) แหล งท นต างๆ ในประเทศและ ต างประเทศ การเข าถ งแหล งเง นท น การพ ฒนาศ กยภาพของหน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชนในการบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ตลอดจนเป นศ นย กลางในการ ประสานความร วมม อระหว าภาคร ฐ ภาคเอกชนในการบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ตลอดจนเป นศ นย กลางในการประสานความร วมม อระหว างภาคร ฐ ภาคเอกชน และ องค การระหว างประเทศด านการจ ดก าซเร อนกระจก และท าหน าท ผ ช วยเลขาน การของคณะกรรมการ นโยบายการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศแห งชาต (National Committee on Climate Change : NCCC) ซ งม นายกร ฐมนตร เป นประธานคณะกรรมการร วมก บสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) 1 ว ตถ ประสงค การจ ดต งและอ านาจหน าท : พระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) พ.ศ กาหนดว ตถ ประสงค การจ ดต งและอานาจหน าท ของ อบก. ด งน มาตรา 7 ให องค การม ว ตถ ประสงค ด งต อไปน 1. ว เคราะห กล นกรอง และทาความเห นเก ยวก บการให คาร บรองโครงการ ตลอดจนต ดตามประเม นผลโครงการท ได ร บคาร บรอง 2. ส งเสร มการพ ฒนาโครงการ และการตลาดซ อขายปร มาณก าซเร อนกระจกท ได ร บการร บรอง 3. เป นศ นย กลางข อม ลท เก ยวก บสถานการณ ดาเน นงานด านก าซเร อนกระจก 4. จ ดทาฐานข อม ลเก ยวก บโครงการท ได ร บคาร บรอง และการขายปร มาณก าซเร อนกระจกท ได ร บการร บรอง ท งน ตามนโยบายท คณะกรรมการแห งชาต *1 และ คณะกรรมการ *2 กาหนด 5. ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ ตลอดจนให คาแนะนาแก หน วยงานภาคร ฐและภาคเอกชนเก ยวก บการบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก 6. เผยแพร และประชาส มพ นธ เก ยวก บการจ ดการก าซเร อนกระจก 7. ส งเสร มและสน บสน นการดาเน นงานด านการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ มาตรา 8 เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ตามมาตรา 7 ให องค การม อานาจและหน าท ด งต อไปน 1. ถ อกรรมส ทธ ม ส ทธ ครอบครอง หร อก อต งทร พยส ทธ ต างๆ 2. ก อต งส ทธ หร อทาน ต กรรมท กประเภทผ กพ นส นทร พย ตลอดจนทาน ต กรรมอ นใดเพ อประโยชน ในการดาเน นก จการขององค การ 3. จ ดให ม หร อให ท นเพ อสน บสน นการดาเน นงานด านก าซเร อนกระจก 4. เร ยกเก บค าธรรมเน ยม ค าบาร ง ค าตอบแทนหร อค าบร การในการดาเน นการ ท งน ตามหล กเกณฑ และอ ตราท คณะกรรมการกาหนด 5. มอบหมายให บ คคลหร อหน วยงานซ งเป นผ ชานาญการหร อเช ยวชาญ ทาการศ กษาว เคราะห ข อเสนอโครงการ และเสนอรายงานหร อความเห นเพ อประกอบการพ จารณา 6. ดาเน นการอ นใดท จาเป นหร อต อเน องเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค การตามท คณะกรรมการมอบหมาย 7. ปฏ บ ต งานหร อดาเน นการอ นใดตามท คณะร ฐมนตร คณะกรรมการแห งชาต *1 หร อ คณะกรรมการ *2 มอบหมาย หมายเหต 1* คณะกรรมการแห งชาต หมายความว า คณะกรรมการนโยบายการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศแห งชาต ตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ ดาเน นงานด านการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ 2* คณะกรรมการ หมายความว า คณะกรรมการองค การ 2 การจ ดแบ งส วนงานและผ งโครงสร างองค การ : ตามข อบ งค บองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจกว าด วยการจ ดแบ งส วนงานและขอบเขตหน าท ของส วนงาน (ฉบ บท 2) พ.ศ ข อ 5 ลงว นท 6 มกราคม 2554 ให จ ดแบ งหน วยงานขององค การ ด งน 1) หน วยตรวจสอบภายใน (ตสน.) 2) สาน กอานวยการ (สอก.) 3) สาน กย ทธศาสตร (สนย.) 4) สาน กพ ฒนาธ รก จ (สพธ.) 5) สาน กว เคราะห และต ดตามประเม นผล (สวป.) 6) สาน กพ ฒนาศ กยภาพและเผยแพร องค ความร (สพค.) 7) ศ นย ข อม ลก าซเร อนกระจก (ศขก.) 3 แผนภาพ 1 : ผ งโครงสร างองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) ท ปร กษาคณะกรรมการองค การฯ สาหร บในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการป งบประมาณ พ.ศ เพ อจ ดทาคาขอต งงบประมาณรายจ าย ป 2555 คณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ด านกฎหมาย ด านเศรษฐศาสตร ด านท นและการตลาด ด านว จ ยและพ ฒนา ด านข อม ลสารสนเทศ ด านอ นๆ หน วยตรวจสอบภายใน ผ อานวยการ ท ปร กษา/ผ เช ยวชาญ พ เศษ รองผ อานวยการ รองผ อานวยการ สาน กอานวยการ (สอก.) สาน กย ทธศาสตร (สนย.) สาน กพ ฒนาธ รก จ (สพธ.) สาน กว เคราะห และต ดตามประเม นผล (สวป.) ศ นย ข อม ลก าซเร อนกระจก (ศขก.) สาน กพ ฒนาศ กยภาพและเผยแพร องค ความร (สพค.) 4 อ ตรากาล ง : ในป งบประมาณ พ.ศ ม อ ตราก าล งท งส น 48 อ ตรา จ าแนกเป น ต าแหน งผ อ านวยการ 1 อ ตรา รองผ อ านวยการ 2 อ ตรา เจ าหน าท ของร ฐ 45 อ ตรา (ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2555) ด งน ตาราง 1 อ ตรากาล งของ อบก. (ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2555) ผ บร หาร/หน วยงานย อย เจ าหน าท ของร ฐ ผอ.อบก.* 1* รอง ผอ.อบก. 2 หน วยตรวจสอบภายใน 1 สาน กอานวยการ 13 สาน กย ทธศาสตร 5 สาน กพ ฒนาธ ก จ 5 สาน กว เคราะห และต ดตามประเม นผล 8 สาน กพ ฒนาศ กยภาพและเผยแพร องค ความร 6 ศ นย ข อม ลก าซเร อนกระจก 7 รวม * = 48 อ ตรา หมายเหต : *ผอ.อบก. คณะกรรมการเป นผ สรรหา แต งต ง 5 นโยบาย/แผนท เก ยวข อง นโยบายร ฐบาล (นายกร ฐมนตร นางสาวย งล กษณ ช นว ตร) แถลงต อร ฐสภา ว นท 23 ส งหาคม นโยบายเศรษฐก จ 3.2 นโยบายสร างรายได ด งด ดการลงท นเข าส ประเทศในสาขาท เป นการผล ตส นค าและบร การท ม พ นฐานทางเทคโนโลย ม ม ลค าส ง เป นม ตรก บส งแวดล อม และม การถ ายทอดเทคโนโลย ให แก คนไทย รวมถ งการลงท นในการสร างเม องใหม ในพ นท ท เหมาะสม และโครงสร างพ นฐานสาธารณะ โดยปร บปร งกฎ ระเบ ยบ และสภาวะแวดล อมของการลงท นให เอ ออานวยและด งด ดน กลงท น 3.3 นโยบายปร บโครงสร างเศรษฐก จ ภาคอ ตสาหกรรม 7) เร งพ ฒนาภาคอ ตสาหกรรมให เป นม ตรก บส งแวดล อม ม ความร บผ ดชอบต อส งคม และอย ร วมก บช มชนได โดยปร บปร งเทคโนโลย การผล ตลดการใช ทร พยากรและลดปร มาณการปล อยก าซเร อนกระจก ด วยหล กการการลดการใช การใช ซ าและการน ากล บมาใช ใหม เพ มปร มาณการใช พล งงานทดแทนในภาคอ ตสาหกรรม เพ อส งเสร มให ผ ประกอบการสร างรายได จากการขายคาร บอนเครด ต และลดภาวะโลกร อนรวมท งสน บสน นการม ส วนร วมของช มชนในการแก ไขป ญหาและตรวจสอบ สภาวะแวดล อมและพ ฒนาเม องหร อพ นท อ ตสาหกรรมเช งน เวศท สอดคล องก บแนวทางด งกล าวเพ อนาไปส ส งคมคาร บอนต า 8) ส งเสร มและจ ดให ม มาตรการทางภาษ และมาตรการอ นท เก ยวข องในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมท ก อให เก ดการประหย ดพล งงาน การใช พล งงานทดแทน และ การใช พล งงานจากภาคเกษตร อ ตสาหกรรมรถยนต ประหย ดพล งงานอ ตสาหกรรมรถยนต ท ใช พล งงานทดแทนและสะอาด ได แก เอทานอล ไบโอด เซล และก าซธรรมชาต (NGV) 9) สน บสน นให ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมท กสาขาการผล ตเข าประกอบก จการในน คมอ ตสาหกรรมซ งม ความพร อมท งระบบสาธารณ ปโภคพ นฐาน ความ เพ ยงพอของแหล งพล งงาน การจ ดการของเส ย การจ ดการมลพ ษเพ อส งแวดล อมท ด รวมถ งการจ ดและวางระบบการผล ตท จะเอ อประโยชน ต อการพ ฒนาภาคอ ตสาหกรรม ในระยะยาว 6 3.3.4 การตลาด การค า และการลงท น 4) ปร บปร งมาตรการการส งเสร มการลงท นให ครอบคล มการให ส ทธ ประโยชน แก ธ รก จในภาคเกษตร อ ตสาหกรรม การท องเท ยวการก ฬา และบร การ โดยเน น ก จการท ใช ความค ดสร างสรรค เป นม ตรต อส งแวดล อม ม การใช เทคโนโลย ข นส ง และม ส วนร บผ ดชอบต อส งคม 6) พ ฒนาส นค าและบร การท สร างโอกาสใหม ในการหารายได การผล ตส นค าและบร การอ นเป นท ต องการของผ บร โภคในตลาดโลกซ งพ ฒนาจากแนวค ดระบบ เศรษฐก จเช งสร างสรรค ท ใช นว ตกรรม ภ ม ป ญญาท องถ นโดยค าน งถ งการเป นม ตรก บส งแวดล อม ซ งจะขยายโอกาสในการส งออก ลดต นท นจากการพ ฒนาระบบการ กระจายส นค าจากแหล งผล ตท องถ นไปส ตลาดในท กระด บ โดยให ความสาค ญในการเช อมโยงให ประเทศไทยเป นประต ส ตลาดโลกของภ ม ภาค รวมท งพ ฒนาและส งเสร มให ประเทศไทยเป นศ นย กลางการค าส นค าและบร การระหว างประเทศและศ นย กลางการผล ตและส งออกอาหารฮาลาลในโลก 3.5 นโยบายพล งงาน ส งเสร มการผล ต การใช ตลอดจนการว จ ยและพ ฒนาพล งงานทดแทนและพล งงานทางเล อก โดยต งเป าหมายให สามารถทดแทนเช อเพล งฟอสซ ลได อย างน อย ร อยละ 25 ภายใน 10 ป ท งน ให ม การพ ฒนาอ ตสาหกรรมอย างครบวงจร ส งเสร มและผล กด นการอน ร กษ พล งงานอย างเต มร ปแบบ โดยลดระด บการใช พล งงานต อผลผล ตลงร อยละ 25 ภายใน 20 ป และม การพ ฒนาอย างครบวงจร ส งเสร มการใช อ ปกรณ และอาคารสถานท ท ม ประส ทธ ภาพส ง ส งเสร มกลไกการพ ฒนาพล งงานท สะอาดเพ อลดก าซเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks