ปฏ บ ต การท 4 การใช โปรแกรมประมวลผลคา - PDF

Description
ปฏ บ ต การท 4 การใช โปรแกรมประมวลผลคา ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น ส ตร จ กองค ประกอบพ นฐานของโปรแกรมประมวลผลคาท ได ร บความน ยมในป จจ บ น 2. เพ อให น ส ตร จ กและใช งานฟ งช นก พ นฐานของโปรแกรมประมวลผลคา ในการจ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ปฏ บ ต การท 4 การใช โปรแกรมประมวลผลคา ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น ส ตร จ กองค ประกอบพ นฐานของโปรแกรมประมวลผลคาท ได ร บความน ยมในป จจ บ น 2. เพ อให น ส ตร จ กและใช งานฟ งช นก พ นฐานของโปรแกรมประมวลผลคา ในการจ ดการก บเอกสารอย างง าย ได 3. เพ อให น ส ตสามารถประย กต ใช โปรแกรมประมวลผลคาในการศ กษาในรายว ชาท เก ยวข องและใน ช ว ตประจาว นได โปรแกรมประมวลผลค า หร อ Word processing program น น ได ร บความน ยมอย างแพร หลายในป จจ บ น ส วนหน งก เน องมาจากความสามารถท หลากหลาย และได ม การพ ฒนาเพ มข นเร อย ๆ จากการใช งานประเภทงาน เข ยน (writing) จนสามารถใช งานเพ อการสร างเอกสาร (document) ท ม ท งต วหน งส อและร ปภาพในร ปแบบต าง ๆ ท ม ความสวยงามมากข น โปรแกรมประมวลผลคาท ม ช อเส ยงโปรแกรมแรก ค อโปรแกรมเว ร ดสตาร (Word Star) เก ดข นในช วงท ม การ น าเอาคอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาใช ในส าน กงาน ประมาณป 1980 จวบจนกระท งป 1983 ท เร มใช ระบบปฏ บ ต การว นโดวส โปรแกรมประมวลผลคาจ งม การพ ฒนาข นมาอ กระด บหน ง ท ใช ว ธ จ ดเอกสารบนจอภาพ ให เห นเหม อนร ปแบบท เราต องการ ท เร ยกว า WYSIWYG (What You See Is What You Get) โปรแกรมท ว ธ การน มาใช ค อ โปรแกรม Apple Writer ของบร ษ ทแอ ปเป ลคอมพ วเตอร ต อมาก ม โปรแกรม Word Prefect ของบร ษ ท Corel และโปรแกรม Microsoft Word ของบร ษ ทไมโครซอฟท ท โด งด งในป จจ บ น ส าหร บผ ใช งานท ไม ต องการม ป ญหาเร องล ขส ทธ อาจจะเล อกใช โปรแกรม OpenOffice.org Writer ซ งเป น โปรแกรมประมวลค า ท ม ประส ทธ ภาพไม แพ โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด สามารถน ามาใช ได โดยไม ม ค าใช จ าย เน องจากเป นโปรแกรมประเภทโอเพนซอร สน นเอง สาหร บในปฏ บ ต การน ใช โปรแกรม MS Word 2007 ในการดาเน นการ 1. การใช งานเบ องต น โปรแกรมประมวลผลคาม ความสามารถเด นในด านเอกสารท ประกอบด วยข อความจ านวนมาก น ยมใช สาหร บสร างรายงาน จดหมาย น ตยสาร และหน งส อ ผ ใช งานควรร จ กการใช งานพ นฐาน เพ อนาไปช วยกรณ งานท ซ บซ อนต อไป 1.1 ส วนประกอบของโปรแกรม MS Word เม อเข าส โปรแกรม จะม ส วนประกอบต าง ๆ ด งน หน า 1 จาก 12 แถบห วเร อง (Title Bar) แถบเล อน หน าจอ (Scroll Bar) พ นท ทางาน (Working Area) แถบแสดง สถานะ (Status Bar) 1.2 การต งร ปแบบของเอกสาร ก อนการพ มพ เอกสารท กคร ง ควรต งค าร ปแบบของเอกสารให ตรงก บความต องการก อน 1. การต งค าหน ากระดาษ ไปท Page Layout (tab) - Page Setup (group) - Margins - Custom Margins... แล วต งค าหน ากระดาษตามเอกสารน นๆ เช น ถ าเป นรายงาน ให ต งขอบซ าย 1.5 น ว ขอบบน ขอบขวา และขอบ ล าง อย างละ 1 น ว เป นต น หน า 2 จาก 12 ** เราสามารถเปล ยนหน วยของการว ดได โดยการคล กท Office Button (ป มทรงกลมซ ายบนส ด) - Word Options - Advanced ด ท Display และตรง Show measurements unit of : สามารถเปล ยนหน วยการว ด เป น Inches, Centimeters และอ นๆได หน า 3 จาก 12 2. ต งค าต วอ กษร การใช ต วอ กษรท ด ในการพ มพ รายงานน น เราควรใช ร ปแบบต วอ กษรเด ยวก น ท งรายงาน ไม ว าจะเป นภาษาไทยหร อภาษาอ งกฤษ ท งน จะทาให ต วอ กษรภาษาอ งกฤษไม ใหญ มากน ก แลด สวยงามเป นระเบ ยบ ร ปแบบต วอ กษรท แนะน าในการทารายงานได แก TH SarabunPSK, Angsana New เป น ต น การต งค าต วอ กษรสามารถทาได โดยลากเม าส ไปย งพ นท ทางานแล วคล กขวา - Font หร ออ ก ว ธ หน งค อไปท Home (tab) - คล กท Dialog box launcher ของ Font (group) 3. การต งค าย อหน า ในการท ารายงานน น การจ ดร ปแบบย อหน าจะเป นการจ ดแบบ การ กระจายแบบไทย จะทาให ย อหน าท งด านหน าและด านหล งกระจายไปเท าๆก น ม ความเป นระเบ ยบ สวยงาม สามารถทาได โดยการลากเม าส ไปย งพ นท ทางานแล วคล กขวา - Paragraph หร ออ กว ธ หน งค อไปท Home (tab) - คล กท Dialog box launcher ของ Paragraph (group) จากน นจะสามารถต งค า Alignment เป น Thai Distributed และค า Line Spacing เป น Single จะทาให บรรท ดห างก น 1 บรรท ด หน า 4 จาก 12 1.3 การใช ฟ งก ช นต าง ๆ 1. การใช เลขหร อจ ดอ ตโนม ต เม อต องการทารายการท เป นข อ ๆ สามารถทาได โดยอ ตโนม ต โดย ไปท Home (tab) - Paragraph (group) - Numbering ** เม อเราต องการจบรายการ และข นย อหน าใหม ให ท าการกดป ม Enter ท แป นพ มพ 2 คร ง ถ าต องการให รายการข นมาอ ก 1 ลาด บช น ให ทาการคล กขวาท ตรงน น แล วเล อก Decrease indent หร อถ าต องการลงไปอ ก 1 ลาด บช น ให เล อก Increase Indent หน า 5 จาก 12 ถ าต องการเร มน บใหม ให คล กขวา แล วเล อก Restart at 1 หร อถ าอยากเปล ยนร ปแบบ ให เล อก Bullets หร อ Numbering 2. การใส ร ปภาพ เราสามารถใส ร ปภาพได หลายว ธ เช น ทาการค ดลอกร ปภาพจากท อ นแล ว นามาวางในเอกสาร การเร ยกไฟล ร ปภาพท เราม จากฮาร ดด สก หร อการเร ยกร ปภาพจากคล ปอาร ท เป นต น ถ าจะ เร ยกจากคล ปอาร ท ให ไปท Insert (tab) - Illustrations (group) - Clip Art จากน นจะปรากฏแถบ Clip Art ทางด านขวาม อ เราสามารถใส คาค นได เพ อการหาเฉพาะ ร ปภาพท เราต องการ เม อได ร ปท ต องการแล ว ให คล กท ร ปน น จะได ร ปท ต องการในเอกสาร หน า 6 จาก 12 3. การตรวจสอบสะกดคาผ ด ถ าม คาผ ด โปรแกรมจะข ดเส นใต ส แดงให ทาให เราร ว าเราต อง ตรวจสอบ (อาจจะไม ผ ด แต โปรแกรมไม ร จ กคาน นก ได ) โดยโปรแกรมจะแนะนาคาท ถ กต องให เรา ให เราคล กขวา ท คาท ผ ดน น แล วเล อกคาท ถ กต องจากเมน หร อถ าเราค ดว าไม ผ ด ให เล อก Add to Dictionary 4. การแก ไขร ปภาพ ภาพท เรานาเข ามาน น เราสามารถวางตาแหน งหร อจ ดการได ตามต องการ ให คล กซ ายท ภาพน น แล วเล อก Format (tab) - Arrange (group) - Position หน า 7 จาก 12 จะทาให เราเล อนภาพไปวางในตาแหน งต างๆ ได อย างอ สระ ถ าต องการจ ดการก บภาพน น สามารถจ ดการได โดยการปร บค าต างๆโดยไปท Format (tab) - Adjust (group) โดยเราสามารถเปล ยนส (recolor), ความสว าง (brightness), การต ดก นของส (contrast) ฯลฯ ได 5. การใส ตาราง ให คล กท Insert (tab) - Tables (group) - Table ให คล กซ ายท ตารางท เราสร าง จะประกฏ tab ท ช อว า Design และ Layout ข นมา ไว ใช สาหร บ การจ ดร ปแบบของตาราง หน า 8 จาก 12 6. การใส ห วและท ายกระดาษ ให ไปท insert (tab) - Header & Footer แล วเล อก Header หร อ Footer แล วใส ค าตามท เราต องการ ถ าต องการใส เลขหน า ให เล อก Page Number 7. การใส เช งอรรถ (Footnote) ค อการอ างท มา หร อคาอธ บายเพ มเต มในห วข อน น ๆ สามารถทาได โดย ไปท คาท ต องการอธ บายเพ มเต ม แล วไปท References (tab) - Footnotes (group) - Insert Footnote หน า 9 จาก 12 8. การเพ มคอล มน ถ าต องการทาเอกสารหลายคอล มน เช น แผ นพ บ เป นต น สามารถท าได โดยไปท Page Layout (tab) - Page Setup (group) - Column แล วเล อกจานวนตามท ต องการ หน า 10 จาก 12 2. จงพ มพ เอกสารต อไปน ประว ต ความเป นมาของมหาว ทยาล ยบ รพา มหาว ทยาล ยบ รพา ต งอย เลขท 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ม เน อท ท งส น 647 ไร 2 งาน 1 ตารางวา ได พ ฒนามาจากว ทยาล ยว ชาการการศ กษาบางแสน ซ งเป น สถาบ นอ ดมศ กษาแห งแรกท ต งข นในส วนภ ม ภาค โดยม พ ธ สถาปนาข นเม อว นท 8 กรกฎาคม 2498 ในป 2517 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ได ร บการเปล ยนฐานะเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ โดย พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ทาให ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน ม ฐานะเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒว ทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) ในป 2533 มหาว ทยาล ยบ รพาม ฐานะเป นมหาว ทยาล ยเอกเทศตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยบ รพา ต งแต ว นท 30 กรกฎาคม 2533 เป นต นมา จวบจนกระท งว นท 9 มกราคม 2551 มหาว ทยาล ยบ รพาได ปร บเปล ยนจากมหาว ทยาล ยของร ฐเป นหน วยงานในกาก บของร ฐ ปร ชญามหาว ทยาล ยบ รพา สร างเสร มป ญญา ใฝ หาความร ค ค ณธรรม ช นาส งคม ส ประจามหาว ทยาล ยบ รพา ส ประจามหาว ทยาล ย ค อ ส เทา-ทอง ส เทาเป นส สมอง หมายถ ง ความเจร ญทางสต ป ญญา ส ทอง หมายถ ง ค ณธรรม ส เทา-ทอง หมายถ ง บ ณฑ ตจากมหาว ทยาล ยบ รพา เป นผ กอรปด วยสต ป ญญาและค ณธรรม คาขว ญมหาว ทยาล ยบ รพา o ส โข ปญญา ปฏ ลาโภ 1 o ความได ป ญญา ให เก ดส ข ต นไม ประจามหาว ทยาล ยบ รพา o มะพร าว 1 ภาษาบาล หน า 11 จาก 12 3. จงสร างแผ นพ บท ให ความร เก ยวก บสาขาท น ส ตกาล งศ กษาอย โดยใช ร ปแบบในล กษณะด านล างท เป น 3 คอล มน หน า 12 จาก 12
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks