แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 23 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าข นภายใต กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ ) เพ อเป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากรของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศโดย ย ดถ อแนวทางส าน กงาน ก.พ. ซ งเน นการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารงานบ คคลในราชการพลเร อน การประเม น สมรรถนะของบ คลากร รวมถ งการพ ฒนาบ คลากรตามท ศทางการพ ฒนาของมหาว ทยาล ยโดยใช กระบวนการ การ จ ดการความร และประเด นป ญหาในทางปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ยท ไม เป นไปตามเป าหมายท าให เก ดความ เช อมโยงและสามารถนาไปส การปฏ บ ต ท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จย ทธศาสตร การพ ฒนาของมหาว ทยาล ย แผนพ ฒนาบ คลากรของส าน ก ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ฉบ บน ประกอบด วยท มาและ แนวทางของการพ ฒนาบ คลากร ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และกลย ทธ เป าหมาย การพ ฒนา โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ และผ ร บผ ดชอบ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) ส าน กฉบ บน จะเป นเคร องม อและเป นกรอบเพ อปฏ บ ต ในการพ ฒนาบ คลากรได อย างเหมาะสม สอดคล อง สนองตอบต อเป าหมายและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยท เป นร ปธรรมช ดเจนมากข น สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ กรกฎาคม 2554 3 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลกรสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ข อม ลพ นฐานสาน กสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1.1 ประว ต ความเป นมา โครงสร างการบร หารงาน ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis)สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 3 2. โครงสร างบ คลากร 2.1 จานวนบ คลากร 5 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 6 2. ขอบเขตของการพ ฒนา 7 3. ว ตถ ประสงค 7 4. การว เคราะห สถานการณ ด านการพ ฒนาบ คลากร (SWOT Analysis) 8 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 8 6. งบประมาณ 9 7. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 9 ส วนท 3 การนาแผนส การปฏ บ ต และแนวทางการต ดตามและประเม นผล 1. การนาแผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส การปฏ บ ต การบร หาร การข บเคล อนแผนพ ฒนาบ คลากรสาน ก ระยะ 4 ป (พ.ศ ) แนวทางการต ดตามประเม นผล 10 ส วนท 4 ป จจ ยความสาเร จของการพ ฒนาบ คลากร 11 ภาคผนวก แผนท ย ทธศาสตร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผน/โครงการ/ก จกรรม แบบสารวจความต องการในการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากร 4 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1. ข อม ลพ นฐานสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1.1 ประว ต ความเป นมา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน เป นหน วยงานท เก ด จากการรวมหน วยงานเด มของสถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 2 หน วยงาน เข า ด วยก น ได แก ศ นย ว ทยบร การ และศ นย คอมพ วเตอร จ ดต งข นตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เม อว นท 24 เมษายน พ.ศ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล พ.ศ โดยเป นหน วยงานท ให บร การด านทร พยากรสารสนเทศ เพ อการ เร ยนการสอน การค นคว าว จ ยแก น กศ กษา คณาจารย เจ าหน าท ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน และบ คคล ท วไป โดยการนาเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยและเหมาะสมมาใช ในการบร การ 1.2 โครงสร างการบร หารงาน โครงสร างการบร หารงานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ คณะกรรมการประจาสาน ก สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานผ อานวยการ (ห วหน าสาน ฝ ายว ทยบร การ ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศฯ ฝ ายบร หารงานท วไป แผนกงานห องสม ด แผนกงานศ นย คอมพ วเตอร แผนกงานบ ญช การเง น และพ สด แผนกงานศ นย การเร ยนด วยตนเอง แผนกงานศ นย เคร อข ายฯ แผนกงานสารบรรณและการเจ าหน าท แผนกงานเทคโนโลย ทางการศ กษา แผนกงานอ เล ร นน ง แผนกงานฐานข อม ลหน วยงาน แผนกงานนโยบายและแผนหน วยงาน 1.3 ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ปณ ธาน (Determination) สร างส งคมอ ดมป ญญาแบบย งย น ว ส ยท ศน (Vision) ม งม นพ ฒนาหน วยงานส ศ นย แห งการเร ยนร ช นนาของประเทศบนพ นฐานของระบบงานค ณภาพตาม มาตรฐานสากล ระบบบร หารจ ดการท ด และเทคโนโลย ท เหมาะสม พ นธก จ (Mission) พ ฒนาค ณภาพการบร การทร พยากรการเร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท กร ปแบบ เพ อการจ ดการเร ยน การสอน การศ กษาค นคว า ว จ ยของมหาว ทยาล ยและประชาชนรวมถ งผ พ การ พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรอย างต อเน อง ให บร การทางว ชาการด านว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศแก ส งคม ส งเสร มการอน ร กษ ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และส งแวดล อม บร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล บนพ นฐานค ณภาพตามมาตรฐานสากล และหล กเศรษฐก จ ประเด นย ทธศาสตร (Strategy) 1. ศ นย แห งการเร ยนร (Center of Learning) ท สามารถเร ยนร ได ท กท ท กเวลา 2. บ คลากรได ร บการพ ฒนาการพ ฒนาสมรรถนะให ม ศ กยภาพส งข นและม ระบบบร หารจ ดการท ด 3. ส งเสร มการเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต เป าประสงค Purpose 1. ม ศ นย แห งการเร ยนร ช นนาของประเทศ ท เป นเล ศในการบร การ 2. หน วยงานม บ คลากรท ม ศ กยภาพส งและม ระบบบร หารจ ดการท ด 3. สร างส งคมแห งการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนไทย 5 1.4 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) จ ดแข ง (Strengths) 1. ให บร การทร พยากรการเร ยนร และแหล งเร ยนร ท หลากหลาย รวมท งม บร การห องสม ดมน ษย เป นแห งแรก ของประเทศไทย 2. ม ร ปแบบการจ ดโครงสร างองค กรท ช ดเจน 3. ม การแบ งงานและมอบอานาจให บ คลากรตรงตามความร ความสามารถ 4. ผ บร หารม ว ส ยท ศน และม การวางแผนการดาเน นงานอย างช ดเจน 5. ผ บร หารสน บสน นให บ คลากรในหน วยงานม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ 6. บ คลากรส วนใหญ ม ความม งม นและเส ยสละในการทางาน 7. บ คลากรในแต ละแผนกงานสามารถปฏ บ ต งานแทนก นได 8. บ คลากรส วนใหญ ม ความสาม คค สามารถทางานร วมก นได เป นอย างด 9. บ คลากรม ความพร อมในการพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ 10. บ คลากรได ร บการส งเสร มให พ ฒนาสมรรถนะเพ อเพ มศ กยภาพโดยการฝ กอบรมอย างต อเน อง 11. ม การพ ฒนาการบร การอย างต อเน อง 12. บ คลากรสามารถประสานงานก บหน วยงานภายใน และหน วยงานภายนอกได เป นอย างด 13. ม การใช เคร องม อและทร พยากรร วมก น 14. ม ศ นย การเร ยนด วยตนเอง (Self-Access Center) 15. ส งเสร มให ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการปฏ บ ต งาน จ ดอ อน (Weaknesses) 1. บ คลากรส วนใหญ เป นล กจ างเง นรายได ขาดขว ญกาล งใจ และความม นคงในการปฏ บ ต งาน 2. ม อ ตรากาล งไม เพ ยงพอต อภาระงาน 3. ม พ นท บร การไม ได ตามมาตรฐานห องสม ดอ ดมศ กษา 4. ขาดเคร องม อ อ ปกรณ ในการปฏ บ ต งานเฉพาะทาง 5. ส งอานวยความสะดวกในพ นท ให บร การย งไม เพ ยงพอ 6. คร ภ ณฑ หมดอาย การใช งาน ทาให เป นอ ปสรรค ในการปฏ บ ต งาน โอกาส (Opportunities) 1. ร ฐบาลและมหาว ทยาล ยม นโยบายส งเสร มการพ ฒนาทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ 2. มหาว ทยาล ยส งเสร มให หน วยงานม การบร การว ชาการแก ส งคม 3. การได ร บความเช อถ อในการให บร การทางว ชาการจากหน วยงานภายนอก 4. ม เกณฑ มาตรฐานห องสม ดซ งจ ดทาโดยคณะกรรมการพ ฒนาห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา 5. มหาว ทยาล ย ม นโยบายพ ฒนาการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ 6. ม จานวนน กศ กษาและผ ใช บร การเพ มข นอย างต อเน อง 7. ได ร บงบย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาหน วยงาน 8. ม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มหาว ทยาล ยสน บสน นให นาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หารจ ดการ 10. ม ระบบการประก นค ณภาพ 6 อ ปสรรค (Opportunities) 1. ความต องการของผ ใช บร การ และเทคโนโลย สารสนเทศม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว 2. เทคโนโลย สารสนเทศท ต องการใช ม ราคาส ง 3. ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเก ดป ญหาจากภายนอกท ไม สามารถควบค มได 4. ร ฐบาลและมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สานม งบประมาณจาก ด 5. บ คลากรสายสอนบางส วนขาดความตระหน ก หร อท กษะ หร อความเข าใจในการใช ระบบบร หารจ ดการเร ยนการสอน ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต (Learning Management System : LMS) 7 8 1.5 โครสร างบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จาแนกบ คลากรของสาน ก ได ด งน 1.1 ข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา จาแนกออกเป น 2 ประเภท ประกอบด วย -ประเภทว ชาการ ได แก ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย -ประเภทผ บร หาร ได แก ผ อ านวยการสาน ก ห วหน าสาน กงานผ อานวยการ รองผ อานวยการสาน ก 1.2 พน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษา (เง นงบประมาณรายได ) จาแนกออกเป น -พน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษา (สายสน บสน น) -ล กจ างเง นรายได จานวนบ คลากรของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประเภท ต ากว า ปร ญญาตร ปร ญญา ตร ว ฒ การศ กษา ปร ญญา โท ปร ญญา เอก หน วยงาน ข าราชการคร ข าราชการ พลเร อน พน กงานใน สถาบ นอ ดมศ กษา ล กจ างเง น รายได ผ อานวยการสาน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานผ อานวยการ ฝ ายบร หารงานท วไป ฝ ายว ทยบร การ ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทสเพ อ งานว ชาการ รวม ร อยละ ข าราชการคร ข าราชการพลเร อน พน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษา ล กจ างเง นรายได รวม ร อยละ 9 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร การพ ฒนาบ คลากรเป นห วใจส าค ญของการพ ฒนาองค กร เน องจากป จจ ยด านบ คลากรหร ออ ตราก าล ง เป นป จจ ยหน งท ส าค ญ ในการช ความส าเร จในการท างานท กองค กร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks