ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ - PDF

Description
ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค จะร

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 12 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป น พน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ จ านวน 3 อ ตรา โดยผ สม ครจะต องม ค ณสมบ ต ท วไปตามพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานส าหร บกรรมการและพน กงานร ฐว สาหก จ และม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ เข าร บการสอบค ดเล อก - ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางด าน บ ญช สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการต นท น สาขาว ชาระบบสารสนเทศทางการบ ญช บร หารธ รก จ สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการเง น สาขาว ชาการเง นและการธนาคาร สาขาว ชาการธนาคารและการเง น สาขาว ชาการบร หารงานคล ง เศรษฐศาสตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร การเง น สาขาว ชา- เศรษฐศาสตร การคล ง สาขาว ชาเศรษฐศาสตร การคล งสาธารณะ สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ สาขาว ชา- เศรษฐศาสตร ธ รก จและการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาระบบสารสนเทศ- คอมพ วเตอร สาขาว ชาระบบสารสนเทศ(ทาง/เพ อ)การจ ดการ สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาขาว ชาเทคโนโลย การส อสารและสารสนเทศ สาขาว ชาเทคโนโลย (ทาง/เพ อ)ธ รก จ (บรรจ ตามอ ตราเง นเด อนแรกบรรจ ของว ฒ ปร ญญาตร ในอ ตรา 9,670 บาท หากม ประสบการณ ด านการตรวจสอบภายใน จะได ร บอ ตราเง นเด อนตามประสบการณ แต ไม เก น 2 ป ) - อาย ไม ต ากว า 18 ป บร บ รณ และไม เก น 35 ป บร บ รณ น บถ งว นเร มเป ดร บสม คร - ม ความสามารถในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ป Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point - ผ สม ครเพศชาย ต องผ านการเกณฑ ทหาร หร อม หล กฐานท แสดงว าไม ต องเข าร บ ราชการทหาร (สด.8 หร อ สด.43) - ไม เคยต องค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก ไม ว าจะได ร บโทษจ าค กจร งหร อไม เว นแต เป นโทษส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ หร อพ นโทษหร อพ นระยะเวลาการรอ การลงโทษหร อรอการก าหนดโทษ แล วแต กรณ เก นห าป ความสามารถท ก าหนดในการร บสม ครต าแหน ง พต.4 สายงานตรวจสอบภายใน - ม ความร และความเข าใจหล กการ ทฤษฎ ของความร ในงานตรวจสอบภายใน - ม ความสามารถในการปฏ บ ต งานตรวจสอบท เป นงานประจ าได - ม ความร และเข าใจหล กการ ทฤษฎ ของการใช เคร องม อและเทคน คในการปฏ บ ต งาน ตรวจสอบภายใน การเข ยนรายงาน - ม ความร และเข าใจหล กการ ทฤษฎ เก ยวก บท กษะของผ ตรวจสอบภายในและสามารถ น ามาใช ปฏ บ ต งานตรวจสอบได -2-2. หล กฐานในการสม คร - ร ปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวกและไม ใส แว นตาด า ขนาด 1 น วคร ง ซ งถ ายมาแล ว ไม เก น 6 เด อน จ านวน 1 ร ป (ต ดลงบนกรอบในเอกสารอ างอ งการสม ครงาน) - ส าเนาว ฒ การศ กษาและใบรายงานผลการศ กษา อย างละ 2 ฉบ บ - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน - ส าเนาทะเบ ยนบ าน - ส าเนาหล กฐานผ านการเกณฑ ทหาร (สด.8 หร อ สด.43) - ส าเนาใบเปล ยนช อ-ช อสก ล (ถ าม ) ส าเนาหล กฐานด งกล าวให เข ยนค าว า ร บรองส าเนาถ กต อง และลงลายม อช อก าก บ ไว ท กหน า 3. การสม คร เป ดร บสม ครทางอ นเตอร เน ต ต งแต ว นศ กร ท 1 เมษายน 2554 ถ งว นพ ธท 20 เมษายน 2554 ตลอด 24 ช วโมง ไม เว นว นหย ดราชการ โดยม ข นตอน ด งน 3.1 ว ธ การสม คร (อ านค ม อการลงทะเบ ยนผ สม ครก อนสม คร) (1) เข าไปท เว บไซต ห วข อ สม ครงาน/ผลสอบ สม ครงาน ทางระบบอ นเตอร เน ต (2) ลงทะเบ ยนผ สม ครงาน (ลงทะเบ ยนคร งเด ยวสามารถแก ไข/ปร บปร งข อม ล และน า ข อม ลไปใช สม ครต าแหน งอ นๆ ท กทพ. เป ดร บสม ครงานทางระบบอ นเตอร เน ตได ) (3) กรอกใบสม ครโดยกรอกข อความให ถ กต องและครบถ วน ปฏ บ ต ตามข นตอนท ก าหนด และเม อด าเน นการกรอกข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว ให พ มพ เอกสารอ างอ งการสม ครงานและแบบฟอร ม การช าระเง น น าไปช าระเง นตามข อ ว ธ การช าระเง นในการสม คร ผ สม ครจะต องเส ยค าธรรมเน ยมในการสม ครจ านวน 100 บาท โดยช าระผ านเคาน เตอร ธนาคารกร งไทย จ าก ด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ าก ด (มหาชน) ธนาคารซ ไอเอ มบ ไทย จ าก ด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยน าแบบฟอร มการช าระเง นท ระบบออกให ไปช าระเง นท ธนาคารด งกล าวได ท กสาขาท วประเทศ ต งแต ว นศ กร ท 1 เมษายน 2554 ถ งว นพฤห สบด ท 21 เมษายน 2554 ภายในเวลาท าการ ของธนาคาร ท งน ธนาคารจะค ดค าธรรมเน ยมธนาคารซ งข นอย ก บอ ตราการเร ยกเก บของแต ละธนาคาร ร บหล กฐานการช าระเง นท ธนาคารค นให ตรวจสอบความถ กต องให เร ยบร อย ส งหล กฐานการช าระเง น ให กทพ. ตามข นตอนในข อ 3.3 (ผ สม ครควรถ ายเอกสารหล กฐานการช าระเง นและเก บไว ก บตนเองด วย) 3.3 ว ธ การจ ดส งเอกสารอ างอ งการสม ครงาน และหล กฐานในการสม คร ผ สม ครต องจ ดส งเอกสารหล กฐานในการสม ครตามข อ 2 เอกสารอ างอ งการสม ครงาน ตามข อ 3.1(3) (ซ งต ดร ปถ ายและลงลายม อช อผ สม ครเร ยบร อยแล ว) และหล กฐานการช าระเง นท ธนาคารออก ให ตามข อ 3.2 ทางไปรษณ ย โดยว ธ การลงทะเบ ยน หร อ EMS ไปท แผนกสรรหาบ คคล กองการเจ าหน าท การทางพ เศษแห งประเทศไทย เลขท 2380 ถนนพหลโยธ น แขวงเสนาน คม เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร วงเล บม มซองด านขวาว า สม ครงาน ภายในว นพฤห สบด ท 21 เมษายน 2554 (พ จารณาจากว นประท บตราของท ท าการไปรษณ ย ) ท งน ให เก บหล กฐานการจ ดส งเอกสารด งกล าว ไว ด วย เพ อตรวจสอบในกรณ ท ม ความผ ดพลาดในการจ ดส งเก ดข น เง อนไขในการร บสม คร ผ สม ครจะต องร บผ ดชอบในการตรวจสอบและร บรองตนเองว า เป นผ ม ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งตรงตามประกาศร บสม ครจร ง และจะต องกรอกรายละเอ ยดต างๆ ในใบสม ครให ครบถ วน ในกรณ ท ม ความผ ดพลาดอ นเก ดจากผ สม ครไม ว าด วยเหต ใดๆ เช น ว ฒ การศ กษา ไม ตรงตามค ณว ฒ ของต าแหน งท สม คร หร อช าระเง นค าสม คร ส งเอกสารหล กฐานการสม ครล าช าเก นกว า ก าหนด เป นต น อ นม ผลท าให ผ สม ครไม ม ส ทธ สม ครตามประกาศร บสม ครด งกล าว ให ถ อว าการร บสม ครและ การได เข าร บการสอบค ดเล อกคร งน เป นโมฆะส าหร บผ น น และ กทพ. จะไม ค นค าธรรมเน ยมในการสม คร 4. การประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบ ก าหนดว น เวลา และสถานท สอบข อเข ยน กทพ. จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบ และก าหนดว น เวลา และสถานท สอบข อเข ยน ในว นอ งคารท 3 พฤษภาคม 2554 ทางเว บไซต และท ป ายต ดประกาศหน าห องกองการ- เจ าหน าท ช น 1 อาคาร 1 กทพ. จต จ กร ท งน ผ ท จะม รายช อเป นผ ม ส ทธ สอบด งกล าว ต องม ค ณสมบ ต การเป นพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ม การช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม คร และจ ดส งเอกสารอ างอ งการสม ครพร อมหล กฐาน ในการสม ครครบถ วน ตรงตามระยะเวลาท ก าหนดในประกาศร บสม คร ประกาศ ณ ว นท 28 ม นาคม พ.ศ. 2554 ค ม อแนะน าการสอบค ดเล อกพน กงาน ต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ การทางพ เศษแห งประเทศไทย แผนกสรรหาบ คคล กองการเจ าหน าท เลขท 2380 ถนนพหลโยธ น แขวงเสนาน คม เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 การสอบค ดเล อกพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นพน กงาน ต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ จ านวน 3 อ ตรา โดยผ สม ครจะต องม ค ณสมบ ต ท วไป ตามพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานส าหร บกรรมการและพน กงานร ฐว สาหก จ และม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ เข าร บการสอบค ดเล อก - ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางด าน บ ญช สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการต นท น สาขาว ชาระบบสารสนเทศทางการบ ญช บร หารธ รก จ สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการเง น สาขาว ชาการเง นและการธนาคาร สาขาว ชาการธนาคารและการเง น สาขาว ชาการบร หารงานคล ง เศรษฐศาสตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร การเง น สาขาว ชา- เศรษฐศาสตร การคล ง สาขาว ชาเศรษฐศาสตร การคล งสาธารณะ สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ สาขาว ชา- เศรษฐศาสตร ธ รก จและการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาระบบสารสนเทศ- คอมพ วเตอร สาขาว ชาระบบสารสนเทศ(ทาง/เพ อ)การจ ดการ สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาขาว ชาเทคโนโลย การส อสารและสารสนเทศ สาขาว ชาเทคโนโลย (ทาง/เพ อ)ธ รก จ (บรรจ ตามอ ตราเง นเด อนแรกบรรจ ของว ฒ ปร ญญาตร ในอ ตรา 9,670 บาท หากม ประสบการณ ด านการตรวจสอบภายใน จะได ร บอ ตราเง นเด อนตามประสบการณ แต ไม เก น 2 ป ) - อาย ไม ต ากว า 18 ป บร บ รณ และไม เก น 35 ป บร บ รณ น บถ งว นเร มเป ดร บสม คร - ม ความสามารถในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ป Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point - ผ สม ครเพศชาย ต องผ านการเกณฑ ทหาร หร อม หล กฐานท แสดงว าไม ต องเข าร บราชการทหาร (สด.8 หร อ สด.43) - ไม เคยต องค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก ไม ว าจะได ร บโทษจ าค กจร งหร อไม เว นแต เป นโทษ ส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ หร อพ นโทษหร อพ นระยะเวลาการรอการลงโทษหร อ รอการก าหนดโทษ แล วแต กรณ เก นห าป ความสามารถท ก าหนดในการร บสม ครต าแหน ง พต.4 สายงานตรวจสอบภายใน - ม ความร และความเข าใจหล กการ ทฤษฎ ของความร ในงานตรวจสอบภายใน - ม ความสามารถในการปฏ บ ต งานตรวจสอบท เป นงานประจ าได - ม ความร และเข าใจหล กการ ทฤษฎ ของการใช เคร องม อและเทคน คในการปฏ บ ต งาน ตรวจสอบภายใน การเข ยนรายงาน - ม ความร และเข าใจหล กการ ทฤษฎ เก ยวก บท กษะของผ ตรวจสอบภายในและความสามารถ น ามาใช ปฏ บ ต งานตรวจสอบได -2-2. หล กฐานในการสม คร - ร ปถ ายหน าตรง ไม ส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks