รายงาน โดย 4 สาขาว ชาการจ ดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย - PDF

Description
รายงาน โดย 4 สาขาว ชาการจ ดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย การฝ กงาน สาขาว ชาการจ ดการสารสนเทศและเทคโนโลย คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย 2/2555 หน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 11 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงาน โดย 4 สาขาว ชาการจ ดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย การฝ กงาน สาขาว ชาการจ ดการสารสนเทศและเทคโนโลย คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย 2/2555 หน วยงานเอกชน 1. 2. บร ษ ท อ นโฟเน ท (ประเทศไทย) จ าก ด 3. บร ษ ท ม เด ยมายด (ประเทศไทย) จ าก ด 4. บร ษ ท บ ซ เนสซอฟต จ าก ด 5. บร ษ ท ไอท สมาร ค ณธรรม ขององค กร ไม ล กขโมย ทร พย ส นขององค กรและผ ร วมงาน ความย ต ธรรม ม ความเท าเท ยมในองค กร ความรอบคอบ ร ว าอะไรควรประพฤต ปฏ บ ต อะไรไม ควรประพฤต ปฏ บ ต ความกล าหาญ กล าแสดงออก กล าเผช ญต อความเป นจร ง การร จ กควบค มความต องการและการกระท าให เหมาะสมก บสภาพและฐานะของตน รวะ 1.2 จร ยธรรม จร ยธรรมต อตนเอง ม ศ ลธรรม และประพฤต ตนเหมาะสม จร ยธรรมต อหน วยงาน ส จร ต เสมอภาค ปราศจากอคต ท างานเต มความสามารถ รวดเร ว ขย น ถ กต อง ตรงต อเวลา ด แล ร กษา และใช ทร พย ส นขององค กรอย างประหย ด ความร ด านการเข ยนโปรแกรม ภาษา PHP ภาษา Vb.net ภาษา Java การใช JavaScript ภาษา HTML การใช CSS ภาษา C# 2.2 ความร ด านการใช คอมพ วเตอร Hardware ประกอบคอมพ วเตอร อ พเกรดคอมพ วเตอร เช น RAM, SSD เป นต น เช คอ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น Harddisk,PowerSupply เป นต น Software การอ พเกรด Firmware ระบบฐานข อม ล SQL Server การใช NetBeans เป นระบบฐานข อม ลและใช ในการเข ยน PROGRAM การใช Teamweaver ร โมตคอมพ วเตอร การใช โปรแกรม Crystal Report ในการจ ดท าReport การใช โปรแกรม Microsoft Visual Studio การใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver Cs3, Cs การใช โปรแกรม Adobe Flashplayer Cs3, Cs การใช โปรแกรม Adobe Photoshop Cs3, Cs5 การใช โปรแกรม Adobe Illustrator Cs การใช โปรแกรม Mediamind platform และ Mediamind FlashPlugin การใช โปรแกรม Camtasia Studio การใช โปรแกรม Wordpress การใช โปรแกรม FileZilla การใช โปรแกรม My SQL Front การใช โปรแกรม Snagit การใช โปรแกรม Joomla การใช โปรแกรม Drupal การใช โปรแกรม Appserv การใช โปรแกรม Microsoft Visio การใช โปรแกรม Microsoft Infopath Designer การใช โปรแกรม Microsoft Word การใช โปรแกรม Microsoft Excel การใช โปรแกรม Microsoft Power Point การใช โปรแกรม Microsoft Share Point การใช โปรแกรม NetSetMan 2.3 อสาร ท กษะในการต ดต อ ประสานงานก บบ คคลภายในและภายนอกองค กร ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ ในการต ดต อก บชาวต างชาต ท กษะทางป ญญา ม ท กษะในการว เคราะห การวางแผนการท างา 3.3 ม สมาธ ในการท างาน 3.4 แก ไขป ญหาเฉพาะหน า 3.5 เร ยนร การท างานอย างรวดเร ว ความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 เช งบวก นในองค กร ม ความกล าแสดงออก กล าเสนอความค ดเห น ม ความตรงต อเวลา 4.2 เช งลบ ไม กล าแสดงออก ไม กล าเสนอความค ดเห นและไม กล าถามป ญหา ท กษะการว เคราะห การใช เทคโนโลย ใหม ๆ 5.1 Drupal (ดร ป ล) Open source PHP 2550 และ 2551 ด โดยความสามารถหล กท างานผ านดร ป ลคอร (Drupal core) 5.2 Firmware Microprocessor/micro-controller ควบค มอย ภายใน จ งต องม ส วนของต วซอฟต แวร ในการจ ดการ Firmware ได แก Hard disk, CD-ROM, Modem เป น ต Firmware Flash Bios แต การท า Firmware Firmware ผ ดเวอร ช น หร อเก ดป ญหาข ดข องระหว างการท า 5.3 เน ตบ นส (NetBeans) เป นเค Application ด วย ภาษาจาวา ป จจ บ น NetBeans IDE Plugin Zencodeing ช วยในการเข ยนโค ด 5.4 Crystal Report Cross Tab ต อการใช งาน และการต ดต อก บฐานข อม ลก สามารถท าได หลากหลาย เช นMS SQL Server, Access, Excel, XML, ADO.Net ตลอดจนสามารถน าข อม ลจากViewer View ก สามารถ View ได หลากหลาย เช น การ View ผ านต วโปรแกรมเอง, การ View Software House 5.5 Mediamind platform และ Mediamind Flash Plugin เป น Plgin ของบร ษ ท Mediamind การใส สคร ป ของบร ษ ท Mediamind ในโปรแกรม Flash 5.6 Camtasia Studio ค อ โปรแกรมส าหร จอภาพ ด ว ด โอ จ ดการและสร างไฟล ว ด โอ สามารถต ดต อ และสามารถบ นท กเป นไฟล ร ปแบบต างๆได เช น Window Media Player, Real Player, Quick Time และ Animation Gif ตามต องการ และจ ดการด านเส ยงของ ไฟล ว ด โอ 5.7 WordPress เป น open source web software เว บไซต, blog หร อ community server WordPress blog แต ได ร บการ community ได แล ว โดยม ระบบจ ดการบทความ หร อ Content Management System (CMS) WordPress Mullenweg และ Mike Little ในป 2003 น บว าม การพ ฒนามาถ ง9 ป แล ว 5.8 Snagit Matt 5.9 NetSetMan ส งส ดถ ง 6 ผ ใช Notebook Network โดยสามารถบ นท กได Network Network หน วยงานร ฐบาล ในหน วยงานร ฐบาล 1. โรงพยาบาลองคร กษ 2. โรงพยาบาลบ านนา 3. ศ นย การแพทย สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรม ต อตนเอง แต งกาย เร ยบร อยถ กระเบ ยบ ม ว 1.2 ค ณธรรม จร ยธรรม ต อหน วยงาน เวลาในการเข าท างานเช า พ กกลางว น และเวลากล บบ าน ความขย นในการ ท างาน ปฏ บ ต งานให เต มความสามารถรวดเร ว ม ความถ กต อง ร กษาด แล ทร พส นย หร ออ ปกรณ ต างๆ ของ หน วยงาน และร กษาความล บของหน วยงานโดยไม เป ดเผยให ภายนอกได ร บร 1.3 ค ณธรรม จร ยธรรม ต อห วหน างาน และผ ร วมงาน ใ สร างความส มพ นธ อ นด ก บท กคนในหน วยงาน ม ความสาม คค ก บ ผ ร วมงานในการท างาน ยอมร บ ฟ งความค ดเห นจากท กฝ ายไม ถ อความค ดของตนเองเป นใหญ มาเป นของตนเอง สร ป ค ณธรรม จร ยธรรม ในสายงานบร การ และสน บสน น ปฏ บ ต งานด วยความละเอ ยดรอบคอบ 3. ม ความร บผ ดชอบ ร กษา และ ประหย ดทร พยากรของหน วยงาน 6. ร กษาความล บของหน วยงาน 7. ม มน ษยส มพ นธ อ นด ใช ค า ความร ช วยให ม การน าหล กมน ษย ส มพ นธ มาใช ในกล มและท มงาน เช น การร เรา ร เขา เอาใจ เขามาใส ใจเรา งานของกล มและท มงานจะด าเน นไปได ช วยให เก ดร ร กสาม คค ระหว างสมาช กของกล มและท มงาน ในการท างานให ประสาน ช วยสร างขว ญและก าล งใจในการท างานกล มและท มงาน ตามมาตรฐานการท างาน โดย อาศ ยกล มหร อสภาพแรงงานเป นต วแทนให แก พน กงาน กล มหร อท มงาน 2.2 งาน การม งผลในการท างาน ว ธ การท างานการท างานเป นกล ม และการจ ดองค การการพ ฒนา และการค าน งถ งสว สด ภาพและความเจร ญของส วนรวมในการท างาน อย างไร กล มต วอย างย อยอ น ได แก น กเร ยน น กศ กษา ข าราชการ อย างไร บางประเด นม ความส มพ นธ ก บต วแปรความก าวหน าและต วแปรภ ม หล งหร อไม และม แนวโน ม 2.3 น กศ กษาท างานได ตรงต อเวลา และเวลาในการเข างาน 2.4 ได ร บมอบหมาย ฝ กฝนและสามารถท าให ต วเอง เป าหมายการท างาน แผนการพ ฒนาตนเองและการด าเน นตามเป าหมายของต วท านเองให ประสบ ความส าเร จ 2.5 ร วมเร ยนร ไปก บผ หล กผ ใหญ คนท างาน ได จากการท างานก บผ ใหญ หร อห วหน างานและสามารถเร ยนร จากประสบการ 2.6 ประสบการจร งจากการท างานจากการฝ กงาน แก ไข และน าไปใช ในอนาคตข างหน าได 2.7 ได เร ยนร การปฏ บ ต ต วในขณะฝ กงาน ม ความร การปฏ บ ต ต 2.8 เราไปท างานจากองค กรภายน 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะในด านการเข าห วสายแลน ขาวส ม, ส ม, ขาวเข ยว, เข ยว, 3.2,,, ส ม,,,,, เข ยว,, (1) คล ก Start เล อก Printers and Faxs จะพบ Printer Printer เล อก Sharing แล วคล กเล อก Share this Printer กด OK (2) Printer โดย คล ก Start เล อก Printers and Faxs เล อก Add a Printer เล อก Next เล อก A network printer - Next - Browse for a printer - Next ด งร ปด านล าง คล ก เล อก Printer ต องการ เล อก Next เล อก Yes เล อก Yes (Default) ถ าต องการให Printer 3.3 ท กษะในด านการลงWindows 7 Virus Windows 7 Boot Computer ป ญหาการล าช าในการท างานจ งจ าเป นต องWindows (1) ใส แผ น Windows7 ลงใน CD-Rom (2) ให เล อก Language to install : English Time : Thai(Thailand) Keyboard : US ให เล อก เป น US (3) Install now (4) ให เราเล อก OS (5) x86(32bit), x64(64bit)และกด Next ( ) I accept the license เล อก Next (6) ให เล อก Custom(advanced) (7) Drive OS Windows7 ส วนมาก จะลงใน Disk 0 ก ค อ Drive C: ของ windows (8) (9) Install windows 7 Next (10) Windows จะให ใส Password ในการ Login แต ถ าไม ต องการใส ให กดNext (11) Product key Product key (12) เล อก Use recommended Setting Update Patch windows ต างๆ (13) เล อกเวลา Time Zone : UTC Bangkok,Hanoi,Jakarta (14) Public network 4. ความส มพ นธ ระหว างบ คคล และความร บผ ดชอบ 4.1 เช งบวก - ม ความตรงต อเวลา - ม ความส ภาพอ อนโยน 4.2 เช งลบ - ไม ตรงต อเวลา 5. ท กษะการว เคราะห การใช เทคโนโลย ใหม การว เคราะห ระบบงานคอมพ วเตอร ท างานโดยการหาข อม ล ศ กษาและค นหาป ญหาหร อความ ต องการขององค กรจากผ บร หารความต องการของผ ใช งานระบบคอมพ วเตอร ต องเข าใจเป าหมายของแต ละ ระบบงานขององค กร ก าหนดเป าหมายของการท างานของระบบการท างานของคอมพ วเตอร ค นหาป ญหา ของการท างานและแบ งป ญหาต างๆ องค กรและการแก ป ญหา ออกแบบรายงานของคอมพ วเตอร ให ตรงก บความต องการของผ ใช และฝ ายบร หาร กอบการ ต ดส นใจ น กว เคราะห ระบบงานคอมพ วเตอร อาจจะต องท าข อม ลเปร ยบเท ยบการได เปร ยบในการใช ระบบเคร อข ายต างๆ เช น LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network) Internet หร อ Intranet (Network) ขององค กร เทคโนโลย ใหม ๆ HOSxP (ฮอสเอกซ พ ) เป น ซอฟต แวร แอปพล เคช น ส าหร บสถานพยาบาล สถาน อนาม ย และโรงพยาบาล อาสาสม ครมาจากหลายโรงพยาบาล ภาพส ง สามารถ หน วยงานห องสม ด 1. ห องสม ดคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร ทรว โรฒ องค ร กษ 2. ห องสม ด โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ยร งส ต 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรม ต อตนเอง ให บร การ ม คว 1.2 ค ณธรรม จร ยธรรม ต อหน วยงาน ม ค มอบหมายและควรท างานให รวดเร ว ม ความถ กต อง ไม ปล อยงานให ค างคาไว และ ร กษาด แล ทร พส นย หร อ อ ปกรณ ต างๆ ของหน วยงานให เหม อนของตนเอง และ ไม น าความล บของหน วยงานไปเป ดเผยให ภายนอก ได ร บร 1.3 ค ณธรรม จร ยธรรม ต อห วหน างาน และผ ร วมงาน ต วเองไปค ดไมท สร ป 1. ท างานด วยความละเอ ยดรอบคอบ ม ความส ภาพเร ยบร อยอ อนน อมถ อมตน ตย ส จร ต ต อการท างาน 2. ความร 2.1 ว ธ การสอนของผ สอนงาน 2.2. สามารถปฏ บ ต ทร พยากรสารสนเทศท าให เราได ร กระบวนการท างานต างๆของฐานข อม ลแล วได น าความร จากการเร ยน ภายในห องมาปร บใ ค น แก ผใ ช ได และสามารถท าให เราแก ป ญหาเฉพาะหน าเม อม ผ ใช บร การต องการให เราช วยเหล อและเราก สมารถ แก ป ญหาให ก บผ ใช ได 2.6 เป นว ชาช พได เป นประโยชน ต อการไปท างานจร ง ด วย 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 การวางแผน ต ดส นใจโดยใช เหต ผลม ใช อารมณ ท าให เราท างานอะไรเราร จ กวางแผนก อนแต ละ 3.2 เป นจร ง 3.3 ความเข าใจในแนวค ด หล กการ ทฤษฎ และกระบวนการต างๆ ในการค ดว เคราะห และการ 4. ความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 เช งบวก ความร สอนงานเพราะว าในบาง การท างานเป นกล ม ห วหน างานได มอบหมายงานให ก บผ สอนงานให จ ดก จกรรมภายในห องสม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks