แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 21 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน นโดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บ แผนการบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 โดยให ปร บปร งและบ รณาการแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของส วน ราชการในล กษณะแบบ Rolling Plan ซ งจะต องม การทบทวนและปร บปร งใหม ให ท นต อเน องก นไป จ ดท าโดย กล มแผนย ทธศาสตร ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานสถ ต แห งชาต 2 สารบ ญ หน า ส วนท 1 บทน า 1 4 ส วนท 2 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) 8 ส วนท 3 ตารางเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย ผลผล ต/โครงการ-ก จกรรม 13 จ ดท าโดย กล มแผนย ทธศาสตร ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานสถ ต แห งชาต 3 บทท 1 บทน า ความเป นมา พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 : ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด น ตลอดระยะเวลาการบร หาร ราชการของคณะร ฐมนตร เม อคณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว ให ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การ นายกร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และส าน กงบประมาณ ร วมก นจ ดท า แผนการบร หารราชการแผ นด นเสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในเก าส บว นน บแต ว นท คณะร ฐมนตร แถลงนโยบาย ต อร ฐสภา เม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบในแผนการบร หารราชการแผ นด นตามวรรคหน งแล ว ให ม ผล ผ กพ นคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร และส วนราชการท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตามแผนการบร หาร ราชการแผ นด น มาตรา 14 : ในการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 ให จ ดท าเป นแผน 4 ป โดย จ ดท าเป นนโยบายของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภามาพ จารณาด าเน นการให สอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและแผนพ ฒนาประเทศด านต างๆ ท เก ยวข องท งน อย างน อย จะต องม สาระส าค ญเก ยวก บการก าหนดเป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน ส วนราชการหร อบ คคลท จะร บผ ดชอบใน แต ละภารก จ ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรต างๆ ท จะต องใช ระยะเวลาการด าเน นการและการ ต ดตามประเม นผล มาตรา 16 : ได ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท า เป นแผน 4 ป ซ งจะต องสอดคล องก บก บแผนบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 ในแต ละป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยระบ สาระส าค ญเก ยวก บ นโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท งประมาณการรายได และ รายจ ายและทร พยากรอ นท จะต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ เม อร ฐมนตร ให แต ละภารก จตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการใด ตามวรรคสองแล ว ให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อปฏ บ ต แผนให บรรล ผลส าเร จใน แต ละภารก จตามแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าว ในกรณ ท ส วนราชการม ได เสนอแนะแผนปฏ บ ต ราชการในภารก จใดหร อภ ารก จใดไม ได ร บความ เห นชอบจากร ฐมนตร ม ให ส าน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณส าหร บภารก จน น เม อส นป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป เสนอต อร ฐมนตร พระราชบ ญญ ต สถ ต พ.ศ พระราชบ ญญ ต สถ ต พ.ศ ก าหนดอ านาจหน าท ของส าน กงานสถ ต แห งชาต ด งน 1. จ ดท าแผนแม บทเก ยวก บการด าเน นงานทางสถ ต ของร ฐ 2. จ ดท ามาตรฐานสถ ต เสนอคณะร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ 3. ส งเสร มและพ ฒนางานสถ ต ของร ฐและเอกชน 4. จ ดท าส ามะโนหร อการส ารวจต วอย าง หร ออ านวยการให ม การส ารวจด านต างๆ ของประเทศ จ ดท าโดย กล มแผนย ทธศาสตร ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานสถ ต แห งชาต 4 5. ประสานงานและหาร อร วมก บหน วยงานเพ อจ ดท าแผนก าหนดความร บผ ดชอบในการ ด าเน นงานทางสถ ต ตามแผนแม บทตาม (1) 6. แนะน า ให ค าปร กษา หร อความช วยเหล อแก หน วยงานเก ยวก บการจ ดท าแผนงาน และระเบ ยบ ว ธ ในการจ ดเก บข อม ล ตลอดจนการประมวลผล และการว เคราะห ผลสถ ต 7. ประสานงานก บหน วยงานในการสร างเคร อข ายสถ ต เพ อให เมาซ งฐานข อม ลสถ ต ท ส าค ญและ เป นป จจ บ นของประเทศ 8. ให บร การสถ ต แก หน วยงาน องค กรเอกชน และบ คคลท วไป 9. เผยแพร สถ ต และจ ดให ม การศ กษาอบรมว ชาความร เก ยวก บสถ ต 10. ปฏ บ ต การอ นตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของส าน กงานสถ ต แห งชาต หร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย แผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ ประเทศไทยเร มม การด าเน นงานเก ยวก บสถ ต ของประเทศมาประมาณ 100 ป สถ ต ท งหมด ได ครอบคล มถ งสถ ต ท ผล ตหร อจ ดท าโดยหน วยงานภาคร ฐแต ละหน วยท ผล ตสถ ต จากระบบการรายงานและ งาน ทะเบ ยนท เก ยวข องก บภารก จและการด าเน นงานของหน วยงาน และสถ ต ท มาจากการส ารวจด าเน นงานโดย ส าน กงานสถ ต แห งชาต แม ว าการผล ตสถ ต ภายใต ระบบด งกล าวได ม การพ ฒนาอย างต อเน อง แต ก เป นการพ ฒนา ภายใต ข อจ าก ดด านบ คลากร งบประมาณ ฯลฯ ท แตกต างก น ส งผลให เก ดความเหล อมล าด านมาตรฐาน และค ณภาพ ของงานด านสถ ต และในบางกรณ ก ม ความซ าซ อนหร อขาดแคลนสถ ต ท ส าค ญและจ าเป น เพ อด าเน นการ พ ฒนาสถ ต ของ ประเทศจ งได เป นท มาของแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ ซ งได ร บความ เห นชอบจาก คณะร ฐมนตร เม อว นท 28 ธ นวาคม พ.ศ น บเป นแผนแม บทระบบสถ ต ฉบ บแรกของประเทศ ม เป าประสงค ท จะ พ ฒนาระบบสถ ต ของประเทศให เข มแข งและก าวหน าอย างเป นระบบเพ อให สถ ต เป นฐานส าค ญของการพ ฒนาในด าน ต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ย ทธศาสตร ของแผนแม บทระบบสถ ต ฯ ค อ การบร หารจ ดการระบบสถ ต อย างม ประส ทธ ภาพโดยม เคร องม อท ส าค ญค อแผนพ ฒนาสถ ต สาขา ต างๆ (แผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา) การพ ฒนาสถ ต ให ม มาตรฐาน โดยม เคร องม อส าค ญค อแนวทางการปฏ บ ต ท ด ส าหร บการผล ตสถ ต และการประเม นค ณภาพสถ ต การให บร การสถ ต อย างท วถ ง โดยม เคร องม อส าค ญค อระบบการเช อมโยงและแลกเปล ยน สถ ต ระหว างหน วยงานต างๆ กลไกส าค ญในการข บเคล อนการด าเน นงานตามแผนแม บทระบบสถ ต ฯ ค อคณะกรรมการจ ดระบบ สถ ต ประเทศไทย 3 ด าน (ด านเศรษฐก จ ด านส งคม และด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ) และคณะอน กรรมการ สถ ต สาขาต างๆ รวม 21 คณะ ซ งจะม ปล ดกระทรวงของกระทรวงท เก ยวข องเป นประธานคณะอน กรรมการฯ โดย คณะอน กรรมการสถ ต รายสาขาม ภารก จในการยกร างแผนพ ฒนาสถ ต รายสาขาและก าก บการด าเน นงานพ ฒนาสถ ต รายสาขาให เป นไปตามแผนฯ รายงานความก าวหน า การข บเคล อนแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ ส การปฏ บ ต หล งจากคณะร ฐมนตร ม มต ได ม มต ร บทราบการแปลงแผนด งกล าว เม อว นท 4 เมษายน 2554 หล งจาก น น ได ม การแต งต งคณะกรรมการจ ดระบบสถ ต ประเทศไทย 3 ด าน (เศรษฐก จ ส งคม ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม) และคณะกรรมการท ปร กษาด านว ชาการ ซ งด าเน นการข บเคล อนตามย ทธศาสตร ของแผนแม บทฯ ด งน จ ดท าโดย กล มแผนย ทธศาสตร ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานสถ ต แห งชาต 5 ย ทธศาสตร ท 1 การบร หารจ ดการระบบสถ ต อย างม ประส ทธ ภาพท ต องการให ประเทศม สถ ต ทางการ ท ส าค ญ จ าเป น สามารถตอบสนองการพ ฒนาประเทศ ซ งข อม ลของประเทศม ได ม อย ในระด บภารก จเท าน น ย งรวม ข อม ลท อย ในพ นท ท ต องสามารถน าข อม ลมาใช ได จร ง เป นสถ ต ทางการบนพ นฐานของความต องการ (Demand Driven) เพ อใช ในการวางแผนก าหนดนโยบายและตอบโจทย ย ทธศาสตร ส าหร บผ บร หาร และก อให เก ดธรรมาภ บาล ในการบร หารจ ดการองค กรและงบประมาณ ภายใต แนวค ด การบ รณาการการท างานของหน วยงานภาคร ฐ ระด บ ภารก จท งในแนวราบ (ระหว างกระทรวง) และในแนวด ง (พ นท ) ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาข อม ลสถ ต ให ม มาตรฐาน ท ต องการให การผล ตสถ ต ทางการของ ประเทศ เป นมาตรฐานตามหล กสากลและม ค ณภาพเป นการน าสถ ต ทางการท รวบรวมมาได มาว เคราะห ถ งความซ าซ อน ความ ถ กต องตามหล กว ชาการด านสถ ต และการปร บปร งสถ ต บางรายการให ได มาตรฐาน โดยว ธ การด าเน นงาน จะเป นการ ด าเน นงานภายใต บร บทของการยอมร บและการม ส วนร วมท เป น ฉ นทามต (consensus) ของหน วยผล ตสถ ต ทางการบนพ นฐานของ ความถ กต องตามหล กว ชาการสถ ต เพ อให หน วยสถ ต ทางการได ม ส วนร วมในการพ ฒนา ข อม ลสถ ต ให ม มาตรฐาน จ งได จ ดท า แผนพ ฒนามาตรฐานสถ ต และแผนพ ฒนาการจ ดการค ณภาพสถ ต ทางการ ประเทศไทย พ.ศ โดยท าการศ กษา Best Practice ของประเทศท เป นต วอย างหร อประสบความส าเร จ จ ดท ากรอบการด าเน นงาน (Framework) และเกณฑ ปฏ บ ต (Code of Practice) ของการจ ดการค ณภาพสถ ต ทางการประเทศไทย Quality Model และต วช ว ดการประเม นค ณภาพสถ ต ทางการ ภายใต การด าเน น งานแบบม ส วนรวมและการประชาพ จารณ ท ให หน วยสถ ต ทางการได เสนอข อค ดเห นต อส งท ส าน กงานสถ ต แห งชาต ด าเน นการ เพ อน ามาใช กลไกและกรอบการด าเน นงานข บเคล อน แผนพ ฒนามาตรฐานสถ ต และ แผนพ ฒนาการจ ดการค ณภาพ สถ ต ทางการประเทศไทย พ.ศ ส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมต อไป ย ทธศาสตร ท 3 การให บร การข อม ลสถ ต อย างท วถ ง ม แนวทางการด าเน นการ แลกเปล ยนเช อมโยง ข อม ลสถ ต ตามมาตรฐานสากล (Statistical Data and Metadata exchange: SDMX) เพ อจ ดการก บข อม ลท เป น Structured data ให สามารถแลกเปล ยนและเช อมโยงได ตามมาตรฐานสากลและการบร หารจ ดการข อม ลท ม อย เป น จ านวนมากในอนาคตท เร ยกว า Big Data เพ อจ ดการก บข อม ลท เป น Semi-structured data และ Unstructured data ซ งเป นย ทธศาสตร ส าค ญของการบร หารจ ดการข อม ลสถ ต ในอนาคต เพ อให การด าเน นงานแผนแม บทระบบส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks