ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ - PDF

Description
ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 16 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ กษาภาคเร ยนละ 1 คร ง คณะกรรมการสถานศ กษาปฏ บ ต งานตามอานาจหน าท ท กาหนดไว ใน กฎหมายท เก ยวข อง 1. สถานศ กษาม คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง 2. สถานศ กษาดาเน นการให ม การประช มคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยอย างน อยภาค เร ยนละ 1 คร ง 3. สถานศ กษาดาเน นการให คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยปฏ บ ต ตามอานวจหน าท ท กาหนดไว ในกฎหมายท เก ยวข อง 4. สถานศ กษาดาเน นการให ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกประเม นความพ งพอใจของคณะกรรมการ สถานศ กษาหร อว ทยาล ย ในการปฏ บ ต งานร วมก บสถานศ กษาและม ผลการประเม นโดยเฉล ย สถานศ กษาดาเน นการให ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกสถานศ กษาประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต งาน ตารางท 18 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย 4.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนบร หารจ ดการสถานศ กษา โรงเร ยนม การจ ดทาแผนพ ฒนาการจ ดการสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาโดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษา การดาเน นงานเป นไป ตามแผนปฏ บ ต การประจาป สถานศ กษาท ม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และ เสนอข อเสนอแนะเพ อการปร บปร ง สถานศ กษาและม การจ ดทารายงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป 1. สถานศ กษาม การจ ดทาแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาโดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท ง ภาคร ฐและเอกชน 2. สถานศ กษาม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาจ ดการศ กษาของ สถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา 3. สถานศ กษาม การดาเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต การประจาป 4. สถานศ กษาม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และข อเสนอแนะเพ อการปร บปร ง 5. สถานศ กษาจ ดทารายงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ตารางท 19 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนบร หารจ ดการสถานศ กษา 4.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ โรงเร ยนม การกาหนดอ ตล กษณ โดยความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษา ม แผนงานโครงการพ ฒนา สถานศ กษาท สอดคล องก บอ ตล กษณ ของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ช มชน และหน วยงานท เก ยวข อง การดาเน นการเป นไปตามแผนงาน โครงการโดยม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการและการนาผลการประเม นไปปร บปร งการบร หารจ ดการ 1. ม การกาหนดอ ตล กษณ โดยความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษา 2. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการพ ฒนาสถานศ กษาท สอดคล องก บอ ตล กษณ ของสถานศ กษา โดยม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ช มชน และหน วยงานท เก ยวข อง 3. สถานศ กษาม การดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ 4. สถานศ กษาม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ 5. สถานศ กษาม การนาผลการประเม นไปปร บปร งการบร หารจ ดการ ตารางท 20 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนร บมอบนโยบายการบร หารจ ดการจากหน วยงานต นส งก ด จ ดประช มคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษาอย างน อยภาคเร ยนละ 2 คร ง จ ดประช ม ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการอาช วศ กษา อย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง นาความค ดเห นของคณะกรรมการสถานศ กษา หร อว ทยาล ย คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ ปกครอง รวมท งผ ท ม ส วนเก ยวข องไปใช ในการพ ฒนาสถานศ กษา 1. สถานศ กษาม การบร หารจ ดการสถานศ กษาตามนโยบายของหน วยงานต นส งก ด 2. สถานศ กษาม การประช มคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาอย าน อยภาคเร ยนละ 2 คร ง 3. สถานศ กษาจ ดม การประช มผ ปกครอง ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บการอาช วศ กษาอย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง 4. สถานศ กษาม การนาความค ดเห นของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย คร และบ คลากรท ก ฝ ายในสถานศ กษา ผ ปกครอง รวมท งผ ท ม ส วนเก ยวข องไปใช ในการพ ฒนาสถานศ กษา 5. สถานศ กษาม การประเม นผลการบร หารงาน และภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษาโดย คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย และม ผลการประเม นเฉล ย ตารางท 21 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา 4.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา โรงเร ยนม การจ ดทาระบบข อม ลสารสนเทศและม ระบบสารองข อม ลสารสนเทศเพ อป องก นการส ญหายของ ข อม ล โดยม ข อม ลพ นฐาน ได แก ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ข อม ลตลาดแรงงาน ข อม ลบ คลากร ข อม ลงบประมาณและการเง น ข อม ลหล กส ตรการจ ดการเร ยนการสอน ข อม ลคร ภ ณฑ ข อม ลอาคารสถานท และข อม ล พ นฐานของจ งหว ดโดยข อม ลจะต องครบถ วน เช อมโยงอย างเป นระบบ และเป นป จจ บ น ม การดาเน นการให คร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และผ เร ยนสามารถเข าถ งและใช ประโยชน จากฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาและม การประเม นความพ งพอใจ ในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา โดยคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษาและผ เร ยน (http://www.atsn.ac.th) 1. สถานศ กษาม ข อม ล 9 ประการและอาจม ข อม ลอ น ท จาเป นสาหร บสถานศ กษาท ครบถ วนและ เช อมโยงเป นระบบ และม ระบบสารองข อม ลสารสนเทศเพ อป องการการส ญหายของข อม ล 2. สถานศ กษาม การพ ฒนาข อม ลสารสนเทศอย างต อเน องและเป นป จจ บ น 3. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยนสามารถเข าถ งข อม ล และใช ประโยชน จากฐานข อม ลสารสนเทศ 4. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจในการบร การจ ดการระบบข อม ลสารสนเทศของ สถานศ กษา โดยคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยน 5. สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของ สถานศ กษาโดยเฉล ย ตารางท 22 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง โรงเร ยนจ ดทาแผนงาน โครงการบร หารความเส ยงท สาค ญอย างน อย 5 ด าน ได แก ด านความปลอดภ ย ด านการ ทะเลาะว วาท ด านส งเสพต ด ด านส งคม ด านการพน นและการม วส ม โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษา ผ เร ยนและผ ปกครอง ม การดาเน นงาน ตามแผนงาน โครงการ ม การประเม นผลและปร บปร งอย างต อเน อง และ ม ผลทาให ความเส ยงในด านต าง ๆ ลดลง 1. สถานศ กษาม ว เคราะห และจ ดทาแผนงาน โครงการบร หารความเส ยงท สาค ญ 5 ด าน ได แก ด าน ความปลอดภ ย ด านทะเละว วาท ด านส งเสพต ด ด านส งคม ด านการพ ฒนาและม วส มโดยคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เร ยนและผ ปกครอง 2. สถานศ กษาม การดาเน นงาน ตามแผนงาน โครงการ 3. สถานศ กษาจ ดม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ 4. สถานศ กษาม การนาผลการประเม นไปใช ในการปร บปร งการบร หารความเส ยง 5. สถานศ กษาม ความเส ยงลดลงอย างน อย 3 ด าน ตารางท 23 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง 4.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลน กเร ยน โรงเร ยนม ระบบด แลผ เร ยนโดยม การปฐมน เทศผ เร ยน ม การต งแต คร ท ปร กษา ม ระบบเคร อข ายผ ปกครองเพ อ ร วมก นด แลผ เร ยน ส งเสร มสน บสน นท นการศ กษาแก ผ เร ยน ม ระบบด แลผ เร ยนกล มเส ยงและส งเสร มผ เร ยนป ญญาเล ศ 1. สถานศ กษาม การปฐมน เทศผ เร ยน 2. สถานศ กษาม การแต งต งคร ท ปร กษาและจ ดให ผ เร ยนพบคร ท ปร กษาอย างน อยส ปดาห ละ 1 คร ง 3. สถานศ กษาม ระบบเคร อข ายผ ปกครองเพ อช วยด แลผ เร ยน 4. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการส งเสร มสน บสน นท นการศ กษาแก ผ เร ยนอย างน อยร อยละ 10 ของ จานวนผ เร ยน 5. สถานศ กษาม ระบบด แลผ เร ยนกล มเส ยง และส งเสร มผ เร ยนป ญญาเล ศ ตารางท 24 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลน กเร ยน ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ โรงเร ยนวางแผนการใช พ นท ปฏ บ ต การ ห องเร ยน อย างเหมาะสมก บจ านวนผ เร ยน จ านวนช วโมงของการใช ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน พ นท ฝ กปฏ บ ต งานต อส ปดาห คร ผ สอนจะใช งานห องเร ยนตามตารางการใช ห องเร ยน ม การสารวจ กรณ ท ม ข อเสนอแนะก จะนาเสนอต อฝ ายบร หาร กรณ ท คร ผ สอนพบเห นป ญหาหร อ การชาร ดให ทาบ นท กแจ ง ฝ ายอาคารสถานท ดาเน นการซ อมแซม เพ อให การใช งานม ประส ทธ ภาพมากท ส ด 1. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการ ในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อมของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ โดยการม ส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และผ เร ยน 2. สถานศ กษาม การดาเน นการตามแผนงาน โครงการ 3. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมและภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ โดยการม ส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และผ เร ยน 4. สถานศ กษาม ผลการประเม น ความพ งพอใจ โดยเฉล ย สถานศ กษาม การนาผลการประเม นไปปร บปร ง การบร หารจ ดการ ตารางท 25 ระด บค ณภาพในกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks