บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint - PDF

Description
บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 12 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด น ำสนใจมำกข น เร มใช งำนโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเป ดให ใช งำนได ท นท ส วนประกอบของหน ำจอโปรแกรม ก อนท จะท ำงำนก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค ณจะต องร จ กก บ ส วนประกอบของหน ำจอโปรแกรมก อน เพ อจะได เข ำใจถ งส วนต ำงๆ ท จะกล ำวอ ำงถ งในหน งส อ เล มน ได ง ำยข น ภำพท 4.1 แสดงส วนประกอบของหน ำจอโปรแกรม 108 Office Button เป นป มคำส งเก ยวก บกำรท ำงำนของแฟ มงำน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให ค ณเร ยกใช งำนได อย ำงรวดเร ว ผ ใช สำมำรถเพ มป ม คำส งท ใช งำนบ อยๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได Title bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท ค ณเป ดใช งำนอย แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมคำส งต ำงๆ ของเมน หร อท ลบำร เพ อให ผ ใช เล อกใช งำนง ำยข น Status bar แถบแสดงสถำนะกำรท ำงำนป จจ บ นบนหน ำจอ View bar แถบแสดงม มมองเอกสำรในแบบต ำงๆ กำรสร ำงงำนนำเสนอใหม โปรแกรม PowerPoint ม กำรสร ำงงำนใหม ได 2 แบบ - สร ำงจำก Template (ต นแบบ) - สร ำงแบบ New Blank Presentation กำรสร ำงงำนนำเสนอใหม จำก Template เป นกำรสร ำงงำน Presentation โดยม พ นสไลด สวยงำนให เล อกใช ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button เล อกคำส ง New 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template เล อกค ำส ง Installed Template ภำพท 4.2 แสดงกำรสร ำงงำนน ำเสนอใหม จำก Template เล อกแบบท ต องกำร ด ต วอย ำงด ำนขวำ เสร จแล วคล กป ม Create หร ออ กว ธ หน ง ค อ สร ำง Template จำก ค ำส ง Installed Themes ก ได ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button เล อกคำส ง New 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template เล อก คำส ง Installed Themes ภำพท 4.3 แสดงไดอะล อกบ อกซ New Presentation 3. เล อกแบบท ต องกำร ด ต วอย ำงด ำนขวำ เสร จแล วคล กป ม Create กำรสร ำงงำนนำเสนอใหม จำก Blank Presentation 1. คล กป ม Office Button เล อกคำส ง New 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template ท ห วข อ Blank and recent เล อกค ำส ง Blank Presentation คล กป ม Create 110 ภำพท 4.4 แสดงกำรสร ำงงำนน ำเสนอใหม จำก Blank Presentation 3. คล กในกรอบข อควำม แล วพ มพ ได เลย ภำพท 4.5 แสดงกรอบข อควำม แล วพ มพ กำรบ นท กเอกสำร เม อค ณพ มพ งำนเอกสำรเสร จแล ว ก ต องท ำกำรบ นท กข อม ลลงใน disk ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Save บนแถบ Quick Access Toolbar หร อคล กป ม Office Button เล อก คำส ง Save หร อ Save As ก ได 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให ก ำหนดรำยละเอ ยด ภำพท 4.6 แสดงไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ท ช อง Save in เล อกตำแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องกำรเก บข อม ล 4. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล จำกต วอย ำงน ให ช อว ำ Multimedia คล กป ม Save จะได ไฟล นำมสก ล.pptx กำรใช เคร องม อและล กษณะพ เศษใหม ๆ ในกำรสร ำง Presentation กำรสร ำงข อควำม ม 2 แบบ 1. สร ำงโดยกำรใช Text box 2. สร ำงโดยกำรใช WordArt กำรสร ำงข อควำมโดยกำรใช Text box เม อค ณต องกำรกรอบข อควำมแบบปกต ให สร ำงโดยกำรใช Text box ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกป ม Text box 2. Drag วำงบนพ นท ว ำงของสไลด พ มพ ข อม ลได ท นท ภำพท 4.7 แสดงกำรสร ำงข อควำมโดยกำรใช Text box กำรสร ำงข อควำมโดยกำรใช WordArt เม อค ณต องกำรข อควำมท สวยงำมกว ำปกต ให สร ำงโดยกำรใช WordArt ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกป ม WordArt คล กแบบท ต องกำร จะแสดงกรอบด งร ป 112 ภำพท 4.8 แสดงกำรสร ำงข อควำมโดยกำรใช 2. พ มพ ข อควำมได เลย ภำพท 4.9 แสดงกำรพ มพ ข อควำมใน WordArt กำรตกแต งข อควำมใน WordArt ถ ำต องกำรเปล ยนแปลงแก ไขข อควำมใน WordArt ม ข นตอนด งน 1. เล อก WordArt ท จะแก ไข ภำพท 4.10 แสดงกำรตกแต งข อควำมใน WordArt 2. คล กป มเคร องม อจำกแถบ Ribbon ช อ Format 3. ร ปแบบของ WordArt น นก จะเปล ยนแปลงไป ภำพท 4.11 แสดงร ปแบบของ WordArt ท เปล ยนแปลงไป กำรสร ำง AutoShape ถ ำต องกำรวำดร ปเอง ใช เคร องม อ AutoShape เข ำมำช วยในกำรท ำงำน ม ข นตอนด งน คล กแท บ Insert เล อกค ำส ง Shapes 2. คล กเล อกร ปท ต องกำรวำด แล ว drag ลงบนพ นท ในสไลด กำรสร ำงร ปภำพ (Picture/ClipArt) ในกรณ ท ค ณต องกำรเล อก ร ปภำพจำกแฟ มงำนอ น เล อกจำกค ำส ง Picture ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกค ำส ง Picture 2. จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ Insert Picture ภำพท 4.12 แสดงไดอะล อกบ อกซ Insert Picture 3. เล อกไดร ฟและโฟลเดอร ท เก บข อม ลร ปภำพ จำกน นด บเบ ลคล กท ช อไฟล ร ปภำพท ต องกำรในกรณ ท ค ณต องกำรเล อกร ปภำพจำกโปรแกรมท ม อย แล ว เล อกจำกคำส ง ClipArt ม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ Insert เล อกค ำส ง ClipArt ท แถบ Task Pane ด ำนขวำ จะปรำกฏกรอบ ClipArt ให ก ำหนดรำยละเอ ยด Search for : ระบ ช อไฟล นำมสก ล หร อประเภทของ ไฟล ท ต องกำรค นหำ (ถ ำไม ก ำหนด จะเป น all) Search in : เล อกตำแหน งท ต องกำรค นหำ Results should be: ผลล พธ ท ต องกำรแสดง ปกต โปรแกรมจะก ำหนดค ำ default ให แล ว ถ ำไม ได เปล ยนแปลงอะไร ให คล กป ม Go เพ อเร มค นหำ 114 ภำพท 4.13 แสดงเล อกไดร ฟและโฟลเดอร ท เก บข อม ลร ปภำพ 2. ภำยในกรอบ ClipArt จะแสดงร ปภำพท งหมด คล กเล อกร ปท ต องกำรได เลย กำรกำหนดกำรเคล อนไหวในขณะเปล ยนหน ำสไลด (Slide Transition) กำรกำหนด Effect ให แต ละสไลด หล งจำกท สร ำงสไลด เสร จแล ว เพ อให กำรน ำเสนอผลงำนด น ำสนใจข น ค ณสำมำรถ ก ำหนด Effect กำรเคล อนไหวของสไลด แต ละหน ำได ม ข นตอนด งน 1. คล กแถบ Ribbon ช อ Animations ห วข อ Transition to This Slide ภำพท 4.14 แสดงกำรก ำหนด Effect ให แต ละสไลด ให เล อก 2. ส วนน ท แถบ Scrollbar คล กป มล กศรลง จะปรำกฏแบบของ Effect กำรเล อนสไลด ภำพท 4.15 แสดง ปรำกฏแบบของ Effect กำรเล อนสไลด น ำเมำส ไปช ท Transition แต ละแบบ จะแสดงต วอย ำงบนสไลด ป จจ บ นท นท 4. คล กเล อกแบบท ต องกำร กำหนดเส ยงและควำมเร วในขณะเปล ยนสไลด หล งจำกเล อก Transition แล ว ต องกำรก ำหนดรำยละเอ ยดเพ มเต ม ม ข นตอนด งน 1. คล กป มล กศรลงของช อง Transition Sound เล อกเส ยงท ต องกำร 2. ท ช อง Transition Speed เล อกควำมเร วในกำรเปล ยนสไลด 3. คล กป ม Apply To All เพ อให ท ำก บสไลด ท งหมด ถ ำต องกำรท ำก บสไลด หน ำเด ยวก ไม ต องเล อกป มน ภำพท 4.16 แสดงก ำหนดเส ยงและควำมเร วในขณะเปล ยนสไลด ต งเวลำกำรเปล ยนสไลด เม อก ำหนด Effect และรำยละเอ ยดอ นๆ แล ว ต องกำรก ำหนดเวลำในกำรเปล ยนสไลด ม ข นตอนด งน - ท ส วนของ Advance Slide ม ให เล อก 2 แบบ ค อ ภำพท 4.17 แสดงกำรต งเวลำกำรเปล ยนสไลด กำรกำหนดกำรเคล อนไหวให ก บว ตถ เปล ยนสไลด เม อใช เมำส คล ก ต งเวลำอ ตโนม ต ท กก ว นำท จำกต วอย ำง น ก ำหนดเป น 1 ว นำท กำรกำหนด Animation แบบอ ตโนม ต ให ก บข อควำมและว ตถ เม อค ณท ำกำรพ มพ ข อควำม สร ำงร ปภำพ ตำรำง หร อว ตถ (Object) อ นๆ ในสไลด แล ว ต องกำรก ำหนด Animation ให ก บ Object น น ว ธ กำรน เป นว ธ ท ง ำยและรวดเร ว ม ข นตอนด งน เป ดสไลด หน ำท จะก ำหนด Animation คล กเล อกข อควำมหร อว ตถ ท ต องกำร 2. ท แท บ Animations คล กป มล กศร ลงในส วนของ เล อกแบบแล วด ต วอย ำงจำกข อควำมในสไลด กำรกำหนด Animation แบบกำหนดเองให ก บแต ละข อควำมและว ตถ ถ ำต องกำรแบบ Animation ของข อควำมและว ตถ มำกข น ให ค ณก ำหนดเอง ด งน 1. คล กเล อกข อควำมหร อว ตถ ท จะก ำหนด Animation 2. ท แท บ Animations คล กป ม จะปรำกฏแถบ Task Pane ด ำนขวำ 3. คล กป ม เพ อเล อกแบบของ Animation ภำพท 4.18 แสดงกำรก ำหนด Animation แบบก ำหนดเองให ก บแต ละข อควำมและว ตถ กำรกำหนดต วเล อก (Option) เพ มเต มของ Animation เม อเล อกแบบ Animation ของข อควำมและว ตถ แล ว ต องกำรก ำหนดรำยละเอ ยด เพ มเต ม ม 2 ว ธ ค อ 117 ว ธ ท 1 - ท แถบ Task Pane ด ำนขวำ จะแสดงค ำส งในส วนของ Modify ให เปล ยนแปลง รำยละเอ ยด หร อ ว ธ ท 2 1.คล กป มล กศรลงของช อ Animation ท เล อก แล วคล กค ำส ง Effect Options จะปรำกฏ ไดอะล อกบ อกซ ของ Effect Options ภำพท 4.19 แสดงกำรก ำหนดต วเล อก (Option) เพ มเต มของ Animation 3. เม อก ำหนดรำยละเอ ยดในห วข อต ำงๆ แล วคล กป ม OK 4. ทดลองแสดงต วอย ำงของ Animation โดยกำรคล กป ม Play หร อป ม Slide Show กำรสร ำงและค ณสมบ ต ต ำงๆ เก ยวก บ Chart กำรสร ำง Chart ในโปรแกรม PowerPoint ถ ำค ณต องกำรน ำเสนอผลงำนด วยกรำฟ ม ข นตอนด งน 1. เป ดสไลด หน ำใหม คล ก ล กศรลงของป ม 2. เล อกแบบสไลด ท เป นกรำฟ ในท น เล อกแบบท 2 Title and Content 118 ภำพท 4.20 แสดงกำรสร ำงและค ณสมบ ต ต ำงๆ เก ยวก บ Chart 3. คล กไอคอนร ปกรำฟ จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ Insert Chart ให เล อกประเภทของ กรำฟ และร ปแบบย อย เสร จแล วคล กป ม OK ภำพท 4.21 แสดงไอคอนร ปกรำฟ จะปรำกฏไดอะล อกบ อกซ Insert Chart 4. จะแสดงหน ำจอตำรำงให ป อนข อควำมและต วเลขลงไปตำมตำแหน งเซลล น นๆ ภำพท 4.22 แสดงหน ำจอตำรำง 5. ในช วงข อม ลท โปรแกรมก ำหนดไว ให (ส งเกตจำกเส นกรอบส น ำเง น) ถ ำม คอล มน หร อ แถวว ำงท ไม ได ใช งำน ให เล อกห วคอล มน หร อห วแถว แล วคล กขวำเล อกคำส ง Delete 6. ป ดกรอบหน ำต ำงโปรแกรมลง จะกล บมำท PowerPoint และแสดงร ปกรำฟท สร ำงไว 119 ภำพท 4.23 แสดงกรำฟท สร ำงไว กำรจ ดกำรก บข อม ล (Data Source) ของ Chart กรณ ท สร ำงกรำฟแล วเล อกช วงข อม ลผ ด ค ณสำมำรถเปล ยนแปลงช วงข อม ลใหม ได โดย ม ข นตอนด งน 1. คล กร ปกรำฟท ต องกำรแก ไข 2. ท แถบ Ribbon ช อ Chart Tools ห วข อ Design ในส วนของ Data คล กป ม จะปรำกฏ ไดอะล อกบ อกซ Select Data Source ให เปล ยนแปลง รำยละเอ ยด ภำพท 4.24 แสดงกำรจ ดกำรก บข อม ล (Data Source) ของ Chart จำกต วอย ำงน คล กป ม Switch Row/Column เสร จแล ว คล กป ม OK 4. ผลล พธ ท ได ก จะเปล ยนแปลงไป ด งร ป ภำพท 4.25 แสดงกำรคล กป ม Switch Row/Column เสร จแล ว คล กป ม OK กำรตกแต ง Chart ให น ำสนใจมำกข น นอกจำกกำรเปล ยนแปลงแก ไขกรำฟท ท ำให ข อม ลของค ณถ กต องแล ว ค ณย งสำมำรถ ตกแต งกรำฟให สวยงำมข นด วย ม ข นตอนด งน 1. คล กส วนของกรำฟท ต องกำรตกแต ง 2. ท แถบ Ribbon ช อ Chart Tools ห วข อ Design ในส วนของ Chart Style ม แบบ ส ำเร จร ปให เล อกใช ได เลย หร อคล กขวำเล อกคำส ง Format Chart Area (หร อ Format แล วแต ส วนท เล อก) ภำพท 4.26 แสดงกำรตกแต ง Chart ให น ำสนใจมำกข น 121 กำรสร ำงไดอะแกรม SmartArt Diagram กำรสร ำงไดอะแกรมในร ปแบบต ำงๆ โปรแกรม PowerPoint ค ณก สำมำรถน ำเสนอข อม ลในล กษณะของไดอะแกรมได เหม อนก บโปรแกรมอ นๆ ท เคยเร ยนมำแล ว ม ข นตอนด งน 1. เป ดสไลด หน ำใหม คล กล กศรลงของป ม 2. เล อกแบบสไลด ท เป นไดอะแกรม ในท น เล อกแบบท 2 Title and Content Insert SmartArt Graphic ภำพท 4.27 แ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks