เพ อไทย..รอเล อกต ง กระต กหนวด ถอนขน ซ เปอร ร ฐบาล ฉกข าวฉ กค ด 4 ศ ภช ย ร วมครม. ช วร หร อม วน ม คนเป นข าว 5 ประชาธ ปไตย แบบเม ยนมาร ต างประเทศ 6 - PDF

Description
LokWanNee.com 12 บาท LokWanNee สแกน QR code เพ อเข าเว บไซต ส งพ มพ ได ท นท ท กท ท กเวลา ท วไทย ท วโลก LokWanNee.com ซ เปอร ร ฐบาล ฉกข าวฉ กค ด 4 LokWanNee ศ ภช ย ร วมครม. ช วร หร อม วน ม คนเป นข าว 5

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 16 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
LokWanNee.com 12 บาท LokWanNee สแกน QR code เพ อเข าเว บไซต ส งพ มพ ได ท นท ท กท ท กเวลา ท วไทย ท วโลก LokWanNee.com ซ เปอร ร ฐบาล ฉกข าวฉ กค ด 4 LokWanNee ศ ภช ย ร วมครม. ช วร หร อม วน ม คนเป นข าว 5 LokWanNee.com ป ท 16 ฉบ บท 4131 (656) ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ เพ อไทย..รอเล อกต ง พรรคเพ อไทยถ กมวลชนท สน บ สน นถล มย บบนโลกโซเช ยลหล ง ต งโต ะแถลงข าวใหญ โตขอบค ณ สนช. ท ลงมต ไม ถอดถอนอด ต ส.ส. 248 คน จนต องออกแรงเทค แอ คช นค ดค านร างร ฐธรรมน ญ ในหลายบร บทเพ อก ความร ส ก มวลชนกล บค น แต ไม วายม คำ ถามว ามาเคล อนไหวอะไรป านน เพราะการยกร างร ฐธรรมน ญ ใกล สะเด ดน ำ เหล อเวลาให ปร บ แก ได แค ส ดส ปดาห น เท าน น ทำให ถ กมองว าไม ได ค ดค าน จร งจ ง แค เล นตามบทเล ยงกระ แสรอเล อกต ง ISSN เอาค นให เลย เราม เวลาปฏ ร ปน อยมาก เร องถอดยศ ท กษ ณ ปล อยได ก ปล อย กระต กหนวด ถอนขน 12 บาท กระป อง ISSN บาท 3 ประชาธ ปไตย แบบเม ยนมาร ต างประเทศ 6 ธปท.ช ค าเง นบาท LokWanNee ผ นผวนระด บกลาง หล กทร พย -การเง น 7 LokWanNee.com ลาซ โอ ม นใจ ท บ ห างขายยา ก ฬา 13 ISSN บาท ไม อ าน..ไม ได! เล มใหม ล าส ดวางแผงแล ว 4131 (656) AUG. 18, คลอด..ออกมาก พ การ ไม คลอด..ก ตายท งกลม ร างร ฐธรรมน ญฉบ บพ สดาร มดล ก คสช. คลอด..ออกมาก พ การ ไม คลอด..ก ตายท งกลม มดล กจะพ ง? ลอย ลมบน บ รพาพย คฆ อ ษฎางค ปาณ กบ ตร ทหาร พลเร อน ส ธาช ย ย มประเสร ฐ ถอดยศท กษ ณ อน ด ษฐ นาครทรรพ บ านเม องสงบ คนไทยสลบ กลายเป นกบต มส กในหม อต ม LokWanNee LokWanNee เร องจากปก โลกว นน ม ประเด น หล งเส ยร งว ดจากการออกมา เร ยงหน าต งโต ะแถลงข าวขอบค ณ สมาช กสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต (สนช.) ท ลงมต ไม ถอดถอนอด ต ส.ส. 248 คนท ร วมก นแก ไข ร ฐธรรมน ญจนโดนสาวกถล ม เละคาโลกโซเช ยล ล าส ดพรรคเพ อไทยต อง เทคแอ คช นก บร างร ฐธรรมน ญ ใหม เพ อเร ยกคะแนนกล บค น เร มต งแต นายใหญ พ.ต.ท. ท กษ ณ ช นว ตร อด ตนายกร ฐ- มนตร ออกมาโจมต ว าร างร ฐ- ธรรมน ญล าหล ง ไม เป นประ- ชาธ ปไตย เป นฉบ บท เลวร ายท ส ด เข ยนโดยไม ค ดว าไทยจะเด นต อ ไปอย างไร คนไทยต องเข มแข ง ต องไม ยอมร บ จนทำให ขาประ- จำฝ ายตรงข ามออกมาตอบโต ก นยกใหญ ตามด วยพรรคเพ อไทยออก แถลงการณ ไม ยอมร บเน อหา ร างร ฐธรรมน ญท กำหนดให คน นอกเป นนายกร ฐมนตร ได ท มา ของ ส.ว. เล อกต งผสมลากต ง การก ดก นและต ดส ทธ ผ ถ กถอด ถอนและเพ กถอนส ทธ เล อกต ง ตลอดช ว ต การต งคณะกรรม- การย ทธศาสตร การปฏ ร ปและ ทำไมมาช า ทำไมเพ งเคล อนไหว ค อคำถามท เก ดข นเต มโลกโซเช ยล เพราะมองว าไม จร งจ งท จะค ดค าน ฉบ บด จ ตอลรายว น 2 เพ อไทย..รอเล อกต ง การปรองดองแห งชาต ท ม อำ- นาจเหน อร ฐบาลและร ฐสภา โดย มองว าเป นการเข ยนร ฐธรรม- น ญโดยไม วางใจการต ดส นใจ ของประชาชน และต องการส บ ทอดอำนาจ จ งไม ใช ร ฐธรรม- น ญเพ อสร างความปรองดอง ล าส ด น.ส.ย งล กษณ ว ตร อด ตนายกร ฐมนตร ท เล ยง การแสดงความเห นทางการเม อง มาตลอดน บต งแต ถ กทหารย ด อำนาจ ออกมาโพสต ข อความ แสดงความเห นเก ยวก บร าง ร ฐธรรมน ญว า ร ฐธรรมน ญท ด ต องเป นประชาธ ปไตย ย ดโยง ก บประชาชน ให ประชาชนส วน ใหญ ร วมต ดส นใจ ตรวจสอบ ถ าให อำนาจประชาชนม ส วนร วมต ดส นใจและตรวจสอบ ไม จำเป นต องม คณะกรรมการ ย ทธศาสตร ฯท ม อำนาจเหน อ ร ฐบาลและร ฐสภา เพราะแม จะ เก ดว กฤตประชาชนก สามารถ ร วมก นต ดส นใจได การให อำนาจก บประชาชน เป นหล กการประชาธ ปไตยท อารยประเทศท วโลกล วนยอมร บ ผ ม อำนาจควรเร งผล กด นสร าง กต กาท ย ต ธรรม ป องก นการท จร ต บ านเม องจะสงบส ขได จำเป นต อง ม กต กาท เป นธรรม ท ผ านมา เราม บทเร ยนช ดเจนว าความข ด แย งเก ดจากกต กาไม เป นธรรม ไม สามารถอำนวยความย ต ธรรม ให ท กฝ ายได อย างเท าเท ยม นอกจากน ย งม คนของพรรค เพ อไทยอ กหลายคนออกมา แสดงความเห นเก ยวก บร างร ฐ- ธรรมน ญในทางท ไม ยอมร บ เพราะเห นว าไม เป นประชาธ ปไตย ล าหล ง จงใจส บทอดอำนาจ ท งน ม ประเด นท น าค ด ค อ ออกมาช าเก นไปหร อไม เพราะตามโรดแม พร างร ฐ- ธรรมน ญจะต องทำให เสร จ สมบ รณ ภายในส ดส ปดาห น เพ อส งต อสภาปฏ ร ปแห งชาต (สปช.) ลงมต เห นชอบหร อ ไม เห นชอบ โดยท สปช. ม หน าท เพ ยงลงมต ไม ม ส ทธ แก ไขใดๆได อ ก เท าก บว าเหล อเวลาให ปร บปร งแก ไขได อ กไม ก ว น การ แสดงความเห นช วงน จ งไม เก ด ประโยชน เพราะคงไม ถ กเอาไป ปร บแก ทำไมมาช า มาพ ดอะไร ตอนน ทำไมเพ งเคล อนไหว ค อ คำถามท เก ดข นเต มโลกโซเช ยล เพราะมองว าไม ได จร งจ งก บการ ค ดค านร างร ฐธรรมน ญ ประโยชน เด ยวท คนในโลก โซเช ยลมองเห นค อ เป นการ เทคแอ คช นเพ อเร ยกความร ส ก เก าๆของผ สน บสน นกล บค นมา มองข ามช อตไปถ งการ เล อกต งท จะม ข นหล งทำประ- ชามต ทรรศนะ บทบรรณาธ การ หน งส อพ มพ โลกว นน รายว น ย งป ดย งเหม น ร างร ฐธรรมน ญของคณะกรรมาธ การ (กมธ.) ยกร างร ฐธรรมน ญท ม นาย บวรศ กด อ วรรณโณ เป นประธาน กำล งเป นประเด นท ม การว พากษ ว จารณ อย างมากมายว าเจตนาท จะให ม การ ส บทอดอำนาจร ฐประหารอย างช ดเจน ไม ว าจะเป นนายกร ฐมนตร คนนอก สมาช กว ฒ สภา (ส.ว.) จากการสรรหา และคณะกรรมการย ทธศาสตร การ ปฏ ร ปและการปรองดองแห งชาต ฯลฯ ท สำค ญ กมธ.ยกร างฯย งพยา- ยามปกป ดหร อไม ช แจงให ช ดเจนถ ง ประเด นต างๆในร างร ฐธรรมน ญ แม แต การน ดสมาช กสภาปฏ ร ปแห งชาต (สปช.) 8 กล ม และคณะร ฐมนตร ฟ ง คำช แจงร างร ฐธรรมน ญว นท ส งหาคม ท เสนอคำขอแก ไขเพ มเต ม ร างร ฐธรรมน ญและการยกร างบท บ ญญ ต ของร างร ฐธรรมน ญก ไม ม การ ถ ายทอดให ประชาชนร วมร บทราบ ท งท ประกาศว าเป นร ฐธรรมน ญท จะ ทำให พลเม องเป นใหญ และเป นร ฐ- ธรรมน ญท ด ท ส ด จ งทำให ร างร ฐ- ธรรมน ญถ กว จารณ ว าท งอ ปล กษณ และจะย งทำให บ านเม องว กฤต นายบวรศ กด ไม อน ญาตให ส อ มวลชนประจำร ฐสภาม โอกาสเข าร บ ฟ งการช แจงถ งเหต และผลของการ แก ไขร างร ฐธรรมน ญตามท สมาคม น กข าวน กหน งส อพ มพ แห งประเทศ ไทยและคณะส อมวลชนประจำร ฐสภา ย นจดหมาย จ งไม แปลกท ประชาชน จะต งคำถามถ งเจตนารมณ ของ กมธ. ยกร างฯว าไม ม ความจร งใจท จะให ประ- ชาชนเป นเจ าของอธ ปไตยอย างแท จร ง หร อจงใจให ม การส บทอดอำนาจเผด จ การต อไปให นานท ส ด สำน ก(ข าว) พระพยอม พระพยอม ก ลยาโณ เอาค นให เลย เอาเวลาไปแก ป ญหา เร องท เส ยหายก บชาต ด กว า ยศของ พ.ต.ท.ท กษ ณ ไม น าจะเส ยหาย ต อประเทศชาต มากมาย ฉบ บท แล วอาตมาท งท ายว า ค ณพานทองแท ช นว ตร ล กชายของ พ.ต.ท.ท กษ ณ ช นว ตร อด ตนายกร ฐมนตร ได โพสต ข อความถ งกรณ การถอดยศ พ.ต.ท.ท กษ ณซ งเป นพ อว า ถ า ค ดว าถอดยศพ อแล วประเทศชาต ได ประโยชน ก ทำไปเถอะ แต ถ าประเทศชาต ไม ได ประโยชน อะไรก บเร องถอดๆถอนๆ เร องโยกๆย ายๆ และก โดนฟ อง โดนอะไรต างๆ ถามว าประเทศ ชาต ได อะไร เป นคำถามท น าเจ บปวด เราต องเส ยเวลาก บการพ ฒนา เด น หน า ข บเคล อนประเทศชาต แล วย งต องมา ข บเคล อนเร องถอดเร องถอนก นอย เหม อน บ านเราต ดหล มจมโคลนว งวนของความถอดๆ ถอนๆ ย ายๆให ๆ แต งต ง ให ลาภ ให ยศ แล วก มาถอดยศ ได ยศ เส อมยศ แล วก หมด เวลาไปก บเร องได ๆเส ยๆพวกน และค ดอ กท ว าถ าท ลเกล าฯก ต องระคายเค องเบ องพระ ย คลบาท ให มาแล วต องมาทำก นอย างน ท จร งถ าอาตมาเป น พ.ต.ท.ท กษ ณจะ บอกว า ไม ต องถอด ผมขอเอาค นให เลย เขาจะได ไม ต องมาเส ยเวลา ไม ใช ประชด ฉบ บด จ ตอลรายว น 3 In Brief : ย อความ บ านเราต ดหล มจมโคลนก บการ ถอดยศ พ.ต.ท.ท กษ ณ ค ดอ กท ว า ถ าท ลเกล าฯเพ อเอาเคร องราชฯค น ก ต องระคายเค องเบ องพระย คลบาท ให มาแล วต องมาน งทำก นอย างน ถ าอาตมาเป น พ.ต.ท.ท กษ ณจะบอก ว า ไม ต องถอด ขอเอาค นให เลย ความจร งแล วถ าเขาอยากถอดก ให ถอดไป เลยเพ อท จะได ม เวลาบร หารประเทศ น ไปน ง น งๆเง ยบๆ ถ าเห นว าถอดเขาแล วประเทศ เจร ญก ให เขาถอดไป เราม เร องท ต องถอดถอน ก นอ กหลายอย าง เท ยร 3 เราย งถอดไม ออก ย งต ดอ นด บเลวร ายเร องขายมน ษย ค ามน ษย เศรษฐก จแย ก ย งถอนไม ข น ศ ลธรรมตกต ำ ทำให อาชญากรรมเก ดข นเยอะแยะก ย งถอด ไม ข น ยาเสพต ดก ถอดไม ไหว เอาเวลาไปทำเร องท เป นป ญหาร าย กาจ เส ยหายก บประเทศชาต ด กว า ยศ ของ พ.ต.ท.ท กษ ณไม น าจะเส ยหายต อ ประเทศชาต มากมาย แต ยาเสพต ด เศรษฐ- ก จ ศ ลธรรม เขาบอกประชาธ ปไตยล มสลาย อ นน แหละน าจะถอดสล ก เล นการเม องก น ย งไง ประชาธ ปไตยถ กฉ กแล ว ม วแต เล นเกม อะไรก นอย เศรษฐก จย งแก ไม ตกม วแต พะว า พะว งเร องอะไรก นอย ยาเสพต ดไม ได ลดลง 140 ประเทศท เข าร วมประกวดเร องศ ล ธรรม เราก ต ดอ นด บ 100 เขาแซงเราไปต ง 99 ประเทศ เพราะฉะน นอย าม วเส ยเวลาก บ เร องไร สาระ เอาเวลาไปทำอะไรท เป นประ- โยชน มากกว าก นด กว า เพ ยงแต คนหน งไม ชอบก ผล กด นให ฝ ายม อำนาจต องมาทำงาน เส ยเวลาด านน ต อไปน ประเทศเราคงจะหมด เวลาไปก บเร องเกล ยดช งซ งก นและก น คนถ ก ถอด เพ อนพ องน องพ ล กหลานคนถ กถอดก คงจะน กอะไรต อม อะไรไปในทางเจ บปวด ชอกช ำ ท สำค ญแล วจะม อะไรก นต อไปเรา ก ไม ร อย าให คำน ต องหล ดปากก นมา เลย ท ใครท ม น อะไรทำนองน ไม ควร จะล นวาจาน ก นมาอ ก ม นต องยอมหย ด เพราะถ ายอมไม เป นม นก เย นไม ได ก ให ม นผ านๆไป บ านเม องจะได เด นหน าได เจร ญพร หน งส อพ มพ โลกว นน รายว น สมาช กสภาการหน งส อพ มพ แห งชาต ย ดข อบ งค บว าด วยจร ยธรรมแห งว ชาช พหน งส อพ มพ พ.ศ / ผ ก อต ง : สมบ รณ อ ชยาวรก ล / เจ าของ : บร ษ ท โลกว นน จ าก ด / บรรณาธ การจ ดการ : ส นทร ก ลว ฒนวรพงศ / คณะบรรณาธ การ : ส นทร ก ลว ฒนวรพงศ, สมศ กด ไม พรต, ก ม ทนาถ ส ตนพ ฒน / บรรณาธ การผ พ มพ ผ โฆษณา : สมศ กด ไม พรต / ส าน กงานบร ษ ท โลกว นน จ าก ด : เลขท 71/25 ถนนบรมราชชนน แขวงอร ณอมร นทร เขตบางกอกน อย กทม / กองบรรณาธ การ : โทร , , แฟกซ / ทรรศน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks