4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ - PDF

Description
แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ด ป พ.ศ.2556 จ งหว ดแม%ฮ%องสอน

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 18 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ด ป พ.ศ.2556 จ งหว ดแม%ฮ%องสอน โครงการยกระด บศ กยภาพการศ กษาแมฮองสอนเพ อเตร ยมความพรอมเขาส ประชาคมอาเซ ยน (ก จกรรม พ ฒนาท กษะอาช พดาน ICT ยกระด บมาตรฐานฝ.ม อแรงงานส ประชาคมอาเซ ยน) งบประมาณ 1,600,000บาท หน%วยงานร บผ ดชอบ ว ทยาล ยช มชนแมฮองสอน (ศ นย6พ ฒนาท กษะและการเร ยนร ICT แมฮองสอน) 1. ว ตถ ประสงค.ของโครงการ เพ อเตร ยมความพรอมดานเศรษฐก จ ว ฒนธรรม และการศ กษาของท กภาคสวนในจ งหว ดแมฮองสอนใน การข บเคล อนส ประชาคมอาเซ ยน ป ระยะเวลาเร มต0นโครงการและส นส ดโครงการ 2.1 เร มตนโครงการเม อ ต ลาคม ส นส ดโครงการเม อ ก นยายน ผ 0ม ส%วนได0ส%วนเส ยตามโครงการ ๑. ความรวมม อในการด าเน นโครงการของหนวยงานภาคร ฐ อ นไดแก ว ทยาล ยแมฮองสอน มหาว ทยาล ย ราชภ ฎเช ยงใหมศ นย6พ ฒนาฝ.ม อแรงงานจ งหว ด / การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ด แมฮองสอน / เทศบาลเม องแมฮองสอน / ส าน กงานจ งหว ด / ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด แมฮองสอน / จ ดหางานจ งหว ด / ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ด / แรงงานจ งหว ด / หอการคาจ งหว ด / องค6การบร หารสวนจ งหว ด /องค6การบร หารสวนต าบล/ สถ ต จ งหว ด / อ ตสาหกรรมจ งหว ด / ส าน กงาน การทองเท ยวและก ฬา/ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม / มหาว ทยาล ยแมโจ ๒. ผ ประกอบการธ รก จทองเท ยว โรงแรมท พ ก รานอาหารรานคาผ ประกอบการอ น ๆ ในทองถ น ๓. สถาบ นการศ กษาในจ งหว ดแมฮองสอน / น กเร ยน / น กศ กษา ๔. ผ วางงาน ๕. ช มชน ๖. ประเทศเพ อนบาน 4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ ต วช ว ด หนวยน บ ป ๑. ม กล มเปOาหมายท ไดร บการค ดเล อกเพ อพ ฒนาท กษะ อาช พ จ านวน 2 กล ม ไดแก กล มผ พ ฒนาท กษะอาช พ อ าเภอ 1 ดาน ICT และกล มผ ประกอบการ ๒. ม จ านวนการพ ฒนาท กษะเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาท กษะ อาช พดาน ICT คร ง 9 ๓. ม จ านวนผ เขาร บการพ ฒนาท กษะอาช พดาน ICT (30คน ตอคร ง) ๔. ผ ผานการพ ฒนาท กษะไดร บการร บรองตามมาตรฐาน อาช พและฝ.ม อแรงงานดาน ICT ๕. ผ ประกอบการไดร บการพ ฒนาท กษะฝ.ม อแรงงาน สามารถยกระด บส นคาและบร การส มาตรฐานฝ.ม อ แรงงาน ราย 270 ราย 200 ราย ประโยชน6ท ประชาชนไดร บ ประชาชน หนวยงานท กภาคสวนในจ งหว ดแมฮองสอน ม ความร ความเขาใจดานเศรษฐก จ ว ฒนธรรม และการศ กษาและตระหน กถ งความส าค ญของการกาวเขาส ประชาคมอาเซ ยน ประชาชนในจ งหว ดแมฮองสอนไดร บการยกระด บดานการศ กษาและมาตรฐานฝ.ม อแรงงานทาง คอมพ วเตอร6ภาษา ว ฒนธรรม และดานอ น ๆ สงผลใหม ค ณภาพช ว ตท ด ข น 5. ก าหนดรายละเอ ยดข นตอนการด าเน นโครงการ แต%ละก จกรรม โดยให0สร ปท กก จกรรมพร0อมท ง ระยะเวลาด าเน นการแต%ละก จกรรมด0วย ก จกรรมด าเน นการในเด อน ก มภาพ นธ ก จกรรมท 1 การประชาส มพ นธ.โครงการ ด าเน นการประชาส มพ นธ6โครงการพ ฒนาท กษะอาช พดาน ICT ยกระด บมาตรฐานฝ.ม อแรงงานส ประชาคมอาเซ ยน ผานส อและก จกรรมตาง ๆ ก จกรรม ว นท ด าเน นการ งบประมาณท ใช0 หมายเหต 1. เผยแพรส อประชาส มพ นธ6ผานว ทย 1-28 ก.พ. 56 5, เผยแพรส อประชาส มพ นธ6ผานรถแห 1-28 ก.พ. 56 5,000 ประชาส มพ นธ6 3. ประชาส มพ นธ6ผานปOายประชาส มพ นธ ก.พ ก จกรรมท 2 ประช มต ดตามโครงการยกระด บศ กยภาพการศ กษาแม%ฮ%องสอนเพ อเตร ยมความพร0อมเข0าส % ประชาคมอาเซ ยน การด าเน นประช มต ดตามผลการด าเน นโครงการยกระด บศ กยภาพการศ กษาแมฮองสอนเพ อเตร ยม ความพรอมเขาส ประชาคมอาเซ ยน เพ อสร ปผลการด าเน นงาน ว เคราะห6อ ปสรรค และแนวทางแกไขก จกรรม ท ผานประจ าเด อนก มภาพ นธ6 เม อว นท 5 ก มภาพ นธ ณ หองประช มศ นย6ภาษาและการเร ยนร เพ อช ว ต และส งคม อาคารชานกะเล ก จกรรมท 3 การประช มเคร อข%ายความร%วมม อ โครงการพ ฒนาท กษะอาช พด0าน ICT ยกระด บมาตรฐาน ฝม อแรงงานส %ประชาคมอาเซ ยน คร งท 2 การด าเน นการประช มน าเสนอผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาท กษะอาช พดาน ICT ยกระด บ มาตรฐานฝ.ม อแรงงานส ประชาคมอาเซ ยนท ผานมารอบ 3 เด อน เพ อสรางความเขาใจ ความรวมม อและเตร ยม ความพรอมในการจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เพ อการพ ฒนาท กษะอาช พดาน ICT แกผ ประกอบการ ผ วางงาน ภายใตโครงการมหกรรมยกระด บศ กยภาพเม องแมฮองสอนเตร ยมความพรอมส ประชาคมอาเซ ยน เม อว นท 13 ก มภาพ นธ ณ หองประช มศ นย6ภาษาและการเร ยนร เพ อช ว ตและส งคม อาคารชานกะเล ม ผ เขารวมการประช ม จ านวน 23 คน ใชงบประมาณท งส น 9,530 บาท ก จกรรมท 4 การอบรมหล กส ตรพน กงานการใช0คอมพ วเตอร. โปรแกรมตารางการท างาน Microsoft Excel การอบรมท ม งเนนการฝWกท กษะการปฏ บ ต ดานโปรแกรมตารางค านวณ การจ ดการแฟOมตารางขอม ล โดยด าเน นการอบรมระหวางว นท 4-7 ก มภาพ นธ เวลา น. และทดสอบมาตรฐานฝ.ม อ แรงงานในว นท 8 ก มภาพ นธ ณ ศ นย6พ ฒนาท กษะและการเร ยนร ICT แมฮองสอน อาคารหมอกใหม โดยม ว ตถ ประสงค6เพ อพ ฒนาท กษะความร ความสามารถในการใชงานโปรแกรมแผนตารางการท างาน MS Excel 2007 ใหไดตามมาตรฐานฝ.ม อแรงงานแหงชาต ตลอดจนไดร บการร บรองมาตรฐานฝ.ม อแรงงาน และสามารถน าความร ท ไดไปใชประกอบในปฏ บ ต งานและการสรางอาช พตอไป ในการอบรมม ผ เขารวมการอบรมจ านวน 37 คน ผานการอบรมท งส น 34 คน และผานการทดสอบ มาตรฐานฝ.ม อแรงงานจ านวน 23 คน ใชงบประมาณในการด าเน นงานจ านวน 53,646 บาท ก จกรรมท 5 การอบรมหล กส ตร โปรแกรมจ ดการฐานข0อม ล Microsoft Access การอบรมหล กส ตรโปรแกรมการจ ดการฐานขอม ลดวยโปรแกรม Microsoft Access เปgนการอบรมท ม งหว งใหผ ผานการอบรมไดม ท กษะความช านาญ รองร บตอการจางงาน การปฏ บ ต งานและสามารถน าเอา ความร ไปปร บประย กต6ใชก บการท างาน ตลอดจนการไดร บรองท กษะความสามารถดานคอมพ วเตอร6รองร บตอ การกาวส การแขงข นของตลาดแรงงานตอไป จ ดด าเน นการอบรมระหวางว นท ก มภาพ นธ เวลา น. และทดสอบท กษะ ในว นท 22 ก มภาพ นธ ณ ศ นย6พ ฒนาท กษะและการเร ยนร ICT แมฮองสอน อาคารหมอกใหม โดยม ว ตถ ประสงค6เพ อพ ฒนาท กษะความร ความสามารถในการใชงานโปรแกรมการจ ดการฐานขอม ล Microsoft Access 2007 ตลอดจนไดร บการยกระด บท กษะอาช พและการร บรองท กษะความสามารถดานคอมพ วเตอร6 ในการอบรมม ผ เขารวมการอบรมจ านวน 23 คน ผานการอบรมท งส น 16 คน และอย ระหวางการ ประเม นผลการทดสอบร บรองท กษะความสามารถดานคอมพ วเตอร6 ซ งใชงบประมาณในการด าเน นงานจ านวน 40,336 บาท ก จกรรมท 6 การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร 0เพ อการพ ฒนาท กษะอาช พด0าน ICT ภายใต0งานมหกรรม ยกระด บศ กยภาพเม องแม%ฮ%องสอนเตร ยมความพร0อมส %ประชาคมอาเซ ยน ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เพ อการพ ฒนาท กษะอาช พดาน ICT ก จกรรม ก จกรรมท ม งเนนสงเสร ม สน บสน นการเร ยนร เพ มพ นท กษะทางดานอาช พ ไอท และเทคโนโลย สารสนเทศ เปhดโอกาสใหประชาชน ช มชน คนวางงาน น กเร ยน น กศ กษา และผ ใกลส าเร จการศ กษา ไดทดสอบความถน ดทางดานอาช พ เปhดโลก ท ศน6จากการฟjงบรรยาย เสวนามอบความร ดานการเตร ยมความพรอมจากว ทยากรผ เช ยวชาญ อ นจะเปgนการ สรางศ กยภาพและความเขาใจของแรงงานจ งหว ดแมฮองสอนในการเตร ยมความพรอมเพ อรองร บการเขาส การ เปhดเสร ประชาคมอาเซ ยนในป ด าเน นการจ ดงานในว นท 28 ก มภาพ นธ เวลา น. ณ หอประช ม อาคารบ ญช ตร ทอง โดยม นางนฤมล ปาลว ฒน6 ทานผ วาราชการจ งหว ดแมฮองสอน ใหเก ยรต เปgนประธานใน พ ธ เปhดงาน ใชงบประมาณในการด าเน นการจ ดก จกรรม จ านวน 250,000 บาท โดยม หนวยงานเคร อขาย ภาคราชการ เอกชน เขารวมจ ดน ทรรศการ ก จกรรมกวา 40 แหง และม ผ สนใจ ผ วางงาน ผ ตองการหางานท า ผ ใกลส าเร จการศ กษา น กเร ยน น กศ กษา ประชาชน ช มชนในจ งหว ด แมฮองสอนจากท กอ าเภอเขารวมงาน กวา 500 คน ผ เขารวมก จกรรมไดเร ยนร เก ยวก บการพ ฒนาท กษะอาช พ การเพ มศ กยภาพทางดานอาช พ การเตร ยมความพรอมดานอาช พ อาเซ ยน ผานก จกรรม ร ปแบบ และ กระบวนการแสดง ความสามารถและศ กยภาพเช งสรางสรรค6 ตลอดจนการเพ มความร ความเขาใจ ประส ทธ ภาพ ศ กยภาพของแรงงานรองร บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน จากบ ธน ทรรศการ 6. ระบ ว ธ ด าเน นการ ด าเน นการเอง จางเหมา 7. สถานท ด าเน นการ ด าเน นการ ณ ศ นย6พ ฒนาท กษะและการเร ยนร ICT แมฮองสอน ต าบลจองค า อ าเภอเม อง จ งหว ด แมฮองสอน 8. ผลการด าเน นงาน ย งไมไดด าเน นการ อย ระหวางด าเน นงานตามโครงการ อย ระหวางจ ดซ อจ ดจาง ด าเน นการเสร จแลว 9. งบประมาณ งบประมาณ...1,600, บาท (ตามโครงการ) เบ กจายแลว , บาท คงเหล อ...1,011,798...บาท 10. งบลงท น ได0ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ0างแล0วได ผ ร บจาง ค อ ว ธ การจ ดซ อจ ดจาง ลงนามส ญญาเม อ ส นส ดส ญญาเม อ ม เง นเหล อจาย ภาพถ%ายการด าเน นโครงการ ก จกรรมด าเน นการในเด อน ก มภาพ นธ ) การประชาส มพ นธ.โครงการ ด าเน นการประชาส มพ นธ6โครงการพ ฒนาท กษะอาช พดาน ICT ยกระด บมาตรฐานฝ.ม อแรงงานส ประชาคมอาเซ ยนผานส อและก จกรรมตาง ๆ ท ง 7 อ าเภอ ปOายไวน ลประชาส มพ นธ6โครงการต ดต ง ณ อ าเภอปางมะผา ปOายไวน ลประชาส มพ นธ6โครงการต ดต ง ณ อ าเภอข นยวม ปOายไวน ลประชาส มพ นธ6โครงการต ดต ง ณ อ าเภอแมสะเร ยง ปOายไวน ลประชาส มพ นธ6โครงการต ดต ง ณ อ าเภอแมลานอย ปOายไวน ลประชาส มพ นธ6โครงการต ดต ง ณ อ าเภอปาย ปOายไวน ลประชาส มพ นธ6โครงการต ดต งในเขตอ าเภอเม องแมฮองสอน ปOายไวน ลรถแหประชาส มพ นธ6 2) การประช มต ดตามโครงการยกระด บศ กยภาพการศ กษาแม%ฮ%องสอนเพ อเตร ยมความพร0อมเข0า ส %ประชาคมอาเซ ยน การด าเน นประช มต ดตามผลการด าเน นโครงการยกระด บศ กยภาพการศ กษาแมฮองสอนเพ อเตร ยม ความพรอมเขาส ประชาคมอาเซ ยน เพ อสร ปผลการด าเน นงาน ว เคราะห6อ ปสรรค และแนวทางแกไขก จกรรม ท ผานประจ าเด อนก ม
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks