แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ - PDF

Description
แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ 1.สาระสาค ญ บ านพ กอาศ ยโดยท วไปน นประกอบด วยส วนของโครงสร างหล กๆ ได แก ฐานราก เสา คาน

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 25 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการสอนท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ 1.สาระสาค ญ บ านพ กอาศ ยโดยท วไปน นประกอบด วยส วนของโครงสร างหล กๆ ได แก ฐานราก เสา คาน พ นและ หล งคาประกอบก นเป นองค อาคารของต วบ าน การหาปร มาณงานโครงสร างน นแยกเป น 5 ส วนหล กๆ ค อ งาน คอนกร ต งานเหล กเสร ม งานลวดผ กเหล ก งานไม แบบ งานตะป 2.จ ดประสงค การสอน 4.1 ร เก ยวก บงานฐานราก บอกความสาค ญของฐานราก บอกส วนประกอบของฐานราก 4.2 เข าใจเก ยวก บงานประมาณราคาฐานราก อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณทรายหยาบอ ดแน น อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณคอนกร ตหยาบ อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณคอนกร ตโครงสร าง อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณเหล กเสร มฐาน อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณเหล กร ดรอบฐาน อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณลวดผ กเหล ก อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณไม แบบ อธ บายว ธ คานวณหาปร มาณตะป 4.10 ปฏ บ ต การประมาณราคางานโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก คานวณหาปร มาณว สด ท ใช ในงานฐานราก ใบความร ท 4 หน วยท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ส ปดาห ท 4 ช อหน วย งานโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก จานวน 2 คาบ 4.1 งานฐานราก ความสาค ญของงานฐานราก ฐานราก (FOOTTING) เป นโครงสร างส วนล างส ดของอาคารท จะต องแบกร บน าหน กท งหมดต วของอาคารและ น าหน กจรท กระทาก บอาคารตลอดเวลาเพ อถ ายลงส ด น ณ บร เวณน นๆถ าจะเปร ยบเท ยบก บ มน ษย เราฐานรากก เปร ยบเสม อนเท าท จะต องแบกร บน าหน กท งหมดของร างกายท เคล อนไหวไปมาโดยม แรงต านจากรอบต วท ก ว นาท ด งน นฐานรากจ งต องม ความแข งแรงมากพอท จะท าให อาคารทรงต วอย ได โดยม แรงต านจากธรรมชาต รอบ ด านตลอดเวลา ส วนประกอบของงานฐานรากประกอบด วย 1.ทรายอ ดแน นรองก นหล ม ใช เป นต วเช อมด นและปร บระด บผ วพ นท ก นหล มให เร ยบเพ อความสะดวก เร ยบร อยในการทางาน ความหนาท ใช โดยท วไปประมาณ 0.05 เมตรหร อ 5 เซนต เมตร ( หน วยท ใช ในการ คานวณหาปร มาตร เป นล กบาศก เมตรหร อ ม 3 ) 2.คอนกร ตหยาบหร อคอนกร ตท ม อ ตราส วนผสม 1 : 3 : 5 ( ป นซ เมนต ปอร ตแลนด 1 ส วน ทรายหยาบ 3 ส วน และห น 5 ส วน ) ทาหน าท เป นต วป องก นไม ให เหล กโครงสร างส มผ สก บทรายรองก นหล ม ซ งอาจทาให เหล กเก ดสน มได ง ายข น ความหนาท ใช โดยท วไปประมาณ 0.05 เมตรหร อ 5 เซนต เมตรหร อข นอย ก บรายการ คานวณทางว ศวกรรม( หน วยท ใช ในการคานวณหาปร มาตร เป นล กบาศก เมตรหร อ ม 3 ) 3.เหล กตะแกรงเสร มโครงสร าง( หน วยท ใช ในการคานวณหาปร มาณ เป นก โลกร ม ) ปร มาณท ใช ข นอย ก บรายการคานวณทางว ศวกรรม 4.เหล กร ดรอบเหล กตะแกรงฐานราก (ถ าม ) เป นเหล กท ใช ย ดประคองปลายเหล กตะแกรงฐานรากไม ให ล มเอ ยงไปทางใดทางหน ง 5.ลวดผ กเหล ก ปร มาณท ใช เหล ก 1 ก โลกร ม ใช ลวด ก โลกร ม ( เหล ก 1 ต น ต อ ลวด 18 ก โลกร ม ) ( หน วยท ใช ในการคานวณหาปร มาณ เป นก โลกร ม ) 6.คอนกร ตโครงสร างเป นคอนกร ตท ม อ ตราส วนผสม 1: 2 : 4 ( ป นซ เมนต ปอร ตแลนด 1 ส วน ทราย หยาบ 2 ส วน และห น 5 ส วน ) ม ระยะในการห อห มเหล กไม น อยกว าข างละ 3 เซนต เมตร โดยรอบ( หน วยท ใช ในการคานวณหาปร มาตร เป นล กบาศก เมตรหร อ ม 3 ) ปร มาตรท ใช ข นอย ก บรายการคานวณทางว ศวกรรม 7.ไม แบบ ไม ท ใช ทาแบบโดยท วไปเป นชน ดไม เน ออ อน เน องความสะดวกและรวดเร วในการท างาน ไม แบบท ใช ในงานฐานรากประกอบด วย 2 ชน ด ค อไม แบบและไม ค าย น ถ าเป นไม แบบใช ไม ท ม ขนาดความหนา อย างน อย 1 น ว ความกว างข นอย ก บล กษณะของงาน ถ าเป นไม ค าย นใช ไม ท ม ขนาดความหนา 1-1/2 น ว ความ กว าง 3 น ว 8.ตะป ใช ในการประกอบไม แบบให เข าก นหร อเป นช นเด ยวก นปร มาณไม แบบ 1ตารางเมตร ใช ตะป 0.25 ก โลกร ม( หน วยท ใช ในการค านวณหาปร มาณ เป นก โลกร ม ) การประมาณการหาว สด ท ใช ในงานฐานรากประกอบด วย 1. ทรายหยาบอ ดแน น (หน วยท ใช เป นล กบาศก เมตร, ลบ.ม.) 2. คอนกร ตหยาบ (หน วยท ใช เป นล กบาศก เมตร, ลบ.ม.) 3. คอนกร ตโครงสร าง (หน วยท ใช เป นล กบาศก เมตร, ลบ.ม.) 4. เหล กเสร มฐานราก (หน วยท ใช เป นก โลกร ม, กก.) 5. เหล กร ดรอบฐานราก (ถ าม ) (หน วยท ใช เป นก โลกร ม, กก.) 6. ลวดผ กเหล ก (หน วยท ใช เป นก โลกร ม, กก.) 7. ไม แบบ (หน วยท ใช เป นล กบาศก ฟ ต, ลบ.ฟ.) 8. ตะป (หน วยท ใช เป นก โลกร ม, กก.) 4.2 งานประมาณราคาฐานราก ต วอย างท 1 จากร ปท 4.1 จงหาปร มาณงานโครงสร างฐานราก ร ปท 4.1 แบบแสดงร ปต ดฐานราก 4.2.1 ว ธ คานวณหาปร มาณทราบหยาบอ ดแน น ว ธ ค ด จากส ตรการหาปร มาตร = ความกว าง x ความยาว x ความส ง ( ความหนา ) = 1.00 x 1.00 x 0.10 ม. = 0.10 ลบ.ม. ตอบ ว ธ คานวณหาปร มาณคอนกร ตหยาบ ว ธ ค ด จากส ตรการหาปร มาตร = ความกว าง x ความยาว x ความส ง ( ความหนา ) = 1.00 x 1.00 x 0.10 ม. = 0.10 ลบ.ม. ตอบ ตารางท 4.1 ว สด มวลรวมของคอนกร ตหยาบส วนผสม 1: 3 : 5 ใน 1 ลบ.ม. ว สด ผสม จานวน หน วย 1. ป นซ เมนต ปอร ตแลนด 260 กก. 2. ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. 3. ห นเบอร ลบ.ม. 4. น า 180 ล ตร การแยกปร มาณว สด ท ใช ผสมคอนกร ตหยาบรองใต ฐานราก (ใช ข อม ลตารางท 4.1) ได (1) ป นซ เมนต ปอร ตแลนด = 0.10 x 260 = 26 กก. หร อเป นจานวนถ ง (1 ถ ง = 50 กก.) = 26 / 50 = 0.52 ถ ง (2) ทรายหยาบ = 0.10 x 0.62 = ลบ.ม. (3) ห นเบอร 1-2 = 0.10 x 1.03 = 0.11 ลบ.ม. (4) น า = 0.10 x 180 = ล ตร ว ธ คานวณหาปร มาณคอนกร ตโครงสร าง ว ธ ค ด จากส ตรการหาปร มาตร = ความกว าง x ความยาว x ความส ง ( ความหนา ) = 1.00 x 1.00 x 0.30 ม. = 0.30 ลบ.ม. ตอบ ตารางท 4.2 ว สด มวลรวมของคอนกร ตโครงสร างส วนผสม 1: 2 : 4 ใน 1 ลบ.ม. ว สด ผสม จานวน หน วย 1. ป นซ เมนต ปอร ตแลนด 342 กก. 2. ทรายหยาบ 0.57 ลบ.ม. 3. ห นเบอร ลบ.ม. 4. น า 180 ล ตร การแยกปร มาณว สด ท ใช ผสมคอนกร ตโครงสร างฐานราก (ใช ข อม ลตารางท 4.2) ได (1) ป นซ เมนต ปอร ตแลนด = 0.30 x 342 = กก. หร อเป นจานวนถ ง (1 ถ ง = 50 กก.) = / 50 = 2.05 ถ ง (2) ทรายหยาบ = 0.30 x 0.57 = 0.17 ลบ.ม. (3) ห นเบอร 1-2 = 0.30 x 1.09 = 0.33 ลบ.ม. (4) น า = 0.30 x 180 = ล ตร ว ธ ค ด ว ธ ค ด ว ธ ค ด ว ธ คานวณหาปร มาณเหล กเสร มฐานราก การหาปร มาณเหล กเสร มฐาน ( DB 12 ม ลล เมตร) = {( ความกว างของฐาน ระยะห มคอนกร ต 2 ข าง )+ [((ความหนาของฐานราก ระยะห ม คอนกร ต 2 ข าง+ระยะงอปลาย)x2] x จานวนเหล กเสร ม } + {( ความยาวของฐาน ระยะห ม คอนกร ต 2 ข าง )+ [(( ความหนาของฐาน ระยะห มคอนกร ต 2 ข าง+ระยะงอปลาย)x2] x จานวนเหล กเสร ม} = {( ) + [ ( ) x 2 ] x 6} + {( ) + [ ( ) x 2 ] x 6} ความยาวรวม = ม. ทาความยาวเป นน าหน ก = x = กก. ตอบ ว ธ คานวณหาปร มาณเหล กร ดรอบฐาน การหาปร มาณเหล กร ดรอบฐาน ( RB 9 ม ลล เมตร) = {[( ความกว างของฐาน ระยะห มคอนกร ต 2 ข าง) x 2] + [( ความ ยาวของฐาน ระยะห มคอนกร ต 2 ข าง) x 2]} + ระยะงอปลาย 2 ข าง = {[( ) x 2] + [( ) x 2 ]} เหล กร ดรอบฐานยาว = 3.80 ม. ทาความยาวเป นน าหน ก = 3.80 x กก. = 1.90 กก. ตอบ ว ธ คานวณหาปร มาณลวดผ กเหล ก การหาปร มาณลวดผ กเหล ก (เหล กเส น 1 ก โลกร ม ใช ลวด ก โลกร ม) = น าหน กเหล กท งหมด (ข อ ข อ 4.2.5) x (ค าคงท ) = ( ) x กก. = 0.33 กก. ตอบ 4.2.7 ว ธ คานวณหาปร มาณไม แบบ ว ธ ค ด การหาปร มาณไม แบบ (ใช ไม แบบหนา 1 น ว หร อ เมตร) = {[( ความกว างของฐานราก + ความหนาของไม แบบ ) x 2]+ [( ความยาว ของฐานราก + ความหนาของไม แบบ) x 2]} x ความส งของฐานราก = {[( ) x 2 ]+[( ) x 2]} x 0.30 = 1.23 ตร.ม. ตอบ ทา ตร.ม. เป น ลบ.ฟ. = 1.23 x ลบ.ฟ. = 1.12 ลบ.ฟ. ตอบ ว ธ ค ด ว ธ คานวณหาปร มาณตะป การหาปร มาณตะป (ไม แบบ 1 ตารางเมตร ใช ตะป 0.25 ก โลกร ม) = ปร มาณไม แบบท งหมด (ข อ 4.2.7) x 0.25 (ค าคงท ) = 1.23 x 0.25 กก. = 0.31 กก. ตอบ ใบงานท 3 แผ นท 1 การสอนคร งท 4 ว ชา การประมาณราคาก อสร าง 1 ช น ก ส. 2 ช อหน วยเร ยน งานโครงสร างคอนเกร ตเสร มเหล ก หน วยท 4 ช องาน การประมาณราคางานฐานราก เวลา 120 นาท จ ดประสงค การสอน 4.10 ปฏ บ ต การประมาณราคางานโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก คานวณหาปร มาณว สด ท ใช ในงานฐานราก เคร องม ออ ปกรณ - แบบแปลนท พ กอาศ ย 1 ช น - เคร องค ดเลข - ไม สเกลย อ / ขยายส วน - ด นสอ และ ปากกา ลาด บข นการ ปฏ บ ต งาน - นาแปลนท ได ร บมอบหมาย และอ ปกรณ ต างๆข นมา - ทาการอ านแบบในส วนของแบบขยายฐานรากและผ งฐานราก - น กศ กษาส งเกต ด ว า ในแบบ ส วนบร เวณใด จะทางานฐานราก - ทาการประมาณงานฐานราก ท พ กอาศ ย งานท มอบหมาย - ให น กศ กษาทาการคานวณหาปร มาณงานฐานราก ท จะใช ในการก อสร างท พ กอาศ ย 1 ช นจากแปลนท พ กอาศ ย 1 ช น ท ได ร บมอบหมาย - ให น กศ กษาเข ยนสร ปรายการคานวณ หาปร มาณงานฐานราก ท ใช ในการก อสร าง การบ าน - ให น กศ กษาเข ยนสร ปรายการค านวณ หางานฐานราก ท ใช ในการก อสร างจากแปลน ท พ กอาศ ย 1 ช น ท ได ร บมอบหมาย ข อควรระว ง - ในการอ านแบบแปลนต อง อ านด วยความรอบคอบ หากบร เวณใดไม ม ความช ดเจน ของต วเลขให ว ดด วย สเกล ตามมาตรส วนท ได กาหนดไว ในแบบ - ร กษาความสะอาดของแบบแปลนท ได ร บมอบหมาย - หล งการปฏ บ ต งานควรทาความสะอาดโต ะและเก บอ ปกรณ ให เร ยบร อย การว ดผล - ตรวจสอบความถ กต องของการคานวณปร มาณงานฐานราก - ตรวจความสะอาดของรายการคานวณ - ส งเกตความต งใจเร ยนและม ส วนร วมในห องเร ยน กาหนดส งงาน - ให ส งใบงานคร งท 3 ในต นช วโมง ของส ปดาห ท 5 ว ธ สอนและก จกรรม 1. ข นนาเข าส บทเร ยน 1.1 สนทนาซ กถามเก ยวก บงานประมาณราคางานฐานรากท น กศ กษาเคยศ กษามา 1.2 กล าวนาเก ยวก บงานประมาณราคางานฐานราก 1.3 น กศ กษาแสดงความค ดเห นความสาค ญของงานประมาณ ราคางานฐานราก 1.4 เข ยนช อเร องงานประมาณราคางานฐานรากบนกระดาน 2. ข นบอกกล าว 2.1 อธ บายถ งล กษณะของงานประมาณราคางานฐานราก พร อมท งให น กศ กษาแสดงความค ดเห น 2.2 อธ บายการอ านแบบก อสร าง โดยนาแบบก อสร างมาให น กศ กษาด เป นต วอย าง 2.3 ซ กถามความเข าใจในเน อหา 3. ข นพยายาม 3.1 น กศ กษาฟ งคาอธ บายพร อมท งแสดงความค ดเห นเก ยวก บ ความสาค ญงานประมาณราคางานฐานราก 3.2 น กศ กษาศ กษาใบความร เร องงานประมาณราคางาน ฐานราก 3.3 น กศ กษาซ กถามผ สอนในจ ดท ย งไม เข าใจ 3.5 ให น กศ กษาทาใบงาน 3.6 น กศ กษาทาใบงานเร องงานประมาณราคางานฐานราก ด วยตนเอง 4. ข นสาเร จผล 4.1 น กศ กษาทาใบงานเร องงานป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks