4.3 การกาหนดสถานะย บเล ก/ต ดโอนหน วยงาน/รอย บเล กสถานศ กษา การกาหนดสถานะย บเล ก/ต ดโอนหน วยงาน การกาหนดสถานะ รอย บเล กสถานศ กษา - PDF

Description
สารบ ญ หน า 1. ว ตถ ประสงค 2. การเข าใช งานระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา 3. การแสดงผลข อม ลระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา 4. การบร หารจ ดการข อม ลระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา 4.1 การเพ มรายช อหน วยงาน 4.2 การแก ไขช

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 22 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน า 1. ว ตถ ประสงค 2. การเข าใช งานระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา 3. การแสดงผลข อม ลระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา 4. การบร หารจ ดการข อม ลระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา 4.1 การเพ มรายช อหน วยงาน 4.2 การแก ไขช อหร อเปล ยนช อหน วยงาน 4.3 การกาหนดสถานะย บเล ก/ต ดโอนหน วยงาน/รอย บเล กสถานศ กษา การกาหนดสถานะย บเล ก/ต ดโอนหน วยงาน การกาหนดสถานะ รอย บเล กสถานศ กษา กรณ ม บ คลากรในหน วยงานท ต องการกาหนดสถานะย บเล ก/ต ดโอน หน วยงาน/รอย บเล กสถานศ กษา กรณ ยกเล กสถานะท ได กาหนดไป 4.4 การตรวจสอบการแสดงข อม ลหน วยงานหล งจากท าการเพ ม/แก ไข/ก าหนด สถานะ ค ม อการใช งานระบบ บร หารจ ดการสถานศ กษา หน วยงานทางการศ กษาท เป ดการเร ยนการสอนในป จจ บ น ม การข บเคล อนข อม ลทาง การศ กษาอย ตลอดเวลา อาจม ก อต งสถานศ กษาใหม หร อย บเล กไป ท าให เก ดข อม ลหน วยงานท ไม เป นไปตามข อเท จจร งของข อม ล โปรแกรมเพ อบร หารจ ดการข อม ลสถานศ กษาจ งเป นเคร องม อช วยให ส วนราชการสามารถบร หารจ ดการข อม ลเพ อทาการปร บปร งหร อเปล ยนช อหน วยงานให เป นไปตาม ข อเท จจร งและม ข อม ลหน วยงานท ถ กต องครบถ วนตามจานวนหน วยงานในส งก ด 1. ว ตถ ประสงค 1) ผ ใช งานสามารถตรวจสอบความถ กต องข อม ลสถานศ กษาในส งก ดได 2) ผ ใช งานสามารถปร บปร งแก ไขข อม ลสถานศ กษาในส งก ดได 3) ผ ใช งานสามารถเพ มรายช อสถานศ กษาได 4) ผ ใช งานสามารถกาหนดสถานะสถานศ กษาในส งก ดได 2. การเข าใช งานระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา - เป ดโปรแกรมบราวเซอร ในการเข าใช งานระบบ เช น Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ฯลฯ - เข าส โปรแกรมเพ อบร หารจ ดการข อม ลสถานศ กษา ท URL: - เล อกเมน ระบบเล อนเง นเด อนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในหน าระบบ ฝ งขวาม อของเว บไซต ร ปท 1 แสดงหน าหล กการเข าใช งานระบบเล อนเง นเด อนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 - กรอกช อผ ใช งานระบบกล มงานบาเหน จความชอบ (Username) และรห สผ านการเข าใช งานระบบ (Password) ต วอย าง ช อผ ใช oesa2.xxxx (oesa2 เป นผ ใช งานกล มงานบ าเหน จ ความชอบ, xxxx รห สแทนช อสาน กงานเขตพ นท การศ กษา) รห สผ าน xxxxxx (รห สผ านกล มผ ใช งาน ท จะแสดงเป นจ ดไข ปลา) กรอกข อม ลเสร จแล วกดป ม เข าส ระบบ ร ปท 2 แสดงหน ากรอกช อผ ใช งาน และรห สผ านในการเข าใช งานระบบ - จะปรากฏหน าหล กระบบการเล อนเง นเด อนของหน วยงานท เข าใช งาน ให ผ ใช กดเมน บ ญช อ ตรากาล ง ร ปท 3 แสดงหน าหล กระบบเล อนเง นเด อนของหน วยงานท เข าใช งาน 2 3. การแสดงผลข อม ลระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา - จะปรากฏหน าหล กระบบบ ญช อ ตราก าล งของหน วยงานท เข าใช งาน ให ผ ใช กดเมน บร หารจ ดการข อม ลสถานศ กษา ระบบจะแสดงหน าหล กในการบร หารจ ดการข อม ลสถานศ กษา โดยแบ งการแสดงผลเป น 2 ส วน ด งน หมายเลข 1 ส วนของตารางสร ปข อม ลสถานศ กษาแยกเป นรายอาเภอ หมายเลข 2 ส วนแสดงรายช อสถานศ กษา สถานะ และเคร องม อเพ มและแก ไขสถานศ กษา ร ปท 4 แสดงหน าหล กโปรแกรมบร หารจ ดการข อม ลสถานศ กษา ร ปท 5 แสดงหน าส วนสร ปข อม ลหน วยงานในส งก ด 3 - หมายเลข 1 ส วนของตารางสร ปข อม ลสถานศ กษาแยกเป นรายอาเภอ โดยห วของตาราง สร ปข อม ลจะแสดงรายช อสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประกอบด วย รายละเอ ยดส วนย อย ด งน ช องพ นท แสดงรายช ออาเภอท งหมดของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ช องท งหมด แสดงจานวนหน วยงานท งหมดของอาเภอในช องพ นท ช องเป ดการเร ยนการสอน แสดงจานวนหน วยงานท เป ดการเร ยนการสอนอย ในป จจ บ น ช องรอย บเล ก แสดงจานวนหน วยงานในแต ละอาเภอท ถ กกาหนดสถานะเป นรอย บเล ก ช องย บเล ก แสดงจานวนหน วยงานในแต ละอาเภอท ถ กกาหนดสถานะเป นย บเล ก ร ปท 6 แสดงหน ารายละเอ ยดช อหน วยงานในส งก ดท งหมด - หมายเลข 2 ส วนแสดงรายช อสถานศ กษา สถานะ และเคร องม อเพ มและแก ไขสถานศ กษา ประกอบด วยรายละเอ ยดส วนย อย ด งน เคร องหมายบวก เป นเคร องม อท ใช เพ มรายช อหน วยงาน ช องลาด บ ต วเลขลาด บจานวนของหน วยงานในส งก ด ช องรห สสถานศ กษา แสดงรห สต วเลขท ใช แทนรห สของหน วยงานแต ละหน วยงาน ช องสถานศ กษา แสดงช อหน วยงาน ช องตาบล แสดงช อตาบลของแต ละหน วยงาน ช องอาเภอ แสดงช ออาเภอของแต ละหน วยงาน ช องจ งหว ด แสดงช อจ งหว ดของแต ละหน วยงาน ช องเคร องม อ ใช ในการแก ไขช อหน วยงานและกาหนดสถานะหน วยงาน ช องสถานะ แสดงสถานะหน วยงานท แสดงผลในระบบ ม 3 สถานะ ด งน - เคร องหมายถ ก สถานะหน วยงานท เป ดการเร ยนการสอนอย ในป จจ บ น - ย บเล ก หน วยงานท ย บเล กตามหน งส อคาส งจาก สพฐ. - โอนไปท การต ดโอนหน วยงานไปอย ส งก ดอ น หร อเขตพ นท การศ กษาอ น - รอย บเล ก หน วยงานท อย ระหว างรอย บเล กตามคาส งของสพฐ. - แถบส แสดงสถานะ เป นแถบส ท ใช แสดงสถานะจากการกาหนดค าสถานะหน วยงานโดยผ ใช - แถบส แดง จะแสดงเม อผ ใช กาหนดค าหน วยงานเป นสถานะย บเล ก - แถบส ส ม จะแสดงเม อผ ใช กาหนดค าหน วยงานเป นสถานะรอย บเล ก 4 - การเร ยงลาด บข อม ล ระบบจะเร ยงลาด บตามอาเภอก อนแล วจ งเร ยงลาด บตามต วอ กษรช อ หน วยงาน ซ งผ ใช สามารถกดเร ยงลาด บข อม ลในช องรห สสถานศ กษา ช องสถานศ กษา ช องต าบล ช อง อาเภอและช องจ งหว ดได โดยใน 1 ช องสามารถกดได 3 คร ง ซ งร ปแบบการแสดงผลในการกดแต ละ คร งจะแสดงแตกต างก น ด งน กดคร งท 1 จะปรากฏร ปล กศรช ลงท ายช องท กด ระบบจะเร ยงข อม ลจากน อยไปมาก กดคร งท 2 จะปรากฏร ปล กศรช ข นท ายช องท กด ระบบจะเร ยงข อม ลจากมากไปน อย กดคร งท 3 ระบบจะเร ยงข อม ลตามอาเภอก อนแล วจ งเร ยงลาด บตามต วอ กษรช อ หน วยงาน 4. การบร หารจ ดการข อม ลระบบบร หารจ ดการสถานศ กษา 4.1 การเพ มรายช อหน วยงาน - กดป ม เคร องหมายบวกส เข ยว ม มขวาในหน าหล ก ระบบจะแสดงหน าฟอร มเพ มข อม ล สถานศ กษา ให ผ ใช ทาการกรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบ จากน นกดป ม เพ มข อม ล ช องช อสถานศ กษา กรอกช อหน วยงานท ต องการเพ มในระบบ ช องจ งหว ด ให เล อกจ งหว ดท เป นท ต งของหน วยงาน กรณ ท ระบบไม ระบ จ งหว ดให อ ตโนม ต เน องจากม บางเขตพ นท การศ กษาม หน วยงานภายใต ส งก ดอย ใน หลายจ งหว ด ช องอาเภอ ให เล อกอาเภอท เป นท ต งของหน วยงาน ช องตาบล ให เล อกตาบลท เป นท ต งของหน วยงาน ช องสพท. ระบบจะระบ ส งก ดเป นส งก ดท เข าใช งานให อ ตโนม ต ช องว นท เร ม ระบ ว นท เร มเป ดการเร ยนการสอนของหน วยงานตามคาส งของ สพฐ. ช องเว บไซต สถานศ กษา ระบ ช อ URL สถานศ กษาท เพ มใหม (หากม ) ป มเพ มข อม ล ใช กดบ นท กรายช อท ได ทาการกรอกรายละเอ ยดเข าไปในระบบ ป มกล บ ใช กล บหน าหล กบร หารจ ดการข อม ลสถานศ กษา ร ปท 7 แสดงหน าเพ มข อม ลสถานศ กษา 5 - ระบบจะแสดงข อม ลหน วยงานท ได ท าการเพ มเข าไปในระบบ และก าหนดสถานะเป น เคร องหมายถ กให อ ตโนม ต 4.2 การแก ไขช อหร อเปล ยนช อหน วยงาน ร ปท 8 แสดงหน าผลล พธ การเพ มช อสถานศ กษา - กดท ร ปด นสอท ายรายช อหน วยงานท ต องการแก ไข ด งร ป ร ปท 9 แสดงหน าหล กในการเล อกเมน แก ไขข อม ลสถานศ กษา - กรณ แก ไขช อ ระบบจะแสดงข อม ลหน วยงานท เล อกแก ไข ให ผ ใช เล อกแก ไขช อ แล วท าการ แก ไขช อท ม อย แล วให ถ กต องตามข อเท จจร งของหน วยงาน และระบ สาเหต ของการแก ไข จากน นกด บ นท ก ร ปท 10 แสดงหน าการแก ไขช อสถานศ กษา 6 - กรณ การเปล ยนช อ ระบบจะแสดงข อม ลหน วยงานท เล อกแก ไข ให ผ ใช เล อกเปล ยนช อ ระบบจะแสดงช องสถานศ กษาใหม ทาการกรอกช อใหม ของหน วยงานท ได ม การเปล ยนช อไปจากเด ม ตามคาส งของสพฐ. เล อกว นเด อนป ในช องเร มใช ว นท และระบ หมายเหต (ให ระบ ช อค าส งหน งส อจาก ส วนราชการท ประกาศแจ งเก ยวก บการเปล ยนช อหน วยงาน) จากน นกดบ นท ก ร ปท 11 แสดงหน าการเปล ยนช อสถานศ กษา - ระบบจะแสดงรายช อสถานศ กษาตามท ได ม การแก ไขไปในหน าหล กบร หารจ ดการข อม ล สถานศ กษา และผ ใช สามารถตรวจสอบรายช อหน วยงานท แก ไขไปแล วในหน าบร หารจ ดการข อม ล 4.3 การกาหนดสถานะย บเล ก/ต ดโอนหน วยงาน/รอย บเล กสถานศ กษา การกาหนดสถานะย บเล ก/ต ดโอนหน วยงาน - กดท ร ปด นสอ ท ายรายช อหน วยงานท ต องการกาหนดสถานะม 2 กรณ ด งน - หากผ ใช ระบ สถานะป ด ระบบจะแสดงให เล อกการป ดเน องจาก - ย บเล ก หมายถ ง หน วยงานท แจ งจาก สพฐ.ว าม การย บเล กสถานศ กษา ให ผ ใช กด ร ปด นสอท อย ท ายหน วยงาน จะปรากฏหน าแก ไขข อม ลสถานศ กษา ในช องสถานะให ผ ใช กด ป ด ระบบจะแสดงสาเหต ของการป ดให เล อก ให เล อกย บเล กและใส หมายเหต ของการย บ เล ก (ให ระบ ช อคาส งหน งส อจากส วนราชการท ประกาศแจ งเก ยวก บการย บเล กหน วยงาน) แล วทาการกดบ นท ก ร ปท 12 แสดงหน ากาหนดสถานะย บเล ก 7 - ระบบแจ งทาการอ พเดตเร ยบร อยแล ว และแสดงสถานะเป นย บเล ก แถบส พ นหล ง ช อหน วยงานจะเป นพ นส แดง ร ปท 13 แสดงผลล พธ การกาหนดสถานะย บเล ก - โอนไปท หมายถ ง การต ดโอนหน วยงานไปอย ส งก ดอ น หร อเขตพ นท การศ กษาอ น ให ผ ใช กดร ปด นสอท อย ท ายหน วยงาน จะปรากฏหน าแก ไขข อม ลสถานศ กษา ในช องสถานะ ให ผ ใช กด ป ด ระบบจะแสดงสาเหต ของการป ดให เล อก ให เล อกโอนไปท เล อกส งก ด ปลายทางท ได ทาการต ดโอนไป ใส หมายเหต (ให ระบ ช อค าส งหน งส อจากส วนราชการท ประกาศแจ งเก ยวก บการต ดโอนหน วยงาน) แล วทาการกดบ นท ก ร ปท 14 แสดงหน ากาหนดสถานะต ดโอนหน วยงาน - ในหน าหล กโปรแกรมบร หารจ ดการข อม ลสถานศ กษา หากหน วยงานไหนท ถ ก กาหนดสถานะเป นโอนไปท หน วยงานจะถ กย ายไปอย ในส งก ดตามท ผ ใช ระบบและในหน า หล กจะไม ม ช อหน วยงานน นแสดงอย การกาหนดสถานะ รอย บเล กสถานศ กษา - สถานะรอย บเล ก หมายถ ง สถานะของหน วยงานท อย ระหว างรอย บเล ก ให ผ ใช กด ร ปด นสอท อย ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks