สร ปการบร หารงานตามโครงสราง 4 ฝาย นายตฤณ ส ขนวล ประจ าปการศ กษา 2556 ของ โรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) ผ อ านวยการโรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) - PDF

Description
สร ปการบร หารงานตามโครงสราง 4 ฝาย ประจ าปการศ กษา 2556 ของ นายตฤณ ส ขนวล ผ อ านวยการโรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) โรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) หม. 5 ต.หนองใหญ. อ.ปราสาท จ.ส ร นทร3 ส าน กงานเขตพ นท การศ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปการบร หารงานตามโครงสราง 4 ฝาย ประจ าปการศ กษา 2556 ของ นายตฤณ ส ขนวล ผ อ านวยการโรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) โรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) หม. 5 ต.หนองใหญ. อ.ปราสาท จ.ส ร นทร3 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร3 เขต 3 1 งานบร หาร ว ชาการ สร ปการบร หารงานตามโครงสราง 4 ฝาย โรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) ประจ าปการศ กษา 2556 ของ นายตฤณ ส ขนวล ผ อ านวยการโรงเร ยนบานส าโรง(บางมด 2514) ฝาย/งาน งานท ปฏ บ ต ผลการด าเน นงาน 1. งานประจ าตามโครงสราง การปฏ บ ต งานประจ าตามโครงสรางเปนไปตามปกต และม ผลด าเน นการตามเปาหมาย 2. การยกระด บผลส มฤทธ ทางการ เร ยน - ก จกรรมสอนซ#อมเสร มท ก ระด บช น - ก จกรรมต วเขมเต มรอย ป.6,ป.3 - ก จกรรมส#งเสร มการอ#าน 3. การเสร มท กษะทางว ชาการ - ก จกรรมแข#งข นท กษะทาง ว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บเคร อข#าย/ระด บเขตพ นท การศ กษา จากการด าเน นการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ผลท เก ดข น ค อ น กเร ยนระด บช น ป.6 ม ผลการทดสอบ ระด บชาต (o-net ) ส งข น (ป การศ กษา 2555 คะแนน เฉล ย40.21 ป การศ กษา 2556 คะแนนเฉล ย ส งข น 1.81) น กเร ยน น กเร ยนระด บช น ป.3 ม ผลการทดสอบ ระด บชาต (NT ) ส งข น(ป การศ กษา 2555 คะแนน เฉล ย43.01ป การศ กษา 2556 คะแนนเฉล ย ส งข น 7.80) น กเร ยนอ#านออกเข ยนได เปอรJเซ นตJ น กเร ยนท กระด บช นม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนป การศ กษา 2556 เฉล ย ลดลงจากป การศ กษา 2555 เล กนอย ( เฉล ย ลดลง 1.16) เน องจากไดม การปร บปร งหล กส ตรในรายว ชาเพ มเต ม จากเด ม ว ชา คอมพ วเตอรJ เปล ยนเปน ว ชา ภาษาอ งกฤษ เพ อรองร บการเปNดประต อาเซ ยน ผลการด าเน นการเสร มท กษะทางว ชาการ โรงเร ยนไดจ ดส#งน กเร ยนเขาร#วมแข#งข นใน ก จกรรมต#าง ๆ ในระด บเคร อข#าย และไดร บการ ค ดเล อกใหเขาร#วมแข#งข นในระด บเขตพ นท การศ กษา จ านวน 5 รายการ และม ผลการแข#งข น ด งน 1) รางว ลเหร ยญเง น การแข#งข นพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ระด บป.1-3 2) 2) รางว ลเหร ยญเง นก จกรรมการสรางหน งส อ อ เลคทรอน คสJ (E-book) ระด บช นป ) รางว ลเหร ยญเง น การแข#งข นสรางภาพดวย การปะต ด ระด บ ป.4-6 4) รางว ลเหร ยญทองแดงก จกรรมการใชโปรแกรม น าเสนอ(Presentation) ระด บช น ป. 4-6 งานบร หาร ท วไป - ก จกรรมจ ดส#งน กเร ยน สอบแข#งข นท กษะคณ ตศาสตรJของ โรงเร ยนประสาทว ทยาคาร - ก จกรรมบานน กว ทยาศาสตรJ นอย - การสอบธรรมะทางกาวหนา - การสอบน กธรรมสนามหลวง - ก จกรรมการศ กษาเพ อต#อตาน การใชยาเสพต ดในเด กน กเร ยน (D.A.R.E) 4. การศ กษาต.อของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาปท 6 5) เก ยรต บ ตรเขาร#วมก จกรรมการแข#งข นเคร อง ร#อนกระดาษพ บ ระด บ ป.1-3 โรงเร ยนไดจ ดส#งน กเร ยนระด บช น ป.5,ป.6 จ านวน 5 คน เขาร#วมแข#งข นสอบแข#งข นท กษะ คณ ตศาสตรJของโรงเร ยนประสาทว ทยาคาร ผล น กเร ยนสอบไดล าด บท 22,59,145,227 และ 417 จากน กเร ยนท เขาสอบท งหมด 451 คน ก จกรรมบานน กว ทยาศาสตรJนอยไดด าเน นการ ตามก จกรรมต#าง ๆ และไดเสนอเร องขอร บตรา พระราชทาน บานน กว ทยาศาสตรJนอย ประเทศไทย น กเร ยนไดเขาร#วมสอบในโครงการธรรมะทาง กาวหนาของชมรมพ ทธศาตรJสากล และไดร บรางว ล ชมเชยท 1 และท 2 ประเภทบ คคลระด บประเทศ สน บสน นใหน กเร ยนช น ป.5 6 สอบธรรม สนามหลวงท กคน โรงเร ยนไดเขาร#วมก บสถาน ต ารวจภ ธรปราสาท ในการจ ดก จกรรมการศ กษาเพ อต#อตานการใชยาเสพต ด ในเด กน กเร ยน(D.A.R.E) ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ใชระยะเวลา 1 ภาคเร ยน (ส ปดาหJละ 1 ช วโมง) ผล ปรากฏว#าน กเร ยนม ความร ความเขาใจเก ยวก บการ ประพฤต ตน / สารเสพต ดและพ ษภ ย และม พฤต กรรมท ด ข น ไม#ม การใชสารเสพต ดในเด กน กเร ยน น กเร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 ศ กษาต#อ 100 เปอรJเซ นตJ ในโรงเร ยน ประสาท ว ทยาคาร โรงเร ยนตาเบาว ทยา โรงเร ยนบานพลวง (พรหมบ าร งราษฎรJ) และโรงเร ยนบานเสกกอง 1. งานประจ าตามโครงสราง การปฏ บ ต งานประจ าตามโครงสรางเปนไปตามปกต และเหมาะสม ผลการด าเน นการเปนไปตามเปาหมาย และเก ดประส ทธ ภาพ 2. การด าเน นการตามโครงการ/ ก จกรรมพ เศษ ไดแก. - โครงการโรงเร ยนส#งเสร มส ขภาพ - โครงการส าโรงเร ยนร ส #พอเพ ยง ผลการด าเน นการตามโครงการ/ก จกรรมพ เศษ โรงเร ยนบานส าโรง (บางมด 2514) ไดร บการ ประเม นโรงเร ยนส#งเสร มส ขภาพ ประจ าป 2556 ซ งผล ผ#านการประเม นระด บ เหร ยญทอง โรงเร ยนไดด าเน นการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง เช#น ก จกรรมสหกรณJ การออม การเพาะเห ด เล ยงปลา ปล กพ ชผ กสวนคร ว น าหม กช วภาพ น ายา 2 - ก จกรรมโรงเร ยนว ถ พ ทธ - ก จกรรมการศ กษาเพ อต#อตาน การใชยาเสพต ดในเด กน กเร ยน (D.A.R.E) - ก จกรรมสวนพฤกษศาสตรJ โรงเร ยน - ก จกรรมบานน กว ทยาศาสตรJ นอย - ก จกรรมการร#วมแข#งข นก ฬาระด บ ต#าง ๆ - การเผยแพร#ประชาส มพ นธJข#าวสาร ส #ช มชน สาธารณะ เอนกประสงคJ เปนตน โดยไดร บการสน บสน นอย#างด จากช มชน และงบประมาณจาก องคJการบร หารส#วน ต าบลหนองใหญ# และโคเออรJ ผลท เก ดข นค อน กเร ยน สามารถปฏ บ ต ม รายไดจากการด าเน นก จกรรม และน า ผลผล ตมาเปนอาหารกลางว นดวย ช มชนม ความพ ง พอใจ โรงเร ยนไดจ ดก จกรรมโรงเร ยนว ถ พ ทธเช#น การ เขาค#ายพ ทธบ ตร, ค#ายย วธรรมท ต,สอบธรรม สนามหลวง,สอบธรรมทางกาวหนา,น งสมาธ,สวดมนตJ ประจ าว น เปนตน ผลการด าเน นการน กเร ยนม พฤต กรรมท ด ข น โรงเร ยนไดเขาร#วมก บสถาน ต ารวจภ ธรปราสาท ในการจ ดก จกรรมการศ กษาเพ อต#อตานการใชยาเสพต ด ในเด กน กเร ยน(D.A.R.E) ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ใชระยะเวลา 1 ภาคเร ยน โรงเร ยนไดสม ครเขาร#วมโครงการอน ร กษJ พ นธ กรรมพ ชฯ อ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และไดเขา ร#วมประช มกล #มโรงเร ยนสวนพฤกษศาสตรJจ งหว ด ส ร นทรJ ก จกรรมบานน กว ทยาศาสตรJนอยไดด าเน นการ ตามก จกรรมต#าง ๆ และไดเสนอเร องขอร บตรา พระราชทาน บานน กว ทยาศาสตรJนอย ประเทศไทย ก จกรรมการแข#งข นก ฬาในระด บต#าง ๆ ท งใน ระด บต าบลหนองใหญ# ระด บเคร อข#ายหนองใหญ#โคก สะอาด ก จกรรมก ฬา สพป.สร.3และไดเปนต วแทน เคร อข#ายหนองใหญ#โคกสะอาด เขาแข#งข นตะกรอลอด ห#วงในระด บเขตพ นท ฯ โรงเร ยนไดด าเน นการเผยแพร#ขอม ลข#าวสารการ ด าเน นงานของโรงเร ยนผ#านช#องทางต#าง ๆ เช#น การ ประช ม การดผยแพร#ผ#านเอกสาร การจ ดท าเวปไซตJ :www.facebook.com/bansumrong 3. การพ ฒนาอาคารสถานท โรงเร ยนบานส าโรง (บางมด 2514) ไดด าเน นการ พ ฒนาอาคารสถานท โดยการม ส#วนร#วมของผ ปกครอง ช มชน ท งก าล งกาย ก าล งทร พยJ เช#น หอพระพ ทธร ป, น าตกจ าลอง, ปร บปร งหองสม ดปร บปร งหอง 3 คอมพ วเตอรJ,ปร บปร งหองส าน กงาน, ปร บปร งอาคาร เร ยน(เสา), ปร บปร งภ ม ท ศนJ เปนตน จนสามารถพ ฒนา บร บทสภาพแวดลอมของโรงเร ยน ไดสวยงาม ร#มร น ปลอดภ ย ด งเอกล กษณJของโรงเร ยนท ว#า บรรยากาศด ช ว ม ส ข 4. การประสาน การใหความ ร.วมม อก บองค3กร / หน.วยงานอ น งานบร หารบ คคล 1. งานประจ าตามโครงสราง 2. การสน บสน นบ คลากรบร การ ส งคม/สาธารณะ โรงเร ยนไดร#วมม อก บหน#วยงานอ น ๆ ท งในการ พ ฒนาผ เร ยน และส งคมส#วนรวม เช#น สถาน ต ารวจภ ธรในการจ ดก จกรรมการศ กษาเพ อ ต#อตานการใชยาเสพต ดในเด กน กเร ยน(D.A.R.E) และ การประเม นต ารวจช ดช มชนส มพ นธJ กกต.จ งหว ดส ร นทรJ ในการร#วมใหขาราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา เปนคณะกรรมการประจ า หน#วยเล อกต งการเล อกต งนายกองคJการบร หารส#วน ต าบลหนองใหญ#,สมาช กสภาผ แทนราษฎร,สมาช ก ว ฒ สภา องคJการบร หารส#วนต าบลหนองใหญ# ในการเขา ร#วมประช มเสนอความค ดเห น การเขาร#วมเปนกรรมการ ช ดต#าง ๆ การร#วมก จกรรมส าค ญต#าง ๆ การอน เคราะหJ สถานท จ ดเปนศ นยJพ ฒนาเด กเล ก(ช วคราว) โรงเร ยน / หน#วยงาน / องคJกรอ น ๆ ท จ ด ก จกรรมระดมท นเพ อพ ฒนา โรงเร ยนไดสน บสน นตลอด มา ผ อ านวยการโรงเร ยน เปนท ปร กษาโครงการว จ ย การพ ฒนาต วแบบการจ ดการเร ยนร เพ อสรางเสร ม ท กษะช ว ตของว ยร #นตอนตนท ม ความบกพร#องทางการ ไดย น ท นว จ ยจากสถาบ นว จ ยระบบสาธารณส ข (สวรส.) ส าน กงานพล งงานจ งหว ดพ ทล ง โดยผ อ านวยการ โรงเร ยน เปนว ทยากรอบรม การฝกท กษะการเปนน ก จ ดกระบวนการแบบม สวนรวมและอบรมน กเทคโนโลย พล งงาน การปฏ บ ต งานประจ าตามโครงสรางเปนไปตามปกต และเหมาะสม ผลการด าเน นการเปนไปตามเปาหมาย และเก ดประส ทธ ภาพ โรงเร ยนไดสน บสน นใหบ คลากรไดม จ ตสาธารณะ โดยการช#วยเหล อส งคม สาธารณะตาม และใหความ ร#วมม อก บองคJกร หน#วยงานอ น ท ไดร บการรองขอ หร อ 4 ตามท จ าเปนและเหมาะสม เช#น ล กจางประจ าช#วยเหล อ ซ#อมแซมโรงเร ยนเจร ญราษฎรJ การสรางก ฏ ด น ส าน ก ปฏ บ ต ธรรมลานห นปtาโมกขJ / ผ อ านวยการไปเปน ว ทยากรอบรมใหส าน กงานพล งงานจ งหว ดพ ทล ง / เปน ท ปร กษาโครงการว จ ย การพ ฒนาต วแบบการจ ดการ เร ยนร เพ อสรางเสร มท กษะช ว ตของว ยร #นตอนตนท ม ความบกพร#องทางการไดย น ท นว จ ยจากสถาบ นว จ ย ระบบสาธารณส ข (สวรส.)/ เปนกรรมการปร บเปล ยน พฤต กรรมการด มส ราของว ยร #น ขององคJการบร หารส#วน ต าบลหนองใหญ# เปนตน 3. การสน บสน นใหบ คลากรได พ ฒนาตนเองในดานต.าง ๆ 4. ผลการปฏ บ ต งาน/รางว ลของ บ คลากร โรงเร ยนไดสน บสน นใหบ คลากรไดพ ฒนาตนเองใน ดานต#าง ๆ ในการพ ฒนาตนเองเพ อการเร ยนร ตามกล #ม สาระต#าง ๆ /หนาท ความร บผ ดชอบ และสน บสน นใหม การพ ฒนาตนเองตามความสนใจนอกเหน อจากหนาท ประจ า เพ อน ามาสน บสน นการจ ดการศ กษา เช#น การ น าเสนองานว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา ของ นางน ชาภ ทร ผะงาต น ตถJ และ การอบรมการผล ตส อบทเร ยนและ แบบทดสอบออนไลนJ จ ดโดย สพม.33 ของ นางน ชา ภ ทร ผะงาต น ตถJ / ผ อ านวยการ เขาร บการอบรม ภาษาม อเบ องตนเพ อการส อสารก บผ บกพร#องทางการ ไดย น ขาราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาของ โรงเ
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks