งวดท 4 - จ ายเง นร อยละ 20 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ต ดต งและส งมอบ งวดท 3 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว - PDF

Description
13. การจ ายเง น กรมฯ จะจ ายเง นให ผ ชนะการประกวดราคาเม อ งวดท 1 - จ ายเง นร อยละ 30 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ส งมอบงวดท 1 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว งวดท 2 - จ ายเง นร อยละ 30 ของม ลค

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 51 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
13. การจ ายเง น กรมฯ จะจ ายเง นให ผ ชนะการประกวดราคาเม อ งวดท 1 - จ ายเง นร อยละ 30 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ส งมอบงวดท 1 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว งวดท 2 - จ ายเง นร อยละ 30 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ต ดต งและส งมอบ งวดท 2 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว งวดท 3 - จ ายเง นร อยละ 20 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ต ดต งและส งมอบ งวดท 3 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว งวดท 4 - จ ายเง นร อยละ 20 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ต ดต งและส งมอบ งวดท 4 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว โดยกรมฯ ขอสงวนส ทธ ในการตรวจสอบ ความถ กต องของระบบงานให ใช งานได ตามขอบเขตงานและสามารถใช งานได จร งจนเป น ท น าพอใจ ผ เสนอราคาม ส ทธ เสนอขอร บเง นล วงหน า ในอ ตราไม เก นร อยละ 15 ของราคาส งของท เสนอ ขาย ท งน จะต องส งมอบหล กประก นเง นล วงหน า เป นพ นธบ ตรร ฐบาลไทย หร อหน งส อค าประก นของ ธนาคารในประเทศ หร อหน งส อค าประก นของบร ษ ทเง นท น หร อบร ษ ทเง นหล กทร พย ท ได ร บอน ญาตให ประกอบก จการเง นท นเพ อการพาณ ชย และประกอบธ รก จค าประก น ตามประกาศของธนาคารแห ง ประเทศไทย ซ งได แจ งเว ยนช อให ส วนราชการต างๆ ทราบแล วโดยอน โลม ให แก กรมฯ ก อนการร บช าระเง น ล วงหน าน น 14. ป ญหาข อข ดแย งและการต ความ ในกรณ ท ม ความจ าเป นต องต ความข อใด หร อม ข อความใดท ข ดแย งในประกาศประกวดราคา หร อเอกสารเสนอราคา หร อเอกสารอ นใดก ตาม ซ งม ความจ าเป นต องว น จฉ ยต ดส นในการประกวดราคา เป นไปด วยความเร ยบร อย และบรรล ว ตถ ประสงค กรมการบ นพลเร อนสงวนส ทธ ท จะเป นผ ต ความและ ว น จฉ ยข อข ดแย ง ซ งให ถ อเป นอ นเด ดขาดและถ งท ส ด 15. ล ขส ทธ ซอฟต แวร ล ขส ทธ ในระบบงานท งหมด ตลอดจนกรรมส ทธ ค ม อ หร อเอกสารต าง ๆ ของระบบงานท งหมด ให ตกเป นของกรมการบ นพลเร อน ท นท ท ม การส งมอบ ระบบ Software ท งหมด ท ผ ชนะการประกวดราคาส งมอบให กรมการบ นพลเร อนต องอน ญาตให กรมการบ นพลเร อนใช งานได อย างถ กต องตามกฎหมาย หากโปรแกรมส วนใดท พ ฒนาข นเพ มเต ม ต องยกให เป นล ขส ทธ ของกรมการบ นพลเร อน แต หากเป นโปรแกรมส าเร จ (Package Software) ต องอน ญาตให กรมการบ นพลเร อนม ส ทธ ใช งาน ปร บปร งแก ไข หร อเพ มเต มระบบโปรแกรม ใน ส วนท ไม ใช หน าท การท างานหล ก (Core Function) ของโปรแกรมส าเร จน นได ตามความต องการ โดยผ เสนอราคาจะต องมอบ โปรแกรมต นฉบ บของโปรแกรมท พ ฒนาหร อปร บปร งแก ไขเพ มเต ม (Source Code) พร อมท งรายละเอ ยดอธ บายเง อนไขในการเช อมต อก บการท างานหล ก (Core Function Interface Parameters) กรณ ท ผ ชนะการประกวดราคาใช ซอฟต แวร อ น ๆ เพ มเต มจากท ก าหนดไว หร อใช โปรแกรมในการ พ ฒนาระบบงานท กรมการบ นพลเร อนไม ม ล ขส ทธ แต กรมการบ นพลเร อนเห นชอบ ผ ชนะการ ประกวดราคาจะต องมอบล ขส ทธ ให กรมการบ นพลเร อน เพ อให เพ ยงพอต อการใช งานจร งได 11 15.3. ผ ชนะการประกวดราคาจะต องร บผ ดชอบต อการละเม ดบทบ ญญ ต แห งกฎหมายหร อล ขส ทธ ของ บ คคลท สาม ซ งผ ชนะการประกวดราคาได น ามาใช งานในการจ ดท าโครงการ ถ าม บ คคลภายนอก กล าวอ างหร อใช ส ทธ เร ยกร องใดเก ยวก บการละเม ดล ขส ทธ หร อส ทธ บ ตรเก ยวก บระบบ สารสนเทศท เสนอ ผ ชนะการประกวดราคาต องเป นผ ร บผ ดชอบต อการกระท าผ ดน นตามกฎหมาย และต องเป นผ ช าระค าเส ยหายและค าใช จ ายต าง ๆ ท เก ดข นท งหมดแต เพ ยงผ เด ยว 16. หน วยงานผ ร บผ ดชอบด าเน นการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม 12 ภาคผนวก ก เอกสารประกอบส วนท ๑ ข อก าหนดค ณสมบ ต เบ องต นของระบบบร หารจ ดการข อม ลและเอกสารส าหร บหน วยงาน ภายใน 1. ซอฟท แวร เพ อรองร บระบบบร หารจ ดการข อม ลและเอกสาร (e-document Management System) ม ค ณล กษณะด งต อไปน หร อด กว า 1.1 ค ณล กษณะท วไป ม ด งน (๑) สามารถต ดต งท างานบนระบบปฏ บ ต การ Windows หร อ Linux ได เป นอย างน อย และม ล ขส ทธ การใช งานถ กต องตามกฎหมายแบบไม จ าก ดผ ใช งานท เพ ยงพอ ส าหร บต ดต งบนเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย (๒) เป นซอฟต แวร ท ใช ก บ Database ซ งเป นระบบฐานข อม ลท ม การใช ในระบบงาน ขนาดใหญ อย างแพร หลายโดยท วไป และเป นระบบจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท สน บสน นการท างานแบบออบเจ กต (Object - Relational Database Management System) (๓) รองร บการเช อมต อก บระบบร กษาความปลอดภ ยกลางของกรมการบ นพลเร อนได (๔) สามารถรองร บการแสดงผลได บนเว บบราวเซอร IE 8 ๑1 และ Chrome และ Firefox เป นอย างน อย (๕) สามารถรองร บฟ งก ช นการค นหาข อม ลบนเว บบราวเซอร ของอ ปกรณ แท บเล ตและ ม อถ อสมาร ทโฟนได (๖) สามารถท างานผ านเว บบราวเซอร ได โดยรองร บการใช งานบนระบบฐานข อม ล เช น Oracle หร อ MySQL หร อ DB2 เป นต น (๗) ระบบต องสามารถรองร บการท างานบนระบบปฏ บ ต การ Unix, Linux, Windows ท ง 32 bit และ 64 bit ได (๘) ระบบสามารถจ ดเก บไฟล เอกสารได หลายร ปแบบ โดยอย างน อยสามารถจ ดเก บ ไฟล เอกสาร Microsoft Word (.doc), Microsoft Excel (.xls), Microsoft PowerPoint (.ppt), Text File (.txt), Adobe Acrobat File (.pdf) ไฟล ร ปภาพ BMP, GIF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PDF,Open Standard Format และไฟล ม ลต ม เด ย Mpeg, MPG, AVI, MP3, WAV (๙) ระบบสามารถน าเข าไฟล เอกสารได อย างน อย โดย การน าเข าโดยการแนบไฟล เอกสารหร อ Browse ไฟล เอกสารท ต องการจากเคร องคอมพ วเตอร ได 1.2 ค ณล กษณะเฉพาะ ม ด งน รองร บการน าส งข อม ล โดยใช การให บร การ Web Service โดยข นอย ก บผลสร ป ขอบเขตการด าเน นการโครงการในงวดท ฟ งก ช นการร กษาความปลอดภ ยรองร บระบบความปลอดภ ยได อย างน อยด งต อไปน 13 (๑) ม ระบบรองร บการอน ญาตให เข าใช งานพ นฐาน (Basic Authentication) เป นการ เข าใช งานผ านต วระบบเองหร อ ม ระบบ รองร บการอน ญาตให เข าใช งานแบบ ผ านระบบร กษาความปลอดภ ยกลางของกรมการบ นพลเร อน (Enhanced Authentication Single Sign-On) ซ งสน บสน นมาตรฐานโปรโตคอล LDAP (๒) สามารถใช งานร วมก บระบบร กษาความปลอดภ ยของข อม ลบน Secure Socket Layer (SSL) (๓) ม ระบบระบ ต วตน และตรวจสอบความเป นต วตน (User Identification and Verification) ของผ ใช งานเม อเข าใช งาน ฟ งก ช นการจ ดการส ทธ ผ ใช งาน ได อย างน อยด งน (๑) ม ระบบบร หารจ ดการและด แล ควบค มผ ใช ระบบ (User Management) ตามส ทธ และหน าท ของผ ใช รวมท ง ม ระบบท สามารถส งรห สเข าใช งานใหม ให ผ ใช รวมถ งรองร บการลบ หร อระง บการใช งานบ ญช ใดบ ญช หน งช วคราว (๒) แยกบ ญช ผ ใช ในการจ ดการเน อหาส วนต วโดยท ผ ใช อ นจะเข ามาด ไม ได (๓) ม การก าหนดระด บระบบร กษาความปลอดภ ยหลายระด บอย างน อย ได แก ผ บร หารผ ใช งานระบบ (Super admin) ผ บร หารข อม ลในระบบ (Admin) และผ ใช งานท วไป (User) ท งน ให สอดคล องก บระด บความสามารถในการ เข าถ ง แก ไขข อม ล และรายงานการจ ดการผ ใช โดยแต ละส ทธ สามารถใช งานฟ งก ช นงานต างๆ ได อย างน อยด งน (๓.๑) ผ บร หารผ ใช งานระบบ (Super Admin) - บร หารจ ดการ และด แลควบค มผ ใช ระบบ (User Management) ตามส ทธ การใช งาน และหน าท ของผ ใช ได แก ผ บร หารผ ใช งาน ระบบ (Super admin) ผ บร หารข อม ลในระบบ (Admin) และ ผ ใช งานท วไป (User) ท งน ให สอดคล องก บระด บความสามารถและ ได ร บอน ญาตการเข าถ งข อม ล แก ไขข อม ล และรายงานการจ ดการ ผ ใช - สามารถก าหนดจ านวนพ นท ส งส ดท ใช ต อส ทธ การใช งาน - สามารถใช ฟ งก ช นการน าเข าข อม ลได ตามข อ สามารถใช ฟ งก ช นการค นหาข อม ลได - สามารถใช ฟ งก ช นการจ ดการข อม ลส วนต วได (๓.๒) ผ บร หารข อม ลในระบบ (Admin) - สามารถใช ฟ งก ช นการน าเข าข อม ลได - สามารถใช ฟ งก ช นการค นหาข อม ลได - สามารถใช ฟ งก ช นการจ ดการข อม ลส วนต วได (๓.๓) ผ ใช งานท วไป (User) - สามารถใช ฟ งก ช นการค นหาข อม ลได - สามารถใช ฟ งก ช นการจ ดการข อม ลส วนต วได - ผ ใช งานสามารถเร ยกด เอกสารช ดเด ยวก นได ในเวลาเด ยวก น จาก สถานท ต าง ๆ ผ านระบบเคร อข ายได 14 1.2.4 ฟ งก ช นการน าเข าข อม ล (๑) สามารถรองร บการจ ดเก บประเภทของข อม ลตามรายงานผล การศ กษา และ ได อย างน อยด งน - พระราชบ ญญ ต - พระราชกฤษฎ กา - กฎกระทรวง - ข อบ งค บของคณะกรรมการการบ นพลเร อน - ค าส งแต งต งกรรมการการบ นพลเร อน - ค าส งแต งต งอน กรรมการการบ นพลเร อน - ข อก าหนดของคณะกรรมการทางเทคน ค - ประกาศกระทรวงคมนาคม - ระเบ ยบกระทรวงคมนาคม - ค าส งกรมการบ นพลเร อน - ความตกลงระหว างประเทศ - อน ส ญญา - อ นๆ ตามท กรมการบ นพลเร อนเป นผ ก าหนด (๒) สามารถจ ดเก บและแสดงผลข อม ล ตามรายงานผลการศ กษา และได อย าง น อยด งต อไปน - เน อหา (พระราชบ ญญ ต พระราชกฤษฎ กา กฎกระทรวง ข อบ งค บของคณะกรรมการการบ นพลเร อน ค าส งแต งต งกรรมการ การบ นพลเร อน ค าส งแต งต งอน กรรมการการบ นพลเร อน ข อก าหนดของคณะกรรมการทางเทคน ค ประกาศกระทรวง คมนาคม ระเบ ยบกระทรวงคมนาคม ค าส งกรมการบ นพลเร อน ความตกลงระหว างประเทศ อน ส ญญา และอ นๆ ตามท คณะกรรมการท ได ร บมอบหมายเป นผ ก าหนด ) - ช อกฎหมาย - เลขท ฉบ บของกฎหมาย - และอ นๆ ตามท กรมการบ นพลเร อนเป นผ ก าหนด (๓) สามารถน าข อม ลเข าได หลายข อม ลผ านไฟล Comma Separated Value (CSV) หร อน าข อม ลเข าท ละข อม ลผ านทางหน าจอของต วระบบเอง (๔) สามารถบร หารจ ดการข อม ลในระบบได เช น การลบ การเพ ม เป นต น (๕) สามารถก าหนดเน อหาข อม ลโดยจ าแนกออกเป นหมวดหม ได เช น ใบส าค ญ สมควรเด นอากาศ ม หมวดหม ย อยจ าแนกเป น เพ อการขนส ง และเพ อการ ทดลองบ น เป นต น (๖) รองร บการน าเข าข อม ลกฎหมายรายฉบ บ โดยระบบจะแสดงข อม ลกฎหมาย ด งกล าวท กช วงเวลาท ได ม การแก ไขเพ มเต มอย างน อยย อนหล งตามท คณะกรรมการท ได ร บมอบหมายก าหนด 15 (๗) สามารถเช อมโยงเน อหาระหว างข อม ล (URL) ได มากกว าหน ง เพ อไปย ง เน อหาตามประเภทของข อม ล ข อ 1.๒.๔ (๑) (๘) สามารถใส รายละเอ ยดอ น ๆ ต วอย างหร อแนวทางการต ความ (Guideline) ในเน อหาส วนกลาง โดยสามารถท าบ นท กย อ (Note) การเน นข อความโดย ใช ส (Highlight) แนบไฟล ได เพ อใช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks