ย ทธศาสตร ท 4: ความม นคงและการร กษาความสงบเร ยบร อย แนวทางพ ฒนาท 1: การพ ฒนาศ กยภาพด านความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น - PDF

Description
ย ทธศาสตร ท 4: ความม นคงและการร กษาความสงบเร ยบร อย แนวทางพ ฒนาท 1: การพ ฒนาศ กยภาพด านความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น โครงการจ ดหาเคร องม อ เคร องใช สาหร บงานป องก น และบรรเทาสาธารณภ ย จ ดซ อเคร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 22 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ย ทธศาสตร ท 4: ความม นคงและการร กษาความสงบเร ยบร อย แนวทางพ ฒนาท 1: การพ ฒนาศ กยภาพด านความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น โครงการจ ดหาเคร องม อ เคร องใช สาหร บงานป องก น และบรรเทาสาธารณภ ย จ ดซ อเคร องและอ ปกรณ สาหร บ งานป องก นและบรรเทาสาธารณ ภ ย ด งน 1.จ ดซ อเคร องร บ-ส งว ทย ม อถ อ จานวน 5 เคร อง 2. เคร องว ดปร มาณน าฝน อ ตโนม ต จานวน 1 ช ด 3. ไฟฟ าส ญญาณกระพร บเต อน ถนน จานวน 2 ช ด 60,000 15,000 50,000 อบต. 3. เบ กจ าย 4. ต ดตามและประเม นผล 42 2. โครงการป องก นและลด อ บ ต เหต ทางถนนในช วง เทศกาล จ ดการป องก นและลด อ บ ต เหต ทางถนนในช วงเทศกาล จานวน 2 คร ง 1. จ ดทาแผนงานและโครงการ เพ อขออน ม ต 2. ประช มเตร ยมความพร อมเพ อ ปร กษาหาร อการดาเน นงานตาม โครงการ 3. ม คาส งแต งต งสมาช ก อปพร. เพ อปฏ บ ต หน าท 4. จ ด 5. เบ กจ ายเง น 6. ต ดตามและประเม นผล 40,000 พ นท ต. 3. โครงการฝ กซ อมแผนอ ทกภ ย และด นถล ม ฝ กอบรมซ อมแผนอ ทกภ ยและด น ถล ม 3. จ ด 20,000 พ นท ต. 4. โครงการว นสถาปนา อาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพล เร อน 5. โครงการฝ กอบรมอาสาสม คร ป องก นภ ยฝ ายพลเร อน (หล กส ตรจ ดต ง) 6. โครงการฝ กอบรมป องก นและ แก ไขป ญหาไฟป าและหมอก คว น จ ดงานว นสถาปนา อาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพลเร อน 3. จ ด อบรมอาสาสม ครป องก นภ ยฝ าย พลเร อน(หล กส ตรจ ดต ง) 3. จ ด จ ดฝ กอบรมการป องก นและแก ไข ป ญหาไฟป าและหมอกคว น 3. จ ด 20,000 อบต. 80,000 อบต. 20,000 อบต. สาน ก สาน ก สาน ก 43 44 7. โครงการฝ กอบรมการป องก น และระง บอ คภ ยในองค กร ฝ กอบรมการป องก นและระง บ อ คค ภ ยในองค กรให ก บบ คลากร 3. จ ด 10,000 อบต. สาน ก แนวทางพ ฒนาท 2: การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด 1. โครงการป องก นและแก ไข ป ญหายาเสพต ด(เช ยงคา โมเดล) 2. อ ดหน นศ นย อานวยการพล ง แผ นด นเอาชนะยาเสพต ด จ งหว ดพะเยา(โครงการ ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพ ต ดจ งหว ดพะเยา) จ ดป องก นและแก ไข ป ญหายาเสพต ด(เช ยงคาโมเดล) 3. จ ด สน บสน นศ นย อานวยการพล ง แผ นด นเอาชนะยาเสพต ดจ งหว ด พะเยา จ ดป องก นและ แก ไขป ญหายาเสพต ดจ งหว ด พะเยา 3. จ ด 15,000 พ นท ตาบล 20,000 พ นท ตาบล 45
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks