4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector) - PDF

Description
แผนบร หารการสอนประจาบทท 9 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1. ส วนประกอบของโปรแกรม 2. การเพ มสไลด ใหม 3. การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4. การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5. การใส เน อหาประเภทข อความ 6. การตกแต งข อความ

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 22 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนบร หารการสอนประจาบทท 9 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1. ส วนประกอบของโปรแกรม 2. การเพ มสไลด ใหม 3. การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4. การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5. การใส เน อหาประเภทข อความ 6. การตกแต งข อความ 7. การใส ร ปภาพ 8. การสร างกราฟและตกแต งกราฟ 9. การใส ตารางในสไลด 10. การสร างแผนผ งองค กร 11. การเช อมโยงหลายม ต 12. การใส ภาพเคล อนไหว 13. การเปล ยนภาพน ง 14. การกาหนดภาพเคล อนไหวแบบกาหนดเอง 15. การนาเสนองาน 16. การตกแต งภาพด วยโปรแกรม PhotoScape 2. ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม 1. เพ อให ผ เร ยนสามารถอธ บายหน าจอ หน าต างงาน และส วนประกอบต าง ๆ ได 2. เพ อให ผ เร ยนสามารถปฏ บ ต การใส เน อหาประเภทข อความ ตกแต งข อความได 3. เพ อให ผ เร ยนสามารถปฏ บ ต การสร างตารางและตกแต งสไลด ได 4. เพ อให ผ เร ยนสามารถปฏ บ ต การสร างกราฟ แผนผ งองค กร และการเช อมโยงหลายม ต ได 5. เพ อให ผ เร ยนสามารถปฏ บ ต การนาเสนอโดยม ภาพเคล อนไหวได 6. เพ อให ผ เร ยนสามารถปฏ บ ต การตกแต งด วยร ปภาพกราฟ กได 3. ว ธ การสอนและก จกรรมการเร ยนการสอนประจาบท 1. ผ สอนบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและฉายภาพน ง (Slide Show) 2. อภ ปรายและซ กถามร วมก นระหว างผ เร ยนและผ สอน 3. ผ เร ยนศ กษาจากเอกสารประกอบการสอน 4. ผ เร ยนทาแบบฝ กห ดท ายบท 5. ผ เร ยนศ กษาค นคว าเพ มเต มด วยตนเอง 4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector) 4. สไลด ม ลต ม เด ย 5. คอมพ วเตอร 6. แบบฝ กห ดท ายบท 5. การว ดผลและประเม นผล 1. ส งเกตจากการตอบคาถามและความสนใจการร วมอภ ปรายของผ เร ยน 2. ตรวจสอบคาตอบของผ เร ยนจากการท าแบบฝ กห ดท ายบท 3. ตรวจสอบคาตอบของผ เร ยนจากการท าข อสอบหล งเร ยนในแต ละบท 4. ส งเกตจากผลงานท ผ เร ยนได ค นคว าเพ มเต มด วยตนเอง ในห วข อท ผ สอนกาหนด บทท 9 การใช งานโปรแกรม Microsoft Power Point ส วนประกอบหล กของโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 Title bar - ช อรายละเอ ยดของไฟล 4 1 คล กแท บ File เพ อเป ด บ นท ก คล กท ล กศรน เพ อด ต วเล อกเพ มเต มในกล องโต ตอบ พ มพ และจ ดการงานนาเสนอ 2 7 ม มมองของเอกสาร ตามจานวนแผ นงาน พ นหล งของ Power point แถบ Ribbon รายละเอ ยดแท บ Home 5 คล กท น เพ อทาการซ อน หร อแสดงแถบ Ribbon ป มค ย ล ดค อ Ctrl+F1 6 สล บม มมองหร อแสดงหร อซ อนบ นท กย อและข อค ดเห น พ มพ เน อหาหร อรายละเอ ยดในกล องข อความ 3 9 การเข ยนข อค ดเห น หร อการใส โน ตย อให ก บสไลด สามารถคล กท NOTES และ COMMENTS ได ภาพท 9.1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Power Point ขยายและย อ เล อนแถบน ไปทางด านซ ายหร อขวา เพ อขยายหร อย อรายละเอ ยดของสไลด เมน และรายละเอ ยดของเคร องม อ 1. เม อคล กท แท บ File เป นการจ ดการงานนาเสนอเพ อเป ด บ นท ก พ มพ เอกสารได 2. ช อไฟล งานนาเสนอ เม อบ นท กข อความเร ยบร อยแล วจะแสดงสถานะท Title bar 3. การด ม มมองของเอกสาร สามารถด จานวนท งหมดภายในเอกสารหร อเล อกด เฉพาะสไลด ได 4. เม อคล กท ล กศรท อย ด านล างของแถบ Ribbon เป นการด ต วเล อกเพ มเต มในกล องโต ตอบ 5. การซ อนแถบ Ribbon สามารถคล กท ล กศรเพ อทาการซ อน หร อ ป มค ย ค ด ค อ Ctrl+F1 6. เม อต องการพ มพ รายละเอ ยดของเน อหา สามารถพ มพ ท กล องข อความ 7. เม อต องการสล บม มมองหร อแสดง ซ อนบ นท กย อและข อค ดเห น สามารถบร หารจ ดการได 8. การย อและขยายขนาดของสไลด สามารถเล อนแถบไปทางด านซ ายหร อด านขวาได 9. การเข ยนข อค ดเห น หร อการใส โน ตย อให ก บสไลด สามารถคล กท NOTES และ COMMENTS ได 9.1.3 การบ นท กงานนาเสนอ 1. บนแท บ ไฟล ให คล กบ นท ก 2. เล อกหร อเร ยกด โฟลเดอร 3. ในกล อง ช อไฟล ให พ มพ ช อสาหร บงานนาเสนอ แล วคล กบ นท ก ภาพท 9.2 หน าจอการบ นท กข อม ล ตารางท 1 แสดงรายละเอ ยดข อม ลเพ อด ม มมองต าง ๆ ของผ ใช งาน เม อต องการใช งาน คล กเล อก เพ อด ม มมองต าง ๆ เป ด, บ นท ก, พ มพ, แชร, ส ง, ส งออก, แปลง หร อป องก นไฟล ไฟล (FILE) ม มมอง Backstage (คล กค าส งในบานหน าต างด านซ าย) เพ มสไลด, นาเค าโครงไปใช, เปล ยน หน าแรก (HOME) กล ม สไลด, ฟอนต, ย อหน า, ร ปวาด และ การแก ไข ฟอนต, จ ดแนวข อความ, หร อนาสไตล ด วนไปใช แทรกตาราง, ร ปภาพ, ร ปร าง, SmartArt, อ กษรศ ลป, แผนภ ม, แทรก (INSERT) กล ม ตาราง, ร ปภาพ, ภาพประกอบ, ข อค ดเห น, ข อความ และ ส อ ข อค ดเห น, ส วนห วและส วนท าย, ว ด โอ หร อเส ยง นาธ มไปใช, เปล ยนส ของธ ม, เปล ยน ออกแบบ (DESIGN) กล ม ธ ม, โทนส หร อกาหนดเอง ขนาดสไลด, เปล ยนพ นหล งของสไลด หร อเพ มลายน า ใช หร อปร บเวลาในการเปล ยนภาพ การเปล ยน (TRANSITIONS) กล มการเปล ยน และการกาหนดเวลา ใช หร อปร บเวลาของภาพเคล อนไหว ภาพเคล อนไหว กล มภาพเคล อนไหว, ภาพเคล อนไหวข นส ง เร มการนาเสนอสไลด, ต งค าการ นาเสนอสไลด, ระบ จอภาพสาหร บใช ก บม มมองผ นาเสนอ ตรวจสะกด, ใส และร ว วข อค ดเห น หร อเปร ยบเท ยบงานน าเสนอ เปล ยนม มมอง, แก ไขม มมองต นแบบ, แสดงเส นตาราง เส นบอกแนวและไม บรรท ด, ขยาย, สล บระหว างหน าต าง PowerPoint และใช แมโคร (ANIMATIONS) การนาเสนอสไลด (SLIDE SHOW) และ การก าหนดเวลา กล ม เร มการนาเสนอสไลด, ต งค า และจอภาพ ร ว ว (REVIEW) กล ม การพ ส จน อ กษระ, ข อค ดเห น, และ เปร ยบเท ยบ ม มมอง (VIEW) กล ม ม มมองการนาเสนอ, ม มมองหล ก, แสดง, ย อ/ ขยาย, หน าต าง และแมโคร 9.1.4 การแทรกสไลด ใหม ข นตอนของการแทรกสไลด ใหม 1. บนแท บ 2. หน าแรก 3. ให คล กสไลด ใหม 4. แล วเล อกเค าโครงสไลด คล กท ป ม New Slide บนแท บ Home 1 2 เล อกเค าโครงของสไลด ท เหมาะก บงาน ภาพท 9.3 การแทรกสไลด ใหม ภาพท 9.4 สไลด ใหม ท เพ มข นตามเค าโครงท เล อก 9.1.5 การเล อกธ มสไลด (Theme) เม อเป ด Microsoft Power Point 2013 จะเห นธ มท ม อย แล วภายในจ านวนหน ง ธ ม ค อ การออกแบบสไลด ท ม ส ฟอนต และเอฟเฟ กต พ เศษต าง ๆ ท สอดคล องก น เช น เงา การสะท อน และอ น ๆ อ ก มากมาย ซ งข นตอนการเล อกธ ม ม ด งน 1. เล อกธ มท ต องการ 1 ธ ม 2. ร ปแบบของธ มม พ นหล งท แตกต างก นไป สามารถเล อกได 1 แบบ 3. คล ก สร าง หร อเล อกธ มส จากน น คล กท ป ม สร าง (Create) ค นหาเทมเพลตและธ มออนไลน ได พ มพ คาสาค ญลงใน กล องค นหาเพ อค นหาเทมเพลตและธ มออนไลน ท Office.com เล อกธ มท ม อย แล วเพ อเร มงานนาเสนอ ซ งจะทางานได ด ก บท งงาน นาเสนอแบบจอกว าง (16:9) และแบบจอมาตรฐาน (4:3) เป ดงานนาเสนอล าส ด ช วยให เข าถ งงานนาเสนอท เป ด เม อต องการเร มงานนาเสนอใหม ให คล ก งานนาเสนอเปล า (Bank Presentation) ลงช อเข าใช Office ลงช อเข าใช บ ญช ผ ใช และ เข าถ งไฟล ท บ นท กไว ใน Cloud จากท ใดก ได ค นหาไฟล อ น เร ยกด เพ อค นหางานนาเสนอ และไฟล อ นท เก บไว บนคอมพ วเตอร หร อใน Cloud ภาพท 9.5 การเล อกธ มสไลด ป ม Create ภาพท 9.6 การเล อก ร ปแบบสไลด 9.1.6 การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) เค าโครงของสไลด จะช วยให สามารถทางานรวดเร วข น เช น หากต องการใส ภาพ ว ด โอ ข อความ เส ยง ตาราง หร อ กราฟ เค าโครงจะม แบบให เล อกให เหมาะสมก บงานได อย างด ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กแท บ Home 2. คล กเล อก Layout 3. เล อกแบบท ต องการ 2 คล กท ป ม Layout บนแท บ Home 3 เล อกแบบท ต องการ เม อคล กเล อกสไลด จะเปล ยนไปตามเค าโครง ท เล อก ด งต วอย าง ภาพท 9.7 การเปล ยนเค าโครงสไลด ภาพท 9.8 การเล อกส พ นหล งให ธ ม คล กล กศรเพ อด กล องโต ตอบ เล อกแบบอ กษร เล อกส เล อกใส เอ ฟเฟ คให ธ ม ภาพท 9.9 การเล อก Variants ให ก บธ ม 9.1.7 การใส เน อหาประเภทข อความ การใส ข อความม 2 ว ธ การ ค อ พ มพ ข อม ลลงไปในช องท เตร ยมไว ในเค าโครงสไลด หร อแทรกข อความ เพ มเต มลงไปได หากไม ม เค าโครงให พ มพ การใส ข อความจากเค าโครง ม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท คาว า Click to add text หร อ Click to add Title 2. พ มพ ข อความ 1 คล กท คาว า Click to add text หร อ Click to add Title พ มพ ข อความท ต องการลงไปในกรอบข อความ 2 ภาพท 9.10 การใส ข อความจากเค าโครง การใส ข อความโดยการแทรกกล องข อความ ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กแท บ Insert เล อก Text Box 2. วาดกล องข อความ 3. พ มพ ข อความท ต องการลงไปในกล องข อความ ภาพท 9.11 การใส ข อความโดยการแทรกกล องข อความ พ มพ ข อความท ต องการลงไปในกล องข อความ 9.1.8 การตกแต งข อความ สามารถเล อกร ปแบบการตกแต งข อความได ด งน การแก ไขและใส ร ปร างสาหร บแบบอ กษรลงใน Power point 2013 ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กแท บ FORMAT 2. เล อกท แถบ Ribbon ช อ Insert Shapes 3. เล อกร ปร างของกรอบข อความท แถบ Ribbon Shape Styles 4. เล อกท แถบ Ribbon ช อ WordArt Styles เพ อเปล ยนร ปแบบต วอ กษร 5. เล อกแถบ Arrange เพ อเป นการจ ดเร ยงลาด บของร ปภาพ 6. เล อกแถบ Size เพ อเป นการปร บขนาดของร ปภาพ คล กล กศรเพ อด กล องโต ตอบ สามารถเล อก Insert Shape เพ อเพ มร ปร างหร อแก ไขร ปร างได ท เมน Edit Shape การใส ร ปร างลงใน Power point คล กเล อกท แถบ Ribbon ช อ Insert Shapes 2. เล อกร ปร างท ต องการนาไปวาดในสไลด 3. เล อก Text Box เพ อพ มพ ข อความลงไปในกล องข อความ 4. เล อกเมน Edit Shape เพ อแก ไขร ปร างได คล กท WordArt Styles เพ อใส ร ปร างให ก บต วหน งส อหร อข อความ ม ให เล อกหลายร ปแบบ การจ ดเร ยงลาด บของร ปภาพ อย ก อน-หล งข อความได การจ ดขนาดร ปภาพ ระยะห างบนและล าง คล กล กศรเพ อด กล องโต ตอบ ร ปแบบของ Format Shape - Shape option ใส ส ใส เส น ให ก บร ปร าง - Shadow ใส เงา และความโปร งใส - 3-D Format เปล ยนแปลงร ปร าง - 3-D Rotation เปล ยนร ปแบบการหม นภาพ ภาพท 9.12 แสดงรายละเอ ยดข อม ลการจ ดร ปแบบสาหร บร ปภาพ การใส ร ปภาพ สามารถเล อกร ปภาพเพ อใส ลงในสไลด ได ด งน การใส ร ปภาพลงใน Power point 2013 ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กแท บ INSERT 2. เล อกท แถบ Ribbon ช อ Images 3. เล อกเมน Pictures หร อ Online Pictures หร อ Photo Album 4. คล กเล อกเมน Screenshot เพ อทาการจ บภาพบนหน าจอ (Capture) 5. คล กเล อกเมน Photo Album เพ อทาการเล อกร ปภาพจากไฟล หร อโฟลเดอร อ ลบ ม ท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร 6. แทรกร ปภาพลงไปในแผ นสไลด คล กล กศรเพ อด กล องโต ตอบ ร ปภาพท แทรกข อม ลจากโฟลเดอร Pictures ท เก บไว ภาพท 9.13 แสดงร ปภาพท ท าการแทรกบนสไลด สามารถเล อกไอคอน เพ อค นหาร ปภาพจากแหล งต าง ๆ ได ค อ ค นหาจาก Clip Art หร อ ค นหา จาก Search Engine ม ข นตอน ด งน การใส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks