ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ - PDF

Description
บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 35 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล Microsoft Office 2010 จ ดข นระหว างว นท 1 พฤศจ กายน 9 พฤศจ กายน 2553 ห องฝ กอบรมคอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทเวศร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาความร ความสามารถท กษะของบ คลากรด านคอมพ วเตอร ให ท นก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย ยกระด บความร ความสามารถของบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได ตาม มาตรฐานสากล โดยประกอบด วย 3 หล กส ตรย อย ค อ 1. Microsoft Words 2010Advanced course อบรมระหว างว นท 1-2 พฤศจ กายน Microsoft Excel 2010 Intermediate level อบรมระหว างว นท 4-5 พฤศจ กายน Microsoft PowerPoint 2010 Advanced course อบรมระหว างว นท 8-9 พฤศจ กายน 2553 การด าเน นงาน ได ร บงบประมาณ 141,746 บาท ม ผ เข าอบรม 60 คน ส นค าใช จ าย 140, บาท ประกอบด วย ค าตอบแทน 96,600 บาท ค าใช สอย 32,400 บาท ค าว สด 11, บาท จากการประเม นผลโครงการพบว า ผ เข าอบรมม ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บ ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ การประเม นว ทยากร ผ เข าอบรมม ความพอใจอย ในระด บ ม ค าเฉล ย 4.11 ค ดเป นร อยละ ด านความร ความเข าใจ หล งจากอบรมผ เข าร วมอบรมม ความร ความเข าใจใน เร องท อบรมเพ มข นม ค าเฉล ย 4.23 ค ดเป นร อยละ ด านการน าความร ไปใช ประโยชน ผ เข าร วมอบรม สามารถน าความร ท ได ร บจาการอบรมไปใช ในการปฏ บ ต งานได อย ในระด บ ม ค าเฉล ย 4.23 ค ดเป นร อยละ ด านประส ทธ ภาพ จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านประส ทธ ภาพ อย ในระด บ ม ค าเฉล ย 4.04 หร อค ดเป นร อยละ ป ญหาอ ปสรรค 1. ค าตอบแทนว ทยากรภายนอกท ม ประสบการณ และความสามารถได ร บการร บรองว ชาช พมาตรฐานสากล ม ค าใช จ ายเก นกว าระเบ ยบท เบ กได 2. การอบรมในช วงเป ดเทอมอาจารย ไม สามารถเข าอบรมได เน องจากม ช วโมงสอน การอบรมในช วงป ด เทอม อาจารย ไม ได ร บเร องจากคณะให เข าฝ กอบรม ข อเสนอแนะ มหาว ทยาล ยควรสน บสน นค าใช จ ายให บ คลากรของมหาว ทยาล ยได เข าร บการทดสอบมาตรฐานว ชาช พ สากลเพ อมาเป นว ทยากรภายในและให ค าตอบแทนส งกว าอ ตราปกต ท จะเป นแรงจ งใจในการเก บร กษาคนด ม ความสามารถไว ท างานให ก บมหาว ทยาล ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมสารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตรเตร ยมสอบร บรองมาตรฐานสากล Microsoft Office 2010 โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย งบรายจ ายอ น ค าใช จ ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยมสอบร บรองมาตรฐานสากล Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 1 พฤศจ กายน 9 พฤศจ กายน 2553 ห องฝ กอบรมคอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย - สารสนเทศ ศ นย เทเวศร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประกอบด วยหล กส ตรย อย 3 หล กส ตร ค อ (1) Microsoft Words 2010Advanced course อบรมระหว างว นท 1-2 พฤศจ กายน 2553 (2) Microsoft Excel 2010 Intermediate level อบรมระหว างว นท 4-5 พฤศจ กายน 2553 (3) Microsoft PowerPoint 2010 Advanced course อบรมระหว างว นท 8-9 พฤศจ กายน ผลการด าเน นงานด านการจ ดการในภาพรวม 1.1 ในการอบรมกล มเป าหมายผ เข าร วมโครงการประกอบด วย น กว ชาการคอมพ วเตอร ส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ และอาจารย ผ สอนว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 60 คน 1.2 งบประมาณท ได ร บ 141,746 บาท เป นเง นค าใช จ ายในการด าเน นงานจร ง 140, บาท ประกอบด วย ค าตอบแทน 96,600 บาท ค าใช สอย 32,400 บาท ค าว สด 11, บาท รวม 140, บาท 1.3 จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในภาพรวม ม ค าเฉล ยอย ในระด บ ม ค าเฉล ย 4.04 ค ดเป นร อยละ จากผ ตอบแบบสอบถาม 60 คน 2. ผลการประเม นความตนเองด านว ทยากร ด านความร ความเข าใจ ด านการน าความร ไปใช ประโยชน และ ด านประส ทธ ภาพในภาพรวม 2.1 ด านว ทยากร จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านว ทยากร อย ในระด บ ม ค าเฉล ย 4.11 ค ดเป นร อยละ ด านความร ความเข าใจ หล งจากอบรมผ เข าร วมอบรมม ความร ความเข าใจในเร องท อบรมเพ ม ข นม ค าเฉล ย 4.23 ค ดเป นร อยละ ด านการน าความร ไปใช ประโยชน ผ เข าร วมอบรม สามารถน าความร ท ได ร บจาการอบรมไป ใช ในการปฏ บ ต งานได อย ในระด บ ม ค าเฉล ย 4.23 ค ดเป นร อยละ ด านประส ทธ ภาพ จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านประส ทธ ภาพ อย ใน ระด บ ม ค าเฉล ย 4.04 หร อค ดเป นร อยละ 80.87 การประเม นผลโครงการฝ กอบรมหล กส ตร Microsoft Words 2010 Advanced course ประชากร ประชากรท ใช ในการประเม นผลโครงการหล กส ตรระบบเทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข ายอบรมห วข อเร อง Microsoft Words 2010 Advanced course ระหว างว นท 1-2 พฤศจ กายน 2553 ห องฝ กอบรมคอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย ผ เข าอบรมประกอบด วย น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา อาจารย เจ าหน าท บร หารงานท วไป ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ านวน 20 คน กล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการประเม นผลโครงการ ค อน กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา อาจารย เจ าหน าท บร หารงานท วไป ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ านวน 20 คน ค ดเป นร อยละ 100 ของผ เข าอบรม เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ม 1 ฉบ บ ได แก แบบประเม นตนเอง ล กษณะแบบสอบถามเป นแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ (Rating Scale) ค อ ท ส ด ปานกลาง น อย และน อยท ส ด แบ งเป น 3 ตอนค อ ตอนท 1 ข อม ลส วนบ คคล ตอนท 2 ความค ดเห นด านการอบรม ตอนท 3 ข อเสนอแนะเพ มเต ม จ านวนผ ตอบแบบสอบถามท งหมด 20 คน ตารางท 1 ข อม ลส วนบ คคล เพศ ข อม ลส วนบ คคล จ านวน ร อยละ ชาย 12 60% หญ ง 8 40% อาย งาน 0-3 ป 2 10% 4-8 ป 13 65% 9-15 ป 1 5% ป 1 5% 20 ป ข นไป 3 15% การศ กษา ปวส. 0 0% อน ปร ญญา 0 0% ปร ญญาตร 13 65% ปร ญญาโท 6 30% ปร ญญาเอก 1 5% สถานะ อาจารย 4 20% บ คคลากรสายสน บสน น 16 80% ตารางท 2 การประเม นตนเองของผ ร บการอบรมต อความค ดเห นด านการอบรม เกณฑ การให คะแนนระด บความค ดเห น ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจท ส ด ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจ ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อย ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ประเด นความค ดเห น ด านว ทยากร 1. การเตร ยมต ว และความพร อมของ ว ทยากร 2. สามารถอธ บาย เน อหาได ช ดเจนและ ตรงประเด น 3. ใช ภาษาท เหมาะสม เข าใจง าย 4. สามารถตอบ ค าถามได ตรง ประเด น 5. ว ทยากรม จ านวน เพ ยงพอเหมาะสม 6. เอกสาร ประกอบการบรรยาย เหมาะสม รวม ท ส ด (ร อยละ) (15.00%) (55.00%) 4.00 (2%) 7.00 (35.00%) 6.00 (3%) 5.00 (25.00%) (ร อยละ) (75.00%) 7.00 (35.00%) (75.00%) (55.00%) 1 (65.00%) 6.00 (3%) ระด บความพ งพอใจ / ความร ความเข าใจ / การน าความร ไปใช ประโยชน ปานกลาง น อย น อยท ส ด ค าเฉล ย (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) 2.00 (1%) 2.00 (1%) 1.00 (5.00%) 2.00 (1%) 1.00 (5.00%) 8.00 (4%) 1.00 (5.00%) 4.05 (81.00%) 4.45 (89.00%) 4.15 (8%) 4.25 (85.00%) 4.25 (85.00%) 3.75 (75.00%) 4.15 (8%) ระด บ ด านความร ความเข าใจ 1. ความร ความ เข าใจในเร องน ก อน การอบรม 1.00 (5.00%) 2.00 (1%) 1 (5%) 7.00 (35.00%) 1.90 (38.00%) น อย 2. ความร ความ เข าใจในเร องน หล ง การอบรม (7%) 6.00 (3%) 4.70 (94.00%) ท ส ด ด านการน าความร ไปใช ประโยชน 1. น าความร ท ได ร บ ไปใช ในการ ปฏ บ ต งานได 1 (5%) 1 (5%) 4.50 (9%) ท ส ด 2. สามารถให ค าปร กษา แนะน า แก เพ อนร วมงานได (55.00%) 9.00 (45.00%) 4.55 (91.00%) ท ส ด 3. ม ความม นใจการ น าความร ท ได ไปใช ประโยชน (6%) 8.00 (4%) 4.60 (92.00%) ท ส ด รวม 4.55 (91.00%) ท ส ด ด านประส ทธ ภาพ 1. การให บร การของ เจ าหน าท (15.00%) (6%) 5.00 (25.00%) 3.90 (78.00%) 2. การประสานงาน อ านวยความสะดวก ของเจ าหน าท 5.00 (25.00%) (6%) (15.00%) 4.10 (82.00%) 3. สถานท สะอาด และม ความ เหมาะสม 6.00 (3%) 1 (65.00%) 1.00 (5.00%) 4.25 (85.00%) 4. ว สด /อ ปกรณ ใน การฝ ก ม ความ เหมาะสม 4.00 (2%) (75.00%) 1.00 (5.00%) 4.15 (8%) 5. ระยะเวลาในการ อบรม/ส มมนาม ความเหมาะสม 2.00 (1%) (75.00%) (15.00%) 3.95 (79.00%) 6. ท านม ความพ ง พอใจในการอบรม คร งน 2.00 (1%) (9%) 4.10 (82.00%) รวม 4.08 (81.50%) ภาพก จกรรมการอบรม Microsoft Words Advance Course ต วอย างการน าไปใช ประโยชน ต วอย างข อสอบ แลกเปล ยนเร ยนร การใช โปรแกรม Microsoft Words 2010 การประเม นผลโครงการฝ กอบรมหล กส ตร Microsoft Excel 2010 Advanced course ประชากร ประชากรท ใช ในการประเม นผลโครงการหล กส ตรระบบเทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข ายอบรมห วข อเร อง Microsoft Excel 2010 Advanced course ระหว างว นท 4-5 พฤศจ กายน 2553 ห องฝ กอบรมคอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย ผ เข าอบรมประกอบด วย น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา อาจารย เจ าหน าท บร หารงานท วไป ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ านวน 20 คน กล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการประเม นผลโครงการ ค อน กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา อาจารย เจ าหน าท บร หารงานท วไป ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ านวน 18 คน ค ดเป นร อยละ 90 ของผ เข าอบรม เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ม 1 ฉบ บ ได แก แบบประเม นตนเอง ล กษณะแบบสอบถามเป นแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ (Rating Scale) ค อ ท ส ด ปานกลาง น อย และน อยท ส ด แบ งเป น 3 ตอนค อ ตอนท 1 ข อม ลส วนบ คคล ตอนท 2 ความค ดเห นด านการอบรม ตอนท 3 ข อเสนอแนะเพ มเต ม จ านวนผ ตอบแบบสอบถามท งหมด 18 คน ตารางท 1 ข อม ลส วนบ คคล ข อม ลส วนบ คคล จ านวน ร อยละ เพศ ชาย % หญ ง % อาย งาน 0-3 ป % 4-8 ป % ป 0 0% 20 ป ข นไป % การศ กษา อน ปร ญญา 0 0% ปร ญญาตร % ปร ญญาโท % ปร ญญาเอก % สถานะ อาจารย % บ คคลากรสายสน บสน น % ตารางท 2 การประเม นตนเองของผ ร บการอบรมต อความค ดเห นด านการอบรม เกณฑ การให คะแนนระด บความค ดเห น ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจท ส ด ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจ ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อย ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ประเด นความค ดเห น ด านว ทยากร 1. การเตร ยมต วและความพร อมของว ทยากร 2. สามารถอธ บายเน อหาได ช ดเจนและตรงประเด น 3. ใช ภาษาท เหมาะสม เข าใจง าย 4. สามารถตอบค าถามได ตรงป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks