4.ใช้geoserver

Description
1. ไปที่ เว็บ localhost:8080/geoserver การใช้คาสั่งของgeoserver ในช่องซ้ายมือ Server Status…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ไปที่ เว็บ localhost:8080/geoserver การใช้คาสั่งของgeoserver ในช่องซ้ายมือ Server Status ดูพื้นที่เก็บข้อมูล
 • 2. GeoServer Logs ใช้ดูความจุของข้อมูล Contact Information แจ้งเตือนการเข้าทั้งหมด
 • 3. About GeoServer ขึ้นเว็บที่เราสนใจ Workspaces เปรียบเสมือนกับการสร้างแฟ้มจัดเก็บข้อมูลวิธีสร้าง ไปที่ workspaces > add new workspaces > name (ตั้ง ชื่อ) > name space URI (ใส่: BUU) >Default (คลิกถูก) > submit
 • 4. Stores >>การสร้าง> Add new stores > ช่อง database ใส่ชื่อ password ใส่ postgis New Layer >>การสร้าง > add new layers > publish
 • 5. การกาหนดค่าพิกัด ใส่เลขพิกัด 32647 ช่อง current keywords กรอกระบุพื้นที่ ช่อง new keywords กรอกคาที่ใช้ในการหา -native Bounding Box >>Compute from data >>ให้ปรากฏค่าพิกัดX,Y
 • 6. การดูตัวอย่างผลงาน >>Layer Preview (วิธีการทาเมือนกับขอบเขตพื้นที่) ภาพตัวอย่าง แสดงขอบเขตพื้นที่
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks