โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ - PDF

Description
โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำน ำ เอกสารแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 ภาคเร ยนท 1 ป การศ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 32 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำน ำ เอกสารแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 ฉบ บน ได จ ดทาข นเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนตากพ ทยาคม โดยได ว เคราะห สภาพป จจ บ นและ ป ญหาจากป การศ กษาท ผ านมา รวมท งมาตรฐานค ณภาพด านต างๆ ซ งบ คลากรท กฝ าย ท กกล มสาระการ เร ยนร ได ร วมค ดหาแนวทางในการพ ฒนา โดยม การจ ดทาโครงการ/ก จกรรม ให ม ความสอดคล องก บ มาตรฐานของโรงเร ยน รวมท งได จ ดสรรงบประมาณให เหมาะสมก บท กฝ าย ท กกล มสาระการเร ยนร งานแผนงานโรงเร ยนขอขอบค ณ ในความร วมม อจากผ อานวยการโรงเร ยนตากพ ทยาคม รองผ อานวยการโรงเร ยน ห วหน างาน ห วหน ากล มสาระฯ คร ผ สอน และคณะทางานนโยบายและ แผนงานและงานประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นอย างด ในการจ ดทาโครงการ เพ อการจ ดสรร งบประมาณ พร อมท งรวบรวมเป นแผนปฏ บ ต การท สามารถใช เป นเคร องม อในการดาเน นการตาม โครงการ/ก จกรรมต อไป งานนโยบายและแผน โรงเร ยนตากพ ทยาคม สำรบ ญ หน า บทนา ส ญล กษณ ประจาโรงเร ยนตากพ ทยาคม 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค 2 เอกล กษณ อ ตล กษณ โรงเร ยนตากพ ทยาคม 3 ข อม ลท วไป 5 สถานภาพของสถานศ กษา 15 แผนผ งบร เวณโรงเร ยน 18 กลย ทธ โรงเร ยน 19 กรอบกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการ 22 กรอบกลย ทธ ด านกระบวนการจ ดการศ กษาในโรงเร ยน 25 กรอบกลย ทธ ด านการพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา 28 กรอบกลย ทธ ด านผ เร ยน 31 แนวทางการดาเน นงานของโรงเร ยนในการปฏ บ ต ตามกลย ทธ ด านการบร หารจ ดการ 36 แนวทางการดาเน นงานของโรงเร ยนในการปฏ บ ต ตามกลย ทธ ด านกระบวนการจ ดการศ กษาฯ 41 แนวทางการดาเน นงานของโรงเร ยนในการปฏ บ ต ตามกลย ทธ ด านการพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา 44 แนวทางการดาเน นงานของโรงเร ยนในการปฏ บ ต ตามกลย ทธ ด านผ เร ยน 48 แผนท กลย ทธ โรงเร ยนตากพ ทยาคม 56 การให ความเห นชอบ แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ งบประมำณฝ ำยบร หำรงำนว ชำกำร 58 โครงการออกแบบและจ ดการระบบส ญญาณ อ นเตอร เน ตความเร วส ง 61 ก จกรรมจ างบ คลากร คร จ างสอน ปฏ บ ต งานในสถานศ กษา 65 โครงการจ ดระบบการบร หารจ ดการส นทร พย อย างประหย ดและค มค าตามปร ชญาของเศรษฐก จ 68 พอเพ ยง โครงการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรคร 71 ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนด านภาษาต างประเทศ 77 โครงการจ ดการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร โดยใช ภาษาอ งกฤษ 88 เป นส อ (EIS: English for integrated studies) สำรบ ญ (ต อ) หน า ก จกรรมศ ลป สร างสรรค ของท ระล กเม องตาก 99 โครงการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรกระทรวงศ กษาธ การเป นภาษาอ งกฤษ Mini English 104 Program (MEP) โครงการพ ฒนาผ ม ความสามารถพ เศษ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ก จกรรมการเร ยนการสอนเพ อเสร มสร างศ กยภาพน กเร ยนส ความเป นประชาคมอาเซ ยน 118 (ASEANS : ASEAN Studies) ก จกรรรมส งเสร มใฝ ร ร กเร ยนและการใช ห องสม ดโรงเร ยน 124 งบประมำณฝ ำยบร หำรงำนว ชำกำร 128 กล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร โครงการส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนด านการแข งข นท กษะภายนอกโรงเร ยน กล มสาระการเร ยนร 133 คณ ตศาสตร โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร 138 โครงการพ ฒนาความสามารถในด านการอ าน การว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ด 144 สร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน ส การยกระด บผลการประเม นน กเร ยนนานาชาต (PISA) โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมพ ฒนาท กษะกระบวนการทางคณ ตศาสตร 148 กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปศ กษำ ก จกรรมส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนเพ อการแข งข นท กษะภายนอก กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 154 โครงการส งเสร มศ กยภาพผ เร ยน โดยใช ส อเทคโนโลย ในการเร ยนร 159 โครงการพ ฒนาผ เร ยนให ม ส นทร ยภาพ ด านศ ลปะ 165 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมวาดภาพจ นตนาการ 172 ก จกรรมศ ลปะการแสดงราวงพ นฐานของไทย /ค ายอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม การแสดงนาฏศ ลป และภ ม 178 ป ญญาไทย โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมอน ร กษ ดนตร ไทย 184 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมพ ธ ไหว คร ดนตร นาฏศ ลป ศ ลปะ 189 โครงการค ายพ ฒนาส นทร ยภาพผ เร ยนด านศ ลปะการแสดงนาฏศ ลป 194 กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย ก จกรรมราล กบรมคร กว ส แผ นด นพระส นทรโวหาร 198 ก จกรรมส งเสร อ จฉร ยภาพด านภาษาไทย 202 ก จกรรมส บสานว ฒนธรรมไทย ร วมใจร กษ ภาษา 206 สำรบ ญ (ต อ) หน า ก จกรรมพ ฒนาท กษะการพ ด การเข ยน และการค ดสร างสรรค 210 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมการละเล นของไทย 213 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมสร างสรรค หน งส อส อความค ด 218 ก จกรรมค ายร ร กหล กภาษาไทย 223 กล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำ และว ฒนธรรม โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนด านการแข งข นและพ ฒนาศ กยภาพ การจ ดการเร ยนการสอนว ชาส งคมศ กษา 227 ก จกรรมจ ดทาแหล งเร ยนร ส อช วยสอนด านเทคโนโลย สารสนเทศ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา 231 ก จกรรม ว ถ ไทย ว ถ พ ทธ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ก จกรรมค ายว ชาการ พ ฒนาผลการสอบ O-NET กล มสาระส งคมศ กษา 238 ก จกรรมตามรอยประว ต ศาสตร ป การศ กษา กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย พ ฒนากระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญว ชางานประด ษฐ 246 พ ฒนาการเร ยนการสอนว ชาคหกรรมเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 249 ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร เพ อส งเสร มการใช เทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนการสอน 253 ก จกรรมพ ฒนากระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ (การขยายพ นธ พ ช) 256 ก จกรรมพ ฒนากระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ (เข ยนแบบเบ องต น) 259 โครงการส งเสร มความเป นเล ศทางเทคโนโลย 262 ก จกรรมส งเสร มท กษะเพ อการแข งข นท กษะภายนอกสถานศ กษา 265 กล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร 268 โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางด านว ทยาศาสตร 271 ก จกรรมพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร 275 ก จกรรมว ทยส ปย ทธ 278 โครงการส ปดาห ว ทยาศาสตร 281 โครงงานสร างสรรค ว ทยาศาสตร 284 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมงานประด ษฐ ส งเสร มความค ดสร างสรรค 287 โครงการพ ฒนาห องเร ยนส เข ยวเป นโรงเร ยนส เข ยว 291 กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ก จกรรมส งเสร มความสามารถด านก ฬาของน กเร ยนโรงเร ยนตากพ ทยาคม 294 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมหน งคนหน งก ฬาเพ อส ขภาพ 298 สำรบ ญ (ต อ) หน า กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำต ำงประเทศ ก จกรรมการแข งข นท กษะทางภาษาต างประเทศ 304 ก จกรรมส ปดาห อาเซ ยนส ช มชน 307 ก จกรรม Languages Fun Fair 312 ก จกรรมยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนและผลสอบ O-net 315 ก จกรรม Languages Minute 318 กล มงำนพ ฒนำค ณภำพกำรจ ดกำรศ กษำ ก จกรรม พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนตากพ ทยาคม ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ก จกรรมค ณธรรมนาความร นาไปส น กเร ยนพระราชทาน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช O-netเป นฐาน 329 กล มงำนส งเสร มสน บสน นกำรจ ดกำรเร ยนร ก จกรรมการน เทศและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนของคร 332 ก จกรรมการว จ ยและพ ฒนาส อและเทคโนโลย การเร ยนร 338 โครงการพ ฒนาศ นย การเร ยนร ว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 341 ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพกล มงานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 347 ก จกรรมพ ฒนาบร การงานแนะแนวเพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 352 ก จกรรมแนะแนวศ กษาต อสาหร บน กเร ยน ม.3 และ ม โครงการพ ฒนาสาน กงานว ชาการ 364 ก จกรรมส งเสร มประส ทธ ภาพงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา 369 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมTo Be Number One 374 โครงการปร บสภาพภ ม ท ศน เพ อพ ฒนาแหล งเร ยนร 378 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมหน งกล มทานาความค ดสร างสรรค 381 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมพ สอนน องเสร มสร างท กษะช ว ตค ดสร างสรรค 385 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรมพ ฒนาท กษะช ว ตสร างจ ตอาสา 390 โครงการเด กค ด เด กทา เด กสร างสรรค ก จกรรม ถนนคนอวดด 395 ก จกรรมรณรงค การใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น 406 งบประมำณฝ ำยบร หำรงบประมำณ 411 โครงการจ ดระบบการบร หารส นทร พย อย างประหย ดและค มค าตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 413 โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ส ว ถ พอเพ ยง 416 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการกล มงานการเง นฯ 421 สำรบ ญ (ต อ) หน า โครงการพ ฒนาสาน กงานผ อานวยการ โครงการพ ฒนางานนโยบายและแผนงานและการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการกล มงานบ คคล 431 งบประมำณฝ ำยบร หำรงำนท วไป 434 ก จกรรมพ ฒนางานธ รการ ฝ ายบร หารงานท วไป 436 ก จกรรมส งเสร มการใช ส อโสตท ศน ปกรณ และเทคโนโลย เพ อเอ อต อการเร ยนร 439 ก จกรรมพ ฒนาอาคารเร ยนน าใช โรงเร ยนน าอย สาธารณ ปโภคเพ ยงพอ 442 ก จกรรมปร บปร งภ ม ท ศน และระบบสาธารณ ปโภค 446 ก จกรรมส งเสร มส ขภาพอนาม ยเพ อผ เร ยนม ส ขภาวะท ด 449 ก จกรรมซ อมปร บปร งฉ กเฉ น ฝ ายบร หารท วไป 453 ก จกรรมพ ฒนางานประชาส มพ นธ 456 งบประมำณฝ ำยบร หำรงำนก จกำรน กเร ยน 461 ก จกรรมปฐมน เทศน กเร ยนเข าใหม ระด บช น ม.1 และ ม ก จกรรมล กเส อ-เนตรนาร 468 ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาท กษะช ว ต 471 ก จกรรมพ ฒนาความเข มแข งระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน 475 ก จกรรมเยาวชนไทยเต อนภ ยยาเสพต ด 479 ก จกรรมน กเร ยนด ม ค ณค า ใส ใจจ ตสาธารณะ 483 งบประมำณฝ ำยบร หำรจ ดกำรศ กษำงบกลำง 488 โครงการพ ฒนาระบบบร หารหารจ ดการศ กษาบนพ นฐานหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอพ ยง 489 ภำคผนวก 491 กำรให ควำมเห นชอบ แผนปฏ บ ต กำ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks