นางอ บลร ตน มาลาศร อาย 38 ป ตาแหน งบรรณาร กษ ระด บ 6 ส งก ด ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. นครสวรรค โทร - PDF

Description
รายงานการไปฝ กอบรม ด งาน ประช ม /ส มมนา ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ว าด วยการให ท นฝ กอบรม ด งาน และประช มส มมนาแก ข าราชการมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ช อผ เข าร วมส มมนา นางอ บลร ตน มาลาศร

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 30 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการไปฝ กอบรม ด งาน ประช ม /ส มมนา ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ว าด วยการให ท นฝ กอบรม ด งาน และประช มส มมนาแก ข าราชการมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ช อผ เข าร วมส มมนา นางอ บลร ตน มาลาศร อาย 38 ป ตาแหน งบรรณาร กษ ระด บ 6 ส งก ด ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. นครสวรรค โทร รายละเอ ยดการส มมนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารความเส ยงส าหร บห องสม ดย คใหม และ ประช มชมรมห องสม ดเฉพาะสาม ญประจ าป 2553 จ ดโดย ชมรมห องสม ดเฉพาะ สมาคมห องสม ด แห งประเทศไทย ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ร วมก บ ศ นย ประสานงานสารน เทศสาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กรมว ทยาศาสตร บร การ ณ ห องประช ม ช น 6 อาคารสถานศ กษาเคม ปฏ บ ต กรมว ทยาศาสตร บร การ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระหว างว นท ส งหาคม 2553 ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างความตระหน กร เก ยวก บความเส ยงหร อภ ยค กคามท เก ดข นก บงานห องสม ดและ งานบร การสารสนเทศให แพร หลายในหม ผ บร หาร บรรณาร กษ และน กสารสนเทศ 2. เพ อให ความร ด านการบร หารความเส ยงท เก ยวข องก บงานห องสม ดและงานบร การ สารสนเทศ 3. เพ อให ผ เข าส มมนาได เร ยนร ฝ กปฏ บ ต การจ ดทาแผนความเส ยงท เก ยวข องก บงาน ห องสม ดและงานบร การสารสนเทศ ระยะเวลาการจ ดส มมนา ระหว างว นท ส งหาคม 2553 รวมระยะเวลา 2 ว น สถานท จ ดส มมนา ห องประช มช น 6 อาคารสถานศ กษาเคม ปฏ บ ต กรมว ทยาศาสตร บร การ กระทรวง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หน วยงานท ร บผ ดชอบ ชมรมห องสม ดเฉพาะ สมาคมห องสม ดแห งประเทศไทย ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ผ เข าร วมส มมนา ผ บร หาร ผ อานวยการ บรรณาร กษ น กเอกสารสนเทศ คร อาจารย และผ สนใจท วไป ว ธ การประช ม/ส มมนา การบรรยายและการฝ กเช งปฏ บ ต การในการจ ดทาแผนความเส ยงสาหร บห องสม ด/ศ นย สารสนเทศ นาเสนอผลงาน และว พากษ การนาเสนอโดยว ทยากร ห วข อและขอบเขตการส มมนา 1. การบรรยาย เร อง ห องสม ดย คใหม ต องใส ใจความเส ยง โดย ดร. จ ระประภา ละอองคา ผ อานวยการ สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ 2. การบรรยาย เร อง การบร หารความเส ยงของห องสม ด : กรณ ศ กษา โดย ดร. นฤมล ร นไวย ผ อานวยการศ นย ความร สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย 3. การบรรยาย เร อง การบร หารจ ดการความเส ยง...สาค ญอย างไร โดย นางสาวว ไลพร ทว ลาภพ นทอง ผ จ ดการสายงานด านการบร หารความเส ยง บร ษ ท ไพร ซวอเตอร เฮาส ค เปอร ส เอฟเอเอส จาก ด กร งเทพฯ 4. การเสวนาเร อง ค ยเฟ องเร องความเส ยง : กลย ทธ พ ช ตความเส ยงในห องสม ด โดย ดร. ว เช ยร ฤกษ พ ฒนก จ สาน กงานกองท นฟ นฟ และพ ฒนาเกษตรกร ดร. มล ว ลย ประด ษฐ ธ ระ ผ อานวยการสาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต และ ดร. ท ศน ย วงศ พ เศษก ล ผ อานวยการสาน กงาน อ ทยานการเร ยนร 5. การบรรยายพ เศษ เร อง แผนย ทธศาสตร การบร หารความเส ยงสาหร บห องสม ด โดย นายจาล กษณ ข นพลแก ว ผ อานวยการฝ ายส งเสร มการเพ มผลผล ต สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต 6. การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดทาแผนย ทธศาสตร บร หารความเส ยง แบ งกล มย อยเพ อจ ดทาแผนย ทธศาสตร บร หารความเส ยงของห องสม ดสถานศ กษา มหาว ทยาล ย และ โรงเร ยน ว ทยากรกล มโดย ผศ.วรางคณา อ นทรพ ณท ว ฒน และนางส น ย โลกน ยม 7. การนาเสนอผลงานกล ม เร อง การจ ดทาแผนย ทธศาสตร บร หารความเส ยงในห องสม ด สร ปข อม ลความร ท ได จากการส มมนา การบร หารความเส ยง สาหร บห องสม ด ป จจ บ นห องสม ดเป นจ ดให บร การแก ผ อ านและผ ใช บร การสาธารณะ สภาพห องสม ดท ปรากฎ ให เห นม การพ ฒนาอย างต อเน องและถ กเร ยกจนค นปากว าเป นห องสม ดม ช ว ต ซ งม ความแตกต างจาก ห องสม ดเด มๆ ไปมาก ซ งให บร การเฉพาะการย มค นหน งส อ พบว าห องสม ดจะม ม มกาแฟ ให บร การ อ นเทอร เน ต เคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ โสตท ศนศ กษา ระบบม ลต ม เด ย ฯลฯ และห องสม ดอย ในเขต ช มชนท ประชาชนสามารถเข าถ งท ให ม การบร การท หลากหลายมากข น เม อสภาพห องสม ดเปล ยนไป ก ย อมเป นเป าสายตาของกล มม จฉาช พ หร อล อแหลมต อการเก ดเหต การณ ไม คาดหว งทางใดทางหน ง หร อ พ ดง ายๆ ว าม ความเส ยงมากข นน นเอง ห องสม ด ค อ แหล งสารน เทศ บร การทร พยากรสารน เทศในร ปแบบต าง ๆ เช น หน งส อ สาร สาร หน งส อพ มพ จ ลสาร กฤตภาค ว สด เทปและโทรท ศน CD-ROM DVD VCD รวมถ งไมโครฟ ล ม ด วย โดยม บรรณาร กษ เป นผ ดาเน นงาน บร หารงาน บร การงานห องสม ดต าง ๆ โดยการจ ดระบบเป น หมวดหม และระเบ ยบเร ยบร อย เพ อให ผ ใช ห องสม ด ม ความสะดวกส บค นได ง าย ตรงก บความต องการ ห องสม ดในป จจ บ นนอกจากทาหน าท จ ดเก บรวบรวม จ ดระบบ เพ อให บร การส อสารน เทศต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย ทางคอมพ วเตอร เทคโนโลย ทางการส อสาร ย งม เคร องม อในการค นหาและ ดาเน นการให บร การทร พยากรสารน เทศต าง ๆ เพ อก อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ผ ใช ห องสม ด นอกจากน ห องสม ดย งม บทบาทต อบ คคลมากมาย สามารถทาประโยชน ต อส งคมในด านต าง ๆ ด งน ด านการศ กษา ห องสม ดเป นแหล งความร ท น กเร ยน น กศ กษา สามารถค นหาความร ด วย ตนเอง โดยห องสม ดม บทบาทในการเสร มความร และสน บสน นการศ กษาในระบบ และ ให โอกาสในการเข าถ งการศ กษา ได ใช ศ กษาค นคว าเพ มเต มเพ อพ ฒนาอาช พให ท นก บ ว ทยากรและเทคโนโลย แก ผ ไม ม โอกาสเข าศ กษา หร อผ สาเร จการศ กษาแล ว ด านว ฒนธรรม ห องสม ดเป นท บาร งร กษาว ฒนธรรมของชาต ให ส บทอดไปย งอน ชนร น ต อไป เน องจากห องสม ดเป นแหล งท จ ดเก บข อม ลทางด านสารน เทศ ซ งส งเสร มศ ลปะและ ว ฒนธรรมต าง ๆ และสามารถใช บ งบอกความเจร ญก าวหน าของประเทศน น ๆ อ กด วย ความเส ยง (Risk) ค อ การว ดความสามารถ ท จะดาเน นการให ว ตถ ประสงค ของงานประสบ ความสาเร จ ภายใต การต ดส นใจ งบประมาณ กาหนดเวลา และข อจาก ดด านเทคน คท เผช ญอย อย างเช น การจ ดทาโครงการท จะดาเน นการเร องใดเร องหน งในอนาคต โดยใช ทร พยากรท ม อย อย างจาก ด มา ดาเน นการให ประสบความสาเร จ ภายใต กรอบเวลาอ นจาก ด ซ งเป นกาหนดการปฏ บ ต การในอนาคต ความเส ยงจ งอาจเก ดข นได ตลอดเวลา อ นเน องมาจากความไม แน นอน และความจาก ดของทร พยากร ด งน นผ บร หารโครงการจ งต องจ ดการความเส ยงของโครงการ เพ อให ป ญหาของโครงการลดน อยลง และสามารถดาเน นการให ประสบความสาเร จ ตามเป าหมายท ต งไว อย างม ประส ทธ ผลและ ประส ทธ ภาพ ความเส ยงม ความหมายในหลากหลายแง ม ม เช น ความเส ยงค อ โอกาสท เก ดข นแล วธ รก จจะเก ดความเส ยหาย (Chance of Loss) ความเป นไปได ท จะเก ดความเส ยหายต อธ รก จ (Possibility of Loss) ความไม แน นอนของเหต การณ ท จะเก ดข น (Uncertainty of Event) และ การคลาดเคล อนของการคาดการณ (Dispersion of Actual Result) นอกจากน ย งม คาท เก ยวข องก บความเส ยง อาท ภ ย (Peril) ค อ สาเหต ของความเส ยหาย ซ งภ ย ภาสามารถเก ดข นได จากภ ยธรรมชาต เช น เก ด พาย ส นาม น าท วม แผ นด นไหว เป นต น ภ ยนอกจากจะเก ดข นได จากภ ยธรรมชาต แล ว ภ ยน นย งเก ดข น จากการกระทาของมน ษย เช น อ คค ภ ย จลาจล ฆาตกรรม เป นต น สาหร บสาเหต ส ดท ายท จะเก ดภ ยได น น ค อภ ยท เก ดข นจากภาวะเศรษฐก จ เพราะภ ยท เก ดจากภาวะเศรษฐก จ เป นอ กสาเหต ท สาค ญ เพราะ เม อเก ดข นแล วคนท งประเทศ หร อท งภ ม ภาคจะได ร บผลกระทบอย างกว างขวาง สภาวะท จะทาให เก ดความเส ยหาย (Hazard) ค อ สภาพเง อนไขท เป นสาเหต ท ทาให ความ เส ยหายเพ มส งข น โดยสภาวะต าง ๆ น สามารถแบ งออกได เป นสภาวะทางด านกายภาพ (Physical) ค อ สภาวะของโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย เช น ชน ดและทาเลท ต งของส งปล กสร าง อาจเอ อต อการเกด เพล งไหม สภาวะทางด านศ ลธรรม (Moral) ค อ สภาวะของโอกาสท จะเก ดข นจากความไม ซ อส ตย ต อ หน าท การงาน เช น การฉ อโกงของพน กงาน และสภาวะด านจ ตสาน กในการป องก นความเส ยง (Morale) ค อ สภาวะท ไม ประมาทและเล นเล อ หร อการไม เอาใจใส ในการป องก นความเส ยง เช น การท พน กงานปล อยให เคร องจ กรทางานโดยไม ควบค ม ด งน นความเส ยง จ งเป นเหต การณ หร อการกระทาอย างใดอย างหน ง ท อาจเก ดข น และม ผลกระทบให เก ดความเส ยหาย หร อทาให องค กรไม บรรล เป าหมาย การจ ดการความเส ยง หร อ การบร หารความเส ยง (risk management) ค อ การจ ดการความเส ยง ท งในกระบวนการในการระบ ว เคราะห ประเม น ด แล ตรวจสอบ และควบค มความเส ยงท ส มพ นธ ก บ ก จกรรม หน าท และกระบวนการทางาน เพ อให องค กรลดความเส ยหายจากความเส ยงมากท ส ด อ น เน องมาจากภ ยท องค กรต องเผช ญในช วงเวลาใดเวลาหน ง หร อเร ยกว า อ บ ต ภ ย(Accident) การจ ดการความเส ยง หร อ การบร หารความเส ยง เป นกระบวนการท กาหนดข นโดย คณะกรรมการ ผ บร หาร และผ ทางาน เพ อใช กาหนดกลย ทธ ของท งองค กร ด งน นในการบร หารความ เส ยงจะพ จารณาถ ง 2 ประเด นหล ก ได แก 1) ก อนการส ญเส ย โดยการเตร ยมการเพ อวางแผนป องก น ความส ญเส ย และ 2) หล งการส ญเส ย โดยการวางแผนเพ อรองร บเหต การณ เม อเก ดความส ญเส ยข น นอกจากน ย งสามารถจาแนกประเภทของความเส ยงออกเป น 4 ด าน ด งน 1. ความเส ยงด านกลย ทธ เป นการประเม นความเส ยงท อาจม ผลกระทบต อความได เปร ยบ ทางการแข งข น 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เป นการประเม นความเส ยงจากการทางานภายในองค กร ท ง โครงสร าง บ คลากร ระบบงาน และข นตอนในการทางานเพ อลดต นท นและประหย ดเวลา ในการปฏ บ ต งาน เป นการเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของงาน 3. ความเส ยงด านการเง น เป นการประเม นความเส ยงท อาจจะเก ดความผ ดพลาดในการ เบ กจ ายสภาพคล องทางการเง น การขาดข อม ลเพ อนามาใช ในการบร หารการเง น เพ อลด ต นท นและค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks