37 Νέες επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας - PDF

Description
7 Δεκεμβρίου Νέες επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, σας ενημερώνει για νέες επιχειρηματικές προτάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην βάση δεδομένων

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 33 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
7 Δεκεμβρίου Νέες επιχειρηματικές προτάσεις συνεργασίας Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, σας ενημερώνει για νέες επιχειρηματικές προτάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην βάση δεδομένων του Δικτύου Enterprise Europe Network (EEN). Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να βρείτε αξιόπιστους συνεργάτες και να αξιοποιήσετε τις καλύτερες ευκαιρίες που προσφέρονται στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Δικτύου EEN, στα τηλέφωνα /69/49 ή μέσω Παραμένοντας στη διάθεσή σας. Με εκτίμηση Στάλω Δημοσθένους Ανώτερη Λειτουργός Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Enterprise Europe Network 2 Δεκέμβριος 2016 BOGR Greek SME offers leading edge management tool for small shop owners/convenience store managers, allowing effective control of cash register, stock management, and rich data analytics on sales, employees management. Cloud based technologies connect retailers-suppliersproducers, increasing profit margins. The SME seeks wholesale industry/ retail distributors abroad in order to establish commercial agency/ distribution/services agreement. BRRU The Russian company specializes in wholesale and retail trade of food and consumer goods (water, food, personal care) is looking for partners in EEN countries to conclude distribution services agreement. BRSE Swedish company with their own manufacturing of mineral make-up and an online e-shop for these products is looking for business partner able to manufacture natural cosmetics under private label. The Swedish company is interested in manufacturing agreement or licence agreement. BRUK A UK (Northern Ireland) company specialises in the distribution of herbal, homeopathic, natural food supplements and medical devices. The company seek new innovative products and devices to add to their range under a distribution services agreement. BOPL The Polish company situated in north-east of Poland has been producing bee honey for 52 years. Other company products are mead, liqueur and vodka. The company is looking for the partners under the joint venture, commercial agency, services and franchise agency agreement. BOPL A Polish manufacturing factory from metal industry offers fastening systems for tubes, pipelines, ventilation, air-conditioning and fire protection systems. The company is looking for distributors in Europe. BOAM An Armenian dried fruits producer is looking for agents and/or distributors for distribution services agreement and/or commercial agency agreement. The company is drying local fruits as apricots, peaches, plums, raisins and also others as bananas. BOAM An Armenian company produces organic fertilizers is looking for distributors and agents. BOUK A UK company produces a range of natural mineral dog shampoos and is looking for distributors to sell the new mineral range of dog shampoos in their region. BOLT A company from Lithuania, producing veterinary hygiene products for animals, is looking for agents, representatives, distributors. The production of the company is based on natural active ingredients natural herbal extracts and essential oils, efficacy of which is scientifically proved. Potential partners could be a wholesale company or a retail network of veterinary, hygiene-cosmetic, animal care, pet, dairy cow products who could arrange the distribution of company s products. Δεκέμβριος BOUK A UK pet food manufacture who specialise in high meat content, grain free dog and cat foods. The foods are suitable for all ages, breeds and sizes of dogs and cats. The dog food has an 80% meat 20% fruit and vegetable composition, while the cat food has an 80% meat 20% fruit and vegetable composition. The foods are hypoallergenic and formulated without chemical preservatives, colourings or flavourings. The company are seeking distributors who can purchase by the pallet. BOUK UK brewer of specialty gluten free real ale and cider is looking for European distributors with links to large pub and bar chains, hotels and restaurants. The distributor must be experienced in the specialty ale market. BRIT An Italian company, is a wholesale business specializing in beverages selling and distribution, with a particular focus on imported beers; it works in the field of Hotels, Restaurants and cafés and currently it is looking for a beer-brewing company for a new product to be presented and proposed to the Italian market, and more precisely an exclusive product in its region (Sardinia). The company is interested in distribution agreements. BOES A Spanish company specialized in manufacturing metal trays for industrial baking is looking for distributors involved in industrial production of bakery or pastry equipment, selling directly to bakeries and pastries industries. BORO Romanian travel agency specialized in agro-tourism in the Danube Delta provides services in rural tourism focused on the interaction with the socio-natural environment, i.e. fishing, boating, unique flora and fauna exploration, trails, adventure, educational programmes for children, local cultural events, traditional Romanian farming and Danubian cuisine experiences. The agency is looking for travel operators with whom to collaborate on the axis inbound tourism in the Danube Delta, Romania. BOAT An Austrian company produces syrups (juices) and the vending machines for serving these juices, is interested in finding representatives in Cyprus. The juices can also be bought separately, this means that you can fix the drinks also on other machines (which are not explicitly from this company). BRRO Romanian SME offers commercial representation for foreign companies willing to enter the Romanian market in the field of consumer and/or industrial products, legal software, etc. BRUK This fast growing forward thinking multi-channel sales agency offers comprehensive sales and distribution channels to clients who want to sell their products in the UK. The company works internationally in a variety of sectors including fashion, cosmetics, wellness products, food items (not fresh), natural products, home furnishings. It offers its services under a commercial agency agreement and is looking to work with businesses under a commercial agency agreement and is looking to work with businesses who are seeking to target British market. 4 Δεκέμβριος 2016 BOBR Brazilian company in the food industry offers varied mix of food preserves, with special focus on palm hearts. The company is looking for continuous distribution partnerships with retailers and supermarkets in order to introduce and maintain the brand in target countries. In addition to palm hearts, the company works with cucumber, beetroot, onion, quail egg, mushrooms and Brazilian chili preserves, as well as shoestring potatoes, whole grape, juice and wild honey. BRBE A Belgian company, operating since 1976 as an international general trading and forwarding firm with world-wide business relationships is offering intermediary services as business intermediary and facilitator, as transport and customs agency and as trade agent for several fields of activities according to opportunities. BRFR A French company created a new type of baby diapers / nappies and training pants. The products are 50% biodegradable and of highest efficiency. They are made in France. Due to a huge increase of the demand, the company wishes to expand its subcontractors network and is now looking for manufacturers of diapers who would like to relocate diapers and training pants machines and part of their team to France under a subcontracting or joint venture agreement. BRDK A Danish agency specialized in the building and construction service industry is looking for new suppliers of construction material such as concrete products, stoves and steel products from all over the world. The company is offering access to the Danish market, and has a solid network both to contractors and to companies in the construction industry. BOKR A Korean SME is looking for distributors of their new entertaining product for pets. This electronic device is specially designed for indoor and outdoor pet s activity and also offers time-set feeding system. By using this, dogs, home alone can play with automatic ball catching system and get food based on customized eating pace using rewarding method. The company is looking for distributors and possibility of further development of the product. BOMT A Maltese food manufacturer of various sauces, dips and delicatessen is looking for agents and/or distributors, to promote and supply the company s products to various types of foods retail outlets, such as cornerstores and supermarkets. Agents and/or distributors are sought in Belgium, Cyprus, France, German, Greece and the UK. Private label production is also offered to other food manufacturers requiring complementary products. Δεκέμβριος BOHU A Hungarian company specialized in naturally gluten, egg and dairy free products, as well as products free from Genetically Modified Organisms (GMO-free) is looking for distributors and agents in order to find new markets in the EU for these products. The products are high in fibre and processed with chemical free technology. Furthermore, the company is also offering cold pressed corn oil for distribution in foreign countries. BORU A Russian company specializes in the production of wooden tile of Siberian larch including a shingle is looking for partners in EU countries to conclude a distribution services agreement. BOGR A Greek SME, manufacturer of organic cosmetic and nutrition products is looking for beauty products suppliers in Cyprus. They offer natural organic skincare and nutrition products based on the holitistic philosophy of well-being. They are seeking to establish distribution services agreement with commercial partners in Cyprus able to supply organic cosmetic and nutrition products in the country. BRRU A Russian company from Smolensk region seeks suppliers of garage, carrepair, paint-spraying and compressor equipment as well as suppliers of lacquers, motor oils and other materials for distribution on the territory of the russian Federation under a distribution services agreement. BOBE The Belgian company is the producer of an innovative smartphone holder based on a clip system attached to suspenders in different models, fabrics, colours, designs and qualities. They want to market and sell their unique product abroad and therefore are looking for distributors active in the fashion and creative industries. BONL The Dutch producer has a well-established market position in The Netherlands and produces solely customer specific nutrition bars for brand owners or private label. The company is looking for large scale retailers capable of representing the nutrition bars in specialized shops and sports clubs. The Dutch company is in the position to negotiate different kinds of commercial agency agreements. BOES Spanish company specialized in organic cereals and value added flours is looking for companies willing to distribute the products from Spain in their countries. It is interested in contacting distributors in European countries, mainly in the 28 Union members. 6 Δεκέμβριος 2016 BOBE Belgian company manufacturer of wooden pellets boilers (for domestic use) is looking for distributors or wholesalers who have their network or team of installators, who can promote but also install the boilers in other European countries and ensure technical service. Distribution services agreements are sought. BOES A Spanish company manufacturing 100% handmade high quality footwear for men and women is looking for distributors in order to sell its products in Europe. BOGR A Greek company based in Crete is specialised in breeding, packaging and producing innovative premium deli products with Helix Aspersa snails. The local microclimate of Crete allows having a productive operation for 12 months. The company is looking for distributors. BOBG Bulgarian company, specialized in production of different healthy rice cakes, rice rolls and rice chips is looking for the distributors and wholesalers in the EU market, as well as third countries. The potential partners must have strong positions on the health food market in their countries. BOGR Bulgarian testing and certifying company provides services in compliance with the New Approach Directives (European standardisation system) requirements. The company is offering partnering within services agreements to enterprises from Europe and third countries under the European technical legislation for CE (European Conformity) marking. The potential partners are companies from the construction and machinery industry. BOPL A Polish travel agency and destination management company offers tailor made services for customers in all age. The company is offering organisation of medical and wellness, nature lovers and adventure stays in North-East of Poland. The regional tourist agency is interested in cooperation with foreign travel operators or tourist agencies within services agreement. een.ec.europa.eu
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks