พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 - PDF

Description
14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 16 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร ยนร บผ ดชอบการบร หารโรงเร ยน โดยย ดแนวทางการจ ดการศ กษาตามเกณฑ มาตรฐาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 กระทรวงศ กษาธ การ และตามนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ร บผ ดชอบในขอบข าย ด งน 1. วางแผนการปฏ บ ต งาน กาหนดระบบงาน บทบาทว ธ ดาเน นงาน ต วช ว ดความสาเร จของการปฏ บ ต งานของ บ คลากรท กฝ าย ตลอดจนให การสน บสน น ส งเสร มให ท กหน วยงานในสถานศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผลส งส ดแก ทางราชการ และน กเร ยนผ ร บบร การ 2. ควบค ม ด แล ต ดตามตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานกล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงาบ คคล กล มบร หารท วไป และกล มบร หารก จการน กเร ยน 3. มอบหมายงานให เหมาะสมก บความร ความสามารถของบ คลากร ต ดตามให คาปร กษา และให การน เทศ บ งค บบ ญชาคร พน กงานบร การ ล กจ างประจา ล กจ างช วคราว เจ าหน าท อ นๆ และน กเร ยนให สามารถปฏ บ ต หน าท ของตนเองได อย างถ กต องและครบถ วน ตามระเบ ยบของราชการ 4. ด แลสว สด ภาพและความเป นอย ของน กเร ยน คร น กการภารโรง ล กจ างประจา ล กจ างช วคราวบ คลากรทาง การศ กษาอ นๆ 5. จ ดสว สด การต างๆ อานวยความสะดวกแก น กเร ยน คร พน กงานบร การ ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราวและ บ คลากรทางการศ กษาอ นๆ 6. สร างขว ญ กาล งใจและบรรยากาศท ด ให เก ดข นในโรงเร ยน 7. ควบค ม ด แล ระบบข อม ลสารสนเทศของโรงเร ยน ให สามารถนามาใช ประโยชน ในด านการบร หารจ ดการเพ อ พ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน และเผยแพร ผลงานของโรงเร ยนส ช มชนอย างต อเน อง 8. สร างเสร มความส มพ นธ ก บผ ปกครองน กเร ยน และช มชนในท องถ น 9. ส งเสร มการบร หารงานแบบม ส วนร วม และใช ข อม ลเป นฐานในการบร หารจ ดการศ กษา 10. นานว ตกรรม เทคน ค ว ธ การใหม ๆ ทางการศ กษามาใช และเผยแพร เพ อพ ฒนาการบร หาร 11. พ ฒนาสถานศ กษาไปส ความเป นเล ศ เป นสถานศ กษาท น าด น าอย น าเร ยน เป นท น ยมของประชาชน ช มชน และท องถ น 12. เป นผ นาทางความค ด ม ว ส ยท ศน ในการบร หารจ ดการ สอดคล องก บนโยบายการบร หารงานของหน วยงานต นส งก ด 13. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 15 บทบาทและหน าท ของรองผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท รองผ อานวยการสถานศ กษา โดยปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมายจากผ อานวยการสถานศ กษา ใน การช วยบร หารก จการของหน วยงานการศ กษา การวางแผนการปฏ บ ต งาน การควบค ม กาก บด แล เก ยวก บการ บร หารงานว ชาการ งบประมาณ การบร หารงานบ คลากร การบร หารท วไป ก จการน กเร ยน และงานอ นท เก ยวข อง ม หน าท ร บผ ดชอบในขอบข าย ด งน ปฏ บ ต หน าท รองผ อานวยการโรงเร ยน โดยช วยปฏ บ ต ราชการในเร องต อไปน 1. บร หารก จการของสถานศ กษาให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ นโยบาย และว ตถ ประสงค ของ สถานศ กษา 2. วางแผนพ ฒนาการศ กษา ประเม น และรายงานผลการจ ดการศ กษา 3. จ ดทา และพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา การจ ดกระบวนการเร ยนร การพ ฒนาส อ นว ตกรรม และเทคโนโลย ทางการศ กษา การน เทศ และการว ดผล ประเม นผล 4. ส งเสร ม และจ ดการศ กษาให ก บผ เร ยนท กกล มเป าหมาย 5. จ ดทาระบบประก นค ณภาพการศ กษา 6. การบร หารการเง น การพ สด และทร พย ส นอ น 7. วางแผนการบร หารงานบ คคล การสรรหา การบรรจ แต งต ง การเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ว น ย และการร กษาว น ย การดาเน นการทางว น ย และการออกจากราชการ 8. จ ดทามาตรฐาน และภาระงานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษา ประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ตามมาตรฐานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 9. ส งเสร มสน บสน นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม การพ ฒนาอย างต อเน อง 10. ประสานความร วมม อก บช มชน และท องถ น ในการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา และให บร การ ว ชาการ แก ช มชน 11. จ ดระบบควบค มภายในสถานศ กษา 12. จ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน 13. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย 16 กล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท ของคณะกรรมการบร หารกล มบร หารว ชาการ 1. เป นท ปร กษาของผ บร หารโรงเร ยนในการกาหนดท ศทาง และแนวนโยบายในการดาเน นงานของกล ม บร หารว ชาการ 2. วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเร ยนในด านการบร หารงานกล มบร หารว ชาการไปส การปฏ บ ต 3. ร วมประช มเพ อร บทราบข อม ลแนวปฏ บ ต ต างๆ ให ท นเหต การณ รวมท งให คาปร กษาหาร อในการพ ฒนางาน ตามความเหมาะสม 4. เป นกรรมการท ปร กษา ให คาแนะนางานท วไปของกล มบร หารว ชาการ ด านต างๆ 4.1 การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 4.2 การพ ฒนาและการจ ดการเร ยนการสอน 4.3 การจ ดบรรยากาศส งเสร มการเร ยนการสอน 4.4 การว ดและการประเม นผลการเร ยน 4.5 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 4.6 อ นๆ ตามความเหมาะสม 5. ให คาแนะนาเก ยวก บการด าเน นงานในการจ ดการเร ยนการสอนตามแผนปฏ บ ต การของโรงเร ยน เพ อให ม ส มฤทธ ผลตามหล กการ และจ ดม งหมายของหล กส ตร 6. เสนอแนะความค ดเห นและให ความร วมม อช วยเหล อ สน บสน นในการดาเน นงานของฝ ายตลอดจนเสร มสร าง ความเข าใจก บบ คลากรท กฝ ายภายในโรงเร ยนและบ คลากรภายนอกโรงเร ยน เพ อให การดาเน นงานของกล มบร หาร ว ชาการดาเน นการไปด วยความเร ยบร อยและม ประส ทธ ภาพ 7. ร วมจ ดทาแผนการเร ยนของโรงเร ยน ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย บทบาทและหน าท ของรองผ อานวยการ กล มบร หารว ชาการ ม หน าท ร บผ ดชอบในขอบข าย ด งน 1. เป นท ปร กษาของผ อานวยการโรงเร ยนเก ยวก บงานกล มบร หารว ชาการ 2. ร กษาราชการแทนผ อานวยการโรงเร ยน เม อผ อานวยการโรงเร ยนไม อย หร อไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได 3. การจ ดทานโยบายและแผน 3.1 การรวบรวมข อม ลและการจ ดทามาตรฐานการปฏ บ ต งานว ชาการและของโรงเร ยน 3.2 การจ ดทาแผนกลย ทธ ของโรงเร ยน แผนปฏ บ ต การประจาป แผนงานว ชาการและปฏ ท นปฏ บ ต งาน 3.3 การจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการของโรงเร ยน 4. กาก บ น เทศ ต ดตามการปฏ บ ต งานของคร ในกล มบร หารว ชาการ บทบาทหน าท ของผ ช วยผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน 1. ช วยกาก บด แลงานในกล มบร หารว ชาการให เป นไปตามมาตรฐานของโรงเร ยน ของสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 2. ประสานงานก บกล มบร หารต าง ๆ เพ อให การดาเน นงานของกล มบร หารว ชาการเป นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ 17 3. ปฏ บ ต หน าท ตามแผนปฏ บ ต การ ให เก ดประส ทธ ภาพ 4. การบร หารงานว ชาการ 4.1 การกาหนดหน าท ความร บผ ดชอบ 4.2 การพ ฒนาหล กส ตรของสถานศ กษา 4.3 การค ดเล อกหน งส อแบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา 4.4 การจ ดกล มการเร ยนของน กเร ยน 4.5 การจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษา 4.6 การว ดผลประเม นผลและด าเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน 4.7 จ ดการน เทศการศ กษาท งภายในและภายนอกสถานศ กษา 4.8 การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา 5. การพ ฒนาและส งเสร มทางด านว ชาการ 5.1 การพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนตามระบบการเร ยนร 5.2 การจ ดสอนซ อมเสร ม 5.3 การจ ดก จกรรมเพ อส งเสร มการเร ยนการสอนตามหล กส ตร 5.4 จ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรเพ อพ ฒนาศ กยภาพของน กเร ยน 5.5 การพ ฒนาบ คลากรด านว ชาการ 5.6 การพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร 5.7 สร างบรรยากาศทางว ชาการในโรงเร ยน 5.8 ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน 5.9 การพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา 5.10 ประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษา องค กร หน วยงานและสถานประกอบการ อ น 5.11 ส งเสร มสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล องค กร หน วยงาน สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ด การศ กษา 6. การว ดผลประเม นผลการเร ยน/งานทะเบ ยนน กเร ยน / การเท ยบโอนผลการเร ยน 6.1 การดาเน นการว ดผลประเม นผลการเร ยนและการเท ยบโอนผลการเร ยน 6.2 การสร างและปร บปร ง เคร องม อว ดผลการเร ยน 6.3 การจ ดให ม เอกสารและแนบฟอร มเก ยวก บการว ดผลประเม นผลการเร ยน 6.4 การดาเน นการเก ยวก บหล กฐานการว ดผลประเม นผลการเร ยน 6.5 การจ ดทา GPA และการจ ดท าหล กฐานผลการเร ยนและการจบหล กส ตรของน กเร ยน 6.6 การจ ดทาทะเบ ยนน กเร ยนและออกใบร บรองการเป นน กเร ยน 7. การประเม นผลการปฏ บ ต งานในด านค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน 8. การประเม นผลการปฏ บ ต งานขอคร ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งานของกล มบร หารว ชาการ 9. ปฏ บ ต หน าท อ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 18 กล มงานตามขอบข ายงาน กล มบร หารว ชาการ ห วหน ากล มงานว ชาการ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน 1. ร บแนวปฏ บ ต จากผ ช วยผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ เพ อก าก บ ด แล ต ดตามในสายงานท ร บผ ดชอบ 2. บร หารงานว ชาการ ให เป นไปตามโครงสร าง ด งน - งานทะเบ ยน - ว ดผล ประเม นผล - งานน เทศ และบร หารกล มสาระ - งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - งานส งเสร มว ชาการ 3. กาหนด บทบาทหน าท ร บผ ดชอบของบ คลากรในกล มงานท ร บผ ดชอบ 4. จ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพคร เพ อเพ มพ นความร ความเข าใจเก ยวก บงานในหน าท 5. ประสานงานก บท กกล มบร หารและคร ผ สอนให ปฏ บ ต งานได อย างคล องต ว ม ประส ทธ ภาพ 6. ประสานงาน เร งร ดกล มสาระเร ยนร และงานว ดผล หาแนวทางช วยเหล อน กเร ยนให จบหล กส ตร 7. ดาเน นการหาว ธ แก ไข ในกรณ ท น กเร ยนม ป ญหาตกค าง โดยเฉพาะน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 และระด บช นม ธ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks