303 2004 magistrati

Description
B

Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 19 | Pages: 55

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)   privind statutul judecătorilor şi procurorilor  EMITENT: PARLAMENTUL  Data intrării în vigoare:  13 Septembrie 2005 Forma consolidată valabilă la data de  07 Iulie 2017 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de  20 Mai 2016 până la  07 Iulie 2017 Istoric consolidări   Atenție! Forma prezentă este o formă consolidată a unei forme republicate  LEGR 303 28/06/2004 ->R1.  ----------  ──────────   *) Notă CTCE:   Forma consolidată a  Legii nr. 303/2004(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 826 din 13 septembrie 2005, la data de 07 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 ; LEGEA nr. 29 din 28 februarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 50 din 28 iunie 2006 ; LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006; DECIZIA nr. 866 din 28 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007; LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 ; ORDONANŢA DE URGE NŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008 ; DECIZIA nr. 82 din 15 ianuarie 2009; LEGEA nr. 77 din 1 aprilie 2009; LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009; DECIZIA nr. 785 din 12 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 mai 2009 ; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; LEGEA nr. 300 din 23 decembrie 2011; LEGEA nr. 24 din 17 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 6 iunie 2012 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 mai 2013 ; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 176 din 26 martie 2014; DECIZIA nr. 436 din 8 iulie 2014; LEGEA nr. 118 din 14 iulie 2014; LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 262 din 5 mai 2016. Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra- Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. Fişă Act  Forme A. Vizualizări   Căutări   Operaţii  Top  Închide   ──────────   **) Republicată în temeiul  art. XII al titlului XVII din Legea nr. 247/2005 privind reforma  în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 303/2004  a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 şi a mai fost modificată prin   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 9 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 71/2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 11 aprilie 2005.  ──────────   *) Notă CTCE:  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel: Art. 1 Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  Art. 3 Se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.  Art. 8 Se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.  Art. 12 Se înfiinţează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin reorganizarea Ministerului Justiţiei.  Art. 15 Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii Publice.  Conform pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publica tă în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, care modifică   art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134 din 29 septembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005: În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002  privind Parchetul Naţional Anticorupţie, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 503/2002 , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în orice alte acte normative care cuprind referiri la Parchetul Naţional Anticorupţie, următoarele de numiri se înlocuiesc astfel: a) Parchetul Naţional Anticorupţie cu Direcţia Naţională Anticorupţie;   b) procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie cu procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;  c) procurorul general adjunct al Par chetului Naţional Anticorupţie cu procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;   d) consilierul procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie cu consilierul procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009, s- a dispus înfiinţarea Ministerului Justiţiei prin reorganizarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Prin urmare, denumirea ministerului se actualizează potrivit acestui act normativ.     Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se  înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.   Înlocuirea acestor denumiri s-a realizat direct în textul formei actualizate.  ──────────  TITLUL I Dispoziţii generale  CAP. I  Noţiuni şi p rincipii ART. 1 Jurisprudență   Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii  justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.  ART. 2 Jurisprudență   (1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile prezentei legi. (2) Judecătorii inamovibili pot fi mutaţi prin transfer, delegare, detaşare sau promovare, numai cu acordul lor, şi pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (3) Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali.   (4) Orice persoana, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenta judecătorilor.  ART. 3  (1) Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucura de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii.   (2) Procurorii care se bucura de stabilitate pot fi mutaţi prin transfer, detaşare sau p romovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  ART. 4  (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al  jud ecătorilor şi procurorilor şi să participe la formarea profesională continua.   (2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.  CAP. II  Incompatibilităţi şi interdicţii  ART. 5 Jurisprudență  (1) F uncţiile de judecător, procuror, magistrat - asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din  învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţion al al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.   (2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul de justiţie în cazuri care presupun existenta unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia  cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţa, în scris, colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului parchetului şi s - a considerat că existenta conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu.   (3) Judecătorii, procurorii, magistraţii - asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să dea, anual, o declaraţie   pe propria răspundere în care să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii până la gradul al IV - lea inclusiv exercita o funcţie sau desfăşoară o activitate  juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora. D eclaraţiile se înregistrează şi se depun la dosarul profesional.  ART. 6  (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii - asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică.   (2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifica declaraţii le prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul profesional.   (3) Dispoziţiile  Legii nr. 187/1999  privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică se aplica în mod corespunzător.  ART. 7 (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii - asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau col aboratori ai serviciilor de informaţii.   (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau   colaboratori ai serviciilor de informaţii.   (3) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea declaraţiilor prevăzute la alin. (2). (4) Încălcarea   dispoziţiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror.  ART. 8  (1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis:   a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;  b) s ă desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura;   c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome; d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii şi procurorii pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masa.  ART. 9  (1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter poli tic. (2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice. ART. 10 
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks