ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง - PDF

Description
ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 22 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห นส วนจ าก ด จร ญพรรทร พย อน นต เสนอราคา ๓๕๐,๐๐๐ ๓. ห างห นส วนจ าก ด ไอ.โอ.เอส เสนอราคา ๒๙๐,๐๐๐ *ขาดค ณสมบ ต * ประกาศตามข อ. ๕ เน องจากไม ม ผลงาน ๔. ห างห นส วนจ าก ด บ ญมากคอนตร คช น เสนอราคา ๒๙๘,๐๐๐ ๕. ห างห นส วนจ าก ด ช างเอ กซปอร ตแอนด เร ยลเอสเตท 888 จ าก ด เสนอราคา ๒๙๔,๔๐๙ ส งมอบ ๖๐ ว น ย นราคา ๑๒๐ ว น ท าส ญญา ๗ ว น คณะกรรมการพ จารณาแล ว เห นว า ห างห นส วนจ าก ด ช างเอ กซปอร ตแอนด เร ยลเอสเตท 888 จ าก ด เสนอราคาต าส ด ๒๙๔,๔๐๙ ส งมอบ ๖๐ ว น ย นราคา ๑๒๐ ว น ตามประกาศจ งหว ดเช ยงใหม และเอกสารสอบราคาจ างเลขท ๔/๒๕๕๘ ลว.๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง การปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสนงท ด นจ งหว ดฯ สาขาส นทราย ห างห นส วนจ าก ด ช างเอ กซปอร ตแอนด เร ยลเอสเตท 888 จ าก ด ได น า หล กฐานมาประกอบท าส ญญาเลขท ๕๒/๒๕๕๘ ลว.๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร มงาน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘แล วเสร จบร บร ณ ภานในว นท ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ๒ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๓,๑๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างท าป ายพลาสต กบอกทางพร อมอ ปกรณ ฯลฯ สาขาส นป าตอง จากร านจ นทร ศ ลป ม เด ย จ านวนเง น ๓,๑๐๐ ๓ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๖,๙๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างท าป ายช อส าน กงานท ด น อ กษรโลหะ สาขาส นป าตอง จากร านจ นทร ศ ลป ม เด ย จ านวนเง น ๑๖,๙๐๐ ๔ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๙๐,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างปร บปร งหล งคาอาคารส าน กงานท ด นอ าเภอฮอด เพ อเตร ยมเป นสาขาจอมทอง ส วนแยกฮอด จากร านเพชรไม ล ง จ านวนเง น ๙๐,๐๐๐ ขออน ม ต เบ ก จ าย จากเง นค าใช จ ายใน ๕ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๓,๘๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างต ดต งระบบประต ค ย การ ด สาขาพร าว จากบร ษ ท เอสบ ซ เค ยวร ต ซ สเต ม จ าก ด จ านวนเง น ๑๓,๘๐๐ ๖ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๕,๖๘๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างซ อมเคร องพ มพ ด ดภาษาไทย สอ.แม อาย จ านวน ๕ เคร อง จากร านเกสเซ นเตอร จ านวนเง น ๕,๖๘๐ ๗ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๔,๗๐๐ ตกลงราคา เร องขออน ม ต จ ดจ างซ อมและเปล ยนถ ายน าม นเคร องรถยนต สข.ส นทราย อ ซ ซ หมายเลขทะเบ ยน ซฟ-๙๗๗๑ กทม. จ านวนเง น ๔,๗๐๐ ๘ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๗,๕๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างซ อม จอภาพและเคร องคอมพ วเตอร สาขาหางดง จ านวน ๔ เคร อง จากร านอ นเตอร เนช นแนล จ านวนเง น ๗,๕๐๐ ๙ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๓๖,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดซ อเคร องสแกนเนอร ขนาด A 3 ความละเอ ยด 1600x1600 dpi สาขาฝาง จ านวน ๑ เคร อง จากร านอ นเตอร เนช นแนล จ านวนเง น ๓๖,๐๐๐ ขออน ม ต เบ ก จ าย จากเง นค าใช จ ายใน ๑๐ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๓๕,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (งวดท ๑ ) ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ จ านวนเง น ๓๕,๐๐๐ จากร านอ นเตอร เนช นแนล จ านวน ๗ รายการ โดยเบ ก จ ายจากเง นแผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารราชการแผ นด น งานด านทะเบ ยนและร งว ดท ด นท บร การให แก ประชาชน งบด าเน นงาน ๑๑ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดซ อว สด ส าน กงาน (งวดท ๑ ) ส าน กงานท ด นจ งหว ดฯ จ านวนเง น ๓๐,๐๐๐ จากร านอ นเตอร เนช นแนล จ านวน ๑๘ รายการ โดยเบ ก จ ายจากเง นแผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารราชการแผ นด น งานด านทะเบ ยนและร งว ดท ด นท บร การให แก ประชาชน งบด าเน นงาน ๑๒ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ๗๖๓,๐๐๐ กรณ พ เศษ เร อง ขออน ม ต จ ดจ างผล ตหล กเขตท ด น และหม ดหล กฐานแผนท กรมท ด นโอนเง นคร งท ๑๐๑ แผนงานอน ร กษ และจ ดการทร พยากร ธรรมชาต โฉนดท ด นท ออกให แก ประชาชน งบด าเน นงาน ขอจ ดจ างเร อนจ ากลางเช ยงใหม ผล ตหล กเขตท ด น จ านวน ๓๗๐,๐๐๐ หล กราคาๆละ ๑๕ รวมเง น ๕๕๕,๐๐๐ หม ดหล กฐานแผนท จ านวน ๑๓,๐๐๐ หม ดราคาๆละ ๑๖ รวมเง น ๒๐๘,๐๐๐ รวมเง นท งส น ๗๖๓,๐๐๐ แล วเสร จภายใน ๑๒๐ ว น ตามส ญญาเลขท /๒๕๕๘ ลว. ๑๓ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ๕๘๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดจ างซ อมเคร องคอมพ วเตอร สอ.แม อาย จากร านโยคอมพ วเตอร จ านวนเง น ๕๘๐ ขออน ม ต เบ ก จ าย จากเง นค าใช จ ายใน ๑๔ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๕,๕๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดซ อเคร องปร บอากาศ งานการเง น ฝ ายอ านวยการ สาขาจอมทอง ย ห อ LG ขนาด บ ท ย ชน ดต ดผน ง เบอร 5 จ านวน ๑ เคร อง ๆละ ๑๕,๕๐๐ ขออน ม ต เบ ก จ ายจากเง น ค าใช จ ายใน ๑๕ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๓,๐๗๐ ตกลงราคา เร องขออน ม ต จ ดจ างซ อมและเปล ยนถ ายน าม นเคร องรถยนต โตโยต า หมายเลขทะเบ ยน อย-๑๕๖๗ กทม.สข.จอมทอง ส วนแยกแม แจ ม จ านวนเง น ๓,๐๗๐ ขออน ม ต เบ ก จ าย จากเง นค าใช จ ายในการ จ ดเก บภาษ อากรส วนท องถ น ๑๖ ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ๓๔,๙๐๐ ตกลงราคา เร อง ขออน ม ต จ ดซ อกล องถ ายร ป จ านวน ๑ กล องๆละ ๓๔,๙๐๐ จากร านอ นเตอร เนช นแนล ขออน ม ต เบ ก จ าย จากเง นค าใช จ ายใน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks