ข อม ลส วนต ว ประสบการณ การทางาน ความร ท กษะและความสามารถพ เศษอ นๆ ว น เด อน ป เก ด: 30 ธ นวาคม 2534 หม เล อด: บ น าหน ก: 79 ก โลกร ม - PDF

Description
นายส นต ช ย ต ระวรมงคล 112/340 หม 2 ซอยเอกช ย 18 ถนนเอกช ย แขวงบางข นเท ยน เขตจอมทอง กร งเทพฯ โทรศ พท : , อ เมล : ข อม ลส วนต ว เพศ: ชาย อาย : 22

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
นายส นต ช ย ต ระวรมงคล 112/340 หม 2 ซอยเอกช ย 18 ถนนเอกช ย แขวงบางข นเท ยน เขตจอมทอง กร งเทพฯ โทรศ พท : , อ เมล : ข อม ลส วนต ว เพศ: ชาย อาย : 22 ป ว น เด อน ป เก ด: 30 ธ นวาคม 2534 หม เล อด: บ น าหน ก: 79 ก โลกร ม ส วนส ง: 172 เซนต เมตร ส ญชาต : ไทย ศาสนา: พ ทธ ส ขภาพ: แข งแรง สถานภาพ: โสด ประว ต การศ กษา ระด บปร ญญาตร ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสยาม ผลการเร ยนเฉล ย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย แผนการเร ยนว ทยาศาสตร - คณ ตศาสตร โรงเร ยนว ดราชโอรส ผลการเร ยนเฉล ย 3.19 ประสบการณ การทางาน ม นาคม - ม ถ นายน 2556 น กศ กษาฝ กงาน โครงการสหก จศ กษา ด านว ศวกรรมคอมพ วเตอร ฝ ายกองว ศวกรรมเคร องฝ กบ นจ าลอง บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด (มหาชน) ความร ท กษะและความสามารถพ เศษอ นๆ การใช คอมพ วเตอร โปรแกรมเบ องต น เช น Microsoft Office สามารถเข ยนโปรแกรมด วย ภาษา VB.NET และ C#.NET ได ม ความร และความเข าใจในภาษา HTML, JAVA, ASP.NET, PYTHON, SQL ม ความร และความเข าใจใน โครงสร างข อม ล, อ ลกอร ท ม, ระบบฐานข อม ล, ระบบปฏ บ ต การ, เคร อข าย คอมพ วเตอร, พาณ ชย อ เล กทรอน กส สามารถส อสารภาษาอ งกฤษ ก บชาวต างชาต ได ปานกลาง ม มน ษยส มพ นธ ด และม ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย ก จกรรม ผลงาน เข าร วมการแข งข น Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2012 เข าร วมการแข งข น Thailand Championship 2012 จ ดงานส มมนา Application on iphone and Android ท มหาว ทยาล ยสยาม จ ดงานส มมนา ระบบสมองกลฝ งต ว (Embedded System) ท มหาว ทยาล ยสยาม เข าร วมโครงการค ายเยาวชนร งานส บสานพระราชด าร ร นท 3 คร งท 1 ณ ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ าวค ง กระเบนอ นเน องมาจากพระราชด าร จ งหว ดจ นทบ ร เว บไซต ค นหายาและรายช อเภส ชกร พ ฒนาด วย ASP.NET with C#.NET ระบบบร หารจ ดการการจองเวลาส าหร บเคร องฝ กบ นจ าลอง พ ฒนาด วย ASP.NET with C#.NET โปรแกรมควบค มห นยนต ด วยท าทาง พ ฒนาด วย C#.NET Mr. Santichai Teeravoramongkol Address: House No. 112/340 Village No. 2 Soi Ekkachai 18 Ekkachai Road, Bangkhunthien Subdistrict, Chomthong District, Bangkok Metropolitan Administration Telephone: , PERSONAL INFORMATION Sex: Male Age: 22 Date of birth: 30 December 1991 Blood type: B Weight: 79 kgs. Height: 172 cms. Nationality: Thai Religion: Buddhism Health: Excellent Marital Status: Single EDUCATION Bachelor of Engineering, Computer Engineering Major, Faculty of Engineering, Siam University with GPA Secondary School Level 4-6, Science - Mathematics Major, Wat-Rat Cha O Rot School with GPA 3.19 EXPERIENCE March - June 2013 Internship, Co-Operative, Computer Engineering, Flight Simulator Engineering - Department, Thai Airways International Public Company Limited KNOWLEDGES SKILLS AND QUALIFICATIONS Good at using computer especially basic programs (Microsoft Office, photo editing or other programs about media) Able to write program with VB.NET Language and C#.NET Knowledge and understanding in HTML, JAVA, ASP.NET, PYTHON, SQL Languages Knowledge and understanding in Data Structures, Algorithm, Database Systems, Operating Systems, Computer Networking, Electronics Commerce Able to communicate with foreigners by English understandably Good relationship and responsibility Activities Workings Competed in Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2012 Competed in Thailand Championship 2012 Having made the seminar Application on iphone and Android at Siam University Having made the seminar Embedded System at Siam University Participation RDPB Camp the 3rd Version, the 1st round, Kung Krabaen Bay Nature Center, Chanthaburi Website for searching drugs and pharmacist list, developed by ASP.NET with C#.NET. Reservation Management System for Flight Simulators, developed by ASP.NET with C#.NET. A Robot Control Program with Gestures, developed by C#.NET. Website for searching drugs and pharmacist list Reservation Management System for Flight Simulators A Robot Control Program with Gestures The seminar, Application on iphone and Android at Siam University The seminar, Embedded System at Siam University Competed in Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2012 Competed in Thailand Championship 2012 Internship, Co-Operative, Computer Engineering, Flight Simulator Engineering Department, Thai Airways International Public Company Limited idea & innovation festival at Seacon Bangkae Department Store Thai Research Expo 2013 at Centara Grand, Central World Participation RDPB Camp the 3rd Version, the 1st round, Kung Krabaen Bay Nature Center, Chanthaburi
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks