ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ - PDF

Description
1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 14 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา ช ดท 1 เร อง แนวค ดพ นฐานในการบร หารส นค าคงคล ง คาช แจงสาหร บน กศ กษา 1. บทเร ยนน ใช เวลาเร ยน 3 คาบ 180 นาท 2. น กศ กษาจะได ร บส งต าง ๆ ต อไปน ค อ 2.1 ค ม อน กเร ยน 2.2 ใบความร เร อง แนวค ดพ นฐานในการบร หารส นค าคงคล ง ประกอบด วย ใบความร ท 1.1 ความหมายของส นค าคงคล งและการบร หารส นค าคงคล ง ใบความร ท 1.2 ประเภทส นค าคงคล ง ใบความร ท 1.3 ว ตถ ประสงค ของการบร หารส นค าคงคล ง ใบความร ท 1.4 ความส าค ญของการบร หารส นค าคงคล ง ใบความร ท 1.5 ประโยชน ท ได ร บจากการบร หารส นค าคงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ใบความร ท 1.6 ความส มพ นธ ของการบร หารส นค าคงคล งก บกระบวนการผล ต ใบแสดงมโนท ศน ย อย เร อง แนวค ดพ นฐานในการบร หารส นค าคงคล ง 2.3 ใบก จกรรม 2.4 ใบบ นท กก จกรรม 2.5 แบบฝ กห ดด านความร 2.6 แบบทดสอบ 2.7 กระดาษค าตอบ 3. จ ดประสงค การเร ยนร เร อง แนวค ดพ นฐานในการบร หารส นค าคงคล ง 3.1 อธ บายความหมายของส นค าคงคล งและการบร หารส นค าคงคล งได 3.2 บอกประเภทของส นค าคงคล งได 3.3 บอกว ตถ ประสงค ของการบร หารส นค าคงคล งได 3.4 ตระหน กถ งความส าค ญของการบร หารส นค าคงคล ง 3.5 บอกประโยชน ท ได ร บจากการบร หารส นค าคงคล งท ม ประส ทธ ภาพได 3 3.6 บอกความส มพ นธ ของการบร หารส นค าคงคล งก บกระบวนการผล ตได อย างถ กต อง 3.7 สามารถใช ความร ในการบร หารส นค าคงคล งเป นหล กในการพ ฒนาธ รก จได 3.8 ม การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท คร สามารถ ส งเกตเห นได ในด านความม มน ษย ส มพ นธ กระบวนการกล ม ความม ว น ย ความเช อม นในตนเอง ความสนใจใฝ ร ความร กสาม คค และกต ญ กตเวท 4. ก จกรรมท น กศ กษาต องปฏ บ ต ตามข นตอนต อไปน 4.1 ตรวจสอบเอกสารท ได ร บให ครบถ วน 4.2 ขณะเร ยนน กศ กษาต องท าก จกรรมการเร ยนการสอนตามล าด บข นตอน ด งน ท าแบบทดสอบก อนเร ยน ศ กษาใบความร ให ครบตามท ก าหนดไว ในช ดการเร ยนร ท าแบบฝ กห ดด านความร แล วตรวจค าตอบก บเฉลยหล งการท าแบบฝ กห ดด าน ความร ถ าน กศ กษาท าไม ถ กให กล บไปศ กษาความร ในใบความร ใหม แล วแก ไข ให ถ กต อง ท าก จกรรมโดยการแบ งกล มน กศ กษา โดยศ กษาข นตอนการปฏ บ ต ก จกรรมจาก ใบก จกรรม ปฏ บ ต งานค าส งในใบก จกรรม โดยน กศ กษาในกล มท กคนม ส วนร วมอภ ปราย และสร ปผลการปฏ บ ต ก จกรรม ตรวจค าตอบจากเฉลยหล งจากปฏ บ ต ก จกรรม ถ าน กน กศ กษาท าไม ถ กให กล บไปศ กษาความร ในใบความร ใหม แล วแก ไขให ถ กต อง 4.3 ท าแบบทดสอบหล งเร ยน ในเวลา 15 นาท ด วยความซ อส ตย ไม เป ดด เฉลยก อน กรณ ท ได คะแนนต าจากการท าแบบทดสอบหล งเร ยน น กศ กษาควรย อนกล บไปศ กษา ใบความร ในช ดการเร ยนร อ กคร งหน ง หากม ข อสงส ยให ปร กษาคร ผ สอนเพ อร บ ค าแนะน าต อไป 4 ช ดท 1 เร อง แนวค ดพ นฐานในการบร หารส นค าคงคล ง ใบความร ท 1.1 ความหมายของส นค าคงคล งและการบร หารส นค าคงคล ง เราท กคนล วนแล วแต เป นน กควบค มส นค าคงคล ง ไม ว าจะเป นท บ านหร อท ท างาน พวกเรา ท กคนเก บอาหาร เส อผ า เคร องใช ในบ าน กระดาษ ปากกา และส นค าอ น ๆ อ กมากมาย ด งน น การ ม ส นค าคงคล งไว ในก จการน นท าให เก ดความคล องต วในการด าเน นงาน เอ..จะเก บส นค าคงคล งไว เท าไรด นะ... เอาไว เยอะ ๆ ด กว า ไม ต อง ซ อบ อย ๆ เอาไว พอ สมควรไม ส นเปล อง ค าใช จ าย เอาไว น อย ๆ เด ยว เง น ท นจม ภาพท 1 การต ดส นใจในการเก บร กษาส นค าคงคล ง ส นค าคงคล ง หร อส นค าคงเหล อ (Inventory) เป นส งท จ าเป นส าหร บธ รก จ เพราะจ ดเป น ส นทร พย หม นเว ยนรายการหน งซ งธ รก จพ งม ไว เพ อให การผล ตหร อการขาย สามารถด าเน นไปได อย างราบร น การม ส นค าคงคล งมากเก นไปอาจเป นป ญหาก บธ รก จ ท งในเร องต นท นการเก บร กษาท ส ง ส นค าเส อมสภาพ หมดอาย ล าสม ย ถ กขโมย หร อส ญหาย นอกจากน ย งท าให ส ญเส ยโอกาสใน การน าเง นท จมอย ก บส นค าคงคล งน ไปหาประโยชน ในด านอ นๆ 5 แล วส นค าคงคล ง ค ออะไรล ะ???? ส นค าท ก จการ ส ารองไว ใช งาน ส นทร พย ท ก จการ เก บร กษาไว เพ อ ขายและบร การ เป นส นทร พย อย าง หน งของก จการ ว ตถ ด บ และงาน ระหว างผล ตของ ก จการ ภาพท 2 ความหมายของส นค าคงคล ง ส นค าคงคล ง (Inventory ) หมายถ ง ปร มาณส นค าหร อบร หารท ธ รก จม ส ารองไว เพ อการใช งาน เพ อการบร หาร เพ อการผล ต เพ อการจ ดจ าหน ายในอนาคต เช น อ ปกรณ ส าน กงาน ช นส วน อะไหล ว ตถ ด บ ผล ตภ ณฑ ก งส าเร จร ป เป นต น (ก อเก ยรต ว ร ยะก จพ ฒนา และมาล ย ม วงเทศ : 61) ส นค าคงคล ง (Inventory) หมายถ งว สด หร อส นค าต างๆ ท เก บไว เพ อใช ประโยชน ในการ ด าเน นงานอาจเป นการด าเน นงานผล ต ด าเน นการขายหร อด าเน นงานอ นๆ (การบร หารส นค าคงคล ง ออนไลน ) ส นค าคงคล ง (Inventory) จ ดว าเป นส นทร พย หม นเว ยน ชน ดหน งซ งก จการต องม ไว เพ อขาย หร อผล ต ด งน นส นค าคงคล ง จ งหมายถ ง ว ตถ ด บ (Raw Material) หร อส งของช นส วน ท ซ อมา เพ อใช ในการผล ต (การจ ดการส นค าคงคล ง : 12) ส นค าคงคล งหร อส นค าคงเหล อ ตามท ก าหนดในมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 โดยสมาคม น กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทย ม ถ นายน 2546 ได ให ค าน ยามด งน (ความหมาย ของส นค าคงเหล อและประเภทของส นค าคงเหล อ ออนไลน ) 6 ส นค าคงคล ง (Inventory) หมายถ ง ทร พย ส น ซ ง (ก) ก จการม ไว เพ อขายตามล กษณะการประกอบธ รก จโดยปกต (ข) อย ในระหว างกระบวนการผล ตเพ อให เป นส นค าส าเร จร ป (ค) ม ไว เพ อใช ในการผล ตส นค าหร อบร การ จากความหมายข างต นสร ปได ว า ส นค าคงคล งหร อเร ยกอ กอย างหน งว า ส นค าคงเหล อ ม ส วนประกอบอ นส าค ญ ได แก ส นค าส าเร จร ป งานระหว างท าหร อส นค าระหว างผล ต ซ งรวมไป ด วย ว ตถ ด บ ว สด ท ใช ในการผล ต ส นค าคงเหล อเป นส นทร พย ประเภทหม นเว ยนของก จการท ม ไว เพ อขายในการประกอบธ รก จตามปกต และม ไว เพ อใช ในการผล ตส นค าหร อบร การ เพ อขายต อไป ภาพท 3 การเก บส นค าคงคล งในคล งส นค า ท มา : ส นค าคงคล งน อาจเป นได หลายอย างข นอย ก บล กษณะของก จการ เช น ส นค าคงคล งของ โรงงาน ได แก ว ตถ ด บ ช นส วนอะไหล ห างสรรพส นค า ได แก เส อผ าส าเร จร ป เคร องดนตร ของเล น รองเท า เคร องใช ไฟฟ า เคร องคร ว ฯลฯ ส นค าคงคล งของโรงพยาบาล ได แก ยา เคร องม อแพทย เป นต น (เสาวน ตย จ นทโรจน : 139) 7 ภาพท 4 ส นค าส าเร จร ป ภาพท 5 ว ตถ ด บ ท มา : ท มา : ภาพท 6 ช นส วนอะไหล ภาพท 7 อ ปกรณ ส าน กงาน ท มา : ท มา : 8 เม อส นค าส นค าคงคล ง เราก ต องบร หารส นค าคงคล งให อย ในระด บท เหมาะสม การด แล การเก บ ส นค าในคล งส นค า ให อย ในสภาพท เหมาะสม รวบรวมรายการ ส นค าในคล งส นค า จดบ นท กส นค า เข า - ออก ควบค มให ส นค า คงเหล อในปร มาณ ท เหมาะสม ภาพท 8 การต ดส นใจเก ยวก บการบร หารส นค าคงคล ง ส นค าคงคล ง (Inventory) จ ดได ว าเป นทร พยากรท รอการเปล ยนจากสภาวะหน งไปอ ก สภาวะหน ง เช น ว ตถ ด บท รอการแปรสภาพเป นส นค า หร อส นค าส าเร จร ปท เก บอย ในคล งส นค าเพ อ รอการจ าหน าย หร อส นค าท อย ในกระบวนการผล ต หร ออะไหล ท รอการเบ กจ าย (เกศ น ว ฑ รชาต และคณะ : 1) นอกจากน ย งเป นป จจ ยส าค ญในการด าเน นงานของธ รก จ โดยน บเป น องค ประกอบท ใหญ ท ส ดของต นท นการผล ตผล ตภ ณฑ หลายชน ด นอกจากน นการม ส นค าคงคล ง ท เพ ยงพอย งเป นการตอบสนองความพ งพอใจของล กค าได ท นเวลา จ งเห นได ว าส นค าคงคล งม ความส าค ญต อก จกรรมหล กของธ รก จเป นอย างมาก การบร หารส นค าคงคล งท ม ประส ทธ ภาพจ ง ส งผลกระทบต อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรง และในป จจ บ นน ม การน าเอาระบบ คอมพ วเตอร มาจ ดการข อม ลส นค าคงคล ง เพ อให เก ดความถ กต อง แม นย า และท นเวลามากย งข น การบร หารส นค าคงคล ง (Inventory Management) เป นการจ ดการต าง ๆ เก ยวก บรายการ ส นค าในคล งส นค าต งแต การรวบรวม จดบ นท กส นค าเข า ออก การควบค มให ม ส นค าเหล อใน ปร มาณท เหมาะสม ม ระเบ ยบแบบแผน เพ อให ส นค าท ม อย ตรงตามความต องการของผ ใช หร อ ผ บร โภค ท งในเร องแบบ ส ขนาด แฟช น โดยจะต องควบค มให อย ในระด บท เหมาะสม ( ด ารงศ กด ช ยสน ทและส น ย เล ศแสวงก จ : 65 ) 9 การบร หารส นค าคงคล ง (การบร หารส นค าคงคล ง ออนไลน ) หมายถ ง - การเก บทร พยากรไว ใช ในป จจ บ น หร อในอนาคต เพ อให การด าเน นการของก จการด าเน น ไปอย างราบร น ผ านการวางแผนก าหนดปร มาณส นค าคงคล งท เหมาะสม - การจ ดการต างๆ ท เก ยวก บรายการส นค าในคล ง ต งแต รวบรวม จดบ นท กส นค าเข า-ออก การควบค มให ม ส นค าคงเหล อในปร มาณท เหมาะสม ม ระเบ ยบ เพ อให ส นค าท ม อย ตรงตามความ ต องการของผ บร โภคท งในด านแบบ ส ขนาด แฟช น โดยม จ ดม งหมาย เพ อรายงานแก ผ บร หารว า รายการส นค าใดขายด ส นค าใดขายไม ด ส นค า ใดควรส งซ อเพ ม หร อส นค าใดควรลดราคาล างสต อก หร อควรต ดสต อก เพราะส นค าเส อมค ณภาพ ล าสม ยแล ว สร ปได ว า การบร หารส นค าคงคล ง ( Inventory Management ) หมายถ ง การจ ดการต าง ๆ เก ยวก บรายการส นค าในคล งต งแต รวบรวม จดบ นท กส นค าเข า-ออก ควบค มปร มาณส นค าคงเหล อ ในปร มาณท เหมาะสม รวมถ งการด แลร กษาจ ดเก บทร พยากรไว ในในป จจ บ นหร ออนาคตเพ อให การ ด าเน นการเป นไปอย างราบร น ด งน น การบร หารส นค าคงคล งท ด เป นส งจ าเป นในการด าเน นงานขององค การส วนใหญ เพราะด วยเหต หลายประการ ค อ เง นท นส วนหน งจะจมอย ในร ปของส นค าคงคล งและประกอบก บ ต องม ส นค าคงคล งอย ในระด บท เหมาะสมก บการด าเน นงานประจ าว นอย างเพ ยงพอก บความต องการ ท ได คาดคะเนไว เป นอย างด ภาพท 9 ภาพการด าเน นงานในคล งส นค า ท มา : 10 ใบความร ท 1.2 ประเภทของส น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks