แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 - PDF

Description
แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 17 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก บคอมพ วเตอร มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 4.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศใน การส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างานและอาช พ อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม มาตรฐานการเร ยนร ช วงช น ข อท 2. เข าใจองค ประกอบและหล กการท างานของคอมพ วเตอร ข อท 4. เข าใจข อก าหนดของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ท เก ยวข อง ข อท 8. ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. บอกว ว ฒนาการ องค ประกอบพ นฐาน หล กการท างาน และจ าแนกชน ดของคอมพ วเตอร ได 2. อธ บายความหมายของฮาร ดแวร หน าท และข อก าหนดของอ ปกรณ ท เก ยวข องได 3. อธ บายความหมายของซอฟต แวร และจ าแนกประเภทของซอฟต แวร ได สาระส าค ญ คอมพ วเตอร ค อ เคร องค านวณอ เล กทรอน กส ม การท างานแบบอ ตโนม ต ท าหน าท เหม อน สมองกล สามารถแก ป ญหาต างๆ ท งท ง ายและซ บซ อนตามค าส งของโปรแกรม ข นตอนการท างานจะ ประกอบด วย การร บโปรแกรมและข อม ลในร ปแบบท เคร องสามารถร บได แล วท าการค านวณ เคล อนย าย ข อม ล เปร ยบเท ยบ จนกระท งได ผลล พธ ตามท ต องการ ว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร เร มต นจากว ว ฒนาการของเคร องค านวณ เน องจากถ อได ว า คอมพ วเตอร เป นเคร องค านวณร ปแบบหน ง ว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร สามารถแบ งออกเป นย คต าง ๆ ตามล กษณะโครงสร างและเทคโนโลย ได แก หลอดส ญญากาศ ย คทรานซ สเตอร ย ควงจรรวม และย ค เคร อข าย 96 เคร องคอมพ วเตอร ไม ว าจะเป นเคร องคอมพ วเตอร ขนาดเล กไปถ งคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท ม การ ท างาน ซ บซ อนเพ ยงใดก ตาม เม อเราพ จารณาแล วจะเห นได ว าม องค ประกอบเหม อนก น ค อ ส วนน าเข า (Input) ส วนประมวลผล (Process) ส วนแสดงผล (Output) และส วนเก บข อม ล (Storage) ซ งประกอบด วย หน วยความจ าหล กและหน วยความจ าส ารอง ฮาร ดแวร หมายถ ง อ ปกรณ ต างๆ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นโครงร าง สามารถมองเห นด วยตาและส มผ สได (ร ปธรรม) เช น จอภาพ ค ย บอร ด เคร องพ มพ เมาส เป นต น ซอฟต แวร หมายถ ง ช ดค าส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ท างาน จ ดประสงค การเร ยนร ด านความร 1. ร เข าใจและอธ บายองค ประกอบพ นฐานของระบบคอมพ วเตอร ได 2. ร เข าใจและบอกหล กการท างานของคอมพ วเตอร ได 3. ร เข าใจและบอกว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร ต งแต อด ตถ งป จจ บ นได 4. ร เข าใจและจ าแนกชน ดของคอมพ วเตอร ได 5. ร เข าใจและบอกความหมายของฮาร ดแวร และหน าท ของอ ปกรณ ท เก ยวข องได 6. ร เข าใจและบอกความหมายของซอฟต แวร และจ าแนกประเภทของซอฟต แวร ได ด านท กษะกระบวนการ 1. เล อกใช ฮาร ดแวร ได อย างถ กต องเหมาะสม 2. ด แลร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร เบ องต นได 3. เล อกใช ซอฟต แวร ได เหมาะสมก บล กษณะงาน 4. ใช โปรแกรม Microsoft Word สร างแผ นพ บได 5. ใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint น าเสนองานได 6. ใช โปรแกรม Microsoft Excel เบ องต นได ด านค ณล กษณะ 1. ม เจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชา ง ม ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย - ม ความตรงต อเวลา - ม ความซ อส ตย - ม ความต งใจ - ม ค ณธรรมในการใช งานอ นเตอร เน ต ค อเข าเว บไซต ท เหมาะสม 97 สาระการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 3 : สน กก บคอมพ วเตอร - ระบบคอมพ วเตอร - จากอด ต..ส ป จจ บ น - ว ว ฒนาการคอมพ วเตอร - ชน ด และประโยชน ของคอมพ วเตอร - องค ประกอบพ นฐานของคอมพ วเตอร - ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ส อการเร ยนร /แหล งการเร ยนร 1. ส อออนไลน 2. ส อช วยสอน 3. อ นเทอร เน ต 4. Power Point แนะน าซอฟต แวร ท น าสนใจ 5. ต วอย างช นงานท สร างจาก Software ต าง ๆ ก จกรรม/กระบวนการเร ยนร คาบท (1-2) เร องระบบคอมพ วเตอร คร เกร นน าว าคอมพ วเตอร เข ามาม บทบาท ท ส าค ญย งต อส งคมของมน ษย เราในป จจ บ น แทบท ก วงการล วนน าคอมพ วเตอร เข าไปเก ยวข องก บการใช งาน จนกล าวได ว าคอมพ วเตอร เป นป จจ ยท ส าค ญอย าง ย งต อการด าเน นช ว ตและการท างานในช ว ตประจ าว น ฉะน นการเร ยนร เพ อท าความร จ กก บคอมพ วเตอร จ ง ถ อเป นส งท ม ความจ าเป นเป นอย างย ง 1. คร ให น กเร ยนกล มท ร บผ ดชอบเร องระบบคอมพ วเตอร ออกมาน าเสนอ ผลการค นคว าข อม ล - ความหมายของคอมพ วเตอร - กระบวนการท างานของระบบคอมพ วเตอร - ประเภทของคอมพ วเตอร - ล กษณะเด นของคอมพ วเตอร - ประโยชน ของคอมพ วเตอร 2. ให เพ อนสมาช กกล มอ น ๆ ต งค าถาม และให กล มท น าเสนอตอบค าถามให เพ อน ๆ ฟ ง ถ าไม ช ดเจนคร คอยช วยเสร มเพ มเต ม 98 ข น 3. คร ช วยอธ บายเสร มหร ออธ บายเพ มเต มส าหร บเน อหาท ขาดหายไปเพ อให น กเร ยนเข าใจมาก 4. ให น กเร ยนท กคนเป ดเข าไปด เน อหาส อช วยสอน เร อง ระบบคอมพ วเตอร แล วคร และ น กเร ยนช วยก นสร ปเน อหาท ได ในว นน 5. คร แจ งให น กเร ยนทราบถ งเน อหาท จะเร ยนในห วข อต อไป และให น กเร ยนไปศ กษาค นคว ามา ล วงหน า โดยการแนะน าเว บไซต ท เก ยวข องให น กเร ยนทราบ คาบท (3-4) เร องว ว ฒนาการคอมพ วเตอร คร พ ดค ยก บน กเร ยนเร อง คอมพ วเตอร หร อว า สมองกล แล วให น กเร ยนแสดงความค ดเห นว า จ ดเร มต นของคอมพ วเตอร ค ออะไร (เคร องค านวณ) 1. คร ให กล มท ร บผ ดชอบเร องว ว ฒนาการคอมพ วเตอร ออกมาน าเสนอเน อหาให เพ อนฟ ง 2. สมาช กกล มอ น ๆ ร วมก นต งค าถาม ให กล มท น าเสนอตอบ 3. คร ช วยเสร มเพ มเต มในเน อหาท ขาดหายไป 4. คร ให น กเร ยนท กคนอ านประว ต ความเป นมาของการใช คอมพ วเตอร ในประเทศไทย และ ว ว ฒนาการคอมพ วเตอร จากส อช วยสอน ท คร เตร ยมไว ให 5. ส มถามน กเร ยน โดยให น กเร ยนตอบล กษณะของคอมพ วเตอร ในแต ละย ค 6. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปเน อหา 7. คร แจ งเน อหาคาบต อไปว าเร ยนเร องใด โดยให น กเร ยนเตร ยมต วค นคว ามาล วงหน า คาบท (5-6) เร ององค ประกอบพ นฐานของคอมพ วเตอร คร ให น กเร ยนส ารวจคอมพ วเตอร ท ตนเองน งประจ า ว าประกอบด วยอะไรบ าง จากน นคร ก บอกว า ท กส งท น กเร ยนกล าวมาน นเป นองค ประกอบของคอมพ วเตอร ท งส น แต เราจะต องมาแยก จ าแนก อ ปกรณ แต ละอย างว าม นม หน าท อะไร เพ อจ ดกล มให ก บอ ปกรณ แต ละอย างก น 1. คร ใช ว ธ ให น กเร ยนบอกอ ปกรณ คอมพ วเตอร มาคนละ 1 อย าง 2. คร เข ยนค าตอบของน กเร ยนบนกระดาน 3. คร จ บกล มอ ปกรณ แต ละอย าง แล วถามน กเร ยนว า น กเร ยนร หร อไม ว าคร ใช เกณฑ อะไรใน การจ ดแบ งกล มให ก บอ ปกรณ พวกน น (ถ าน กเร ยนตอบไม ได คร พยายามใบ ค าตอบให น กเร ยนท ละน ด) 4. ให ต วแทนกล มท ร บผ ดชอบเร ององค ประกอบพ นฐานของคอมพ วเตอร ออกมาน าเสนอหน า ช นเร ยนให เพ อน ๆ และคร ฟ ง พร อมก บตอบค าถามท เพ อน ๆ ถาม 5. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปความหมายของค าต าง ๆ ด งน หน วยร บข อม ล 99 หน วยประมวลผลข อม ล หน วยแสดงผลข อม ล หน วยความจ าหล ก หน วยความจ าส ารอง จากน นเพ อเป นการทดสอบความเข าใจของน กเร ยน ให คร บอกช ออ ปกรณ คอมพ วเตอร แล วเร ยกช อน กเร ยน เพ อถามว าอ ปกรณ น น ๆ จ ดอย ในองค ประกอบส วนใดของ คอมพ วเตอร ให น กเร ยนเข ยนสร ปความร ท ได ในว นน ว าได ร อะไร อย างไร คร แจ งเน อหาคาบต อไปว าเร ยนเร องใด โดยให น กเร ยนเตร ยมต วค นคว ามาล วงหน า คาบท (7-8) เร องฮาร ดแวร และซอฟต แวร คร ต งค าถาม น กเร ยนเคยได ย นค าว า ฮาร ดแวร และซอฟต แวร? น กเร ยนค ดว าม นแตกต างก น อย างไร คร บอกว า หน าจอ ค ย บอร ด เมาส เป นฮาร ดแวร ส วน word, excel, power point เป นซอฟต แวร น กเร ยนแยกออกหร อไม ว า ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ต างก นอย างไร 1. กล มท ร บผ ดชอบเร องฮาร ดแวร และซอฟต แวร น าเสนอเน อหาให เพ อน ๆ ฟ ง จากน นต องตอบ ค าถามท เพ อน ๆ ถามให ได โดยคร จะคอยเสร มในบางส วนท ขาดหายไป 2. คร สอนการใช งานโปรแกรมพ นฐาน Microsoft Word, Excel, Power Point 3. ให แต ละกล มจ บฉลากเพ อศ กษาอ ปกรณ ฮาร ดแวร โดยค นหาข อม ลจากเคร อข ายอ นเตอร เน ต 4. ให แต ละกล มท าแผ นพ บเร องอ ปกรณ ฮาร ดแวร ท ตนเองได ร บ ซ งในแผ นพ บน กเร ยนจะต อง ออกแบบเน อหาซ งประกอบด วย ร ปภาพ กล องข อความ อ กษรศ ลป โดยใช โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft word 5. ให น กเร ยนจ ดท าโปรแกรมน าเสนอ เร องท จ บฉลากได โดยใช โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point โดยจะต องน าเทคน คว ธ ท สอนไปใช ในการน าเสนอ 6. ให น กเร ยนแต ละคนประเม นเพ อนในกล มอ น โดยเข าไปกรอกคะแนนตามเกณฑ ท คร ก าหนดให ลงในแบบฟอร มท คร จ ดท าไว และรวมคะแนนให เร ยบร อย โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel 7. ให น กเร ยนจ บกล มเพ อศ กษาซอฟต แวร ประย กต อ น ๆ ท น กเร ยนสนใจเพ อสร างช นงาน หร อ โครงงาน โดยคร จะเป นผ ให ค าแนะน า และบอกว ธ การใช งานซอฟต แวร ด งกล าวอย างคร าว ๆ และให ผ เร ยนศ กษาและทดลองใช ด วยต วเอง 8. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปความหมายของฮาร ดแวร และซอฟต แวร 100 9. คร แนะน าซอฟต แวร ต าง ๆ ท น าสนใจเพ มเต มให ก บน กเร ยน พร อมต วอย างช นงานท ได จาก การใช ซอฟต แวร น น ๆ 10. คร แนะน าฮาร ดแวร ใหม ๆ ให น กเร ยนร จ ก การว ดผลและการประเม นผล ว ธ การว ด/ส งท ว ด/เคร องม อว ด 1. ประเม นความร 1.1 จากการส งเกต และ ซ กถามน กเร ยน 1.2 เข ยนสร ปความร ท ได จากการเร ยน 1.3 การตอบค าถาม 2. ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2.1 ท างานตามท ได ร บมอบหมาย 2.2 สร างแผ นพ บ ไฟล น าเสนอ และการใช งาน MS Excel 3. เคร องม อในการประเม น 3.1 แบบส งเกตพฤต กรรมการท างานของกล ม (คาบท 1-8) 3.2 แบบบ นท กส งเกตพฤต กรรมการท างานของน กเร ยน (คาบท 1-8) เกณฑ การว ดและประเม นผล การประเม นผล ประเม นโดยถ อเกณฑ ผ านส าหร บผ ท ได คะแนนจากการว ดผลงานท ปรากฏ ร อยละ 60 ข นไป 101 แบบส งเกตพฤต กรรมการท างานของกล ม ผลงานของกล มท ช อกล ม ช น. ค าช แจง การประเม นการท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks