แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ - PDF

Description
แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 9 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร บผ ดชอบ ด งน ว ส ยท ศน บ คลากรได ร บการพ ฒนาแล วจะนาพาองค กรก าวส ความเป นเล ศ พ นธก จ สร างระบบการพ ฒนากาล งคนการจ ดการความร ให เป นมาตรฐาน ส งเสร มการทางานแบบบ รณาการ ภายใต หล กการม ส วนร วมเพ อสร างท มงานและเคร อข าย โดยเน นการม ส มพ นธภาพท ด ส งเสร มและพ ฒนากระบวนการเร ยนร บ คลากรเทศบาลต าบลทองผาภ ม ท กส วนราชการอย างเป นระบบ ต อเน องและท วถ ง เสร มสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บองค กรต างๆ ด าเน นการและพ ฒนาการฝ กอบรม โดยการให ความร ความเข าใจท กษะและท ศนคต ในกระบวนการ ทางาน ตลอดจนเสร มสร างความเช อม นตนเอง และให เก ดแก บ คลการท กหน วยงาน เป าหมายเช งกลย ทธ บ คลากรเทศบาลต าบลทองผาภ ม สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ออาช พ สอดคล องก บการพ ฒนาระบบ ราชการ ระบบการพ ฒนาก าล งคนเทศบาลต าบลทองผาภ ม ม มาตรฐานสามารถรองร บภารก จการพ ฒนาบ คลากร ของ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ชาการและระบบสารสนเทศการฝ กอบรมม ค ณภาพ ท นสม ย เหมาะสม และเพ ยงพอ กระบวนการเร ยนร ของบ คลการส งก ดเทศบาลต าบลทองผาภ ม ม ความต อเน อง สามารถสร างองค ความร และเผยแพร สาธารณะได อย างม ประส ทธ ภาพ การว เคราะห การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรด วยเทคน ค SWOT Analysis จ ดแข ง (Sternths : S) 1. ผ บร หารม ความสนใจเห นความส าค ญในการพ ฒนาบ คลการโดยการให ข าราชการได ร บการ ฝ กอบรม 2. บ คลากรม การพ ฒนาตนโดยการศ กษาต อในระด บท ส งข น 3. ส งเสร มให ความสาค ญในการพ ฒนาคน โดยการกาหนดแนวนโยบายให พน กงานเทศบาลได ศ กษา ต อถ งระด บปร ญญาโทด วยการเตร ยมความพร อมด านการให ท นการศ กษา 4. พน กงานเทศบาลม โอกาสเข าถ งระบบสารสนเทศได อย างท วถ ง ม การต ดต งระบบอ นเตอร เน ต ภายในสาน กงาน จ ดอ อน (Weaknesses : W) 1. จ านวนพน กงานเทศบาลบรรจ แต งต งไม ครบตามกรอบอ ตราก าล ง ปร มาณงานมากกว าจ านวน บ คลากร 2. พน กงานเทศบาลและพน กงานจ างบางส วนไม ม ความชานาญในงานท ปฏ บ ต โอกาส (Opportunities : O) 1. ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คลากร 2. การเข าถ งระบบสารสนเทศ เช น การค นหาข อม ลด วยอ นเตอร เน ต เป นต น 3. พน กงานเทศบาลม ความก าวหน าตามสายงาน 4. ม การแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ระหว างหน วยงานด วยการศ กษาด งาน 5. ม ย ทธศาสตร ร วมก นในการพ ฒนาบ คลากร เช น อบรมร วมก น อ ปสรรค (Threat : T) 1. กฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บ ย งไม เอ อต อการพ ฒนาบ คลากรอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พน กงานเทศบาลบางคนย งขาดการพ ฒนาตน ไม เร ยนร งาน 3. พน กงานเทศบาลขาดความร ความเข าใจ เร องว น ย 4. งบประมาณในการพ ฒนาบ คลากรต องใช อย างจาก ด 5. งบประมาณในการพ ฒนาม งเน นในด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน มากกว าการพ ฒนาคน ความต องการ/ความคาดหว งของผ บร หารในการพ ฒนาบ คลากร 1. ก อให เก ดความสาม คค สร างกระบวนการม ส วนร วมให เก ดข นในองค กร 2. บ คลากรท ได ร บการพ ฒนาแล วจะนาพาองค กรก าวส ความเป นเล ศ 3. ช วยเสร มสร างองค กรส ความสาเร จ 4. เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ซ งได แก การบร หารเพ อให ได ผลล พธ ตรงตามว ตถ ประสงค ท วางไว โดยม การบร หารงานแบบม งเน นผลส มฤทธ และการจ ดทาข อตกลงว าด วย ในองค กร 5. ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ ซ งได แก การบร หารท จะต องบร หารในเช ง เปร ยบเท ยบระหว างป จจ ยน าเข าก บผลล พธ ท เก ดข นโดยม การท าให ว เคราะห ความเป นไปและความ ค มค าของแผนงานหร อโครงการต างๆเท ยบก บประโยชน ท ได ร บ รวมท งจ ดท าเป าหมายการท างาน และว ดผลงานของตาลบ คคลท เช อมโยงระด บองค กร ความต องการ/ความคาดหว งของพน กงานเทศบาลในการพ ฒนาบ คลากร 1. พน กงานเทศบาลม ท กษะและความสามารถในการทางานอย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ มความพ งพอใจในงานและความสาเร จในช ว ตของพน กงาน 3. พ ฒนาและธารงร กษาค ณภาพช ว ตการทางานของพน กงานให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ขององค กร 4. ช วยส อว ส ยท ศน นโยบาย และกลย ทธ ส พน กงานท กคน 5. ช วยธารงร กษาพฤต กรรมพน กงานให ม จร ยธรรมและความร บผ ดชอบทางส งคม 6. พน กงานเทศบาลได ร บการส งเสร มให เร ยนร ท งในและนอกระบบ ความต องการความตาดหว งของประชาชนในการพ ฒนาบ คลากร 1. เก ดประโยชน ส ขต อประชาชน การบร หารราชการท สามารถตอบสนอง ต อความต องการของ ประชาชนและพยายามม งให เก ดผลกระทบในเช งบวก ต อการพ ฒนาช ว ตของประชาชน 2. ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานท เก นความจ าเป น ม การก าหนดระยะเวลาในการปฏ บ ต งานและการลด ข นตอนการปฏ บ ต งานเพ อให การปฏ บ ต งานเสร จส นท จ ดบร การใกล ต วประชาชน 3. ประชาชนได ร บการอ านวยความสะดวก และได ร บการตอบสนองความต องการซ งได แก การปฏ บ ต ราชการท ม งเน นถ งความต องการของประชาชน ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ด านการสร างระบบการจ ดการความร และการพ ฒนากาล งคน 1.1 แผนงานพ ฒนาความร ในองค กร 1.2 แผนงานการจ ดท าระบบแผนและประสานการพ ฒนาระบบราชการ หน วยงานต างๆ 1.3 แผนงานด านการบร หารงานบ คลากร 1.4 แผนงานพ ฒนาศ นย พ ฒนาข าราชการ 1.5 แผนงานพ ฒนาบ คลากรโดยการศ กษาต อ ฝ กอบรมท ศนศ กษาด งาน ภายใน/ภายนอกประเทศ ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ด านการฝ กอบรม 2.1 แผนงานฝ กอบรมบ คลากรตามความจาเป น 2.2 แผนงานฝ กอบรมบ คลากรหน วยงานต างๆ ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ด านการสร างองค กรแห งการเร ยนร 3.1 แผนงานจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร และการพ ฒนา กาล งคน 3.2 แผนงานสร างเคร อข ายความร วมม อในการพ ฒนาก าล งคนเพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร จ งหว ด ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ด านการสร างระบบการจ ดการความร และการพ ฒนากาล งคน แผนงาน/โครงการ 1.1 แผนงานด านพ ฒนาความร ในองค กร การดาเน นงานของคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการและ ย ทธศาสตร กาล งคน เทศบาล ตาบลทองผาภ ม การจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร เวท ว ชาการข าราชการร ท นการ เปล ยนแปลง จานวนคร งการประช มของ คณะกรรมการพ ฒนาระบบ ราชการและย ทธศาสตร กาล งคน จานวนคร งของการจ ดเวท ว ชาการข าราชการร ท นการ เปล ยนแปลง จ ดก จกรรมประช มเพ อกาหนด แนวทางและการดาเน นงาน พ ฒนาระบบราชการและ ย ทธศาสตร การพ ฒนา จ ดประช มแลกเปล ยนความร ว ชาการด านต างๆ เป นประจา ท กเด อน เด อนละ 1 คร ง รวม 12 คร ง/ป 1.2 แผนงานจ ดทาระบบแผนและประสานการพ ฒนาระบบราชารหน วยงานต างๆ เทศบาล ตาบลทองผาภ ม การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรใน ส งก ด การหาความจาเป น (Training Need) ในการพ ฒนาบ คลากร งานการเจ าหน าท จ ดทาแผนการ พ ฒนาพน กงานเทศบาล เพ อเป น แนวทางในการพ ฒนาบ คลากรใน ส งก ดป งบประมาณ แล วเสร จ ท กส วนราชการ/หน วยงานม การ หาความจาเป น และม เอกสาร แสดงข นตอนการหาความจาเป น ในการพ ฒนาบ คลากรเพ อ เป นข อม ลเบ องตนในการจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากร ส วนราชการ/หน วยงานส งก ด จ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากร ท กส วนราชการจ ดให ม การหา ความจาเป น(Training Need) เบ องต นในการพ ฒนาบ คลากร และใช เป นข อม ลในการจ ดทา แผนการพ ฒนาบ คากร การประช มประสานแผนการ พ ฒนาบ คลากร ม แผนการพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณของท กส วนราชการ/ หน วยงาน ม แนวทางการประสานการพ ฒนา พน กงานเทศบาล ประจาป งบประมาณ จ ดการประช มส วนราชการ/ หน วยงานจ ดทาแผนการพ ฒนา พน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ แผนงาน/โครงการ การจ ดระบบฐานข อม ลบ คลากร 1.3 แผนงานด านการบร หารงานบ คลากร ม การแต งต ง (ย าย) ข าราชการใน ส งก ด การเล อนข นเง นเด อน ข าราชการใน ส งก ด ม ฐานข อม ลบ คลากรท เป นป จจ บ น ครอบคล มท กส วนราชการ/ หน วยงานพ นท เทศบาล ตาบลทองผาภ ม ม การแต งต ง (ย าย) ข าราชการใน ส งก ดท กระด บ ม การเล อนข นเง นเด อนข าราชการ ท กส วนราชการ/หน วยงาน จ ดทาข อม ลบ คลากรให เป นป จจ บ นครบถ วนและ สามารถนามาปร บใช ได ท นท ท กส วนราชการจ ดทาข อม ล บ คลากรให เป นป จจ บ น ครบถ วนและสามารถนามาปร บ ใช ได ท นท จ งหว ดเล อนข นเง นเด อน ข าราชการท กระด บและ ให ข อค ดเห นประกอบ การ แต งต งข าราชการระด บห วหน า ส วนราชการประจาจ งหว ดต อ ส วนราชการต นส งก ด การดาเน นการทางว น ย ม การดาเน นการทางว น ย การสรรหา และเล อกสรรบ คลากร ม การสรรหาและเล อกสรรบ คลากร 1.4 แผนงานพ ฒนาบ คลากรโดยการศ กษาต อ ฝ กอบรม ศ กษาด งาน ภายใน/ภายนอกประเทศ การจ ดทาทะเบ ยนข อม ล ม การจ ดทาทะเบ ยนข อม ล ข าราชการศ กษาต อ ข าราชการศ กษาต อ นายกเทศมนตร สามารถ ดาเน นการทางว น ยสาหร บ ข าราชการท องถ นและบ คลากร ดาเน นการสรรหาและเล อกสรร บ คลากร ม การจ ดทาข อม ลข าราชการ ศ กษาต อ เพ อรวบรวมเป น ข อม ลในการใช บ คลากรให สอดคล องก บความร ความสามารถ (Put the Right man on the Right job) นาไปส การจ ดต งธนาคารสมอง (Think Tank) โครงการพ ฒนาบ คลากรโดย การศ กษาต อท งในประเทศและ ต างประเทศ ม ข าราชการ/บ คลากร ศ กษาต อในประเทศและ ต างประเทศตามความต องการ ขององค กร ข าราชการได ศ กษาต อ ตามความต องการขององค กร โดยกรสน บสน นท นของส วน ราชการต นส งก ด,ท นส วนต ว, แผนงาน/โครงการ โครงการพ ฒนาบ คลากรโดย การศ กษาด งาน/ฝ กอบรมก บ หน วยงานภายนอก ท งภายใน ประเทศและต างประเทศ ม ข าราชการ/บ คลากรท เข าร บ การอบรมด งานก บหน วยงานใน ต างประเทศ/ภายนอก ม ข าราชการ/บ คลากร ท เข าร บการรอรมด งาน ก บหน วยงานภายนอก ในต างประเทศ ย ทธศาสตร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks