รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) - PDF

Description
รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 11 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 2 หมวดท 3 ล กษณะและการดาเน นการ 3 หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา 4 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 7 หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 12 หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา 13 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง คณะส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สรายว ชา GE4029 ช อรายว ชาภาษาไทย คอมพ วเตอร เพ อการทางาน ช อรายว ชาภาษาอ งกฤษ Computer for Working 2. จานวนหน วยก ต 3(3 0 6) 3. หล กส ตร และประเภทของรายว ชา 3.1 หล กส ตรร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง 3.2 เป นว ชาบ งค บ ในหมวดว ชาศ กษาท วไป ส าหร บหล กส ตรร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง คณะส งคมศาสตร และหร อเป นรายว ชาบ งค บหร อรายว ชาเล อก ส าหร บหล กส ตรศาสนศาสตร บ ณฑ ต ท กสาขาว ชา 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน 4.1 พระมหาคาส น ว ส ท ธ ญาโณ 5. ภาคการศ กษา/ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2557 ช นป ท 1 ภาคปกต สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง 16 คน 6. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisites) ไม ม 7. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) ไม ม 8. สถานท เร ยน ห องคอมพ วเตอร ว นพ ธ เวลา น น. 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชา คร งล าส ด 7 มกราคม 2557 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา เม อส นส ดการเร ยนการสอนว ชาน น กศ กษาสามารถ 1.1 ร องค ประกอบพ นฐานของเคร องคอมพ วเตอร 1.2 สามารถประย กต ใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อทางานด านเอกสาร 1.3 สามารถเร ยนร ระบบเคร อข ายท คอมพ วเตอร เช อมโยงถ งก น แบ งป นข อม ลผ านเคร อข ายได 1.4 สามารถใช คอมพ วเตอร ได อย างปลอดภ ยไม ละเม ดกฎหมาย 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนาปร บปร งรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร พ นฐาน เป นการเตร ยมความพร อมด านป ญหาในการน าความร ความเข าใจ ในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นพ นฐานการเร ยนในว ชาอ น ๆ ท เก ยวข อง ท งน ควรม การเปล ยนแปลง ต วอย างอ างอ ง ให สอดคล องก บแนวโน มด านเทคโนโลย สารสนเทศท ได ม ความก าวหน าไปตามย คสม ย พ นฐานความร ทางด านคอมพ วเตอร เป นพ นฐานสาค ญในการว เคราะห แก ไขป ญหาของการนาความร ด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย ไปใช เพ อพ ฒนาและใช งานในหน าท ต างๆ มานานแล ว แต ย งเป นองค ความร ท ท นสม ยซ งสามารถนาไปปร บใช ก บพฤต กรรมการทางานได ท งหมด เพ ยงแต ความก าวหน าทางเทคโนโลย และ ป ญหาท เก ดข นเก ยวก บการท างานน นเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ตามการประย กต ใช งาน โดยท าให การ ว เคราะห ป ญหารวดเร วและแม นย าข น การปร บปร งรายว ชาคร งน จ งน าเทคน คการแก ป ญหาท รวดเร วและ แม นย า เพ มเต มเข าส เน อหาและปร บกระบวนการเร ยนการสอนท เน นท กษะการแก ป ญหา และการใช เคร องม อท ท นสม ยในการทางานท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ให ถ กต องแม นยาย งข น หมวดท 3 ล กษณะและการดาเน นการ 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาเบ องต นของเคร องคอมพ วเตอร ท งในด านฮาร ดแวร และซอฟแวร ศ กษาการใช โปรแกรม ประย กต เพ อการท างานด านเอกสาร และการน าเสนอผลงาน การน าเสนอสารสนเทศ ระบบเคร อข า ย คอมพ วเตอร จดหมายอ เล กทรอน กส ความปลอดภ ยในระบบคอมพ วเตอร บทบาทของคอมพ วเตอร ในส งคม ป จจ บ นและเทคโนโลย ของคอมพ วเตอร ในอนาคต รวมถ งการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศในองค กรต างๆ ฝ กปฏ บ ต การใช โปรแกรมสาเร จร ปท สอดคล องก บเทคโนโลย ท เก ดข นใหม อย างต อเน อง 2. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา บรรยาย 45 ช วโมง ปฏ บ ต การ 0 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 90 ช วโมง 3. จานวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล การให คาปร กษาน กศ กษาเก ยวก บว ชาน ดาเน นการผ าน 2 ช องทางค อ (1) การให คาปร กษาโดยตรงในห องเร ยนหร อนอกห องเร ยน ประมาณส ปดาห ละ 1 ช วโมง และ (2) การให คาปร กษาผ านโทรศ พท ม อถ อ หร อFacebook ประมาณส ปดาห ละ 2 ช วโมง หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด านท ม งหว ง ซ งต องสอดคล องก บท ระบ ไว ในแผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบต อมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) ตามท ก าหนดในรายละเอ ยดของหล กส ตร โดยมาตรฐานการเร ยนร แต ละด าน ให แสดงข อม ล ต อไปน 1. สร ปส นๆ เก ยวก บความร หร อท กษะท รายว ชาม งหว งท จะพ ฒนาน กศ กษา 2. ค าอธ บายเก ยวก บว ธ การสอนท จะใช ในรายว ชาเพ อพ ฒนาความร หร อท กษะในข อ 1 3. ว ธ การท จะใช ว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กศ กษาในรายว ชาน เพ อประเม นผลการเร ยนร ใน มาตรฐานการเร ยนร แต ละด านท เก ยวข อง 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรม ท ต องพ ฒนา พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร บผ ดชอบ ม ว น ย ม จรรยาบรรณว ชาช พ เคารพในส ทธ ของข อม ลส วนบ คคล การไม เป ดเผยข อม ล การไม ละเม ดล ขส ทธ ทางซอฟแวร และไม ละเม ดล ขส ทธ ทางป ญญา ม ความซ อส ตย ใน การเข ยนโปรแกรมอย างม ค ณภาพ โดยม ค ณธรรม จร ยธรรมตามค ณสมบ ต หล กส ตร ด งน การตรงต อเวลาในหน าท ท เป นอย ขณะน น ความร บผ ดชอบต อตนเอง ส วนรวม และม ระเบ ยบว น ย การปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ ม เมตตา กร ณาต อเพ อนมน ษย และสรรพส ตว ไม ละเม ดศ ลธรรมอ นด งาม 1.2 ว ธ การสอน บรรยายพร อมยกต วอย างกรณ ศ กษา เก ยวก บประเด นทางจร ยธรรมท เก ยวข องก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เช น การใช Wed-board การขายของผ านอ นเตอร เน ต โดยม ว ตถ ประสงค ไม ส จร ต หร อจากม จฉาช พ การป องก นตนเอง การให งานท ม กาหนดส งช ดเจน การให งานท ทาด วยความซ อส ตย ไม ลอกก น และไม ขโมยผลงานว ชาการของคนอ น พ จารณาการเร ยนในรายว ชาน เป นงานสาค ญของการทางานช นหน งท ต องร บผ ดชอบด แล อย างม ระเบ ยบว น ย 1.3 ว ธ การประเม นผล พฤต กรรมการเข าเร ยน และส งงานท ได ร บมอบหมายตามขอบเขตท ให และตรงเวลา ม การอ างอ งเอกสารท ได นามาทารายงาน อย างถ กต องและเหมาะสม กาหนดการทางานท ม กาหนดส งช ดเจน และม บทลงโทษกรณ ปฏ บ ต ไม ได เช นการไม ได ร บการ ตรวจให คะแนนงาน การห กคะแนนงาน (ซ งเป นการจาลองแบบการทางานท วไป) ประเม นผลการนาเสนอรายงานท มอบหมาย 2. ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ ความร พ นฐานท วไปของคอมพ วเตอร ความร เทคน คในการแก ป ญหาการทางานด านเอกสารต างๆ ความร ในการแก ไขป ญหาท เก ดข นในการใช คอมพ วเตอร เป นเคร องม อในการทางาน ความร ในการป องก นอ นตราย หร อภ ยจากการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 2.2 ว ธ การสอน บรรยายเน อหาว ชาท เก ยวข อง ยกต วอย างกรณ ศ กษาป ญหาทางการท างานและแนวทางการแก ไข 2.2.3 แนะนาแหล งเร ยนร ท เก ยวข อง 2.3 ว ธ การประเม นผล แบบฝ กห ดและแบบทดสอบ การสอบว ดความร จากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค การส งเกตการฝ กทางานและแก ไขป ญหาเฉพาะหน า 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา ท กษะในการว เคราะห แยกแยะ และแก ป ญหาด านการใช คอมพ วเตอร ท กษะในการเล อกใช เคร องคอมพ วเตอร ท เหมาะสมในการแก ป ญหาในการทางาน ท กษะในการใช คอมพ วเตอร ในการทางาน 3.2 ว ธ การสอน การทาแบบฝ กห ดและแบบทดสอบ การแก ป ญหากรณ ต วอย างจร งท เก ดข นก อนหน าน การสะท อนแนวค ดจากการประพฤต 3.3 ว ธ การประเม นผล สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน นข อสอบท ม การว เคราะห สถานการณ หร อว เคราะห แนวค ดในการประย กต ใช คอมพ วเตอร การตรวจให คะแนนช นงาน ส งเกตพฤต กรรมการแก ไขป ญหา 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา พ ฒนาท กษะในการสร างส มพ นธภาพระหว างผ เร ยนด วยก น พ ฒนาความเป นผ นาและผ ตามในการทางานเป นท ม พ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง และม ความร บผ ดชอบในงานท มอบหมายให ครบถ วนตาม กาหนดเวลา 4.2 ว ธ การสอน จ ดก จกรรมกล มในการว เคราะห กรณ ศ กษา มอบหมายงานรายกล มและรายบ คคล เช น การค นคว าความก าวล าของเทคโนโลย การน า ต วอย างการใช เทคโนโลย ในการเร ยนการสอน ธ รก จ หร อ อ านบทความท เก ยวข องก บรายว ชา การนาเสนอรายงาน 4.3 ว ธ การประเม นผล ส งเกตพฤต กรรม การนาเสนอผลการปฏ บ ต งาน 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา ท กษะการค ดคานวณ เช งต วเลข พ ฒนาท กษะในการส อสารท งการพ ด การฟ ง การแปล การเข ยน โดยการท ารายงาน และ นาเสนอในช นเร ยน 5.1.3 พ ฒนาท กษะในการว เคราะห ข อม ลจากกรณ ศ กษา พ ฒนาท กษะในการส บค น ข อม ลทางอ นเตอร เน ต ท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการส อสาร เช น การส งทางอ เมล ท กษะในการนาเสนอรายงานโดยใช ร ปแบบ เคร องม อ และเทคโนโลย ท เหมาะสม 5.2 ว ธ การสอน มอบหมายงานให ศ กษาค นคว าด วยตนเอง จากเว บไซต ส อการสอน E- Learning และท า รายงานโดยเน นการนาต วเลข หร อม สถ ต อ างอ ง จากแหล งท มาข อม ลท น าเช อถ อ แนะนาว ธ การใช งานโปรแกรมประย กต ของคอมพ วเตอร ท จาเป น ฝ กปฏ บ ต งานและหร อโครงงาน 5.3 ว ธ การประเม นผล ประเม นผลแบบฝ กปฏ บ ต ประเม นผลโดยการนาเสนอผลงานผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks