3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก - PDF

Description
โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 16 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก ช อโครงการ: โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) 2. สถานภาพโครงการ : [ ] โครงการใหม [ ] โครงการปกต [ ] โครงการต อเน อง ระบ ช อโครงการเด ม ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก 4. ความสอดคล อง/ตอบสนองของโครงการก บแผนพ ฒนาหน วยงานและการประก นค ณภาพการศ กษา (โครงการท เสนออาจ สอดคล องและตอบสนองได หลายส วน) 1) สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย/ต วช ว ด กลย ทธ ต วช ว ด/ข อ กลย ทธ ต วช ว ด/ข อ [ ] กลย ทธ ท 1 การเร ยนการสอน [ ] กลย ทธ ท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม [ ] กลย ทธ ท 2 การพ ฒนาน กศ กษา [ ] กลย ทธ ท 6 การว จ ย [ ] กลย ทธ ท 3 การทาน บาร งศ ลปะฯ [ ] กลย ทธ ท 7 การบร หารจ ดการ 2) สอดคล องก บการประก นค ณภาพภายใน/ต วช ว ด องค ประกอบ ต วช ว ด/ข อ องค ประกอบ ต วช ว ด/ข อ [ ] องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธานฯ [ ] องค ประกอบท 7 การบร หารจ ดการ [ ] องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต [ ] องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ [ ] องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา [ ] องค ประกอบท 9 การประก นค ณภาพ [ ] องค ประกอบท 4 การว จ ย [ ] องค ประกอบท 10 อ ตล กษณ [ ] องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการฯ [ ] องค ประกอบท 99 สถานศ กษา 3D [ ] องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะฯ 3) สอดคล องก บการประก นค ณภาพภายนอก/ต วช ว ด ด าน ต วช ว ด/ข อ ด าน ต วช ว ด/ข อ [ ] ด านค ณภาพบ ณฑ ต [ ] ด านการบร หารและการพ ฒนาสถาบ น [ ] ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค [ ] ด านการประก นค ณภาพภายใน [ ] ด านการบร การว ชาการแก ส งคม [ ] ด านต วบ งช อ ตล กษณ [ ] ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม [ ] ด านต วบ งช มาตรการส งเสร ม 4) สถานภาพโครงการ : [ ] การจ ดการเร ยนการสอน กร ณาเล อก [ ] การปร บปร งรายว ชา... หล กส ตร... [ ] การเป ดรายว ชาใหม... หล กส ตร... [ ] การต อยอดส หน งส อตารา... หล กส ตร... [ ] การว จ ย ระบ โครงการว จ ย... [ ] การปฏ บ ต งาน (กรณ ท ไม ได ร บผ ดชอบการสอน/การว จ ย หร อเป นส วนหน งของการปฏ บ ต งาน) การประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในต งแต ป การศ กษา 2553 5) อ นๆ [ ] นโยบายการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก [ ] ความร วมม อก บหน วยงานภายนอก 2 5. หล กการและเหต ผล ในป การศ กษา 2553 สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ม การพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพ การศ กษา โดยม การปร บปร งต วบ งช และเกณฑ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให ม ความท นสม ย สอดคล องก บบร บทท เปล ยนแปลงไปและความเคล อนไหวด านค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาระด บอ ดมศ กษาต างๆ รวมท งได พ ฒนาระบบฐานข อม ล ด านการประก นค ณภาพ (CHE QA Online) เป นฐานข อม ลกลางเพ อใช ประโยชน ในเช งนโยบายและการส งเสร มสน บสน นการ พ ฒนาค ณภาพอ ดมศ กษา ตลอดจนอานวยความสะดวกให ก บสถาบ นอ ดมศ กษาในการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาผ าน ทางระบบออนไลน และเป ดเผยต อสาธารณชนตามกฎหมาย ด งน นมหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ กจ งเห นความสาค ญในการ พ ฒนามาตรฐานของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ซ งบ คลากรของมหาว ทยาล ยประกอบด วยชาวไทยและชาวต างชาต เพ อให ม ความร ความเข าใจ และท กษะในการทาหน าท เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในตามมาตรฐานของสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา และม แนวปฏ บ ต ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท ม มาตรฐานสอดคล องก บบร บทท เปล ยนแปลง สาน กประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก จ งได จ ดโครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) ประจาป การศ กษา 2554 ซ งเป นหล กส ตรสองภาษา (Bilingual) ท สอดคล องก บความต องการของบ คลากรมหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ กและสถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ท ม บ คลากรต างชาต ปฏ บ ต งานอย ในป จจ บ น และเพ อให บ คลากรชาวต างชาต ม ความร ความเข าใจและท กษะด านการประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน รวมท งเก ดเคร อข ายความร วมม อในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยและภายนอก มหาว ทยาล ย สาน กประก นค ณภาพจ งได ดาเน นการจ ดโครงการฝ กอบรมฯ และประชาส มพ นธ ไปย งมหาว ทยาล ยท เป ดสอน หล กส ตรนานาชาต โดยสาน กประก นค ณภาพได ดาเน นการแปลค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ และค ม อประก นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ เพ อใช ประกอบการจ ดทารายงานการประเม น ตนเอง (SAR) และประกอบการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ซ งจะสามารถสร างท มผ ประเม นหน าใหม ท เป น ชาวต างชาต และม มาตรฐานให ก บวงการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษาเพ มข น 6. ว ตถ ประสงค ในการอบรม 1) เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ และท กษะในการทาหน าท เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน และ ม แนวปฏ บ ต ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท ม มาตรฐาน 2) เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระหว างมหาว ทยาล ย 7. ต วช ว ดความสาเร จ 7.1 เช งปร มาณ 1) จานวนผ เข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ของจานวนผ เข าร วมตามกาหนดของหล กส ตร 2) ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการเข าร วมฝ กอบรมมากกว า 3.51 จากคะแนนเต ม 5 3) ผ เข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 75 ผ านเกณฑ การประเม นของหล กส ตร 4) มหาว ทยาล ยม ผ ท ม ค ณสมบ ต เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท เป นบ คลากรชาวไทยและชาวต างชาต มากกว า 30 คน 7.2 เช งค ณภาพ 1) เก ดเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ผ ประเม นค ณภาพภายใน ภายในมหาว ทยาล ย 2) เก ดเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ผ ประเม นค ณภาพภายใน ภายนอกมหาว ทยาล ย 8. กล มเป าหมาย/ผ เข าร วมโครงการ (จานวน 1 ร น) ประมาณ 50 คน ม รายละเอ ยดด งน 1. ผ เข าร วมการฝ กอบรมจากภายในมหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก 34 คน ภายนอกมหาว ทยาล ย 8 คน รวม ท งส น 42 คน โดยเป นผ ซ งม ค ณสมบ ต ด งน 3 1) เป นอาจารย หร อพน กงานสายสน บสน นชาวไทยท ม ความสนใจเป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แต ไม ม ประสบการณ โดยม ระยะเวลาการปฏ บ ต งานในสถาบ นอ ดมศ กษา ไม น อยกว า 2 ป 2) เป นอาจารย หร อพน กงานสายสน บสน นชาวต างชาต ท ม ความสนใจเป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แต ไม ม ประสบการณ โดยม ระยะเวลาการปฏ บ ต งานในสถาบ นอ ดมศ กษา ไม น อยกว า 1 ป 2. คณะว ทยากรฝ กอบรมหล กส ตรผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 2 ท าน 3. คณะว ทยากรร วม (ประจากล ม) ท ได ร บการข นทะเบ ยนเป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ม รายช อในกล มประธานตรวจประเม นค ณภาพภายใน 3 ท าน 4. คณะผ จ ดจากสาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก 9. ระยะเวลาดาเน นโครงการในการอบรม 3 ว น ว นอาท ตย ท 27 พฤษภาคม 2555 ถ งว นอ งคารท 29 พฤษภาคม สถานท ฝ กอบรม หอประช มก ตต -ท ศน ย มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก อาเภอมวกเหล ก จ งหว ดสระบ ร 11. โครงสร างหล กส ตร ภาคบรรยาย อภ ปราย และทดลองปฏ บ ต 27 ช วโมง 11.1 ห วข อการบรรยายและอภ ปราย ด งน 1) การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษาภายใต บร บทใหม 2) บทบาทหน าท และจรรยาบรรณของผ ประเม นค ณภาพการศ กษา 3) ต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน พ.ศ ) เทคน คการประเม นค ณภาพและการประเม นค ณภาพของผลการประเม น 5) การจ ดทารายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในผ านระบบ CHE QA Online 6) การอภ ปรายร วมก นระหว างผ เข าอบรมและว ทยากร 11.2 การฝ กปฏ บ ต 1) ฝ กว เคราะห ประเด นป ญหาจาก SAR และเอกสารหล กฐานอ างอ ง ตลอดจนฝ กวางแผนการเก บข อม ล 2) ฝ กตรวจเย ยมหน วยงานและเก บข อม ลหล กฐาน 3) ฝ กสร ปผลการประเม นค ณภาพ เข ยนรายงานการประเม นค ณภาพ ประเม นรายงานการประเม นค ณภาพ ของตนเอง และการให ข อม ลย อนกล บ * SAR และการฝ กตรวจเย ยมหน วยงานเป นภาษาอ งกฤษ 11.3 การเตร ยมต วเข าร บการอบรม 1) ผ เข าร บการอบรมจะได ร บ Username และ Password เพ อเข าศ กษาข อม ลการประเม นค ณภาพการศ กษา ในระบบ CHE Online ล วงหน าอย างน อย 7 ว น 2) ศ กษาค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 และเอกสารท เก ยวข อง อาท กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ ) มาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา กรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต มาตรฐานการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายนอกรอบสามของสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 3) ศ กษารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ตามระบบ CHE online และเอกสารอ างอ งอ นๆ ของหน วยงาน รวมท งค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาของหน วยงานท จะประเม นค ณภาพ 11.4 เกณฑ การประเม นผล ผ ท ถ อว าผ านการอบรมและเป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จะต อง ผ านเกณฑ ด งน 1) เข าร บการฝ กอบรมในภาคบรรยาย และอภ ปรายครบเต มเวลาท กาหนด 2) เข าร บการอบรมภาคปฏ บ ต ครบเต มเวลาท กาหนด 3) ผ านการประเม นจากว ทยากร การข นทะเบ ยนเป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผ ท จะได ร บการข นทะเบ ยนเป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จะต อง ม ค ณสมบ ต ด งน 1) เป นผ ท ผ านเกณฑ การประเม นหล กส ตรฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของสาน กงาน คณะกรรมการการ อ ดมศ กษา และ 2) เป นผ ท ได ร บการฝ กประสบการณ เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks