ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด - PDF

Description
ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร ต

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร ต อ 12 ค าน า จ งหว ดร อยเอ ด ได ด าเน นงานตามย ทธศาสตร การปฏ บ ต งาน ป พ.ศ ในประเด น โครงการสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน โดยม เป าหมายค อการพ ฒนากล มออมทร พย เพ อการผล ตจ ดต ง เป นสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน เป นแหล งเง นออมของช มชน สามารถแก ไขป ญหาของช มชนได ด งน น เพ อให บรรล เป าหมายด งกล าว กรมการพ ฒนาช มชนได จ ดสรรงบประมาณ การด าเน นก จกรรม ตามย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โครงการสถาบ นการจ ดการเง นท น ช มชนให จ งหว ดด าเน นการ4 ก จกรรมและโครงกางประช มเช งปฏ บ ต การเสร มท กษะคณะ กรรมการบร หารสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน เป นก จกรรมท 4 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให กรรมการบร หารสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนม ความร ความเข าใจ และม ท กษะในการบร หารจ ดการ สถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนสร ปและถอดบทเร ยนการจ ดต งและพ ฒนาสถาบ นการจ ดการเง นท น ช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด ได ด าเน นการสร ปและถอดบทเร ยนการจ ดต งและ พ ฒนาสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนบ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ด ร อยเอ ดเสร จเร ยบร อยแล ว หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน คงจะเป นแนวทางให ก บคณะกรรมการกล ม ออมทร พย เพ อการผล ต หร อกล ม องค กรท สนใจน าไปปร บใช ในการพ ฒนา/จ ดต งเป นสถาบ นการจ ดการ เง นท นช มชนต อไป ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด ส งหาคม 2553 สารบ ญ เร อง หน า ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ ว ตถ ประสงค 1 1.บร บทช มชน ข อม ลท วไป ข อม ลกล ม กองท นในช มชน (กล มออมทร พย ฯ,.,กทบ., กล มOTOP, 3 กล มอาช พ,กล มอ นๆ ในช มชน) 2.กระบวนการ/ข นตอนและว ธ การจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน ข นตอนท 1 แพร แนวค ด ข นตอนท 2 ส ารวจข อม ล ข นตอนท 3 ประช มผ ท เก ยวข อง/จ ดท าแผนการจ ดต งสบ นการจ ดการเง นท นช มชน ข นตอนท 4 จ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน 7 3.การบร หารจ ดการสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน โครงสร างบร หารจ ดการ คณะกรรมการสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน กองท นท ม ประส ทธ ภาพในการข บเคล อนสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน ระเบ ยบข อบ งค บสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน สถานท ต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน 22 4.แผนปฏ บ ต การ/ก จกรรมในการข บเคล อนการด าเน นงานของสถาบ น 23 การจ ดการเง นท นช มชน (เร ยงตามล าด บความส าค ญ) 5.การปฏ บ ต ท ด หร อจ ดเด นของสถาบ นฯ ท พร อมจะแลกเปล ยนก บกล ม 24 6.ภาค การพ ฒนาท ได ร บการสน บสน นการด าเน นงานของสถาบ นฯ 24 7.ป ญหา อ ปสรรค บทเร ยนท ได ร บจาการด าเน นงานโครงการ 25 8.ข อเสนอแนะ / ข อพ งระว ง 25 ภาคผนวก 26 -ร ปภาพก จกรรม 27 สถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด สถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนบ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ด ร อยเอ ดได ก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ และ กลย ทธ ว ตถ ประสงค ในการด าเน นงานสถาบ นฯ ด งน ว ส ยท ศน สถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนบ านมะบ าเป นแหล งเร ยนร แหล งเง นออม แหล งเง นท น และ ด าเน นงานด วยความโปร งใส ม ค ณธรรม สมาช กสามารถด ารงช ว ตตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ สมาช กท กคนต องม ความร เก ยวก บการด าเน นงานของสถาบ นฯ สมาช กท กคนต องม การออม ม ความสามารถเป นแหล งเง นท นของช มชน บร หารจ ดการด วยความโปร งใสและม ค ณธรรม สมาช กท กคร วเร อนด ารงวช ว ตตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ฝ กอบรม/ศ กษาด งาน ม การประชาส มพ นธ เผยแพร การด าเน นงานของสถาบ นฯ ม การระดมท นจากสมาช ก กล ม องค กร และเคร อข ายในช มชน ตรวจสอบภายในองค กรและภายนอกองค กร ประกวดคร วเร อนตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ว ตถ ประสงค 1.เพ อให คนในช มชนร จ ดการเก บออม 2.เพ อยกระด บสถาบ นการเง นให ได มาตรฐาน 3.เพ อเป นแหล งเง นท นหม นเว ยน สร างงานสร างอาช พและรายได 4.เพ อยกระด บความเข มแข งของกล มท นช มชน 5.เพ อให สถาบ นเง นท นช มชนเป นศ นย กลางแลกเปล ยนเร ยนร ในการพ ฒนาเศรษฐก จช มชนระหว าง คร วเร อน กล มองค กร เคร อข ายและช มชนเข มแข ง 1.บร บทช มชน 1.1 ข อม ลท วไป ประว ต ของหม บ าน บ านมะบ าก อต งเม อป พ.ศ ก อนป พ.ศ พ นท บร เวณท ก อต งหม บ าน เป นท รกร าง ว างเปล าพ นท เป นท ราบล มร มฝ งแม น าช ม ล าห วยบ กบ า(มะบ า)ไหลลงส แม น าช เป นล าห วยท ล กมากม ระด บน าเท าก บระด บน าในแม น าช ในช วงฤด แล ง อ ดมสมบ รณ ไปด วยพ นธ ไม นานาชน ด เฉพาะอย างย ง เคร อสะบ า (เป นพ ชชน ดหน งท ม ล กษณะของล าต นเป นเร อ)ซ งม อย อย างมากมายในสม ยน น อ นเป นท มา ของช อหม บ าน ในการเร ยกช อของหม บ านม กน ยมเร ยกตามล กษณะของสถานท ซ งม ส งส าค ญ เช นแหล ง น า ต นไม ฯลฯ ชาวบ านจ งเร ยกช อหม บ านของตนว า บ านบ กบ า ต อมาเร ยกเป น บ านมะบ า จนกระท ง ป จจ บ น สภาพท วไปของหม บ าน ล กษณะท ต งและอาณาเขต เป นท ราบล มร มฝ งแม น าช รอบบร เวณอาณาเขตของหม บ านม แหล ง น าธรรมชาต ล อมรอบ ได แก แม น าช ก ดบ ก ห วยน าเม จ งม ความอ ดมสมบ รณ ของพ นท ด น เหมาะแก การเพาะปล ก แต ในช วงฤด ฝนป ใดม ฝนตกช กจะม น าท วมด วยสาเหต มาจากน าในแม น าช ล นตล ง น บว า เป นอ ปสรรคต อการประกอบอาช พทางการเกษตรอย มาก ซ งม อาณาเขตด งน ท ศเหน อ จดล าแม น าช และเขตบ านท าค อ ม.2 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง ท ศใต จดเขตบ านมะแว บ านว งทอง ม5 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง ท ศตะว นออก จดเขตบ านนางามและก ดบ ก ม.4 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง ท ศตะว นตก จดล าห วยน าเค ม และเขตบ านดอนเกล อ ม.10 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง เน อท โดยประมาณ 1,165 ไร แยกเป น ท อย อาศ ย 110 ไร พ นท ท าก น 1,505 ไร จ านวน คร วเร อน 111 คร วเร อน จ านวนประชากรท งหมด 525 คน แยกเป นชาย 258 คน หญ ง 257 คน การคมนาคม จ.ร อยเอ ด ระยะทาง 35 กม. อ.เสลภ ม ระยะทาง 7 กม. อาช พหล ก อาช พเสร ม ท านา 97 คร วเร อน ร บจ าง จ านวน 4 คร วเร อน ท านาปร ง ทอเส อกก 1.2 ข อม ลกล มกองท นในช มชน กล มเง นท นในช มชน จ านวน 5 กล ม เป นเง นท งส น 2,867, บาท สมาช ก ท งส น จ านวน 425 คน ม รายละเอ ยดด งน 1.กล มออมทร พย เพ อการผล ต นายส นทร ท นบ ตร เป นประธาน ม เง นส จจะ 1,169,717 บาท สมาช ก 130 คน 2.กองท นหม บ าน นายส นทร ท นบ ตร เป นประธาน ม เง นกองท น 1,413, บาท สมาช ก 109 คน 3.ศ นย ผล ตเมล ดพ นธ ข าวช มชน นายสมหมาย ราชพฤกษ เป นประธาน ม เง นกองท น 135,496 บาท สมาช ก 73 คน 4.กล มทอส อกก นางเล ยมทอง ท นบ ตรเป นประธาน ม เง นกองท น 43,200 บาท สมาช ก 59 คน 5.กล มแม บ านเกษตรกร นางเล ยมทอง ท นบ ตร เป นประธาน ม กองท น 105,400 บาท สมาช ก 54 คน 2. กระบวนการ/ข นตอนและว ธ การจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน กระบวนการจ ดต งต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอ ท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด สร ปข นตอนการจ ดต งม 4 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 ข นตอนท 2 ข นตอนท 3 ข นตอนท 4 แพร แนวค ด ส ารวจข อม ล ประช มผ เก ยวข อง จ ดต งสถาบ นฯ 1. ค ดเล อกพ นท เป าหมาย 2.จ ดต งคณะท างาน สน บสน นการจ ดต ง สถาบ นฯ 3. สร างความร ความเข าใจแก เจ าหน าท พ ฒนา ช มชน/ภาค ท เก ยวข อง 1. จ ดท าฐานข อม ล กองท นต าง ๆใน ช มชนท จะจ ดต ง สถาบ นการจ ดการ เง นท นช มชน 2. ว เคราะห ข อม ล ของกองท นช มชน ในพ นท เพ อการบ ร ณาการกองท น 1.ประช มเช ง ปฏ บ ต การเพ อเพ ม ศ กยภาพผ น า กองท นช มชน/ จ ดท าแผนการ จ ดต งสถาบ นการ จ ดการเง นท น ช มชน 2. สร างความร ความเข าใจแก สมาช กของกองท น ช มชนต างๆใน พ นท ในแนวทาง การจ ดต งสถาบ น 1. ด าเน นการร บ สม ครสมาช ก แต งต ง คณะกรรมการ บร หาร จ ดท า ข อบ งค บของสถาบ น จ ดท าแผนพ ฒนา สถาบ นฯในอนาคต 2. เป ดด าเน นการ สถาบ นฯ 3. เสร มสร างท กษะ คณะกรรมการ บร หารสถาบ นการ จ ดการเง นท นช มชน 4.ประเม นการ ด าเน นงานจ ดต ง สถาบ นการจ ดการ เง นท นช มชน 5. รายงานผลการ ด าเน นงาน ให กรมฯทราบ รายละเอ ยด กระบวนการ/ข นตอนและว ธ การจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ม ข นตอนการจ ดต ง ด งน ข นตอนท 1 แพร แนวค ด 1. ค ดเล อกพ นท เป าหมาย จ งหว ดร อยเอ ด โดยส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ดในป งบประมาณ 2553 ได ร บแจ ง จ ดสรรงบประมาณโครงการตามย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชน ให ด าเน นการจ ดต งสถาบ นการจ ดการ เง นท นช มชน จ านวน 1 แห ง จ งหว ดแจ งให อ าเภอด าเน นการ ส ารวจข อม ลและต ดตามกล มออมทร พย เพ อ การผล ตท ม ความเข มแข ง ท ม ความพร อมท จะด าเน นการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน อ าเภอละ 1 แห ง และได ประช ม พ ฒนาการอ าเภอ ห วหน ากล ม น กว ชาการพ ฒนาช มชน ด าเน นการค ดเล อกกล ม ออมทร พย ฯ ท ม ความพร อม ท จะจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนให คงเหล อ 1 กล ม ค อกล มออม ทร พย เพ อการผล ตบ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด และได แจ งผล การค ดเล อกให อ าเภอทราบและเร มด าเน นการประชาส มพ นธ การด าเน นงานของสถาบ นการจ ดการ เง นท นช มชน 2.จ ดต งคณะท างานสน บสน นการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน จ งหว ดได ด าเน นการจ ดต งคณะท างานสน บสน นการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน จ านวน 3 คณะ ด งน คณะท างานสน บสน นการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนระด บจ งหว ด คณะท างานสน บสน นการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนระด บอ าเภอ และคณะประเม นผลการ จ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน 3. สร างความร ความเข าใจแก เจ าหน าท พ ฒนาช มชน/ภาค ท เก ยวข อง จ งหว ดร อย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks