แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป - PDF

Description
แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 17 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ ซ งเป นกฎหมายท เป นท มาของการปฏ ร ประบบราชการ โดยได วางกรอบแนวทางการบร หารราชการไว ว า การบร หารราชการต องเป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าในเช งภารก จแห งร ฐ การลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จและย บเล กหน วยงานท ไม จ าเป น การ กระจายอ านาจต ดส นใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน และเพ อให ด าเน นการ ด งกล าวเป นไปตามกรอบ ท ศทาง และแนวทางการบร หารราชการด งกล าว จ งได ม การประกาศใช พระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 10 ต ลาคม 2546 เป นต นไป เพ อให การบร หารราชการบรรล เป าหมายตามเจตนารมณ ของพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ คณะร ฐมนตร ได ม มต ให ส วนราชการระด บกรมและจ งหว ดจ ดท าค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ โดยจะต องจ ดท าแผนย ทธศาสตร ซ งม ต วช ว ด ค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนต วช ว ด ตามกรอบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ 4 ม ต ค อ ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร ประกอบก บตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล หมวด 14 ก จการอ นเก ยวก บการบร หารงานบ คคล ส วนท 4 การ พ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ ข อ 300 ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 เป นต นไป ประกอบก บเพ อให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป (พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา แผนอ ตราก าล งพน กงานเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา และ สอดคล องก บแบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 (Core Team) ด านท 2 การบร หารงานบ คคลและก จการสภา ค อ ห วข อการประเม นท 1.14 แผนการพ ฒนาบ คลากร ท งน ผ บร หารเทศบาลฯ ได ตระหน กถ งความส าค ญในการบร หารระบบงานท เหมาะสมไม ซ าซ อนก บอ านาจหน าท ของ เทศบาล และ การพ ฒนางานบ คคล ซ งเป นทร พยากรท ส าค ญในการบร หารก จการให องค กรสามารถข บเคล อนไปได และด าเน นการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว ได โดยม การประเม นการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ก าหนด ต วช ว ดท ใช ในการต ดตาม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามย ทธศาสตร การประช มคณะท างาน และปฏ บ ต ตามแผน กล าวค อ เทศบาลฯ ระบ ความต องการ / ความคาดหว งระยะส น ระยะยาวของผ บร หาร ข าราชการและประชาชนท ม ต อ องค กร ประกอบด วย 1. การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 2. การก าหนดว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคลของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 3. การด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 4. การปฏ บ ต ตามแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 5. การประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 6. การน าผลการประเม น เพ อน าไปปร บปร งแก ไขเพ มเต มย ทธศาสาตร การพ ฒนาบ คลากรต อไป /เพ อ... - 2 - เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว เทศบาลต าบลพระอ นทราชา จ งจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชาข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรของ เทศบาลต าบลพระอ นทราชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม ตลอดจนใช เป นเคร องม อ ในการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาล เพ อให ทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน และผลการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการพ ฒนา และใช เป นแนวทางในการบร หารงานของ ผ บร หารเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง ในการปฏ บ ต งานราชการและการบร การประชาชน ได อย างท วถ ง ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผลย งข นต อไป จ ดท าโดย เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ******************************* สารบ ญ หน า ส วนท 1 - หล กการและเหต ผล 1 8 ส วนท 2 - ว ตถ ประสงค 9 - เป าหมายการพ ฒนา ส วนท 3 - ขอบเขตและแนวทางในการด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป ส วนท 4 - การว เคราะห ก าหนดต าแหน ง การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการพ ฒนาบ คลากร 16 ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 5 - แผนย ทธศาสตรการพ ฒนาบ คลากร (ก าหนดว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคล) การจ ดท าแผนกลย ทธ (HR Scorecard) ส วนท 6 - แผนย ทธศาสตรการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 7 - ข นตอนการด าเน นงานจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 8 - หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 41 งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา ส วนท 9 - การด าเน นการตามแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 10 - แนวทางการน าผลการประเม นปร บปร ง แก ไข และเพ มเต มเพ อการพ ฒนาบ คลากร ส วนท 11 - ประกาศค ณธรรมและจร ยธรรมบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 48 ******************************** ส วนท 1 หล กการและเหต ผล เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ได จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) โดยม หล กการและเหต ผล ด งน 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บอ ตราต าแหน งและ มาตรฐานของต าแหน ง ลงว นท 22 พฤศจ กายน 2545 ข อ 5 ก าหนดให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน งพน กงานเทศบาลว าจะม ต าแหน งใด ระด บใด อย ในส วนราชการใด จ านวนเท าใด ให ค าน งถ งภารก จหน าท ความร บผ ดชอบ ล กษณะงานท ต องปฏ บ ต ความยากและค ณภาพของงาน ปร มาณ ตลอดจนภาระค าใช จ ายของเทศบาล ท จะต องจ ายในด านบ คคล โดยให เทศบาลจ ดท าแผนอ ตราก าล งของพน กงานเทศบาลสาม ญ และพน กงานคร เทศบาล ท ไม ส งก ดสถานศ กษา เพ อใช ในการก าหนดต าแหน ง โดยความเห นชอบของคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท งน ให เป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 1.2 คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประช มคร งท 11/2544 เม อว นท 26 ธ นวาคม 2545 และในการประช มคร งท 5/2545 เม อว นท 31 พฤษภาคม 2545 ได ม มต เห นชอบประกาศก าหนด ต าแหน งพน กงานเทศบาลและก าหนดให จ ดท าแผนอ ตราก าล งของเทศบาล เพ อเป นกรอบในการก าหนดต าแหน งและการ ใช ต าแหน งพน กงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ. พ จารณาให ความเห นชอบ โดยให เทศบาลแต งต งคณะกรรมการจ ดท า แผนอ ตราก าล ง ว เคราะห อ านาจหน าท และภารก จของเทศบาล ว เคราะห ความต องการก าล งคน ว เคราะห การวางแผน การใช ก าล งคน จ ดท ากรอบอ ตราก าล ง และก าหนดหล กเกณฑ และเง อนไขในการก าหนดต าแหน ง พน กงานเทศบาลตาม แผนอ ตราก าล ง 3 ป 1.3 ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 ได ก าหนด หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต ท ได ก าหนดไว ตามมาตรฐานท วไปตามข อ1.1 และตามประกาศก าหนดตามข อ1.2 ซ ง คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.) ได ให ความเห นชอบแล วในการประช มคณะกรรมการ (ก.ท.) คร งท 9/2545 เม อว นท 13 พฤศจ กายน 2545 และผ ว าราชการจ งหว ดพระนครศร อย ธยาในฐานะประธานกรรมการ พน กงาน เทศบาล (ก.ท.จ.) จ งหว ดพระนครศร อย ธยาได ลงนามแล ว 1.4 จากหล กการและเหต ผลด งกล าว เทศบาลต าบลพระอ นทราชา จ งได จ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) ข น และคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา (ก.ท.จ. พระนครศร อย ธยา) ในการประช มคร งท 9/2557 เม อว นท 29 เด อน ก นยายน พ.ศ ได เห นชอบแล ว 1.5 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ ซ งเป นกฎหมายท เป นท มาของการปฏ ร ประบบราชการ โดยได วางกรอบแนวทางการบร หารราชการไว ว า การบร หารราชการต องเป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าในเช งภารก จแห งร ฐ การลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จและย บเล กหน วยงาน ท ไม จ าเป น การ กระจายอ านาจต ดส นใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน เพ อให การด าเน นการ ด งกล าวเป นไปตามกรอบ ท ศทาง และแนวทางการบร หารราชการด งกล าว จ งได ม การประกาศ ใช พระราชกฤษฎ กาว า ด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 10 ต ลาคม 2546 เป นต น ไป /1.6 ประกาศ... ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล หมวด 14 ก จการอ นเก ยวก บการบร หารงานบ คคล ส วนท 4 การพ ฒนา พน กงานเทศบาล ข อ 297 ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชา ม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรมอ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการ ม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบ กฎหมาย นโยบายส าค ญของร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks