ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ - PDF

Description
เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เหม อนก บท ผมเคยบอกท านไว ในบทแรก ๆ ก อนหน าน แล วว า คนท ท ำงาน HR ในย คใหม น

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 16 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เหม อนก บท ผมเคยบอกท านไว ในบทแรก ๆ ก อนหน าน แล วว า คนท ท ำงาน HR ในย คใหม น นไม ใช พระเอกหน งเร อง ข ามาคนเด ยว... ใครไม เก ยวก ถอยไป แล วนะคร บ แต HR ในย คใหม ต องพร อมท จะ MBF (Management By Feet) ค อ ใช เท าท งสองข างเด นหน าออกไปหาล กค า ภายในองค กร ค อเพ อนพ น องท งหลายในท กหน วยงาน เพ อไปเจรจา ต าอ วย ส อสารก น ให คนอ นเขาได ร ว าเราก ำล งจะท ำอะไร และเร องท เรา จะท ำน น หน วยงานต าง ๆ ม ข อค ดความเห นอะไรจะเสร มเพ มเต มบ าง พ ดง าย ๆ ว า บทบาทหน าท ของ HR ในว นน จะต องเป น ผ ช วย นะคร บ ไม ใช เป น พระเอก เส ยเอง! เพราะบทบาทของพระเอกต วจร งจะอย ท Line Manager ท ต องเล นบทน และให ความร วมม อ รวมถ งต องให ข อม ลก บผ ช วยพระเอก ในการพ ฒนาบ คลากร ซ งก ค อพน กงานในหน วยงานของเขาน นเอง ด งน น HR ต องไม แย งซ นเขา โดยไปก ำหนดแผนการพ ฒนา ล กน องของเขาแทน Line Manager ท เป นห วหน าโดยตรงและเป น พระเอกต วจร งใช ไหมคร บ? แต HR จะต องไปวางแผนการพ ฒนาพน กงานในหน วยงาน ต าง ๆ ร วมก บ Line Manager โดยเข าไปอธ บายถ งเคร องไม เคร องม อ ตลอดจนว ธ การพ ฒนาพน กงานในแต ละหน วยงาน ซ งแน นอนว า พน กงานในแต ละหน วยงานก ย อมต องการว ธ การพ ฒนาท แตกต างก นไป 42 บทท 3 ว ธ การเข ยนแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ตอนท 1) เปร ยบเสม อนต นไม ชน ดต าง ๆ ย งไงล ะคร บ ต นไม บางต นต องการแดดจ ด ๆ ไม ต องรดน ำมากน กม นถ ง จะงาม ในขณะท ต นไม บางชน ดก ต องการอย ในท ร ม หร อม แดดร ำไร ต อง รดน ำสม ำเสมอถ งจะให ดอกออกผลมาให เจ าของได ช นใจ การพ ฒนาคนก เปร ยบเสม อนก บการปล กต นไม น นแหละคร บ! ด งน น HR จ งเป นผ ท ร จ กเคร องไม เคร องม อและว ธ การในการ พ ฒนาบ คลากร ส วนข อม ลรายละเอ ยดของพน กงานในหน วยงานน น Line Manager เขาย อมร ด กว า HR เพราะเขาท ำงานด วยก นท กว น ก ย อมจะร ม อร ไม ก นด ว าใครเก งอะไร ไม เก งอะไร ใครม จ ดเด นจ ดด อย อะไรบ าง แล วน ำข อม ลเหล าน มาประกอบก บเคร องม อและว ธ การพ ฒนา พน กงาน เพ อวางแผนพ ฒนาพน กงานให ตรงก บศ กยภาพของแต ละคน ต อไปย งไงล ะคร บ ด งน น คนท ำงาน HR ในย คใหม จ งต องเป น HR Champion ซ งม ความหมายง าย ๆ ว า ต องเป น HR ท สามารถพ ช ตใจพน กงาน ท กระด บในองค กรได น นเองคร บ ผมก ขอยกต วอย างต อจากข นท 2 เลยนะคร บ เช น เพ อให บรรล แผนกลย ทธ ข อ 1 ค อ ค ดเล อก Supplier และว ตถ ด บท ม ค ณภาพส งน น ม พน กงานในหน วยงานท เก ยวข องก บกลย ทธ น 3 หน วยงาน ค อ ฝ าย จ ดซ อ ฝ ายผล ต และฝ ายควบค มค ณภาพ ท านก เด นไปหาหน วยงานท งสามเลยคร บ โดยไปขอข อม ลของ หน วยงานน นว า ป จจ บ นม พน กงานในต ำแหน งใดบ างท เก ยวข องก บการ ต ดต อก บ Supplier ต องท ำหน าท ในการตรวจสอบค ณภาพของว ตถ ด บ 43 เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) การตรวจร บว ตถ ด บ การส งมอบว ตถ ด บเข ากระบวนการผล ต เป นต น หร อจากท ผ านมาจนถ งป จจ บ นม ป ญหาใดในการค ดเล อก Supplier หร อ การตรวจสอบค ณภาพว ตถ ด บบ างไหม อย างไร ฯลฯ เม อได ข อม ลต าง ๆ เหล าน มาแล ว ท านก หาร อต อก บหน วยงาน น น ๆ ด ว า หากต องการจะพ ฒนาศ กยภาพหร อประส ทธ ภาพในการ ท ำงานของพน กงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เหล าน นให ด ข น เขาควร ได ร บการพ ฒนาแบบไหน อย างไร เช น ถ าเป นการส งไป ควร จะเป นหล กส ตรใด และต ำแหน งงานไหนท ควรจะเข าร บการอบรม หากได รายละเอ ยดถ งห วข อการอบรมหร อ Course Outline ก ย งด คร บ แต ถ าหากเป นการพ ฒนาร ปแบบอ นนอกเหน อจากการ ควรจะพ ฒนาพน กงานท เก ยวข องน น ๆ ด วยว ธ ใด เช น การ (Coaching) การส บเปล ยนหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การมอบหมาย งาน (Job Assignment) เป นต น และม ระยะเวลาในการต ดตามผลก น อย างไร เม อได ข อม ลต าง ๆ มาแล วก มาถ งข นการก ำหนดว ธ การพ ฒนา บ คลากรในข นท 4 ก นต อคร บ ข นท 4 การก ำหนดว ธ การพ ฒนาบ คลากร ในข นน ผมขอน ำต วอย างแผนกลย ทธ ขององค กรกล บมาให ด ใหม ด งหน า 45 และขอน ำเข าส ตารางการวางแผนพ ฒนาบ คลากร ด งหน า 46 คร บ 44 บทท 3 ว ธ การเข ยนแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ตอนท 1) แผนงานหร อแผนกลย ทธ ขององค กร 1. ค ดเล อก Supplier และว ตถ ด บ ท ม ค ณภาพส ง 2. ปร บปร ง พ ฒนากระบวนการผล ต เคร องจ กร และเทคโนโลย การผล ต อย างต อเน อง 3. ส งเสร มการสร างสายส มพ นธ ท ด ก บส อมวลชน พร อมท งสร างระบบ CSR อย างต อเน อง 4. พ ฒนาระบบการจ ดส งส นค าเพ อ การกระจายส นค าท งในและนอก ประเทศ 5. สร างระบบ Call Center เพ อให บร การล กค าในด านต าง ๆ ตลอด 24 ช วโมง 6. รณรงค ส งเสร ม กระต นให พน กงาน ในท กหน วยงานเก ดแนวความค ด และเห นความส ำค ญในการปร บปร ง พ ฒนาระบบงานอย างต อเน อง พร อมท งม ระบบรางว ลเพ อสร าง แรงจ งใจในการพ ฒนระบบงานท เก ด ผลส ำเร จ 7. ปร บปร ง พ ฒนาระบบการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลเพ อ สร างความเป นเล ศให พน กงาน ท กระด บ หน วยงานท เก ยวข องก บ แผนกลย ทธ ฝ ายจ ดซ อ ฝ ายผล ต ฝ ายควบค มค ณภาพ ฝ ายผล ต ฝ ายประชาส มพ นธ ฝ ายจ ดส ง ฝ ายบร การล กค า ฝ ายสารสนเทศ ท กฝ าย ฝ ายทร พยากรบ คคล 45 เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) ต วอย างตารางการวางแผนพ ฒนาบ คลากร บร ษ ท PQR จำาก ด แผนกลย ทธ องค กร หน วยงาน ตำาแหน ง ว ธ การพ ฒนา หล กส ตร/ก จกรรม ต วว ดผลสำาเร จ 1. ค ดเล อก Supplier และว ตถ ด บท ม ค ณภาพส ง ฝ ายจ ดซ อ เจ าหน าท จ ดซ อ หล กส ตร ความร เก ยวก บ ว ตถ ด บและว ธ การตรวจ สอบค ณภาพว ตถ ด บ หล กส ตร เทคน คการ ประสานงาน การจ ดท ำ Supplier List และว ธ การค ดเล อก Supplier ความร เร องต นท นว ตถ ด บ และว ธ การค ำนวณต นท น - สามารถระบ ว ตถ ด บท ใช ในการผล ต ได อย างถ กต องแม นย ำ - สามารถตรวจสอบค ณภาพของ ว ตถ ด บท Supplier ส งมาได อย าง ถ กต อง - ว ตถ ด บถ ก Reject จากหน วยงานท เก ยวข องไม เก นค าท ก ำหนด - สามารถต ดต อประสานงานด านการ จ ดซ อก บหน วยงานท เก ยวข องได อย างราบร น - สามารถจ ดท ำ Supplier List ได อย างถ กต องครบถ วน - สามารถค ดเล อก Supplier ท ม ค ณภาพได - สามารถค ำนวณต นท นว ตถ ด บท ใช ในการผล ตได อย างถ กต อง 46 บทท 3 ว ธ การเข ยนแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ตอนท 1) ต วอย างตารางการวางแผนพ ฒนาบ คลากร บร ษ ท PQR จำาก ด (ต อ) แผนกลย ทธ องค กร หน วยงาน ตำาแหน ง ว ธ การพ ฒนา หล กส ตร/ก จกรรม ต วว ดผลสำาเร จ ห วหน างานจ ดซ อ ผ จ ดการ แผนกจ ดซ อ มอบหมายงาน หล กส ตร ท กษะการเจรจา ต อรองด านการจ ดซ อ การเจรจาต อรองเพ อจ ดซ อ ว ตถ ด บ การประสานงานในการส ง ว ตถ ด บให หน วยงานต าง ๆ การบร หารเวลาอย างม ประส ทธ ภาพ หล กส ตร เทคน คการ หล กส ตร การเป นผ น ำ ท มงานท เป นเล ศ - สามารถเจรจาต อรองในการจ ดซ อ เพ อให บร ษ ทได ส นค าท ม ค ณภาพ เหมาะสมก บราคา - บร หารงบประมาณการจ ดซ อว ตถ ด บ ได ตามแผนงาน - สามารถจ ดซ อว ตถ ด บท ม ค ณภาพได มาตรฐานตามข อก ำหนด - สามารถประสานงานจ ดส งว ตถ ด บ ให หน วยงานต าง ๆ ได อย างถ กต อง ท นเวลา - สามารถบร หารเวลาได อย างม ประส ทธ ภาพ - สามารถผ ใต บ งค บบ ญชาได อย างครบถ วนและปฏ บ ต ได จร ง - ม ความสามารถในการสร างภาวะ ผ น ำท มงานท ด 47 เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) ต วอย างตารางการวางแผนพ ฒนาบ คลากร บร ษ ท PQR จำาก ด (ต อ) แผนกลย ทธ องค กร หน วยงาน ตำาแหน ง ว ธ การพ ฒนา หล กส ตร/ก จกรรม ต วว ดผลสำาเร จ ฝ ายผล ต เจ าหน าท ฝ ายผล ต/ ควบค มค ณภาพ มอบหมายงาน มอบหมายงาน สร างและพ ฒนาศ กยภาพ ของพน กงานจ ดซ อ ก ำหนดกลย ทธ การ จ ดซ อว ตถ ด บอย างม ประส ทธ ภาพ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ผ ใต บ งค บบ ญชา หล กส ตร ความร เก ยวก บ ว ตถ ด บ และว ธ การตรวจ สอบค ณภาพเบ องต นใน สายการผล ต ความร เร องต นท นว ตถ ด บ ว ธ การตรวจสอบค ณภาพ ของว ตถ ด บ - สามารถสร างบ คลากรด านการจ ดซ อ ท ม ศ กยภาพส งเพ อรองร บการเต บโต ขององค กรในอนาคต - องค กรม ว ตถ ด บท ม ประส ทธ ภาพส ง ในราคาเหมาะสม - สามารถประเม นผลการปฏ บ ต งาน และศ กยภาพของพน กงานในแผนก จ ดซ อได อย างถ กต อง - สามารถระบ ว ตถ ด บท ใช ในการผล ต ได อย างถ กต องแม นย ำ - สามารถค ำนวณต นท นว ตถ ด บท ใช ในการผล ตได อย างถ กต อง - สามารถตรวจสอบ ค ดเล อกว ตถ ด บท ม ค ณภาพตรงตามมาตรฐานได อย าง ถ กต อง 48 บทท 3 ว ธ การเข ยนแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ตอนท 1) ต วอย างตารางการวางแผนพ ฒนาบ คลากร บร ษ ท PQR จำาก ด (ต อ) แผนกลย ทธ องค กร หน วยงาน ตำาแหน ง ว ธ การพ ฒนา หล กส ตร/ก จกรรม ต วว ดผลสำาเร จ 2. ปร บปร ง พ ฒนา กระบวนการผล ต เคร องจ กร และ เทคโนโลย การ ผล ตอย างต อเน อง ฝ ายผล ต ห วหน างานผล ต/ ควบค มค ณภาพ ผ จ ดการแผนก ผล ต/ควบค ม ค ณภาพ เจ าหน าท ฝ ายผล ต มอบหมายงาน / การก ำหนดค ณสมบ ต ของ ว ตถ ด บ หล กส ตร การควบค มและ บร หารส นค าคงคล งอย าง ม ประส ทธ ภาพ หล กส ตร เทคน คการสอน งาน ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ผ ใต บ งค บบ ญชา หล กส ตร ไคเซ นก บการ พ ฒนากระบวนการผล ต หล กส ตร การตรวสอบ และการซ อมบ ำร ง เคร องจ กรเบ องต น - สามารถก ำหนดค ณสมบ ต ของว ตถ ด บ ท งในเร องปร มาณ ค ณภาพ ราคาท จะใช ในการผล ตได อย างถ กต อง - สามารถควบค มการบร หาร การเบ ก จ ายว ตถ ด บคงคล งได อย างถ กต อง - สามารถผ ใต บ งค บบ ญชาได อย างครบถ วนและปฏ บ ต ได จร ง - สามารถประเม นผลการปฏ บ ต งาน และศ กยภาพของพน กงานในแผนก ผล ตได อย างถ กต อง - เก ดการปร บปร งกระบวนการผล ต ใหม ๆ ท ด ข น - สามารถแก ไขป ญหาเบ องต นของ เคร องจ กรได 49
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks