ตอนท 3 การนาเข าข อม ล - PDF

Description
Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 16 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน นการได ด งน 1. Login เข าส ระบบ จะได หน าจอหล กแสดงรายงานท ร บผ ดชอบ ด งภาพท จากภาพท จะแสดงรายการรายงานท ร บผ ดชอบ ซ ง User แต ละคนจะม รายงานรายงานท ไม เหม อนก น ท งน ข นอย ก บว าผ ด แลระบบได มอบหมายรายงานอะไรให ร บผ ดชอบบ าง โดยเมน รายงานจะแสดงเป นส วน ๆ ได แก ข อม ลพ นฐาน/เป าหมายการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงานสาธารณส ข รายเด อน รายงวด 3 เด อน รายงวด 6 เด อน และ รายงวด 12 เด อน สาหร บการกรอกรายงานในเด อนแรกท รายงาน ให กรอกข อม ลพ นฐาน/เป าหมายก อน เพราะ ข อม ลส วนน จะเช อมโยงก บรายงานก จกรรมอ น ๆ โดยข อม ลพ นฐาน/เป าหมาย กรอกเพ ยงคร งเด ยวเท าน นในป งบประมาณ ส วนห วข อรายงานท ม เคร องหมาย ถ ก อย ข างหน า หมายความว า รายงานน นม การกรอกข อม ลครบถ วนแล วในเด อนล าส ด ท เป ดให กรอกรายงาน (เด อนท กรอกรายงานจะถ กควบค มโดยผ ด แลระบบของ สสจ.) รายงานท กรอกข อม ล ครบแล ว กรอกข อม ลพ นฐานก อนในเด อนแรก ของป งบประมาณ (กรอกเพ ยงคร ง เด ยว) ภาพท หน าจอแสดงรายงานท ร บผ ดชอบ Page การกรอกข อม ลพ นฐาน/เป าหมายการดาเน นงาน 1. จากหน าหล กเมน กรอกรายงาน ให คล ก ข อม ลพ นฐาน/เป าหมายการดาเน นงาน จะได หน าจอตามภาพ ท จะได หน าจอแสดงรายการข อม ลพ นฐานท ร บผ ดชอบ (User แต ละคนจะม รายการข อม ลไม เหม อนก น) 2. กรอกข อม ลให ครบถ วน และคล ก บ นท ก ระบบจะทาการบ นท กข อม ลลงฐานข อม ล และจะแสดงผล การบ นท กข อม ลให ทราบ ด งภาพ (สาหร บการกรอกต วเลขไม ต องใส เคร องหมายจ ลภาค, ) 3. จากภาพท หากต องการด ข อม ลท บ นท ก ให คล ก เป ดด และหากต องการกล บหน าห วข อรายงาน ให คล ก เล อกรายงานอ น 4. สาหร บการแก ไขข อม ลพ นฐาน ทาได โดยว ธ เด ยวก บการกรอกข อม ล โดยแก ไขต วเลขท ต องการ แล วกด ป ม บ นท ก ได เลย ภาพท ฟอร มกรอกข อม ลพ นฐาน/เป าหมายการดาเน นงาน ภาพท แสดงผลการบ นท กข อม ล Page การกรอกข อม ลรายงานประจาเด อน 1. จากกน าจอเมน รายงาน คล กเล อกรายงานท ต องการกรอกข อม ล จะได หน าจอตามภาพท กรอกข อม ลให ครบถ วน สาหร บการกรอกข อม ลม หล กเกณฑ ด งน 2.1. ข อม ลพ นฐาน ไม ต องกรอก โปรแกรมจะเช อมโยงจากข อม ลพ นฐานท กรอกในห วข อ (ซ งก อนกรอกรายงานต องกรอกข อม ลพ นฐาน/เป าหมาย ให เร ยบร อยก อน) 2.2. ข อม ลท บ นท กแบบสะสม ให กรอกข อม ลท เป นผลงานสะสมจากต นป ถ งเด อนท รายงาน (การ ลงข อม ลแบบสะสมจะไม สามารถลงข อม ลน อยกว าท รายงานในเด อนก อนได ) 2.3. ข อม ลท บ นท กแบบไม สะสม ให กรอกข อม ลผลการดาเน นงานในเด อนท รายงาน 2.4. ข อม ลท บ นท กแบบ ณ ป จจ บ น ให กรอกข อม ลต ดยอด ณ เด อนท รายงาน (คล ายก บแบบสะสม แต สามารถรายงานข อม ลน อยกว าเด มได 2.5. ข อม ลท บ นท กแบบ Mile Stone ให กรอกระด บความสาเร จของก จกรรม เป นต วเลข การลงข อม ลแบบ Yes/No ( ผ าน/ไม ผ าน ม /ไม ม ฯลฯ) ให คล กจนม เคร องหมาย ถ ก ในเช ค บ อก กรณ ตอบ Yes (เช น ม, ผ าน ฯลฯ) หร อ ให คล กเอาเคร องหมาย ถ ก ออก กรณ ตอบ No (ไม ม, ไม ผ าน ฯลฯ) ภาพท ฟอร มกรอกรายงานผลการดาเน นงาน Page เม อกรอกข อม ลเสร จเร ยบร อย ให คล ก บ นท ก ซ งก อนจะบ นท กข อม ลลงฐานข อม ลโปรแกรมจะ ตรวจสอบการลงข อม ลก อน หากไม ผ านการตรวจสอบจะแจ งข อผ ดพลาดให ทราบ 3.1. กรณ ไม ผ านการลงข อม ลแบบสะสม (ข อม ลในเด อนท รายงานน อยกว าข อม ลท รายงานไปแล ว ในคร งก อน) จะแจ งข อผ ดพลาดให ทราบ ด งภาพท กรณ ข อม ลบางรายการท กรอก ถ าไม สอดคล องก บข อม ลท เป นเป าหมาย จะแจ งข อผ ดพลาดให ทราบ ด งภาพ หากข อม ลผ านการตรวจสอบ และได บ นท กลงฐานข อม ลเร ยบร อยแล ว จะแจ งให ทราบ ด งภาพ ท ภาพท ข อผ ดพลาดการลงข อม ลแบบสะสม ภาพท ข อผ ดพลาดการลงข อม ลแบบท ไม ผ านการตรวจสอบข อม ลท เป นเป าหมาย Page 31 ภาพท แจ งผลการบ นท กข อม ล สาหร บการรายการข อม ลท ไม ผ านการตรวจสอบ โปแกรมจะแจ งให ทราบถ งสาเหต ท ไม ผ านการตรวจสอบ (ทางานเฉพาะ Internet Explorer Version 6 หร อส งกว าเท าน น) ด งภาพท ภาพท การแจ งให ผ ใช ทราบกรณ ข อม ลท บ นท กไม ผ านการตรวจสอบ 4. การแก ไขข อม ลรายงาน ทาได โดย แก ไขข อม ลในฟอร ม แล วบ นท กซ า 5. การพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ ให คล ก พ มพ หน าน ด งภาพท การส งออกแบบฟอร มรายงานไปย งโปรแกรม Microsoft Excel ให คล ก แบบฟอร มรายงาน (Excel) ด ง ภาพท ซ งผลท ได ด งภาพท หากต องการบ นท ก ให คล กป ม Save หากต องการเป ดด ให คล กป ม Open (แนะนาให เป ดด ก อนแล วค อยบ นท กท หล ง) โดยแบบฟอร มรายงานเม อส งออก Excel แล ว จะได ผลด งภาพท 3.3.7 Page 32 ภาพท การส งออกรายงานไปย งโปแกรม Microsoft Excel ภาพท การเป ดด รายงานท ส งออก Microsoft Excel Page การกรอกรายงานงวด 3 เด อน การกรอกรายงานงวด 3 เด อน ทาเช นเด ยวก บการกรอกรายงานประจาเด อน เพ ยงแต ม ฟอร มการกรอก แตกต างก น โดยรายงานงวด 3 เด อน จะสามารถกรอกได เม อม การเป ดกรอกรายงานในเด อนท ครบรอบการส งรายงานงวด 3 เด อน ได แก ธ นวาคม ม นาคม ม ถ นายน และก นยายน สาหร บฟอร มการกรอกรายงานงวด 3 เด อน ด งภาพท ภาพท ฟอร มการกรอกรายงานงวด 3 เด อน 3.5 การกรอกรายงานงวด 6 เด อน การกรอกรายงานงวด 6 เด อน ทาเช นเด ยวก บการกรอกรายงานประจาเด อน เพ ยงแต ม ฟอร มการกรอก แตกต างก น โดยรายงานงวด 6 เด อน จะสามารถกรอกได เม อม การเป ดกรอกรายงานในเด อนท ครบรอบการส งรายงานงวด 6 เด อน ได แก ม นาคม และก นยายน สาหร บฟอร มการกรอกรายงานงวด 6 เด อน ด งภาพท 3.5.1 Page 34 ภาพท ฟอร มกรอกรายงานงวด 6 เด อน 3.6 การกรอกรายงานงวด 12 เด อน การกรอกรายงานงวด 12 เด อน ทาเช นเด ยวก บการกรอกรายงานประจาเด อน เพ ยงแต ม ฟอร มการกรอก แตกต างก น โดยรายงานงวด 12 เด อน จะสามารถกรอกได เม อม การเป ดกรอกรายงานในเด อนท ครบรอบการส งรายงานงวด 12 เด อน ค อเด อนก นยายน สาหร บฟอร มการกรอกรายงานงวด 12 เด อน ด งภาพท 3.6.1 Page 35 ภาพท ฟอร มการกรอกรายงานงวด 12 เด อน Page การแก ไขข อม ลรายงาน การแก ไขข อม ลรายงาน ม 2 กรณ สาหร บกรณ ต องการแก ไขข อม ลในเด อนท เป ดให กรอกรายงาน ทาได เช นเด ยวก บการกรอกรายงานตามปกต โดยสามารถเปล ยนแปลงข อม ล แล วบ นท กซ าได เลย ส วนในกรณ ต องการแก ไข ข อม ลในเด อนท ได รายงานไปแล ว จะสามารถทาได ก ต อเม อผ ด แลระบบระด บ สสจ. ได ปลดล อกให แก ไขข อม ลได เท าน น โดยสามารถแก ได คร งละ 1 รายการข อม ล โดยว ธ การแก ไขข อม ล ม ด งน 1. เป ดฟอร มรายงานท ต องการแก ไขข อม ล โดยให ส งเกต ต วเลขของรายงานในแต ละเด อน หากต วเลขเป น Link ท สามารถคล กได แสดงว าสามารถแก ข อม ลในเด อนน นได หากต องการแก ข อม ล ก ให คล ก ต วเลขท ต องการแก ด งภาพ ท จะได ฟอร มสาหร บแก ข อม ล ด งภาพท (หากข อม ลรายการน นย งไม ได กรอก จะแสดงเป นเคร องหมาย n/a ) 2. จากภาพท ให แก ข อม ลตามต องการแล วคล ก บ นท ก โดยโปรแกรมจะแจ งผลการบ นท กข อม ลให ทราบ ด งภาพท สาหร บข อม ลพ นฐาน/เป าหมาย ให แก จากฟอร มการกรอกข อม ลพ นฐาน/เป าหมาย ภาพท ฟอร มกรอกรายงานท สามารถแก ไขข อม ลเก าได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks