3. ระบบ บนฮาร ดด สก เพ อลดป ญหาการเร ยกชมล าช า - PDF

Description
3. ระบบ บนฮาร ดด สก เพ อลดป ญหาการเร ยกชมล าช า หลายโรงเร ยนย งเช อมต ออ นเทอร เน ตท ความเร วไม ส งมากน ก หากเร ยกใช งานระบบ edltv ผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ต โรงเร ยนจะประสบป ญหาเร ยกชมว ด ท ศน ล าช า

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 11 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
3. ระบบ บนฮาร ดด สก เพ อลดป ญหาการเร ยกชมล าช า หลายโรงเร ยนย งเช อมต ออ นเทอร เน ตท ความเร วไม ส งมากน ก หากเร ยกใช งานระบบ edltv ผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ต โรงเร ยนจะประสบป ญหาเร ยกชมว ด ท ศน ล าช า (ภาพกระต ก ชมไม ต อเน อง) จ งม ทางเล อกให โรงเร ยนสามารถใช งานระบบ edltv แบบออฟไลน โดยคร สามารถสาเนาระบบ edltv บน ฮาร ดด สก แล วเร ยกใช งานจากเคร องคอมพ วเตอร ของตนเองภายในโรงเร ยนได โดยไม ต องเช อมต อ อ นเทอร เน ต 1) การใช งานระบบ edltv บนฮาร ดด สก ผ ใช สามารถเร ยกใช งานโดยผ สอนใช คอมพ วเตอร 1 เคร อง แล วแสดงผ าน Projector หร อ TV (ผ เร ยนด พร อมก น) 2) ระบบ edltv บนฮาร ดด สก ต องม อ ปกรณ ใดบ าง เคร องคอมพ วเตอร Harddisk ขนาด 500 GB - 1 TB (ราคา 2,500-4,700 บาท) Projector หร อ TV (พร อมอ ปกรณ เช อมต อ TV ได แก HDMI, TV-out) ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 13 หากโรงเร ยนเล อกใช งานระบบ edltv บนฮาร ดด สก จะเร ยกใช งานจากเคร องคอมพ วเตอร ของ ผ สอนแล วแสดงผ าน Projector หร อ TV (ผ เร ยนด พร อมก น) คร ผ สอนจะเร ยกใช งานส อเพ ยงคนเด ยว แล ว แสดงให แก ผ เร ยนท งห องเร ยน 3) เคร อข ายเผยแพร ระบบ edltv ให แก โรงเร ยน ม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ร วมก บ โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร และสาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ เป นผ จ ดทา ระบบ edltv ระด บประถมศ กษา ซ งได อน ญาตเผยแพร ระบบ edltv ประถมศ กษาโดยไม ม ค าใช จ ายของ ล ขส ทธ การใช งานระบบ edltv น โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร จ งได ขอความร วมม อจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเข าร วมเป นเคร อข ายเผยแพร ระบบ edltv โดยมหาว ทยาล ย ราชภ ฏ จะให บร การทาสาเนาระบบ edltv รวมท งการจ ดอบรมให ความร ในการประย กต ใช ระบบ edltv ให แก โรงเร ยนท สนใจ โดยโรงเร ยนต ดต อก บมหาว ทยาล ยราชภ ฏท อย ใกล โรงเร ยน (ด รายละเอ ยดต ดต อ ท หร อสอบถามโครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชดาร ฯ ทางโทรศ พท ต อ 81813, 81818, 81836) หร อ ด งน น โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชดาร ฯ จะประสานงานระหว างเคร อข าย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ และสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) เพ อเผยแพร ระบบ edltv ประถมศ กษาน ให แก โรงเร ยนท วประเทศ โดยไม ม ค าใช จ ายของล ขส ทธ การใช งานระบบ edltv น เคร อข ายมหาว ทยาล ยราชภ ฏท วประเทศ ให บร การสาเนาระบบ edltv (ด รายละเอ ยดต ดต อได ท เว บไซต ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 14 4) ว ธ การส าเนาระบบ edltv ระด บประถมศ กษาให แก โรงเร ยน โรงเร ยนท ต องการใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา ต องจ ดเตร ยม external harddisk ขนาด 1.5 TB แล วต ดต อขอส าเนาระบบ edltv จากเคร อข ายมหาว ทยาล ยราชภ ฏ หร อสาน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษา (ด รายละเอ ยดต ดต อท หร อสอบถามโครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชดาร ฯ ทางโทรศ พท ต อ 81813, 81818, 81836) ระบบ edltv ประถมศ กษาจะจ ดเก บในโฟลเดอร ช อว า edltv-primary จะม จานวนส อจานวน 36,661 ไฟล และม ขนาดใหญ มาก [ขนาด 990 GB] จ งท าให ใช เวลานานในการสาเนาประมาณ 6 ช วโมง ต ดต อก น หล งจากโรงเร ยนส าเนาระบบ edltv ประถมศ กษา (โฟลเดอร edltv-primary) แล ว จะม ไฟล server2go.exe ในโฟลเดอร ด งกล าว เม อด บเบ ลคล กท ไฟล server2go.exe จะเร ยกระบบ edltv ให ทางานอ ตโนม ต กร ณารอส กคร คอมพ วเตอร จะเป ด Browser IE (internet explorer) ข นมา แล วเข า ส เว บไซต ระบบ edltv ต อไป ระบบ edltv สามารถใช งานก บเคร องคอมพ วเตอร ท เป นระบบปฏ บ ต การว นโดว ส โดยต ดต ง เฉพาะโปรแกรมท จาเป นเพ อเป ดส อต างๆ เช น โปรแกรม flash player เพ อเป ดส อว ด ท ศน, โปรแกรม Acrobat Reader เพ อเป ดส อสไลด ใบความร ใบงาน เป นต น ท งน ผ ใช สามารถใช งานระบบ edltv ไม ต องต ดต งโปรแกรม MySql และโปรแกรม Apache บน เคร องคอมพ วเตอร ของตนเอง ทางโครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชดาร ฯ จ ดท าเป น package พร อมใช งานเร ยบร อยแล ว ดาเน นการเพ ยงสาเนา (copy) โฟลเดอร ของระบบ edltv ระด บประถมศ กษา (ช อโฟลเดอร edltv-primary) มาไว ท ฮาร ดด สด ก สามารถใช งานได ท นท 5) ว ธ เป ดใช งานระบบ edltv การใช งานระบบ edltv บน harddisk น ผ สอนจะใช คอมพ วเตอร 1 เคร อง แล วแสดงผ าน Projector หร อ TV (ผ เร ยนด พร อมก น) โดยคร ผ สอนจะเร ยกใช งานส อเพ ยงคนเด ยว แล วแสดงให แก ผ เร ยน ท งห องเร ยน หากใช งานจาก external harddisk คร ผ สอนจะเร ยกใช งานส อเพ ยงคนเด ยว แล วแสดงให แก ผ เร ยนท งห องเร ยน ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 15 ว ธ เป ดใช งานระบบ edltv ด งน 1. เช อมต อฮาร ดด สก ท ม ระบบ edltv ก บเคร องคอมพ วเตอร 2. เป ดฮาร ดด สก ท ม ระบบ edltv 3. เป ดโฟลเดอร edltv-primary 4. คล กเล อกโปรแกรม Server2Go.exe เพ อเร ยกใช งานระบบ edltv เป ดโฟลเดอร edltv-primary ด บเบ ลคล ก Server2Go.exe แล ว IE จะเป ด edltv อ ตโนม ต 5. จากน นโปรแกรม Internet Explorer (IE) จะเป ดระบบ edltv ข นมาอ ตโนม ต แล วระบบ edltv อย ในสถานะพร อมใช งาน 6. หล งจากใช งานระบบ edltv เร ยบร อย ให ป ดโปรแกรม Internet Explorer (IE) จะทาให ระบบ edltv ป ดอ ตโนม ต (แสดงร ป shutdown edltv-p) หล งจากด บเบ ลคล ก Server2Go โปรแกรม IE จะเป ดระบบ edltv อ ตโนม ต เม อป ดโปรแกรม IE จะ shutdown ระบบ edltv อ ตโนม ต ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 16 6) การกาหนดให ระบบ edltv ทางานได บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 เน องด วยระบบ edltv แบบออฟไลน (บนฮาร ดด สก ) พ ฒนาให ทางานได ด บนระบบปฏ บ ต การ Windows XP และป จจ บ นเคร องคอมพ วเตอร ส วนใหญ เป นระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ งทาให พบ ป ญหาเร ยกใช งานระบบ edltv แล วจะ shut down เองท นท ด งน น ผ ใช ต องกาหนดให ระบบ edltv ทางานได ด บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 ด งน 1. เช อมต อฮาร ดด สก ท ม ระบบ edltv ก บเคร องคอมพ วเตอร แล วเป ดฮาร ดด สก ท ม ระบบ edltv 2. เป ดโฟลเดอร edltv-primary แล วคล กขวาท โปรแกรม Server2Go.exe 3. จากน น คล กเล อก Properties แล วคล กเล อก Compatibility tab 4. จากน น คล กเคร องหมายถ ก เล อก Run the program in compatibility mode for : Windows XP (Service Pack 2) ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 17 7) หากคร ต องการส าเนาระบบ edltv เฉพาะว ชาท ต องการได หร อไม? (ไม ส าเนาท งหมด 1 TB) เน องด วยระบบ edltv จะจ ดเก บส อในแต ละโฟลเดอร แยกตามหน วยการเร ยน ด งน น คร สามารถ เล อกสาเนาระบบ edltv เฉพาะรายว ชาท ต องการได (ไม ต องสาเนาระบบ edltv ท งหมด) ระบบ edltv ระด บประถมศ กษา จะจ ดเก บส อไว ท โฟลเดอร course โดยจ ดเก บภายใต path ... \edltv-primary\htdocs\primary\courses ด งน น คร สามารถเล อกสาเนาเฉพาะโฟลเดอร ของ ว ชา-หน วยการเร ยนท ต องการได ต วอย างเช น ว ชา ภาษาไทยประถม 2 จะม หน วยการเร ยน 13 หน วย จะจ ดเก บส อใน 13 โฟลเดอร (ต งแต โฟลเดอร ท 18 จนถ งโฟลเดอร ท 30) หากต องการเฉพาะเร อง หล กภาษา ในว ชาภาษาไทย ประถม 2 จะม เร องหล กภาษา 2 หน วยค อ หน วยท 5 และหน วยท 11 ด งน น จ งเล อกสาเนาเฉพาะโฟลเดอร ท 22 และโฟลเดอร ท 28 หล กภาษา 1 อย ท โฟลเดอร ท 5 หล กภาษา 1 อย ท โฟลเดอร ท 7 ส อของระบบ edltv จ ดเก บภายใต path ... \edltv-primary\htdocs\primary\courses ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 18 ว ธ การเล อกสาเนาระบบ edltv เฉพาะรายว ชาท ต องการ ด งน 1. คล กเล อกโปรแกรมต ดต งระบบ edltv ประถมศ กษา (โปรแกรม edltv-primary.exe) จะทาการต ดต งระบบ edltv (ม เฉพาะระบบ แต ไม ม ส อต างๆ) 2. จากน นเป ดระบบ edltv (ด ลเบ ลคล ก Server2Go.exe) คล กเล อกว ชา-ช น-หน วย-เร องท ต องการ จะม ต วเลขระบ โฟลเดอร ท บรรจ ส อของว ชา-หน วยการเร ยนท ต องการ เช น ว ชาภาษาไทย ประถม 2 จะม 13 หน วย จ งจ ดเก บส อใน 13 โฟลเดอร (ต งแต โฟลเดอร ท 18 จนถ งโฟลเดอร ท 30) หากต องการเฉพาะเร อง หล กภาษา ในว ชาภาษาไทย ประถม 2 จะม เร องหล กภาษา จานวน 2 หน วย (หน วยท 5, หน วยท 11) ด งน น จ งเล อกสาเนาเฉพาะโฟลเดอร ท 22 และโฟลเดอร ท ทาการสาเนาส อ เฉพาะว ชา-เร องท ต องการ (เฉพาะโฟลเดอร ท ต องการ) ในท น หล กภาษา ซ งอย ในโฟลเดอร 22 และโฟลเดอร 28 แล วนาไปจ ดเก บในระบบ edltv ภายใต path ท จ ดเก บส อค อ ... \edltv-primary\htdocs\primary\courses ระบบ edltv ประถมศ กษา (ต นทางท ม ส อครบ 1 TB) สาเนาส อ หล กภาษา ภาษาไทย ประถม 2 โฟลเดอร ท 22 และโฟลเดอร ท 28 จาก ระบบ edltv ซ งจ ดเก บส อภายใต path ... \edltv-primary\htdocs\primary\courses ระบบ edltv ประถมศ กษา (ปลายทาง) สาเนาส อเฉพาะว ชา-เร องท ต องการค อ โฟลเดอร ท 22 และโฟลเดอร ท 28 มาจ ดเก บ ในระบบ edltv ปลายทาง ภายใต path ... \edltv-primary\htdocs\primary\courses ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 19 8) ใช งานระบบ edltv จาก flash drive ได หร อไม? ระบบ edltv สามารถใช งานจาก flash drive ได แต จะม ส อเฉพาะบางว ชา-เร องท ต องการ เท าน น และควรใช flash drive ขนาด GB เน องจากส อของระบบ edltv เป นส อว ด ท ศน และ ส อ Presentation ซ งเป นส อท ม ขนาดใหญ โปรแกรมต ดต งระบบ edltv (เฉพาะระบบ ท ไม ม ส อ) คล กเล อกโปรแกรมต ดต งระบบ edltv จากเมน (โปรแกรม edltv-primary.exe) แล วเล อกต ดต งบน flash drive จะได ระบบ edltv ท ม แต ระบบ ไม ม ส อ คล กเล อกต ดต งระบบ edltv บน flasd drive ว ธ ต ดต งระบบ edltv บน flash drive ด งน 1. คล กเล อกโปรแกรมต ดต งระบบ edltv ประถมศ กษา (โปรแกรม edltv-primary.exe) จากเมน ด านซ าย จะทาการต ดต งระบบ edltv 2. ในข นตอนต ดต งระบบ edltv ให เล อกต ดต งบน flash drive 3. หล งจากต ดต งระบบ edltv แล ว จะม เฉพาะระบบ แต ไม ม ส อต างๆ ด งน น ต องสาเนาส อ เฉพาะว ชา-เร องท ต องการ (ส าเนาส อใส flash drive ตามพ นท ว างท เหล ออย ) โดยสาเนาไป จ ดเก บภายใต path ท จ ดเก บส อค อ ... \edltv-primary\htdocs\primary\courses ค ม อการต ดต งและใช งานระบบ edltv ระด บประถมศ กษา 20 9) ป ญหาพบบ อยของการใช งานระบบ edltv Question 1 : การเป ดใช งานระบบ edltv แบบ off-line เม อคล ก Server2Go.exe แล วระบบ จะ shutdown ระบบ และไม สามารถใช งานระบบได แก ไขป ญหาอย างไร? Answer 1 : ม สาเหต ท เป นไปได 3 สาเหต ด งน คาตอบ-1 : Path ของระบบ edltv ยาวเก นไป ควรสาเนาระบบ edltv ไว ท ฮาร ดด สก ท ไม อย ใน sub floder หลายช นเก นไป คาตอบ-2 : Path ของระบบ edltv จะต องไม เป นภาษาไทย ควรสาเนาระบบ edltv ไว ท ฮาร ดด สก โดย sub floder ต างๆ ต องไม เป นภาษาไทย คาตอบ-3 : Compatibility เน องด วยระบบ edltv offline พ ฒนาให ทางานได ด บนระบบปฏ บ ต การ Windows XP ผ ใช ควรดาเน นการด งน 1) คล ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks