3. ขอบเขตการด าเน นการ จ ดซ อโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการให เป นไปตามรายละเอ ยดค ณล กษณะของ โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ งบประมาณแผ นด น ป PDF

Description
ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ จ านวน 1 ช ด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร งบประมาณแผ นด นป หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 16 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ จ านวน 1 ช ด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร งบประมาณแผ นด นป หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ซ งได ผล ต บ ณฑ ตออกไปร บใช ส งคมและพ ฒนาบ คลากรท องถ นมาอย างต อเน อง นอกเหน อจากภารก จใน การผล ตบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยฯ ย งม ภารก จในการว จ ย การบร หารงานว ชาการ การศ กษาค นคว า ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อใช การบร หารจ ดการงานด านหล กส ตร แผนการศ กษา ตารางเร ยนตารางสอน ตารางสอบ จ งม ความประสงค จะจ ดซ อโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ เพ อบร การแก บ คลากร, น กศ กษา ตามภารก จและนโยบายของมหาว ทยาล ย โดยเฉพาะเก ยวก บ การเร ยนการสอน การศ กษาค นคว าทางด านเทคโนโลย เพ อให บ คลากรและน กศ กษาได ใช ประโยชน และเข าถ งเทคโนโลย ท พ ฒนาอย างต อเน อง สามารถร บร ข าวสารต างๆ รวมถ งความ สะดวกต อการใช งาน ความท นสม ยของระบบและรวดเร วถ กต องของข อม ล และการพ ฒนาเป นไป อย างต อเน อง 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2.1 เพ อใช การบร หารจ ดการงานด านหล กส ตร 2.2 เพ อใช ในการศ กษาค นคว างานทางด านเทคโนโลย 2.3 เพ อใช ในการจ ดท าแผนการศ กษา ตารางเร ยนตารางสอน ตารางสอบ 3. ขอบเขตการด าเน นการ จ ดซ อโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการให เป นไปตามรายละเอ ยดค ณล กษณะของ โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ งบประมาณแผ นด น ป ว ธ การด าเน นการ ด าเน นการตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส พ.ศ. 2549 2 5. ระยะเวลาในการด าเน นงาน ระยะเวลาจ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด ด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ จ านวน 30 ว น 6. ระยะเวลาส งมอบงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ก าหนดส งมอบโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ ภายใน 45 ว น น บต งแต ในว นลงนามในส ญญา ท มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร อ าเภอเม อง จ งหว ดส ร นทร 7. วงเง นงบประมาณ งบประมาณจ ดซ อ 2,375,000 บาท (สองร านสามแสนเจ ดหม นห าพ นบาทถ วน) เป นเง น งบประมาณแผ นด นป 2551 ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร 8. ผลท คาดว าจะได ร บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ม โปรแกรมบร หารงานว ชการ เพ อใช การบร หารจ ดการงาน ด านหล กส ตร การศ กษาค นคว างานทางด านเทคโนโลย และการจ ดท าแผนการศ กษา ตารางเร ยน ตารางสอน ตารางสอบ และการพ ฒนาเทคโนโลย ให เป นไปอย างรวดเร วและท นต อเหต การณ และ พ ฒนาบ คลากรและน กศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ 9. เง อนไขท วไป ผ ม ส ทธ เสนอราคาต องม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 9.1 เป นน ต บ คคลหร อคณะบ คคลผ ม อาช พขายพ สด ท ประกวดราคาซ อด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส งานด งกล าว 9.2 ไม เป นผ ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการ และได แจ งเว ยนช อแล ว 9.3 ไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาลไทย เว นแต ร ฐบาลของผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ ความค มก นเช นว าน น 9.4 ไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ นท เข าเสนอราคา และไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นระหว างผ เสนอราคาก บผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศ การจ ดซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ กระท าการอ นเป นการข ดขวางการแข งข น ราคาอย างเป นธรรม ในการประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส คร งน 9.5ไม เป นผ ท ถ กต ดส ทธ ม ให เสนอราคาตามประกาศหร อระเบ ยบท เก ยวข องท มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ก าหนด 3 10. รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะรายการ รายละเอ ยดค ณล กษณะโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ จ านวน 1 ช ด ค ณล กษณะท วไป ค ณล กษณะท วไปของระบบโปรแกรมบร หารงานว ชาการ ประกอบด วย ความสะดวกต อการ ใช งาน ความท นสม ยของระบบความรวดเร วและความถ กต องของข อม ล รวมท งความปลอดภ ย ของข อม ล ซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน - ระบบบร หารงานว ชาการ ล กษณะการท างานเป น Web Base Application และ พ ฒนาจาก เคร องม อมาตรฐานด วย PHP - ม ระบบการจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ ออราเค ล(Oracle) จ านวน 1 ระบบ ม ค ณล กษณะเท ยบเท าหร อด กว า ด งน - สามารถเข าถ งข อม ลผ านการต อประสานตามมาตรฐานเช น SQL, JDBC, SQLJ, ODBC.Net, OLE.Net, ODP.Net, SQL/XML, Xquery และ WebDAV - สน บสน นการสร าง Stored procedures ท สามารถเข ยนเป นไวยากรณ ภาษาจาวา หร อ PL/SQL หร อ.Net CLR - ม ระบบ data mirror, backup และ recovery อ ตโนม ต - ม ล ขส ทธ ถ กต องตามหน วยประมวลผลของ Database server และสามารถใช ได ตลอด ก บท ก application แม ทางมหาล ยจะท าการเปล ยนแปลงไปใช application อ นๆ - ระบบบร หารงานว ชาการ จะต องเช อมโยงระบบโดยตรงก บระบบ MIS ท มหาว ทยาล ยฯ ใช อย ในป จจ บ นในส วนระบบการเง นน กศ กษา, การลงบ ญช, ข อม ลบ คลากรและอาจารย - ม ระบบร กษาความปลอดภ ยท ม ประส ทธ ภาพเพ อร กษาความปลอดภ ยในการใช เข างาน ระบบ สามารถเข าถ งได จากอ นทราเนต ( Intranet ) จากภายในสถานศ กษา และจากอ น เทอร เนต ( Internet ) จากภายนอกสถานศ กษา - ม ความสามารถในการจ ดการข อม ลท งการบ นท ก เพ มเต ม ลบ เปล ยนแปลง แสดง ค นหา สอบถาม พ มพ รายงาน และประมวลผลข อม ลต าง ๆ - เป นระบบบร หารงานว ชาการ แบบครบวงจร ครอบคล มต งแต การร บน กศ กษา จนถ งการ ออกปร ญญาบ ตร - รองร บการบร การการศ กษา ท ม หลายศ นย การศ กษา/ว ทยาเขต โดยระบบต องสามารถ จ ดการเร องการเข าถ งข อม ลของผ ใช งานตามท ร บผ ดชอบในแต ละศ นย ได - รองร บการจ ดการการศ กษา หลายๆ ระด บการศ กษา 4 - ระบบจะต องม รายการ FAQ (Web board) กรณ ท ผ ใช งานม ข อสงส ย หร อต องการแสดง ความค ดเห นในระบบงาน ซ งจะต องม ระบบควบค มและจ ดการก บค าถามและค าตอบท ไม เหมาะสมได - ระบบจะต องม ค ม อการท างาน Online เพ อสน บสน นการท างานของผ ใช งานเม อต ดข ด ป ญหา - ให บร การส าค ญๆ ผ านระบบ INTRANET / INTERNET เพ อลดภาระงานของ หน วยงาน บร การการศ กษา ประกอบด วย การลงทะเบ ยน การตรวจสอบผล การบร การข อม ล การศ กษา เป นต น - ท างานบนเทคโนโลย เป ด สามารถพ ฒนาปร บปร งระบบงานได อย างต อเน อง - ม รายงาน MIS ข อม ลน กศ กษา ส าหร บผ บร หาร เพ อใช ประกอบการต ดส นใจ - ม ระบบ Securities บนฐานข อม ล และระบบงาน ท งส วนท ให บร การบนเคร อข าย INTERNET / INTRANET และงานร บบร การภายในหน วยงาน - ระบบรายงานจะต องสามารถแสดงผลได ใน format file หลาย ๆ ร ปแบบ ด งน CVS, HTML, Word, Excel, RTF, PDF โดยผ ใช งานสามารถเล อกเง อนไขการออกรายงานได เอง ในร ปแบบ จาก ถ ง ค ณล กษณะของระบบงาน ระบบบร หารงานว ชาการ ส าหร บหน วยงานท จ าเป นต องพ ฒนาประกอบด วยระบบงาน ส าค ญ ด งต อไปน 1 ระบบงานบร หารแผนการศ กษา ระบบงานบร หารแผนการศ กษาต องครอบคล มงานท เก ยวข อง ประกอบด วย งานการ บร หารจ ดการงานด านหล กส ตร แผนการศ กษา ตารางเร ยนตารางสอน ตารางสอบ เป นต น 1.1 สามารถจ ดการข อม ลหล กส ตรท กหล กส ตรของมหาว ทยาล ยฯโดยแยกตาม คณะ สาขา โปรแกรมว ชาและระด บการศ กษา ประกอบด วย ช อหล กส ตร คณะท เป ดสอน สาขา ว ชาเอก ว ชาโท ระด บการศ กษา หมวดว ชา กล มว ชา รายละเอ ยดเก ยวก บว ชาท ต อง ศ กษาตามหล กส ตร จ านวนหน วยก ตท ต องศ กษา เป นต น 1.2 สามารถจ ดการข อม ลรายว ชาต างๆ ท ม การเร ยนการสอนในมหาว ทยาล ยฯ ได แก รห สว ชา ช อว ชาสามารถจ ดเก บได ท งภาษาไทยและอ งกฤษ หน วยก ตซ งแยกได ตามหน วยงานปฎ บ ต หน วยก ตบรรยาย หน วยก ตทฤษฎ ส งก ดของรายว ชา ประกอบด วย คณะ, ภาคว ชา/โปรแกรมว ชา, สาขาว ชา รายละเอ ยดห วข อการสอน ค าอธ บายรายว ชา ซ งรองร บได ท งไทย และอ งกฤษ 1.3 สามารถจ ดการข อม ลทะเบ ยนประว ต อาจารย ประกอบด วย รห สอาจารย ช ออาจารย ประเภทอาจารย ส งก ด เป นต น 5 1.4 ข อม ลอาจารย และเจ าหน าท จะต องเช อมโยงก บฐานข อม ล MIS ท มหาว ทยาล ยใช งานอย ในป จจ บ น 1.5 สามารถจ ดการข อม ลห องเร ยนและช นเร ยนท ใช เป นห องส าหร บให น กศ กษาใช ในการ เร ยนการสอน รวมถ งสถานท ท ใช ในการฝ กก ฬาและห องปฏ บ ต การต างๆ 1.6 สามารถจ ดการข อม ลแผนการเร ยนของแต ละหล กส ตรในแต ละภาคเร ยน โดยการก าหนด รายว ชาต างๆ ท น กศ กษาต องศ กษา เพ อให น กศ กษาสามารถตรวจสอบรายว ชาท สามารถ ลงทะเบ ยนเร ยนได และฝ ายแผนการศ กษาสามารถจ ดเตร ยมข อม ลต างๆ เพ อให การเป ด สอนรายว ชาต างๆ ในแต ละภาคการศ กษาได สะดวกรวดเร วย งข น 1.7 สามารถจ ดการข อม ลตารางเร ยน/ตารางสอน/ตารางสอบของแต ละภาคเร ยนของ มหาว ทยาล ยฯ เพ อให น กศ กษาเล อกลงทะเบ ยนเร ยนในรายว ชาต างๆ ประกอบด วย รห ส ว ชา อาจารย ผ สอน ห องเร ยน ว น เวลา กล มเร ยน จ านวนน กศ กษา 1.8 สามารถจ ดตารางเร ยนตารางสอน แบบอ ตโนม ต หร อก งอ ตโนม ต ได โดยสามารถ ตรวจสอบการซ าของข อม ลว นเวลาเร ยน ว นเวลาสอน ห องเร ยน เป นต น 1.9 สามารถเช อมโยงและถ ายโอนข อม ลแผนการศ กษาของช นเร ยนเด ม มาปร บใช ในช น เร ยนใหม 1.10 สามารถจ ดกล มเร ยนของรายว ชาท เป ดสอนได อ ตโนม ต 1.11 สามารถจ ดท ารายงานต างๆ ท เก ยวข องก บระบบแผนการเร ยน ประกอบด วย รายงาน ตารางการใช ห องเร ยนในแต ละว น ตารางสอบ รายงานหล กส ตรต าง ๆ ได เป นต น 2 ระบบงานร บสม ครน กศ กษา ระบบงานร บสม ครน กศ กษาต องครอบคล มงานท เก ยวข องก บงานการร บสม ครน กศ กษาใหม ประกอบด วย การสม ครสอบ การประกาศช อผ ม ส ทธ สอบ การสอบค ดเล อกน กศ กษา การ ประมวลผลการสอบ ตลอดจนการโอนข อม ลผ สอบได ไปส ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล 2.1 สามารถจ ดการข อม ลการเป ดร บสม ครน กศ กษา โดยแยกตาม ระด บการศ กษา โปรแกรม ว ชา รายว ชาท ต องสอบ เป นต น 2.2 สามารถจ ดการข อม ลผ สม ครเข าเป นน กศ กษา โดยแยกตาม ช อ นามสก ล มหาว ทยาล ยฯ การศ กษาเด ม ผลการศ กษา คะแนนเฉล ย เป นต น 2.3 สามารถจ ดการออกรห สผ สม ครและก าหนดห องสอบว ชาต าง ๆ ได โดยอ ตโนม ต 2.4 สามารถประมวลผลคะแนนสอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks