3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร - PDF

Description
สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร เป นหน วยงานท ท าหน าท ประสานงาน บร หารโครงการจ ดการศ กษาภาคพ เศษ ของคณะมน ษยศาสตร ท งในส วนงานด านธ รการและด านการบร การ ว ชาการของหล กส ตรระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษาภาคพ เศษ ในท กสาขาของคณะมน ษยศาสตร ศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร ได ตระหน กถ งความจ าเป นในการพ ฒนา ค ณภาพ เพ อความเป นเล ศใน ท กส วนงาน โดยเฉพาะบ คลากรสายสน บสน น ซ งม ส วนส าค ญท ท าให การ ด าเน นงานตามภารก จหล กของศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร ให บรรล เป าหมายตาม พ นธก จของศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร ทางศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะ มน ษยศาสตร จ งได จ ดโครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ประจ าป 2557 ในว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษา คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เพ อ ส งเสร มและกระต นให บ คลากรสายสน บสน นพ ฒนาความร การปฏ บ ต งาน การให บร การอย างม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพมากย งข น รวมท งสน บสน นแผนย ทธศาสตร ของ คณะมน ษยศาสตร โดยเฉพาะอย างย งในด าน การประก นค ณภาพการศ กษา การจ ดการความร และนว ตกรรมการให บร การ ท งน เพ อให บ คลากรได ร บ ประสบการณ เร ยนร ใหม ๆ ท ได ร บมาใช ในการพ ฒนางานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ได อย างถ กต อง และ รวดเร วอ กท งย งเป นการส งเสร มจะนามาซ งความสาม คค และช วยเหล อร วมม อก นของบ คลากรหน วยงานด วย 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการ ประก นค ณภาพ และนว ตกรรมการให บร การ 2.2 เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในด านความร และท กษะในการปฏ บ ต งานตามท ได ร บ มอบหมาย 2.3 เพ อน าประสบการณ ท ได ร บจากการศ กษาด งานมาปร บปร งพ ฒนาและประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งานให ม ระบบและค ณภาพ 2.4 เพ อส งเสร มให เก ดความร ก ความสาม คค ของบ คลากรในหน วยงานและการสร างท มงานท ม ประส ทธ ภาพในหน วยงาน 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 1 4. ใบลงทะเบ ยนผ เข าร บการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 2 โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 3 5.ระยะเวลาดาเน นงาน - เวลาดาเน นงาน มกราคม 2556 ม นาคม แผนการดาเน นงาน ก จกรรม 6.1 วางแผนและเข ยน โครงการเพ ออน ม ต 6.2ปะสานขอความร วมม อ จากหน วยงานท เก ยวข อง 6.3 ประชาส มพ นธ โครงการฯ 6.4 ดาเน นงานจ ดงาน 6.5 สร ปประเม นผล ระยะเวลา (ภาคปลาย ป การศ กษา 2556) ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. 7. สถานท ดาเน นงาน ศ นย บ ณฑ ตศ กษา คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 8. ว ทยากร - รองศาสตราจารย ดร.ว น ยพ ทธก ล ประธานคณะกรรมการด าเน นงานศ นย บ ณฑ ตศ กษา คณะ เศรษฐศาสตร 9. งบประมาณใช จร ง ประมาณการค าใช จ าย งบประมาณเง นรายได ศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษคณะ มน ษยศาสตร จากแหล งอ ดหน นเพ อการพ ฒนาบ คลากร จานวน 2,449 บาท 1) ค าของท ระล ก 2,449 บาท รวม 2,449 บาท (ขอถ วเฉล ยท กรายการ) (สองพ นส ร อยส ส บเก าบาทถ วน) 1. ผลท ได ร บ 1.1 ทาให ทราบถ งแนวทางการบร หารจ ดการ ประก นค ณภาพ และนว ตกรรมการให บร การ 1.2 ท าให บ คลากรสามารถพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในด านความร และท กษะในการปฏ บ ต งาน ตามท ได ร บมอบหมาย ได โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 4 1.3 สามารถน าข อม ลจากการศ กษาด งานมาปร บปร งพ ฒนาและประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานให ม ระบบและค ณภาพได 1.4 ท าให บ คลากรเก ดความร ก ความสาม คค ในหน วยงาน และสามารถสร างท มงานท ม ประส ทธ ภาพในหน วยงานได โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษา คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร กาหนดการ เวลา น. ลงทะเบ ยน ณ ต กจ ฬาภรณ พ ศาลศ ลป เวลา น. ออกเด นทางไปย งสถานท ศ กษาด งาน คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เวลา น. - ผ บร หารคณะเศรษฐศาสตร กล าวต อนร บ - บรรยายในห วข อ การบร หารจ ดการ ประก นค ณภาพ และนว ตกรรม การให บร การ คณะเศรษฐศาสตร โดย รองศาสตราจารย ดร.ว น ย พ ทธก ล ประธานคณะกรรมการ ดาเน นงาน และ อ.ดร.จ กรกฤษณ พจนศ ลป คณะกรรมการและเลขาน การ ดาเน นงาน - ประธานศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ กล าวขอบค ณ และมอบของท ระล ก เวลา น. - เย ยมชม คณะเศรษฐศาสตร - เย ยมชมหน วยงานสาน กงาน ศ นย บ ณฑ ตศ กษา คณะเศรษฐศาสตร เวลา น. เด นทางกล บ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร หมายเหต 1. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม ช วงเช าเวลา น. 2. กาหนดการ/สถานท ศ กษาด งาน อาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 5 ภาคผนวก ก สร ปผลประเม น โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 6 สร ปผลประเม น โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร.. โดย ศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ ผลการประเม นการจ ดโครงการตามต วช ว ดความสาเร จของโครงการสร ปได ด งน (ตามท ระบ ไว ในแบบ เสนอขออน ม ต โครงการ) 1. จ านวนบ คลากรศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษคณะมน ษยศาสตร บรรล ไม บรรล จานวน 5 คน จากเป าหมาย จานวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 1 2. ม ผ เข าร วมโครงการได แก ประธาน/กรรมการ/เลขาน การโครงการฯ, บรรล ไม บรรล บ คลากรศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ, บ คลากรโครงการภาคพ เศษ จานวน 18 คน จากกล มเป าหมาย จานวน 15 คน ค ดเป นร อยละ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.37 ได ค ณภาพ ระด บมาก บรรล ไม บรรล สร ปผลสาเร จท งโครงการ บรรล ไม บรรล ผลการประเม นโครงการจากแบบประเม นโครงการ ม ผ ตอบท งหมด 17 ฉบ บ ค ดเป นร อยละ 113 ด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไป จากแบบประเม นท ส งมาม ผ เข าร วมโครงการเป น ประธาน/กรรมการ/เลขาน การโครงการฯ จ านวน 2 คน บ คลากรศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ จานวน 5 คนและบ คลากรโครงการภาคพ เศษ จานวน 1 คน ตอนท 2 ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ความค ดเห นและความพ งพอใจต อผลท ได ร บจากการเข าร วมโครงการม ค าเฉล ยเท าก บ 4.37 ได ค ณภาพในระด บมาก ผ เข าร วมโครงการส วนใหญ ม ความเห นว าขอบเขตและความล กซ งของเน อหาในระด บ มากเน อหาม ความน าสนใจและ/หร อจ าเป นต อการท างาน ในระด บ มากสามารถน าความร ไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว น ในระด บ มากการเสร มสร างให เก ดความร กความสาม คค และการสร างท มงานท ม ประส ทธ ภาพ ในหน วยงาน ในระด บ มากระยะเวลาในการอบรม ม ความเหมาะสม ในระด บ มาก และสถานท จ ดอบรม ม ความเหมาะสม ในระด บ มาก ตามลาด บ รายละเอ ยดด งตารางต อไปน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 7 ตารางแสดงความพ งพอใจ รายการประเม น 1. ขอบเขตและความล กซ งของเน อหา 2. เน อหาม ความน าสนใจและ/หร อจาเป นต อการทางาน 3. สามารถนาความร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น มากท ส ด (5) 7 (41.18%) 8 (47.6%) 8 (47.6%) มาก (4) 9 (52.94%) 7 (41.18%) 7 (41.18%) ระด บความพ งพอใจ ปานกลาง (3) 1 (5.88%) 2 (11.76%) 2 (11.76%) น อย (2) น อย ท ส ด (1) ค าเฉล ย (ระด บ) การเสร มสร างให เก ดความร กความสาม คค และการสร าง ท มงานท ม ประส ทธ ภาพในหน วยงาน 5. ระยะเวลาในการอบรม ม ความเหมาะสม 6. สถานท จ ดอบรม ม ความเหมาะสม 9 (52.94%) 7 (41.18%) 8 (47.6%) ค าเฉล ยโดยรวม 6 (35.29%) 9 (52.94%) 8 (47.6%) 2 (11.76%) 1 (5.88%) 1 (5.88%) เกณฑ ประเม น ค าเฉล ย หมายถ ง มากท ส ด ค าเฉล ย หมายถ ง มาก ค าเฉล ย หมายถ ง ปานกลาง ค าเฉล ย หมายถ ง น อย ค าเฉล ย หมายถ ง น อยท ส ด ตอนท 3 ข อเสนอแนะอ นๆ -ไม ม - ตอนท 4 ห วข อและว ทยากรท ควรจ ดในคร งต อไป -ไม ม - โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 8 ภาคผนวก ข ประมวลภาพศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 9 ประมวลภาพศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร.. โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 1 ประมวลภาพศ กษาด งาน (ต อ).. โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากรหน า 11
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks