บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า - PDF

Description
บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า การศ กษาค นคว าคร งน เป นการศ กษาป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 101 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า การศ กษาค นคว าคร งน เป นการศ กษาป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ซ งม ข นตอนในการดาเน นการศ กษาค นคว าด งต อไปน 1. ประชากรและกล มต วอย าง 2. เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า 3. การหาค ณภาพเคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า 4. การเก บรวบรวมข อม ล 5. การว เคราะห ข อม ล 6. สถ ต ท ใช ในการศ กษาค นคว า ประชากรและกล มต วอย าง 1. ประชากร ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ของโรงเร ยน กล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จ านวน 13 โรงเร ยน จานวนน กเร ยน 302 คน 2. กล มต วอย าง ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ของ โรงเร ยนกล มเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จานวน 5 โรงเร ยน จ านวนน กเร ยน 170 คน ซ งได มาจากการส มแบบแบ งช น (Stratified random sampling) 2.1 ก าหนดขนาดกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย โดยใช ตารางก าหนดขนาดกล ม ต วอย างของ Krejcie & Morgan (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 อ างอ งใน ธ รว ฒ เอกะก ล, 2543) ได กล มต วอย าง จานวน 5 โรงเร ยน น กเร ยนจานวน 170 คน 2.2 ส มโรงเร ยนท เป นกล มต วอย าง จ าแนกตามขนาดต าบล ค อ ต าบลทะนงต าบล ห วยยาว ต าบล ท าเสา ขนาดต าบลทะนง 2 โรงเร ยน ต าบลห วยยาว 1 โรงเร ยน ต าบล ท าเสา 2 โรงเร ยน ได กล มต วอย าง จานวน 5 โรงเร ยน ด งแสดงในตาราง ส มจ านวนน กเร ยนเป นกล มต วอย าง โดยใช หน วยการส มเป นต าบล ได จ านวน 2 ตาบล จานวน 170 คน ด งแสดงในตาราง 2 63 ตาราง 5 แสดงจานวนประชากรและกล มต วอย าง จ าแนกตามตาบล ตาบลท ต งของโรงเร ยน ช อโรงเร ยน จานวนน กเร ยน จานวน จานวน รวม ทะนง โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร 68 โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร (ช มชน) ห วยยาว โรงเร ยนว ดบ านห วยยาว ท าเสา โรงเร ยนว ดบ านท ามะไฟ 54 โรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง รวมท งส น 302 กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาค นคว าในคร งน ได แก น กเร ยนท ก าล งศ กษาในระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 จ านวน 170 คน โดยประมาณขนาดกล มต วอย างโดยเป ดตาราง สาเร จร ปของ Krejcie and Mogan (ปกรณ ประจ นบาน, 2552 หน า 148) และส มกล มต วอย างโดย ว ธ การส มแบบแบ งช นภ ม (Stratified Random Sampling)และค านวณหาขนาดกล มต วอย างแต ละช นภ ม จากส ตร N i ni ขนาดของกล มต วอย างรวม N เม อ n i ค อ ขนาดของกล มต วอย างแต ละช น N i ค อ สมาช กของประชากรแต ละช น N ค อ จานวนสมาช กรวมของประชากรท งหมด 64 ตาราง 6 แสดงจานวนกล มต วอย างน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ในเคร อข ายโพทะเล 03 ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ตาบลท ต งของโรงเร ยน ช อโรงเร ยน จานวนน กเร ยน รวม ทะนง โรงเร ยนช มชนทะนงบ านไร (ช มชน) โรงเร ยนว ดบ านท ามะไฟ ท าเสา โรงเร ยนบางพล อ-ยางหลวง รวมท งส น 170 เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว า เคร องม อท ใช ในการศ กษาค นคว าคร งน แบ งเป น 2 ชน ด ค อ 1. แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นการ ก าหนดให น กเร ยนสร างผลงานตามเน อหาและเง อนไขท ได ก าหนดไว ในแบบทดสอบ จ านวน 2 ช ด ด งน ช ดท 1 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 1.1 คาส งพ นฐานและพ มพ ข อความ 1.2 ร ปภาพ กล องข อความ 1.3 ตาราง ช ดท 2 การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด 2.1 นามบ ตร 2.2 ใบปล ว 2.3 บ ตรอวยพร 2. แบบสอบถามจานวน 6 ช ด ด งน ช ดท 1 แบบสอบถามข อม ลส วนต ว ช ดท 2 แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช ดท 3 แบบสอบถามน ส ยทางการเร ยน ช ดท 4 แบบสอบถามประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร 65 ช ดท 5 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บผ ปกครอง ช ดท 6 แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร แบบสอบถามว ดป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 แบ งออกเป น 6 ช ด ซ งเป นแบบตรวจสอบรายการ (Cheek List) จานวน 1 ช ด แบบสอบถามมาตราส วนประมาณ ค า 5 ระด บ (Rating Scale) จานวน 5 ช ด ด งน 1. แบบสอบถามข อม ลส วนต ว จานวนท งหมด 4 ข อ 2. แบบสอบถามเจตคต ต อการเร ยนจานวนท งหมด 21 ข อ 3. แบบสอบถามน ส ยทางการเร ยนจานวนท งหมด 20 ข อ 4. แบบสอบถามประสบการณ เก ยวก บคอมพ วเตอร จานวนท งหมด 9 ข อ 5. แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บผ ปกครองจานวนท งหมด 20 ข อ 6. แบบสอบถามส มพ นธ ระหว างน กเร ยนก บคร จานวนท งหมด 20 ข อ ว ธ การสร างและหาค ณภาพเคร องม อในการศ กษาค นคว า 1. แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ว ชาคอมพ วเตอร เป นแบบทดสอบท ว ดท กษะปฏ บ ต การเร ยนว ชาคอมพ วเตอร โดยม เน อหาเก ยวก บการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยผ ว จ ยสร างแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต การเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ตามแนวค ดของ เสาวณ ต ท พยาโยธา (2547) ส จพจน นามภ กด (2548) อ ท มพร จามรมาร (2531) โดยม ข นตอนด งน 1.1 ศ กษาหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตร สถานศ กษา ค ม อคร ตามแนวการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 หน งส อการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เร องโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดและแนว การว ดผลประเม นผลศ กษา 1.2 ว เคราะห เน อหาว ชาคอมพ วเตอร และก าหนดเน อหาท จะว ดท กษะปฏ บ ต ม ง ศ กษาตามจ ดประสงค และต วช ว ดของกล มสาระสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 เร องการใช งานไมโครซอฟต เว ร ดและการสร างผลงาน ด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.3 ก าหนดจ ดประสงค เช งพฤต กรรมให สอดคล องก บเน อหาท ต องการว ดตรงตาม จ ดประสงค และต วช ว ดของกล มสาระสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 เร องการใช งานไมโครซอฟต เว ร ดและการสร างผลงาน ด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.4 ก าหนดข นตอนท จะว ดในแต ละพฤต กรรมท ต องการว ด ซ งในการว ดคร งน เป น แบบทดสอบท กษะปฏ บ ต ว ดด านการปฏ บ ต และด านการสร างผลงาน 1.5 ก าหนดส ดส วนน าหน กคะแนนและเกณฑ การให คะแนน ในแต ละพฤต กรรมท ต องการว ดน น ผ ศ กษาค นคว าได ก าหนดส ดส วนคะแนนและเกณฑ การให คะแนนตามกระบวนการ พฤต กรรม การใช งานโปรแกรม ความถ กต อง ความรวดเร วในการปฏ บ ต งาน 1.6 สร างแบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร และเกณฑ การให คะแนนตามตารางว เคราะห งาน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 โดยผ ศ กษาค นคว าสร างแบบทดสอบ ว ดท กษะปฏ บ ต โดยกาหนดให น กเร ยนปฏ บ ต ในแบบทดสอบแบ งเป น จานวน 2 ช ดค อ ช ดท 1 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 1.1 คาส งพ นฐานและพ มพ ข อความ 1.2 ร ปภาพ กล องข อความ 1.3 ตาราง ช ดท 2 การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด 2.1 นามบ ตร 2.2 ใบปล ว 2.3 บ ตรอวยพร น กเร ยนจะต องปฏ บ ต ตามกระบวนการหร อเง อนไขการสร างผลงานท ได ก าหนดไว ใน แบบทดสอบว ดท กษะปฏ บ ต จ านวน 2 ช ด ช ดละ 15 คะแนน และสร างเกณฑ การให คะแนนการ ปฏ บ ต และผลงานเพ อใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต โดยสร างเกณฑ การให คะแนนการปฏ บ ต โดย ผลงานแบบร บร คส แบบแยกส วน (Analytic Scoring) ประเม นจากระด บค ณภาพของผลงานท น กเร ยนปฏ บ ต ได จากคะแนนผลงานยอดเย ยมปฏ บ ต ได ครบท กเง อนไขให คะแนนเต ม 30 จนถ ง คะแนน 0 คะแนนเม อน กเร ยนไม สามารถสร างผลงานได เลย การตรวจให คะแนนท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ให เกณฑ ตามการประเม นท กษะ ปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ตามองค ประกอบคอมพ วเตอร (ชะล ด น มเสมอ, 2539, หน า ) โดยประเม น 3 ด าน เน อหา ร ปแบบ และผลสาเร จของงานและเพ อให เก ดความช ดเจนในการ ใช คะแนน ผ ว จ ยนาเกณฑ การประเม นท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ท ง 3 ด าน มาสร างเกณฑ 66 67 การให คะแนน (Rubric Score) ม 4 ระด บ ค อ 0 หมายถ ง ไม ม ผลงาน1 หมายถ ง ปร บปร ง 2 หมายถ ง พอใช และ 3 หมายถ ง ด ด งต วอย าง ตาราง 7 แสดงต วอย างเกณฑ การให คะแนนท กษะปฏ บ ต การเร ยนคอมพ วเตอร ต วช ว ด เน อหา 1. พฤต กรรมการใช เคร อง คอมพ วเตอร ของน กเร ยน ในการสร างผลงานด วย ไมโครซอฟต เว ร ด (นามบ ตร)โดยพ จารณา จากการปฏ บ ต งาน เกณฑ การให คะแนน เล อกแม แบบ เล อกแม แบบ เอกสารใหม เอกสารใหม สาหร บการ สาหร บการ สร างนามบ ตร สร างนามบ ตร ได อย างถ กต อง ได อย าง แต ย งไม ถ กต อง คล องแคล วไม รวดเร ว เล อกแม แบบ เอกสารใหม สาหร บการสร าง นามบ ตรได ถ กต อง คล องแคล วและ รวดเร ว เล อกแม แบบ เอกสารใหม สาหร บการ สร าง นามบ ตร ไม ได ท มา : ทว ร ตน ก ลดารงว ว ฒน, 2543, หน า ตาราง 8 ต วอย างแบบว ดท กษะปฏ บ ต คอมพ วเตอร การสร างผลงานด วยไมโครซอฟต เว ร ด (นามบ ตร) 1. ให น กเร ยนเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดในการสร างนามบ ตร 2. ให น กเร ยนสร างนามบ ตรด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดตามห วข อท กาหนดด งต อไปน (ใช เวลาในการปฏ บ ต งาน 20 นาท ) 2.1 ขนาดแบบอ กษร พอยต ตามลาด บ 2.2 ร ปแบบต วอ กษร Angsana New 2.3 ใส ร ปภาพท เก ยวข องก บข อม ลในนามบ ตร 68 ภาพ 1 แสดงต วอย างผลงานนามบ ตรด วยไมโครซอฟต เว ร ด 1.7 ให ผ เช ยวชาญจานวน 5 ท าน ดร.เอ อมพร หล นเจร ญ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ดร.ช านาญ ปาณาวงษ อาจารย ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร นางพรท พย พ ลทร พย ศ กษาน เทศช านาญการพ เศษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายบานเย น ม ลเท ยง รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต นายว ระ เย องประเสร ฐ คร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนบ านไร อ าเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร โดยตรวจสอบความสอดคล องของแบบทดสอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks