ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน - PDF

Description
ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 12 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด าน การศ กษาท กระด บ ตลอดจนท กภาคส วนในส งคมจะต องร วมม อก น 1. แนวทางการบร หารจ ดการของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ส งเสร ม สน บสน น กาก บ ต ดตาม ประเม นผล เพ อให การดาเน นงานพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนบรรล เป าหมาย ด งน 1.1 กาหนดนโยบาย ย ทธศาสตร โครงการ และก จกรรมในจ ดการเร ยนร ส ประชาคม อาเซ ยน 1.2 แต งต งคณะกรรมการและคณะทางานดาเน นการตามแผนย ทธศาสตร 1.3 ประช ม/อบรม/ช แจง/สร างความร ความเข าใจ และความตระหน กเก ยวก บ การด าเน นงานการพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนแก ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก คร และผ เก ยวข อง 1.4 สน บสน นและจ ดสรรงบประมาณให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ในการดาเน นงาน 1.5 พ ฒนาส อสาหร บสถานศ กษานาไปใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมการเร ยนร 1.6 เสร มสร างความตระหน ก ความร และความเข าใจ เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน 1.7 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในร ปแบบท หลากหลาย เช น การประกวด การแข งข น การจ ดก จกรรม การแลกเปล ยนน กเร ยน เป นต น 1.8 ส งเสร ม สน บสน นให จ ดต งองค กรด าเน นงานเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน เช น สมาคม/ชมรมคร อาเซ ยน 1.9 กาก บต ดตาม ประเม นผลการดาเน นงานของเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา 1.10 ประชาส มพ นธ การดาเน นงานอย างต อเน องในร ปแบบท หลากหลาย 14 2. แนวทางการบร หารจ ดการของเขตพ นท การศ กษา การบร หารจ ดการพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมาย และ ว ตถ ประสงค เขตพ นท การศ กษาควรม แนวทางการบร หารจ ดการ ด งน 2.1 แต งต งคณะกรรมการ ประกอบด วย ผ อ านวยการ/รองผ อ านวยการส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ศ กษาน เทศก ผ อานวยการสถานศ กษา และบ คลากรอ นท เก ยวข อง 2.2 ประช มคณะกรรมการ สร างความร ความเข าใจ และความตระหน กในการดาเน นงาน ตลอดแนว พร อมวางแผนกาหนดก จกรรม ปฏ ท นดาเน นงาน 2.3 ส งเสร ม สน บสน นทร พยากรในการด าเน นงานของเขตพ นท การศ กษาและ สถานศ กษา เช น งบประมาณ บ คลากร ว สด คร ภ ณฑ เอกสาร เป นต น 2.4 วางแผนพ ฒนาคร ผ บร หาร บ คลากรในโรงเร ยน และผ เก ยวข อง 2.5 จ ดต งเคร อข ายในระด บเขตพ นท ม ผ เก ยวข อง เช น ผ ว าราชการจ งหว ด รองผ ว า ราชการจ งหว ด ปล ดจ งหว ด ผ แทนหอการค าจ งหว ด ผ แทนฝ ายความม นคง ผ แทนฝ ายว ฒนธรรม ผ แทนองค การบร หารส วนจ งหว ด ผ แทนสถาบ นอ ดมศ กษา เป นต น 2.6 ก าหนดให ม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร การด าเน นงานการพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนเป นประจ าท กป การศ กษา ในช วงว นอาเซ ยน (ว นท 8 ส งหาคมของท กป ) หร อ ช วงเวลาท เหมาะสม โดยก าหนดให ม ก จกรรมประกวด แข งข น อ นแสดงให เห นถ งความร ความเข าใจและความตระหน กเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน 2.7 ส งเสร ม สน บสน นให จ ดต งองค กรด าเน นงานเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน เช น สมาคม/ชมรมคร อาเซ ยน 2.8 กาหนดให ม การวางแผนการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลอย างเป นระบบ และ รายงานการดาเน นงาน 2.9 ประชาส มพ นธ การดาเน นงานอย างต อเน องในร ปแบบท หลากหลาย 15 3. แนวทางการบร หารจ ดการของสถานศ กษา การบร หารจ ดการพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ให บรรล เป าหมาย สถานศ กษาควรม แนวทางทางการดาเน นงานและจ ดการ ด งน 3.1 แต งต งคณะกรรมการ ประกอบด วย ผ อ านวยการสถานศ กษา รองผ อ านวยการ สถานศ กษา และคร ผ ร บผ ดชอบการพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน และผ แทนจากหน วยงาน องค กรท งภาคร ฐและเอกชน 3.2 ประช มคณะกรรมการ เพ อสร างความร ความเข าใจ และความตระหน ก ในการดาเน นงานตลอดแนว พร อมวางแผนกาหนดก จกรรม/ปฏ ท นการดาเน นงาน 3.3 ส งเสร ม สน บสน นทร พยากรในการด าเน นงาน เช น งบประมาณ บ คลากร ว สด คร ภ ณฑ เอกสาร เป นต น 3.4 วางแผนพ ฒนาคร บ คลากร และผ เก ยวข องให สามารถด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 จ ดต งเคร อข ายในสถานศ กษา ม ผ เก ยวข อง เช น นายอาเภอ ผ แทนฝ ายว ฒนธรรม ผ แทนส าน กงานเทศบาล องค การบร หารส วนต าบล ผ อ านวยการ/รองผ อ านวยการส าน กงานเขต พ นท การศ กษา ผ อานวยการสถานศ กษา ภ ม ป ญญาท องถ น เป นต น 3.6 ก าหนดให ม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร การด าเน นงานพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนเป นประจ าท กป โดยก าหนดให ม ก จกรรมประกวด แข งข น อ นแสดงให เห นถ ง ความร ความเข าใจและความตระหน กเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน 3.7 กาหนดให ม การน เทศภายในสถานศ กษาตามอย างเป นระบบ 3.8 สน บสน นให คร และบ คลากรในสถานศ กษาเป นสมาช กสมาคม/ชมรมคร อาเซ ยน ท งในระด บเขตพ นท การศ กษาและระด บชาต 3.9 ม การสร ปและรายงานผลการด าเน นงาน พร อมประชาส มพ นธ การด าเน นงาน อย างต อเน องในร ปแบบท หลากหลาย 16 4. แนวทางการส งเสร มสน บสน นของหน วยงาน องค กร เคร อข ายอ น ๆ 4.1 จ ดทาโครงการผ นาเยาวชนอาเซ ยนในเช งว ชาการ ส นทนาการ ว ฒนธรรม และให ผ เข าร วมโครงการแลกเปล ยนประสบการณ และความร 4.2 บ รณาการขนบธรรมเน ยม ประเพณ และว ฒนธรรมในการด าเน นช ว ต เพ อ เสร มสร างพล งแก เยาวชนอาเซ ยน 4.3 สร างความร ส กเป นหน งเด ยวก นด วยการจ ดต งเคร อข ายเยาวชนอาเซ ยน พ ฒนาเคร อข ายผ น าเยาวชนอาเซ ยน ให ม ความแข งแกร งระด บภ ม ภาคในด านต างๆ (ประเพณ ว ฒนธรรม ส งแวดล อม) ด วยการให องค กรของร ฐ ภาคเอกชน และหน วยงานอ นเข ามาม ส วนร วม 4.4 ใช ศ ลปะ ว ฒนธรรม และส อเทคโนโลย เป นส อในการพ ฒนาว ฒนธรรมของประเทศ ต าง ๆ ในภ ม ภาคอาเซ ยน 4.5 ส งเสร มภาวะผ น าเพ อน าไปส การเช อมโยงเคร อข ายด านการศ กษาท งในและ นอกโรงเร ยน ควบค ไปก บการส งเสร มม ตรภาพและความร วมม อระหว างก นในภ ม ภาค 4.6 ส งเสร มให เยาวชนแบ งป นความค ดและเป าหมายร วมก นด วยการสร างเคร อข ายและ นาเทคโนโลย มาใช เพ อให ม ความเข าใจร วมก นภายใต การสน บสน นขององค กรภาคร ฐและเอกชน 4.7 จ ดท าโครงการเส ยงจากเยาวชนอาเซ ยนส การปฏ บ ต เพ อให ข อเสนอของเยาวชน อาเซ ยนเป นร ปธรรมได แก โครงการอาสาสม ครสอนหน งส อแก เยาวชนด อยโอกาสโดยจ ดต งเคร อข าย ย วท ตด านการศ กษาในอาเซ ยน เพ อสน บสน นพล งของเยาวชนในการจ ดการศ กษาแก ผ ด อยโอกาส ให ได ร บการศ กษาตลอดช ว ต 4.8 จ ดต งชมรมว ฒนธรรมอาเซ ยนในสถานศ กษาเพ อเผยแพร ก จกรรมและว ฒนธรรม ท หลากหลายของภ ม ภาค 4.9 ม เว บไซต เป นส อกลางในการต ดต อส อสารระหว างเยาวชนอาเซ ยน เพ อเสร มสร าง ความส มพ นธ อ นด และเคร อข ายของเยาวชนอาเซ ยน 17 5. การน เทศภายใน ต ดตาม การประเม นผลการดาเน นงาน การดาเน นการเพ อพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาซ ยน จะประสบความส าเร จ และ บรรล ผลได อย างเป นร ปธรรม นอกจากจะใช การบร หารจ ดการ และการจ ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ แล ว การน เทศ ต ดตาม ประเม นผล เป นย ทธศาสตร ส าค ญท จะช วยให การด าเน นงานเป นร ปธรรม ย งข น ท งน ผ เก ยวข องของท กภาคส วน ต องรวมพล งก นให การส งเสร มสน บสน นการน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลให ม การด าเน นการอย างจร งจ งและต อเน อง โดยเน นการน เทศท เป นก ลยาณม ตร ผ น เทศเป นผ ให คาปร กษาและพ เล ยงแก สถานศ กษาและคร ผ สอน กรอบการน เทศ ต ดตาม และประเม นผล เพ อให บรรล ผลตามเป าหมาย ก าหนดกรอบ การน เทศ กาก บ ต ดตาม และประเม นผลในด านต าง ๆ ด งน 1. ด านค ณภาพผ เร ยน 1.1 ด านความร 1.2 ด านท กษะ/กระบวนการ 1.3 ด านเจตคต 2. ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร 2.1 ค ณภาพว ชาการ 2.2 ค ณภาพคร 3. ด านการบร หารจ ดการ 3.1 ด านค ณภาพของผ บร หารและคร 3.2 ด านการส งเสร มสน บสน น การน เทศ ต ดตาม และประเม นผล ดาเน นการเป นข นตอนและกระบวนการ ด งน 1. ประเม นความพร อมก อนดาเน นงาน การประเม นความพร อมก อนด าเน นงานของสถานศ กษา เป นการศ กษาและรวบรวม ข อม ลเบ องต นสาหร บใช วางแผนการน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นผล และพ ฒนาท เหมาะสม ด งน 1.1 ศ กษาข อม ลพ นฐาน ความร ความเข าใจเก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ความพร อมของ หล กส ตร ความสามารถของผ บร หาร คร ผ สอน และน กเร ยน นามาว เคราะห จ ดทาเป นฐานข อม ล ร วมวางแผนการน เทศ โดยนาข อม ลสารสนเทศท ได ส งเคราะห ไว มาวางแผนพ ฒนา ตามลาด บ ด งน สร างความตระหน ก ร วมกาหนดย ทธศาตร การพ ฒนา ร วมประช มกาหนดรายละเอ ยดข นตอนการดาเน นงานของสถานศ กษา ให ความร คาปร กษา และข อเสนอแนะการดาเน นการจ ดก จกรรมต าง ๆ ร วมจ ดทาปฏ ท นการปฏ บ ต งาน/รายงาน รวบรวมข อม ลท เป นจ ดพ ฒนา/จ ดเด น เพ อนาไปวางแผนสน บสน นการพ ฒนา ต อไป 2. น เทศ ต ดตาม ประเม นผลการดาเน นงาน การน เทศ กาก บ ต ดตาม และประเม นผลการดาเน นงานอย างต อเน องต งแต สถานศ กษา ได ม การวางแผนพ ฒนาบ คลากร การจ ดทาหล กส ตรของสถานศ กษา การจ ดการเร ยนร โดยม ข นตอน การน เทศ ต ดตาม และประเม นผล ด งน 2.1 ศ กษาผลการปฏ บ ต งานของสถานศ กษา 2.2 ให คาปร กษา แนะนาตามสถานการณ ป ญหาของแต ละสถานศ กษา 2.3 รวบรวมป ญหา และข อเสนอแนะ เพ อดาเน นการสน นสน นให เก ดการน เทศภายใน อย างต อเน อง 2.4 ประเม นสภาพความสาเร จของสถานศ กษา ส งเคราะห และสะท อนผล 2.5 รวบรวมก จกรรม/ภาพความส าเร จของสถานศ กษา และถอดความร เพ อหา Best Practice และเผยแพร ในวงกว างต อไป โดยอาจจ ดท าในล กษณะ KM และน า Best Practice ลงใน Blog KM 2.6 น าผลการประเม นไปเป นแนวทางในการวางแผนพ ฒนาและผด งค ณภาพ ให ม ความย งย นต อไป 19 3. การประเม นผลหล ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks